Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije

NN 80/2021 (14.7.2021.), Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

1497

Na temelju članka 61. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine« 25/2018) Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine donosi

KODEKS

STRUKOVNE ETIKE U OBAVLJANJU STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuje skup etičkih načela i pravila kojih su se članovi Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: Komora) dužni pridržavati prilikom obavljanja poslova.

(2) Odredbe ovog Kodeksa obvezne su za sve ovlaštene inženjere geodezije (u daljnjem tekstu: ovlašteni inženjeri) kao i vježbenike – kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (u daljnjem tekstu: vježbenici).

(3) Nepoštivanje odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih ovim Kodeksom predstavljaju povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera, za koje ovlašteni inženjeri odgovaraju pred stegovnim tijelima Komore.

(4) Kodeks pruža potporu i zaštitu onima koji žele profesionalno ponašanje održati na višoj razini, ali je i prisila onima koji obavljaju stručne poslove neprimjerene razine te suprotno načelima struke.

(5) Za sankcioniranje nepoštivanja odredbi Kodeksa nadležan je Stegovni sud Komore. Teže povrede Kodeksa smatraju se težom povredom dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije.

Članak 2.

Ovlašteni inženjeri dužni su obavljati stručne geodetske poslove u skladu s ovlastima utvrđenim Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti, Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja, drugim zakonima, Statutom Komore i drugim aktima Komore, te drugim aktima donesenim temeljem zakona.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 3.

(1) Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije primljena je u punopravno članstvo Europskog vijeća geodeta (The Council of European Geodetic Surveyors – Comité de Liaison des Géomètres Européens CLGE) na sjednici Skupštine Europskog vijeća geodeta održanoj u Rimu 11. – 12. 9. 2009.

(2) Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije donijela je Odluku o potvrđivanju pristupanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u asocijaciju The Council of European Geodetic Surveyors na svojoj sjednici održanoj 17. 12. 2009. godine.

(3) Osnovne smjernice KODA PONAŠANJA ZA EUROPSKE GEODETE izdanog od Vijeća europskih geodeta – geometara (CLGE – GE) – CODE OF CONDUCT FOR EUROPEAN SURVEYORS issued by the Council od European Geodetic Surveyors – Geometar Europas (CLGE – GE), na odgovarajući način ugrađene su u ovaj Kodeks.

Članak 4.

Ovlašteni inženjeri podupiru i unapređuju integritet, čast i ugled geodetske struke:

1. primjenom svoga znanja i stručnosti za očuvanje ljudske sigurnosti i zdravlja, poboljšanje ljudskog blagostanja i okoliša te povećanje kvalitete života;

2. svojom čašću, nepristranošću i profesionalnom odnosu prema društvu, struci, poslodavcu, kolegama i naručitelju;

3. povećanjem nadležnosti i digniteta geodetske struke;

4. promicanjem i poticanjem stručnog i zakonitog obavljanja geodetske djelatnosti.

III. TEMELJNA PRAVILA

Članak 5.

(1) Pri obavljanju svog poziva ovlašteni inženjer se ima tako ponašati da zadobije i učvrsti povjerenje svoje stranke – naručitelja i istodobno upravnih, pravosudnih i drugih tijela pred kojima nastupa.

(2) Zaštita okoliša i javnog interesa kao i zaštita trećih osoba u obavljanju geodetske djelatnosti najvažnije je načelo kojim se rukovode ovlašteni inženjeri u svom radu.

(3) Ovlašteni inženjeri dužni su u svom radu uzeti u obzir životne potrebe građana i društva.

(4) U svakodnevnom radu ovlašteni inženjeri dužni su postupati jednako prema svima, bez diskriminacije ili pogodovanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili pripadnosti, invalidnosti, obrazovanja, spola, spolne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa, ili na bilo kojoj drugoj osnovi, poštujući pri tomu ljudska prava i dostojanstvo osoba.

Članak 6.

(1) Svaki ovlašteni inženjer ravnopravno predstavlja i snosi odgovornost za ugled Komore kojoj pripada, pred naručiteljima, tijelima vlasti, drugim institucijama, kao i prema građanima. Dužan je čuvati ugled i dostojanstvo struke pri obavljanju poslova, ali i u privatnom životu.

(2) Predsjednik Komore, članovi Upravnog odbora, Nadzorni odbor i osobe zaposlene u Komori, zastupaju Komoru u funkcijama koje su određene Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti, Statutom Komore i općim aktima Komore.

(3) Nositelji dužnosti u tijelima i članovi Komore ne smiju niti osobno niti preko osoba zaposlenih u Komori ili drugih osoba zlorabiti svoj položaj.

