Naputak za vođenje registra životnog partnerstva

NN 81/2021 (16.7.2021.), Naputak za vođenje registra životnog partnerstva

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1505

Na temelju članka 31. stavka 6. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola (»Narodne novine«, broj 92/14. i 98/19.) ministar pravosuđa i uprave donosi

NAPUTAK

ZA VOĐENJE REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA

1. Predmet naputka

Članak 1.

Ovim Naputkom propisuje se način vođenja registra životnog partnerstva (dalje: registar) i način izdavanja isprava iz registra.

2. Upisivanje podataka u registar

Članak 2.

(1) Matičar nadležnog upravnog tijela županije ili Grada Zagreba (dalje: nadležno upravno tijelo) na čijem području je sklopljeno životno partnerstvo upisuje podatke u registar.

(2) Sklapanje životnog partnerstva upisuje se u registar po rednim brojevima, počevši od broja jedan do broja kojim završava posljednji upis istekom kalendarske godine.

(3) Sve promjene u odnosu na činjenicu sklapanja životnog partnerstva koje su nastale ili postale poznate nakon izvršenog temeljnog upisa upisuju se u rubriku »Naknadni upisi i bilješke«.

Članak 3.

(1) O svim usmenim izjavama na temelju kojih se upisuje neki podatak u registar matičar sastavlja zapisnik.

(2) Osobni podaci životnih partnera upisuju se na temelju podataka iz državnih matica ili javnih isprava kojima se isti dokazuju.

(3) Podatak o državljanstvu upisuje se u registar na temelju podataka iz službene evidencije ili odgovarajuće isprave. Naziv državljanstva ispisuje se, u pravilu, pridjevom izvedenim iz imena države čiji je državljanin osoba na koju se podaci odnose.

(4) Datumi se pišu arapskim brojevima.

3. Pripremne radnje za upis u registar

Članak 4.

(1) Za sklapanje životnog partnerstva hrvatski državljani ne prilažu isprave, osim ako to matičar iz opravdanog razloga zatraži.

(2) Za hrvatske državljane matičar će po službenoj dužnosti provjeriti jesu li u braku ili životnom partnerstvu, o čemu sastavlja bilješku u zapisniku o prijavi namjere sklapanja životnog partnerstva.

(3) Hrvatskog državljanina koji nije upisan u maticu rođenih u Republici Hrvatskoj matičar će uputiti na prethodni upis u maticu rođenih.

Članak 5.

Strani državljani, uz prijavu namjere sklapanja životnog partnerstva, prilažu:

1. izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja

2. ispravu, odnosno dokaz da nisu u životnom partnerstvu ili braku izdanu u državi čiji su državljani

3. ispravu kojom se dokazuje državljanstvo.

Članak 6.

(1) Ako stranke ne razumiju službeni jezik, čin sklapanja životnog partnerstva će im se prevoditi putem tumača i to se bilježi u rubrici »Primjedbe«.

(2) Ako je stranka ili svjedok nepismen ili se ne može potpisati, potpisat će je druga pismena osoba. Druga pismena osoba potpisat će svoje osobno ime i upisati broj identifikacijske isprave.

(3) Stranke koje su gluhe pročitat će izjavu.

(4) Strankama koje su gluhonijeme, a ne znaju niti čitati niti pisati, izjava se mora objasniti putem osobe, odnosno tumača koja se s njima može sporazumjeti i to se bilježi u rubrici »Primjedbe«.

4. Upis u registar

Članak 7.

(1) Nakon sastavljanja zapisnika o prijavi namjere sklapanja životnog partnerstva, a prije sklapanja životnog partnerstva, temeljem podataka iz zapisnika izvršit će se upis u registar i pripremiti izvadak iz registra životnog partnerstva, ali bez verifikacije upisa.

(2) U slučaju da ne dođe do sklapanja životnog partnerstva, izdane isprave će se poništiti, a izvršeni upis deaktivirati. Ovakav upis bit će vidljiv samo matičnom uredu koji je upis izvršio.

(3) Kod svakog upisa u registar, matičar upisuje datum izvršenja upisa te upis verificira.

5. Sklapanje životnog partnerstva

Članak 8.

