Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu obavljanja probacijskih poslova

NN 81/2021 (16.7.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu obavljanja probacijskih poslova

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1504

Na temelju članka 4. stavka 9. Zakona o probaciji (»Narodne novine«, broj 99/18), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA PROBACIJSKIH POSLOVA

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o načinu obavljanja probacijskih poslova (»Narodne novine«, broj 68/19) riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima »Ministarstvo pravosuđa i uprave« u odgovarajućem padežu, a riječi »ministar pravosuđa« zamjenjuju se riječima »ministar pravosuđa i uprave« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Iznad članka 12. dodaje se naslov koji glasi: »Nastavak obrazovanja ili osposobljavanja za određeno zanimanje, pronalazak zaposlenja koje odgovora počiniteljevoj stručnoj spremi ili razini obrazovanja, osposobljenosti i stvarnim mogućnostima obavljanja radnih zadataka te nadziranog raspolaganja prihodima u skladu s potrebama osoba koje je po zakonu počinitelj dužan uzdržavati.«

Članak 3.

U članku 19. stavku 1. broj: »15« zamjenjuje se brojem: »13«.

U stavku 2. broj: »16« zamjenjuje se brojem: »14«.

Članak 4.

U članku 24. stavku 3. iza riječi: »odgovorne osobe« riječi: »i pečat ustanove, pravne osobe ili tijela javne vlasti« brišu se.

Članak 5.

U članku 45. točki b) podtočki 3. i članku 46. točki b) podtočki 3. iza riječi: »potpis« riječi: »i pečat Ministarstva pravosuđa« brišu se.

Članak 6.

U članku 47. stavku 3. u prvoj rečenici riječ: »emajlom« zamjenjuje se riječju: »slovima«, a u drugoj rečenici riječ: »emajlom« zamjenjuje se riječju: »brojkama«.

Članak 7.

U članku 54. i članku 56. stavku 1. riječi »pomoćnik ministra pravosuđa« zamjenjuju se riječju: »ravnatelj« u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Obrasci službenih iskaznica i znački probacijskih službenika koji su sastavni dio Pravilnika o načinu obavljanja probacijskih poslova zamjenjuje se Obrascima službenih iskaznica i znački koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Službene iskaznice i značke izdane na temelju Pravilnika o načinu obavljanja probacijskih poslova koristit će se do izdavanja službenih iskaznica i znački na temelju ovog Pravilnika, nakon čega će se prethodno izdane službene iskaznice i značke poništiti.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-11/21-18/02

Urbroj: 514-10-03-01-01-03/01-21-01

Zagreb, 5. srpnja 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG 1.

SLUŽBENA ISKAZNICA

PRILOG 2.

SLUŽBENA ZNAČKA