Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj

NN 81/2021 (16.7.2021.), Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo kulture i medija

1506

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 17/19 i 98/19), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za znanost i obrazovanje i prethodno mišljenje Hrvatskoga knjižničnog vijeća, ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O MATIČNOJ DJELATNOSTI I SUSTAVU MATIČNIH KNJIŽNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se matična djelatnost i utvrđuje sustav matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj, unapređivanje stručnoga rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito.

Članak 3.

Sustav matične djelatnosti obvezatno se ustrojava za sve vrste knjižnica sukladno članku 34. stavku 1. i 2. Zakona.

II. ORGANIZACIJA MATIČNE DJELATNOSTI

Članak 4.

Poslovi matične djelatnosti obavljaju se kroz jedinstveni sustav matičnih knjižnica te matičnih razvojnih službi kao njihovih organizacijskih jedinica.

Članak 5.

Jedinstveni sustav matičnih knjižnica djeluje na dvije razine:

1. razini države s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu kao središnjom matičnom knjižnicom Republike Hrvatske i

2. razini koju čine:

– županijske matične narodne knjižnice

– sveučilišne matične knjižnice

– Hrvatska knjižnica za slijepe.

Članak 6.

(1) Stručni nadzor nad radom knjižnica obavlja se sukladno članku 43. Zakona.

(2) Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi stručni nadzor i nad knjižnicama u Republici Hrvatskoj koje su u sustavu obveznog primjerka.

Članak 7.

(1) Matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice na području pojedine županije obavljaju županijske matične narodne knjižnice sukladno članku 34. Zakona.

(2) Za obavljanje matične djelatnosti županijska matična narodna knjižnica treba ispunjavati opće uvjete prema Zakonu i posebne uvjete u pogledu prostora, opreme, knjižnične građe i stručnog osoblja prema Standardu za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj.

(3) Županijska matična narodna knjižnica treba biti ustrojena na način da sa svojim stručnim službama i stručno osposobljenim djelatnicima može pružati savjetodavnu podršku knjižnicama na području svoje matičnosti, uz koordinaciju nadležne matične razvojne službe.

(4) Za županije u kojima ne postoji knjižnica koja zadovoljava potrebne uvjete, ministar nadležan za kulturu može, uz prethodno mišljenje Hrvatskoga knjižničnog vijeća i uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove znanosti i obrazovanja, matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice privremeno povjeriti nekoj drugoj knjižnici.

Članak 8.

(1) Matičnu djelatnost za visokoškolske knjižnice u sastavu matičnog sveučilišta i izvan njega i specijalne knjižnice obavljaju, prema području djelovanja, unutar više županija, sveučilišne matične knjižnice sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

(2) Područje djelovanja sveučilišnih matičnih knjižnica unutar pojedinih županija utvrđuje se, u roku od 6 mjeseci nakon donošenja ovog Pravilnika, rješenjem ministarstva nadležnog za poslove kulture na prijedlog Hrvatskoga knjižničnog vijeća.

(3) Sveučilišna matična knjižnica treba biti ustrojena na način da sa svojim stručnim službama i stručno osposobljenim djelatnicima može pružati savjetodavnu podršku knjižnicama na području svoje matičnosti, uz koordinaciju matične razvojne službe.

Članak 9.

Postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra i stručno-savjetodavne pomoći za zbirke koje imaju svojstvo kulturnog dobra uređuju se sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Članak 10.

(1) Matičnu djelatnost za sveučilišne i znanstvene knjižnice čije su zbirke sukladno članku 42. stavku 1. Zakona kulturno dobro, obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(2) Matičnu djelatnost za visokoškolske i specijalne knjižnice, uključujući i knjižnice vjerskih zajednica, čije su zbirke sukladno članku 42. stavku 1. Zakona kulturno dobro, obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u suradnji s nadležnom sveučilišnom matičnom knjižnicom, a sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(3) Matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice čije su zbirke sukladno članku 42. stavku 1. Zakona kulturno dobro, obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u suradnji s nadležnom županijskom matičnom narodnom knjižnicom, a sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Članak 11.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu može uz suglasnost ministra nadležnog za kulturu i ministra nadležnog za znanost i obrazovanje, obavljanje pojedinih poslova iz svoje matične djelatnosti povjeriti nekoj drugoj knjižnici, pri čemu knjižnice sklapaju ugovor o međusobnim odnosima.