(1) Životno partnerstvo sklapa se pred matičarom.

(2) Nakon sklopljenog životnog partnerstva, životni partneri, svjedoci i matičar potpisuju se na izjavu o pristanku.

(3) Životni partneri potpisuju se prezimenom koje su uzeli kod sklapanja životnog partnerstva.

(4) Izjava iz stavka 2. ovog članka sastavni je dio zapisnika o prijavi namjere sklapanja životnog partnerstva i odlaže se u temeljni spis.

(5) Ako je pri sklapanju životnog partnerstva bio prisutan tumač, on se potpisuje ispod mjesta određenog za potpis svjedoka.

Članak 9.

(1) U registru, u rubrici predviđenoj za upisivanje prezimena, piše se prezime koje životni partneri imaju prije sklapanja životnog partnerstva.

(2) Izjava životnih partnera o njihovom prezimenu nakon sklapanja životnog partnerstva unosi se u odgovarajućoj rubrici registra.

Članak 10.

(1) Ako je za sklapanje životnog partnerstva prethodno izdana dozvola nadležnog suda, u rubrici »Primjedbe« upisuje se naziv odluke, broj i datum te naziv i sjedište suda.

(2) Ako je životno partnerstvo sklopljeno uz nazočnost sudskog ili drugog tumača, u odgovarajuću rubriku registra upisuje se osobno ime sudskog tumača i jezik tumačenja, a u rubrici »Primjedbe« upisuje se da je životno partnerstvo sklopljeno uz prisutnost tumača.

(3) Ako je za sklapanje životnog partnerstva potrebno odobrenje skrbnika, u rubrici »Primjedbe« upisuje se da je sklapanje životnog partnerstva dozvoljeno uz odobrenje skrbnika.

6. Verifikacija upisa

Članak 11.

(1) Nakon što je životno partnerstvo sklopljeno, upis u registru matičar mora verificirati, odnosno potvrditi da su svi upisani podaci točni i da se temeljem takvog upisa mogu izdati isprave. Podatak o verifikaciji upisa kao i osobno ime matičara koji je verifikaciju izvršio moraju biti vidljivi u zapisu i ulaze u sadržaj isprave koja se izdaje.

(2) Na obrascu isprave na za to predviđenom mjestu iskazuje se ime matičara koji izdaje ispravu.

(3) Matičar koji je izvršio verifikaciju upisa odgovoran je za sadržaj isprave pripremljene za ispis, a matičar koji izdaje ispravu iz verificiranog upisa dužan je dodatno provjeriti sadržaj isprave.

7. Naknadni upisi i bilješke

Članak 12.

(1) Naknadni upisi i bilješke su činjenice koje su propisane člankom 33. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola.

(2) Uz svaki naknadni upis i bilješku potrebno je upisati datum upisa bilješke te osobno ime matičara koji je bilješku upisao.

8. Ispravci i dopune

Članak 13.

(1) Ispravljanje grešaka prije zaključenja temeljnog upisa obavlja se upisivanjem točnih podataka u odgovarajućoj rubrici.

(2) Nakon zaključenja temeljnog upisa, matičar smije samo na temelju rješenja nadležnog upravnog tijela:

1. ispraviti greške

2. dopuniti podatke

3. poništiti upis ili bilješku.

(3) Ispravljeni podaci upisuju se u odgovarajuće rubrike, a u rubrici »Naknadni upisi i bilješke« upisuje se koji je podatak ispravljen s brojčanom oznakom i datumom rješenja.

(4) Dopuna podataka temeljnog upisa nakon zaključenja upisa upisuje se u rubrici: »Naknadni upisi i bilješke«.

(5) O poništenju upisa ili bilješke u rubrici; »Naknadni upisi i bilješke« upisuje se bilješka o poništenju.

9. Naknadne bilješke u matici rođenih

Članak 14.

(1) O sklopljenom životnom partnerstvu u maticu rođenih životnih partnera upisuje se bilješka u rubriku »Naknadni upisi i bilješke«.

(2) O prestanku životnog partnerstva u maticu rođenih životnih partnera upisuje se bilješka u rubriku »Naknadni upisi i bilješke«.