(4) Ovlašteni inženjeri ne smiju izvršavati radnje koje su u suprotnosti s odredbama ovog Kodeksa.

(5) U javnoj komunikaciji, koja uključuje, a nije ograničena na istupe u medijima, odnosno novinama i drugom tisku, radijskim i televizijskim programima, programima novinskih agencija, elektroničkih publikacija, teleteksta te ostalih oblika dnevnog ili periodičkog objavljivanja, objave na svim vrstama društvenih mreža, vođenje i administriranje društvenih mreža, ovlašteni inženjeri geodezije dužni su čuvati ugled geodetske struke te se suzdržati od iznošenja netočnih, uvredljivih, neprovjerenih, preuveličanih ili subjektivnih komentara i/ili izjava koje se odnose na geodetsku struku, drugog ovlaštenog inženjera geodezije, državna i druga javno pravna tijela, uključujući i njihova službena tijela i osobe, koja obavljaju javnopravne i druge poslove vezane za geodetsku struku u cjelini, te su dužni iznositi samo istinite i provjerene izjave i komentare ne vrijeđajući pritom ugled geodetske struke, drugog ovlaštenog inženjera geodezije te državna i druga javnopravna tijela, uključujući i njihova službena tijela i osobe, koja obavljaju javnopravne i druge poslove vezane za geodetsku struku u cjelini.

(6) Ovlašteni inženjeri dužni su profesionalni ugled graditi na kvaliteti svojih usluga, izbjegavati sukob interesa i nečasno konkuriranje drugima.

(7) Ovlašteni inženjeri dužni su se stručno usavršavati, promicati znanja i postignuća struke te osigurati mogućnost za stručni razvoj vježbenika, stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera koji obavljaju poslove pod njihovim nadzorom.

(8) Povredu pravila Kodeksa koja istodobno nije i stegovna povreda dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera razmotrit će Upravni odbor Komore ili nadležno tijelo Komore ili područni odbor kojemu ovlašteni inženjer pripada, priopćit će ovlaštenom inženjeru svoje mišljenje i upozoriti ga na značenje i moguće posljedice povrede.

(9) Ako ovlašteni inženjer obavlja svoju djelatnost u inozemstvu mora postupati po etičkim načelima koja vrijede za rad u zemlji u kojoj djeluje.

(10) Kodeks sadržava i takva pravila kojih je nepoštivanje ujedno i stegovna povreda dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera.

(11) Ako zakonom, Statutom ili Kodeksom nije drukčije određeno, nadležno stegovno tijelo odlučit će o tome ima li povreda pravila Kodeksa u pojedinom slučaju značenje i stegovne povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera u smislu Statuta.

IV. ODNOS PREMA OKOLIŠU

Članak 7.

Ovlašteni inženjeri u obavljanju poslova moraju se pridržavati načela zaštite prirode i okoliša, prirodnih dobara i bogatstava i kod obavljanja geodetske djelatnosti upotrijebiti znanja, sposobnosti i predanost koji će rezultirati postizanjem optimalnoga rješenja.

Članak 8.

Ovlašteni inženjeri moraju odbiti svaki angažman koji bi mogao prouzročiti štetne utjecaje na stabilnost, zaštitu i održivost okoliša. U svom radu moraju zastupati načelo da su vrijednosti prirodne baštine (okoliš, prostor, krajobraz), dobro s ograničenim mogućnostima obnavljanja.

V. PONAŠANJE U JAVNOSTI I ODNOSI U POSLU

Članak 9.

(1) Ovlašteni inženjeri dužni su odbiti ponuđeni posao ukoliko su uvjeti takvi da se ne mogu ispuniti ili ako ne postoje pretpostavke za njegovo izvršenje.

(2) Kada strukovna problematika prelazi područje stručnih geodetskih poslova koje smije obavljati, ovlašteni inženjer o tomu mora obavijestiti naručitelja i ne smije obavljati poslove koji su izvan područja stručnih geodetskih poslova koje smije obavljati.

Članak 10.

(1) Ponašanje ovlaštenih inženjera u javnosti ne smije štetiti ugledu i povjerenju koje ima ovo zvanje i struka.

(2) Ovlašteni inženjeri dužni su pratiti razvoj struke, stalno se stručno usavršavati, a naročito u okviru zadataka koje su preuzeli. Dužni su se pri pripremi, izvedbi i nadzoru poslova pridržavati zakona i propisa, dostignuća znanosti te pravila struke.

(3) Ovlašteni inženjeri dužni su sve zadatke rješavati savjesno s punom pažnjom, znanjem i iskustvom, te o tome voditi urednu dokumentaciju.