Članak 12.

Knjižnice i njihovi osnivači dužni su redovito surađivati s nadležnom matičnom razvojnom službom, dostavljati joj na zahtjev programe rada, izvještaje i druge podatke, omogućiti neposredan uvid u rad i stručno knjižnično poslovanje te slijediti dobivene naputke i preporuke.

Članak 13.

(1) U cilju osiguranja jedinstvenog sustava matičnosti pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu djeluju:

– Stručno vijeće županijskih matičnih razvojnih službi

– Stručno vijeće sveučilišnih matičnih razvojnih službi

– Središnje stručno vijeće svih matičnih razvojnih službi Republike Hrvatske.

(2) Središnje stručno vijeće svih matičnih razvojnih službi Republike Hrvatske čine najmanje 3 predstavnika svakog vijeća, ravnatelj Hrvatske knjižnice za slijepe i knjižničarski savjetnici za sve vrste knjižnica Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

(3) Vijeća donose poslovnike o svom radu.

(4) Stručno vijeće županijskih matičnih razvojnih službi čine voditelji svih županijskih matičnih razvojnih službi za narodne i školske knjižnice te knjižničarski savjetnik za narodne knjižnice i knjižničarski savjetnik za školske knjižnice iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

(5) Stručno vijeće sveučilišnih matičnih razvojnih službi čine voditelji sveučilišnih matičnih razvojnih službi u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu te knjižničarski savjetnik za visokoškolske i specijalne knjižnice na razini središnje matične knjižnice iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

(6) Pridruženi članovi stručnog vijeća sveučilišnih matičnih razvojnih službi su predstavnici knjižnica u sustavu obveznog primjerka i predstavnici ostalih sveučilišnih knjižnica.

(7) Stručna vijeća iz stavka 1. ovoga članka mogu po potrebi u svoj rad uključiti ravnatelje/voditelje knjižnica te predstavnike pojedinih ministarstava i strukovnih udruga.

III. ZADAĆE I POSLOVI MATIČNIH KNJIŽNICA

Članak 14.

(1) Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sukladno Zakonu, središte je hrvatskog knjižničnog sustava i središnja matična knjižnica za sve vrste knjižnica na području Republike Hrvatske s temeljnom zadaćom organiziranja i razvijanja sustava knjižnica u Republici Hrvatskoj radi unapređivanja njihova rada i razvoja.

(2) U izvršavanju zadaća središnje matične knjižnice Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu surađuje sa županijskim i sveučilišnim matičnim knjižnicama, sa svim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i s drugim znanstvenim i stručnim ustanovama koje djeluju na području knjižničarstva, arhivistike, muzeologije, dokumentacije i informacijskih službi u Republici Hrvatskoj.

(3) U cilju izvršenja navedenih zadaća Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu obavlja sljedeće poslove matične djelatnosti:

– koordinira stručnim vijećima iz članka 13. ovog Pravilnika

– u suradnji sa županijskim i sveučilišnim matičnim razvojnim službama izrađuje prijedloge planova razvoja djelatnosti svih podsustava sukladno nacionalnom planu razvitka knjižnica i knjižnične djelatnosti

– obavlja poslove utvrđene člankom 33. i 34. Zakona

– obavlja poslove nadzora sukladno članku 43. Zakona u suradnji s matičnim razvojnim službama

– izrađuje nacrte prijedloga standarda za sve vrste knjižnica

– izrađuje načela i upute radi jedinstvenog obavljanja matične djelatnosti

– izrađuje prijedloge dokumenata i naputaka (normativi, koncepcije, programi i sl.)