Članak 15.

O stavljanju maloljetnog djeteta pod partnersku skrb životnog partnera roditelja upisuje se bilješka u rubrici »Naknadni upisi i bilješke« matice rođenih djeteta kao i bilješka o prestanku partnerske skrbi nad djetetom.

10. Izvaci i isprave iz registra

Članak 16.

(1) Na temelju podataka koji su upisani u registar izdaje se izvadak iz registra životnog partnerstva i potvrda o životnom partnerstvu.

(2) Izvadak iz registra životnog partnerstva i potvrda o životnom partnerstvu izdaju se na obrascima propisanim pravilnikom kojim se propisuju obrasci isprava koje se izdaju iz registra.

(3) Bilješke o izvršenim ispravcima grešaka u registru ne iskazuju se u ispravama, nego se u odgovarajućim rubrikama isprava iskazuju ispravljeni podaci.

11. Temeljni spisi

Članak 17.

(1) Svi spisi (predmeti) koji se odnose na upis u registar su spisi trajne vrijednosti i čuvaju se sukladno propisima kojima se uređuje upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom.

(2) Pismena se stavljaju u posebne omote i slažu kronološkim redom prema rednim brojevima upisa. Za predmete iz stavka 1. ovog članka može se voditi posebna evidencija u informacijskom sustavu elektroničkog uredskog poslovanja.

12. Uvid u registar

Članak 18.

(1) Uvid u registar dopustit će se osobi na koju se podaci odnose, a drugoj osobi uvid će se dopustiti ako dokaže postojanje pravnog interesa.

(2) Uvid u spise na temelju kojih je izvršen upis u registar dopustit će se osobi koja dokaže postojanje pravnog interesa.

(3) Ako matičar dopusti uvid u registar ili spise na temelju kojih se obavlja upis u registar, dužan je biti nazočan obavljanju uvida i osigurati uvid samo za određenu činjenicu ili određeni podatak.

(4) O svakoj dozvoli uvida u registar i temeljne spise vodi se posebna evidencija o osobnim podacima danim na uvid ili obradu.

13. Upis životnog partnerstva sklopljenog u inozemstvu

Članak 19.

(1) U registar se upisuje životno partnerstvo ili istospolni brak koji hrvatski državljani sklope u inozemstvu.

(2) Na isprave inozemnog tijela o sklopljenom životnom partnerstvu ili istospolnom braku primjenjuju se propisi koji se odnose na legalizaciju isprava te multilateralni odnosno bilateralni ugovori. Isprave inozemnog tijela trebaju biti izdane sukladno propisima države u kojoj je isprava izdana.

(3) Inozemnu ispravu o sklopljenom životnom partnerstvu ili istospolnom braku dostavlja hrvatski državljanin koji zahtijeva upis te činjenice u registar.

Članak 20.

(1) Činjenica sklapanja životnog partnerstva ili istospolnog braka sklopljenog u inozemstvu upisuje se u registar prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj podnositelja zahtjeva. Ako podnositelj zahtjeva nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, upis u registar izvršit će se u Gradu Zagrebu.

(2) Upis činjenice sklapanja životnog partnerstva ili istospolnog braka upisuje se u registar s podacima navedenim na inozemnom izvatku.

(3) Ako izvadak inozemnog tijela ne sadrži podatke potrebne za upis, matičar u vrijeme upisa utvrđuju potrebne podatke na temelju javnih isprava kojima se podaci dokazuju odnosno na temelju podataka upisanih u službene evidencije.

(4) Prilikom upisa životnog partnerstva ili istospolnog braka u registar u rubrici »Primjedbe« potrebno je navesti radi li se o sklopljenom životnom partnerstvu ili istospolnom braku.

(5) Bilješka o životnom partnerstvu ili istospolnom braku sklopljenom u inozemstvu upisuje se u matici rođenih.

14. Završne odredbe

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovog Naputka prestaje važiti Naputak za vođenje registra životnog partnerstva (»Narodne novine«, broj 147/14).

Članak 22.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 223-01/21-01/120

Urbroj: 514-07-03-01/01-21-01

Zagreb, 8. srpnja 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.