Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice

NN 80/2021 (14.7.2021.), Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice

Hrvatska vatrogasna zajednica

1494

Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« br. 125/19), glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OSOBNIH PODATAKA, SVRSI PRIKUPLJANJA, ROKU ČUVANJA EVIDENCIJE I NAČINU OVLAŠĆIVANJA ZA KORIŠTENJE PODATAKA DOBROVOLJNIH I PROFESIONALNIH VATROGASACA U RAČUNALNIM APLIKACIJAMA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice (dalje u tekstu: Pravilnikom) propisuje se sadržaj osobnih podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca koji se upisuju i koriste u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, svrha prikupljanja navedenih, rok čuvanja evidencije koju sačinjavaju navedeni podaci te način ovlašćivanja za korištenje podataka u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

– Računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice su skup programskih rješenja razvijenih od strane Hrvatske vatrogasne zajednice koja se koriste za obradu podataka u informacijskom sustavu Hrvatske vatrogasne zajednice, i to »VATROnet«, »Upravljanje vatrogasnim intervencijama«, »Uzbunjivanje vatrogasaca«, »Interaktivna baza opasnih tvari«, »Praćenje vatrogasnih vozila i osoba na intervencijama«, »Središnji portal internetskih stranica« i druga programska rješenja za obradu podataka u informacijskom sustavu Hrvatske vatrogasne zajednice koja će se razvijati sukladno potrebama u sustavu vatrogastva i napretku tehnologije (dalje u tekstu aplikacije HVZ).

– obrada osobnih podataka podrazumijeva svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje podataka u ili iz računalnih aplikacija Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 3.

Sadržaj osobnih podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca koji se upisuju i koriste u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, su ime, prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, ime oca, djevojačko prezime, mjesto, općina i država rođenja, podatak o mjestu prebivališta odnosno boravišta, fotografija lica, spol, titula, stručna sprema, zanimanje, zvanje, jedinstveni matični broj građana (JMBG), matična vatrogasna organizacija, brojevi mobitela, broj vatrogasne iskaznice i broj članske vatrogasne knjižice, podatak je li osoba umrla, krvna grupa, podaci o vozačkoj dozvoli (kategorije vozačke dozvole i datume važenja), podaci o članstvu, zaposlenju i pripadnosti vatrogasnim organizacijama (obnašani status/dužnost i vremensko razdoblje obnašanja), pripadnost grupama za uzbunjivanje, podatak o mjestu rada i drugim lokacijama rada (adresa, brojevi telefona, mobitela i faksa, adresa elektroničke pošte i web stranica), podaci o obavljenim liječničkim pregledima (zdravstvena sposobnost, datum liječničkog uvjerenja i datum provjere zdravstvene i psihičke sposobnosti, napomena), podaci o osposobljenosti (naziv specijalnosti/zvanja i datum stjecanja), podaci o odlikovanjima (naziv odlikovanja, datum stjecanja, napomene uz prijedlog i odobrenje odlikovanja), evidenciju o sudjelovanjima na vatrogasnim natjecanjima (pripadnost ekipi na pojedinim natjecanjima), evidenciju o sudjelovanjima na osposobljavanjima provedenim od strane vatrogasnih organizacija putem informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice (prisustvo i položenost pojedinih osposobljavanja), evidenciju o izrađenim vatrogasnim iskaznicama (uključujući i podatke na izrađenoj iskaznici), evidenciju o sudjelovanjima na vatrogasnim intervencijama i ostalim aktivnostima (vremenska razdoblja, obnašane dužnosti i vozila u kojima je sudjelovala na pojedinim aktivnostima), podaci o odazivu na pojedina uzbunjivanja (povratna informacija te datum i vrijeme slanja povratne informacije na zaprimljena uzbunjivanja), pripadnost listi primatelja obavijesti o uzbunjivanju pojedinih operativnih područja, pripadnosti i dužnosti obnašane u pojedinim dnevnim zapovijedima, snimke telefonske i radio komunikacije obavljene tijekom vatrogasne intervencije, GPS koordinate uređaja za praćenje i povijest kretanja uređaja (ukoliko osoba tijekom obavljanja dužnosti koristi takav uređaj), interni identifikacijski broj osobe u aplikaciji.