– usklađuje aktivnosti usmjerene na osuvremenjivanje i unapređivanje rada knjižnica u Republici Hrvatskoj

– osposobljava djelatnike matičnih knjižnica za obavljanje stručnog nadzora i potiče rad županijskih i sveučilišnih matičnih razvojnih službi

– potiče i organizira trajno stručno usavršavanje djelatnika u matičnim knjižnicama

– surađuje pri izradi programa izobrazbe knjižničara te sudjeluje u organizaciji savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja

– pruža izravnu stručnu pomoć i upute za obavljanje stručnih poslova u knjižnicama kad to knjižnice zatraže, odnosno kada knjižnicama takvu pomoć ne može pružiti županijska ili sveučilišna matična knjižnica

– nadzire provođenje specifičnih zadaća matičnih knjižnica sukladno standardima za pojedine vrste knjižnica

– na temelju navedenih praćenja izrađuje analize stanja u knjižnicama

– daje stručno mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje odnosno početak rada knjižnica sukladno članku 11. stavku 2. Zakona

– koordinira umrežavanje knjižnica u sastavu svoje matične djelatnosti njihovim uključivanjem u knjižnični susta Republike Hrvatske sukladno članku 33. stavku 2. Zakona

– utvrđuje usklađenost knjižničnih softvera s međunarodnim knjižničnim standardima i protokolima za razmjenu podataka (UNIMARC, MARC, Z39.50)

– vodi i razvija Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica sukladno članku 6. stavku 3. Zakona

– izrađuje analize stanja knjižnica u Republici Hrvatskoj na temelju statističkih podataka unesenih u online Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i redovitih godišnjih izvještaja koje dostavljaju županijske i sveučilišne matične razvojne službe te ukazuje na stupanj usklađenosti sa standardima i o tome izvješćuje ministarstvo nadležno za poslove kulture i ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja

– utvrđuje svojstvo kulturnog dobra za knjižničnu građu sukladno članku 24. podstavku 13. Zakona

– provodi programe i projekte na kojima ujedinjuje matične knjižnice

– obavlja i druge poslove iz nadležnosti matične službe u skladu sa Zakonom.

(4) Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu predlaže ministru nadležnom za poslove kulture ukidanje obavljanja matične razvojne djelatnosti onoj matičnoj knjižnici koja je prestala ispunjavati uvjete za obavljanje te djelatnosti u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom te predlaže prenošenje matične nadležnosti na drugu knjižnicu koja zadovoljava za to propisane uvjete.

Članak 15.

(1) Županijska matična narodna knjižnica obavlja poslove matične djelatnosti za sve narodne i školske knjižnice u županiji sukladno članku 7. ovog Pravilnika.

(2) Županijska matična narodna knjižnica za obavljanje poslova matične djelatnosti ustrojava posebnu jedinicu – matičnu razvojnu službu koja surađuje s ostalim odjelima knjižnice te s pojedincima u knjižnici koji su stručnjaci na određenim poslovima matične djelatnosti.

(3) U izvršavanju zadaća županijske matične razvojne službe za narodne i školske knjižnice surađuju s ministarstvom nadležnim za poslove kulture, ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja, osnivačima knjižnica na području matičnosti, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, drugim matičnim knjižnicama, kao i drugim knjižnicama i ustanovama u županiji koje djeluju na području knjižničarstva, arhivistike, muzeologije, dokumentacije i informacijskih službi.

(4) Osnovni zadatak županijske matične razvojne službe je unapređivanje i sustavno razvijanje knjižnične djelatnosti i knjižnica na području svoje nadležnosti kroz obavljanje sljedećih aktivnosti:

– sudjeluje u radu Stručnog vijeća županijskih matičnih razvojnih službi i Središnjeg stručnog vijeća svih matičnih razvojnih službi Republike Hrvatske sukladno članku 13. ovog Pravilnika

– obavlja poslove matične djelatnosti utvrđene člankom 33. i 34. Zakona

– nadzire obavljanje knjižnične djelatnosti sukladno članku 43. Zakona

– nadzire provođenje specifičnih zadaća knjižnica sukladno Standardu za narodne knjižnice i Standardu za školske knjižnice u knjižnicama s područja svoje nadležnosti