(4) Ovlašteni inženjeri dužni su prilikom preuzimanja posla upoznati naručitelja s pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva u Komori i zakona koji reguliraju obavljanje geodetske djelatnosti.

(5) Ovlašteni inženjeri dužni su upoznati stranku s visinom troškova za obavljanje posla.

Članak 11.

(1) Sukladno načelima struke i pravnim propisima, ovlašteni inženjeri zastupaju prava naručitelja, u okviru svojih ovlasti.

(2) Kao neovisni savjetnici i povjerljivi zastupnici naručitelja, ovlašteni inženjeri dužni su čuvati poslovnu tajnu naručitelja, ne smiju je iznositi ili zloupotrijebiti, niti po završetku poslovnog odnosa.

(3) Ovlašteni inženjer je dužan voditi računa o tome da poslovnu tajnu čuvaju i druge osobe koje rade u njegovu uredu ovlaštenog inženjera geodezije, zajedničkom geodetskom uredu odnosno u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti.

Članak 12.

(1) Ovlašteni inženjeri imaju pravo uvida u sve poslove i informacije Komore, osim u slučajevima kada je pristup ograničen zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. Informacije koje se tiču stručnih poslova dužni su pružiti jedni drugima kao i tijelima Komore bez zadržavanja.

(2) Ovlašteni inženjeri dužni su poštivati autorska prava.

VI. NEDOZVOLJENE VEZE U POSLU

Članak 13.

(1) Ovlašteni inženjeri su obvezni izbjeći poslove koji bi mogli utjecati na njihovo nepristrano djelovanje u struci. Ovu odredbu ne smiju povrijediti neposredno niti posredno, putem drugih osoba, članova obitelji i slično. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

(2) Ovlašteni inženjeri ne smiju u obavljanju stručnih geodetskih poslova surađivati s neovlaštenim ili nemjerodavnim fizičkim ili pravnim osobama. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

(3) O eventualnim odnosima, osobnim ili profesionalnim, sa svim neovlaštenim ili nemjerodavnim fizičkim ili pravnim osobama u cilju neposrednog ili posrednog stjecanja dobiti, ovlašteni inženjeri dužni su u pisanom obliku obavijestiti Komoru, te zatražiti tumačenje Komore o čemu će odlučiti nadležna tijela Komore.

(4) Ovlašteni inženjeri ne smiju tražiti niti uzimati provizije, niti na bilo koji način uvjetovati dobivanje posla. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

Članak 14.

(1) Ovlašteni inženjeri imenovani na javnu dužnost ili zaposleni u tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave, čije je članstvo u mirovanju, ne smiju koristiti svoj položaj za dobivanje posla za sebe ili drugog ovlaštenog inženjera.

(2) Ovlašteni inženjeri ne smiju za dobivanje poslova zloupotrijebiti veze sa službenicima i namještenicima u tijelima vlasti.

(3) Ovlašteni inženjer geodezije ne smije isticati svoju prijašnju službu ili dužnost za pribavljanje posla, niti na bilo koji način podupirati uvjerenje da zbog toga može uspješnije pružiti uslugu.

Članak 15.

Ovlašteni inženjer ne smije stavljati svoj potpis i pečat na radove koji nije izradio ili koji nisu izrađeni pod njegovim nadzorom odnosno na radove izrađene od neovlaštene osobe. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

VII. PONAŠANJE INŽENJERA MEĐUSOBNO I PREMA SVOJIM SURADNICIMA

Članak 16.

Ovlašteni inženjer može slobodno izraziti kritiku, a ukoliko je kritika javna, mora biti obrazložena i utemeljena.

Članak 17.

(1) Ovlašteni inženjeri moraju se prema drugim inženjerima ponašati kolegijalno i korektno, međusobno se pomagati i savjetovati, njihovi se međusobni odnosi moraju temeljiti na međusobnom poštovanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju te profesionalnoj solidarnosti.

(2) Konkurencija između ovlaštenih inženjera može se zasnivati samo na stručnosti i kvaliteti rada.

(3) Ovlašteni inženjer ne smije izravno i neizravno činiti štetu kolegama i treba se truditi biti objektivan pri ocjenjivanju njihova rada i postignuća. Na isti način mora primiti stručne kritike vlastitoga rada.

(4) Ovlašteni inženjer ne smije pred naručiteljem radi preuzimanja posla iznositi negativne kritike rada drugih ovlaštenih inženjera.

(5) Iznošenje negativnih primjedbi i ocjena na račun drugog ovlaštenog inženjera pred naručiteljima, pokazivanje grešaka ili predlaganje izmjena u tuđem radu, predstavlja težu povredu dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera.

Članak 18.