Članak 4.

Svrha obrade osobnih podataka u aplikacijama HVZ je zadovoljavanje svih zakonom propisanih obaveza te obavljanje poslova iz nadležnosti Hrvatske vatrogasne zajednice koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu, i to:

– izrada prijedloga Nacionalne strategije razvoja vatrogastva;

– oblikovanje vatrogasnog sustava Republike Hrvatske;

– poticanje aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne djelatnosti;

– izrada Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i upućivanje u postupak donošenja;

– provedba i koordinacija provođenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku;

– izrada izvješća o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku;

– koordinacija aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite;

– ustrojavanje državnog vatrogasnog operativnog centra 193;

– usmjeravanje djelovanja vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi u obavljanju vatrogasne djelatnosti te nadzor njihovog stručnog rada;

– sudjelovanje u radu međunarodnih vatrogasnih organizacija, zastupanje interesa vatrogastva na teritoriju Republike Hrvatske, vođenje i redovito obnavljanje baze podataka, upisnika i drugih podataka koje Hrvatska vatrogasna zajednica prikuplja u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu i propisa donesenih na temelju Zakona o vatrogastvu;

– provođenje međunarodne suradnje u području vatrogastva te sudjelovanje u radu radnih tijela nadležnih europskih i međunarodnih vatrogasnih organizacija;

– donošenje uputa za provedbu izbora u vatrogasnim zajednicama županija, vatrogasnoj zajednici Grada Zagreba, vatrogasnim zajednicama gradova, općina, područja, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama;

– organiziranje vatrogasnih aktivnosti;

– osiguravanje središnjeg informacijsko-komunikacijskog sustava;

– izrada analize vatrogasnih intervencija te predlaganje poboljšanja nedostataka utvrđenih analizom;

– izrada planova nabave vatrogasne opreme i tehnike;

– obavljanje drugih poslova koji su joj stavljeni u nadležnost zakonom.

Obradom se nastoji povećati učinkovitost u razmjeni informacija bitnih za obavljanje vatrogasne djelatnosti i provođenje vatrogasnih aktivnosti, a samim time unaprijediti planiranje i provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama na razini cijele Republike Hrvatske te pripadnicima vatrogasnog sustava omogućiti jednostavnije i sigurnije ostvarivanje prava koja im u okviru obavljanja vatrogasne djelatnosti pripadaju.

Članak 5.

Osobne podatke obrađuju i vatrogasne organizacije i vatrogasne postrojbe s kojima osoba ima ili je imala članstvo, zaposlenje ili pripadnost te sve vatrogasne organizacije nadređene tim organizacijama, a čije ustrojstvo je Zakonom o vatrogastvu u obujmu neophodnom za obavljanje njihovih djelatnosti.

Osobne podatke mogu obrađivati i druge pravne i fizičke osobe ukoliko postoji odgovarajući pravni temelj, a sukladno zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Članak 6.

Osobne podatke u aplikacijama HVZ vatrogasne organizacije i vatrogasne postrojbe koriste za vođenje evidencije podataka o svojim članovima, zaposlenicima ili pripadnicima. Navedenu evidenciju koriste za potrebe dokazivanja članstva, zaposlenja ili pripadnosti, odnosno za ostvarivanje prava koja se ostvaruju članstvom, zaposlenjem ili pripadnošću ispitanika organizaciji odnosno postrojbi te za ispisivanje dokumenata i izvještaja koji se koriste u okviru obavljanja vatrogasne djelatnosti, a koja je uređena Zakonom o vatrogastvu i podzakonskim aktima.