– na temelju navedenih praćenja izrađuje analize stanja u knjižnicama i njihov stupanj usklađenosti sa standardima te o tome izvješćuje osnivače, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, ministarstvo nadležno za poslove kulture i ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja

– daje stručno mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje odnosno početak rada knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti te njihovih ustrojstvenih i organizacijskih oblika, sukladno članku 11. stavku 2. Zakona

– sustavno prati usklađenost planova rada i rada samih knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti s nacionalnim planom razvitka knjižnica i knjižnične djelatnosti

– savjetuje knjižnice i predlaže rješenja u svim aspektima knjižničnog poslovanja sa svrhom dostizanja standarda

– koordinira umrežavanje knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti i njihovo uključivanje u knjižnični sustav Republike Hrvatske sukladno članku 33. stavku 2. Zakona

– koordinira i nadzire unos statističkih podataka narodnih i školskih knjižnica u županiji u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

– skrbi o ravnomjernom razvoju i izgradnji jedinstvene mreže knjižnica na području županije te sa svime upoznaje nadležna nadređena upravna i stručna tijela

– surađuje u projektiranju i opremi prostora narodnih i školskih knjižnica, posebice pri izgradnji novih knjižnica, škola i sl.

– pomaže knjižnicama pri uvođenju novih načina rada, novih oblika poslovanja, novih tehnologija te upućuje djelatnike u nove i složenije poslove

– samostalno ili u suradnji s drugima organizira savjetovanja, seminare i druge oblike stalnog stručnog usavršavanja knjižničnog osoblja

– surađuje u stručnim projektima koje na razini države pokreće Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i potiče suradnju na zajedničkim projektima županije (npr. digitalizacija zavičajne građe, programi, manifestacije i sl.)

– obavlja poslove pružanja stručne pomoći vezano uz utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za knjižničnu građu na zahtjev Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

– obavlja i druge poslove prema zahtjevu nadležne matične knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Članak 16.

(1) Sveučilišna matična knjižnica obavlja poslove matične djelatnosti za visokoškolske i specijalne knjižnice u sastavu matičnog sveučilišta i izvan njega te za specijalne knjižnice prema području djelovanja sukladno članku 8. ovog Pravilnika.

(2) Za obavljanje poslova matične djelatnosti matična knjižnica ustrojava posebnu jedinicu – matičnu razvojnu službu, koja surađuje s ostalim odjelima knjižnice te s pojedincima u knjižnici koji su stručnjaci na određenim poslovima matične djelatnosti.

(3) Sveučilišna matična razvojna služba organizira i obavlja poslove matične djelatnosti surađujući pri tome s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, drugim matičnim knjižnicama, kao i drugim knjižnicama te ostalim informacijskim i baštinskim ustanovama koje djeluju na području knjižničarstva, arhivistike, muzeologije, dokumentacije i informacijskih službi u Republici Hrvatskoj.

(4) Osnovni zadatak sveučilišne matične razvojne službe je unapređivanje i sustavno razvijanje knjižnične djelatnosti i knjižnica na području svoje nadležnosti kroz obavljanje sljedećih aktivnosti:

– sudjeluje u radu Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih razvojnih službi i Središnjeg stručnog vijeća svih matičnih razvojnih službi Republike Hrvatske sukladno članku 13. ovog Pravilnika

– obavlja poslove matične djelatnosti utvrđene člankom 33. i 34. Zakona

– koordinira i integrira knjižnice u knjižnične sustave za koje je nadležna

– savjetuje knjižnice i predlaže rješenja u svim aspektima knjižničnog poslovanja sa svrhom dostizanja standarda

– nadzire obavljanje knjižnične djelatnosti sukladno članku 43. Zakona

– nadzire provođenje specifičnih zadaća knjižnica sukladno standardima koji reguliraju knjižnice s područja svoje nadležnosti