U slučaju ponude za preuzimanje posla ili dijela posla koji već radi drugi ovlašteni inženjer, ovlašteni inženjer dužan je o tome prije preuzimanja obavijestiti kolege koji su već u poslu. U preuzimanju posla ovlašteni inženjer ne smije djelovati suprotno kolegijalnim pravilima te mora utvrditi jesu li s prethodnikom ispunjene obveze iz ugovora. Ukoliko nisu, uputit će naručitelja da izmiri te obveze.

Članak 19.

(1) Ovlašteni inženjeri dužni su prema vježbenicima, stručnim suradnicima i suradnicima ovlaštenog inženjera ispuniti svoje obveze, pomagati im u stručnom usavršavanju, pružiti stručni savjet i pomoć nesebično i prema svom najboljem znanju.

(2) Ovlašteni inženjer ima autorstvo ili djelomično autorstvo samo na djelima koja je sam izradio ili koja su nastala pod njihovim vodstvom ili osobnim sudjelovanjem.

(3) Ovlašteni inženjer ne smije u sklopu izvršavanja stručnih geodetskih poslova davati zadatke osobama koje za to nisu kvalificirane.

(4) Ovlašteni inženjer geodezije koji je mentor vježbeniku mora objektivno i utemeljeno vrednovati rad vježbenika. Mentor ne smije onemogućavati kandidata da stekne status ovlaštenog inženjera radi vlastitog interesa. Postupanje protivno ovom pravilu predstavlja težu povredu Kodeksa.

VIII. MATERIJALNE OSNOVE OBAVLJANJA PROFESIJE I ODNOS PREMA KOMORI

Članak 20.

(1) Ovlašteni inženjeri dužni su Komori redovito plaćati članarinu i druga davanja sukladno zakonu, Statutu Komore i aktima Komore te sudjelovati i izvršavati svoje obveze u tijelima Komore u koja su izabrani. Neplaćanje godišnje članarine i drugih davanja kao i neizvršavanje svojih obveza u tijelima Komore predstavlja težu povredu dužnosti i ugleda.

(2) Ovlašteni inženjeri mogu obavijestiti Komoru o izvršenim poslovima koje ne mogu naplatiti te njihovim naručiteljima.

(3) Ovlašteni inženjer je dužan savjesno ispunjavati svoje obveze prema Komori i područnom odboru te poštivati, čuvati i podizati njihov ugled i pridonositi što uspješnijem njihovu radu.

(4) Ovlašteni inženjer je dužan prisustvovati sastancima tijela Komore i područnog odbora te svojim aktivnim sudjelovanjem pridonijeti njihovu što uspješnijem radu.

(5) Ovlašteni inženjer mora nastojati da se kolegijalni odnosi među ovlaštenim inženjerima što uspješnije njeguju i razvijaju.

IX. REKLAMIRANJE

Članak 21.

(1) Ovlašteni inženjeri stječu ugled kroz rezultate svojeg rada.

(2) Osobna promocija je dozvoljena kroz oglašavanje, objavu tekstova, izložbe, prikaza i opisa projekata i ostvarenja, reportaže i intervjue u javnim medijima čiji je cilj obavještavanje javnosti.

X. MEĐUSOBNO KONFLIKTNE SITUACIJE

Članak 22.

(1) Ovlašteni inženjeri koji su zaposleni u pravnim osobama dužni su se u obavljanju poslova pridržavati odredbi zakona i općih akata Komore, te su o svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz članstva u Komori dužni upoznati poslodavca. O zahtjevu poslodavca o odstupanju od ovih obveza, ovlašteni inženjer je dužan odmah obavijestiti Komoru.

(2) Otkaz ugovora o radu ovlaštenom inženjeru zbog članstva u Komori, obvezuje Komoru na pružanje pravne i druge pomoći članu Komore. Pravo na zaštitu ima svaki pojedini član, bez obzira na dob i stručno iskustvo, kao i hijerarhijski položaj u tvrtki.

Članak 23.

Ukoliko ovlašteni inženjer u interesu struke mora postupiti izvan uobičajenih i propisanih pravila, dužan je o tome izvijestiti Komoru, zatražiti tumačenje i preuzeti odgovornost pred tijelima Komore.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Tumačenje odredaba ovog Kodeksa daje Skupština Komore.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovog Kodeksa prestaje se primjenjivati i prestaje važiti Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera geodezije od 11. prosinca 2018. (»Narodne novine« 3/2019).

Članak 26.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-01/21-01/2

Urbroj: 507-21-7

Zagreb, 8. srpnja 2021.

Predsjednik
Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Adrijan Jadro, dipl. ing. geod., v. r.