Osobni podaci koriste se i u postupku dodjele odlikovanja, izradi vatrogasnih iskaznica, provođenju natjecanja, osposobljavanja, vatrogasnih intervencija i ostalih aktivnosti koje se odvijaju putem informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, a sukladno aktima koji reguliraju provođenje navedenih aktivnosti. Evidencije o dodijeljenim odlikovanjima, izrađenim iskaznicama, sudjelovanjima na osposobljavanjima, natjecanjima, vatrogasnim intervencijama i ostalim aktivnostima koriste se za potrebe dokazivanja izvršenosti navedenih aktivnosti, odnosno za ostvarivanje prava koja dotična osoba, organizacija ili postrojba ostvaruje izvršavanjem navedenih aktivnosti te ispisivanje dokumenata koji proizlaze iz izvršavanja navedenih aktivnosti.

Kontakt podaci osobe mogu se koristiti za komuniciranje ovlaštenih osoba s navedenom osobom i slanje dokumenata, ukoliko je to potrebno za obavljanje aktivnosti u kojoj sudjeluje navedena osoba ili je u njezinom interesu.

Podaci o pripadnosti grupama za uzbunjivanje i listi primatelja obavijesti o uzbunjivanju pojedinih operativnih područja, uključujući i osobne podatke kao što su ime, prezime, operativni status, kontakt podaci, podatak o zdravstvenoj sposobnosti i podatak o odazivu na uzbunjivanje, koriste se u sustavu uzbunjivanja vatrogasaca.

Snimke telefonske i radiokomunikacije koriste se u procesima vođenja i analize vatrogasnih intervencija.

GPS koordinate uređaja za praćenje i povijest kretanja uređaja koriste se u sustavu praćenja vatrogasnih vozila i osoba na intervencijama.

Korisnički podaci Operatera koriste se za potrebe administriranja korisničkih računa, osiguravanja ispravnih prava pristupa, provođenja nadzora korištenja aplikacije i ispravljanja pogreški. Adrese elektroničke pošte Operatera mogu se koristiti i za obavještavanje Operatera o stvarima vezanim uz njegov korisnički račun i informacijama vezanim uz rad aplikacije koju on koristi.

Svi podaci koriste se i u statističke svrhe.

Članak 7.

Osobni podaci u informacijskom sustavu Hrvatske vatrogasne zajednice čuvaju se i obrađuju u skladu sa svrhom radi koje su prikupljeni, a podložni su brisanju ako prestane postojati pravni temelj i svrha za njihovom obradom i pohranom odnosno brišu se na zahtjev osobe ili zakonskog zastupnika osobe kojoj osobni podaci pripadaju.

Osobni podaci u informacijskom sustavu Hrvatske vatrogasne zajednice ne prenose se u treće zemlje.

Članak 8.

Pravne i fizičke osobe (dalje: Korisnici) pismenim putem Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici ili nadležnoj vatrogasnoj organizaciji upućuju zahtjev za pristupanje i korištenje osobnih podataka iz aplikacija HVZ ako za to postoji potreba i odgovarajući pravni temelj, a sukladno odredbama podzakonskog akta Zakona o vatrogastvu koji propisuje područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice te zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U zahtjevu za pristupanje opisuje se potreba i navodi se pravni temelj za pristupanje i korištenje osobnih podataka iz aplikacija HVZ te ime, prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe odgovorne za zakonito pristupanje i korištenje osobnih podataka od strane Korisnika.

Hrvatska vatrogasna zajednica odnosno nadležna vatrogasna organizacija analizira zaprimljene zahtjeve te ovlaštenim Korisnicima daje odgovarajuća prava pristupa i korištenja osobnih podataka iz aplikacija HVZ, a na način koji je u skladu s odredbama podzakonskog akta Zakona o vatrogastvu koji propisuje područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice te zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-03/07

Urbroj: 444-05/01-21-1

Zagreb, 25. lipnja 2021.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.