– na temelju navedenih praćenja izrađuje analize stanja u knjižnicama i njihov stupanj usklađenosti sa standardima i o tome izvješćuje osnivače, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, ministarstvo nadležno za poslove kulture i ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja

– daje stručno mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti sukladno članku 11. stavku 2. Zakona

– sustavno prati usklađenost planova rada i rada samih knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti s nacionalnim planom razvitka knjižnica i knjižnične djelatnosti

– koordinira umrežavanje knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti i njihovo uključivanje u knjižnični sustav Republike Hrvatske sukladno članku 33. stavku 2. Zakona

– koordinira i nadzire unos statističkih podataka knjižnica svoje matične djelatnosti u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

– koordinira rad knjižnica visokoškolskih i znanstvenih ustanova na praćenju znanstvene produktivnosti i izdavanja bibliometrijskih potvrda

– pomaže knjižnicama pri uvođenju novih načina rada, novih oblika poslovanja, novih tehnologija, upućuje djelatnike u nove i složenije poslove

– surađuje u stručnim projektima koje na razini države pokreće Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i potiče suradnju na zajedničkim projektima knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti

– obavlja poslove pružanja stručne pomoći vezano uz utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za knjižničnu građu na zahtjev Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

– obavlja i druge poslove prema zahtjevu nadležne matične knjižnice Nacionalne i sveučilišna knjižnice u Zagrebu.

Članak 17.

(1) Hrvatska knjižnica za slijepe obavlja matičnu djelatnost za sve knjižnice u Republici Hrvatskoj u dijelu koji se odnosi na djelatnost proizvodnje i nabave knjižnične građe u pristupačnim formatima u svrhu pružanja knjižničnih usluga osobama koje ne mogu čitati standardni tisak, sukladno članku 28. Zakona.

(2) Hrvatska knjižnica za slijepe obavlja matičnu razvojnu djelatnost na području svoje nadležnosti sa sljedećim zadaćama:

– koordinira proizvodnju knjiga u pristupačnim formatima u suradnji s proizvođačima (ustanovama i udrugama) u svrhu pokretanja zajedničke platforme za pohranu i njihovo korištenje

– surađuje s knjižnicama u pružanju usluga osobama s teškoćama u čitanju standardnog tiska, savjetujući i pripremajući upute za rad

– surađuje s nakladnicima, tijelom državne uprave nadležnim za poslove intelektualnog vlasništva i ministarstvom nadležnim za poslove kulture u proizvodnji, distribuciji i dostupnosti knjiga u pristupačnim formatima.

IV. STRUČNO OSOBLJE U MATIČNOJ SLUŽBI

Članak 18.

(1) Broj stručnih djelatnika koji rade u matičnoj razvojnoj službi iz članka 14., 15., 16. i 17. ovog Pravilnika, kao i potrebno stručno zvanje, utvrđuju se sukladno pravilniku kojim se propisuju stručna knjižničarska zvanja te uvjeti i način njihova stjecanja i aktu o sistematizaciji radnih mjesta matične knjižnice, vodeći računa o stupnju složenosti poslova matične djelatnosti i o broju knjižnica za koje pojedina matična knjižnica obavlja matičnu djelatnost.

(2) Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu izrađuje zajednički višegodišnji i godišnji program djelovanja matičnih knjižnica s potrebnim brojem izvršitelja u matičnim službama za svaku knjižnicu.

Članak 19.

(1) U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za obavljanje poslova matične djelatnosti potrebno je najviše knjižničarsko zvanje.

(2) Poslove matične djelatnosti u županijskim matičnim narodnim knjižnicama i sveučilišnim matičnim knjižnicama obavljaju voditelji matičnih razvojnih službi.

(3) U matičnim knjižnicama za koje je utvrđen i odobren veći broj izvršitelja, poslove matične djelatnosti, uz voditelje matičnih razvojnih službi, obavljaju i stručni suradnici za matičnu djelatnost.

(4) Voditelji županijskih matičnih službi i stručni suradnici za matičnu djelatnost su knjižničarski djelatnici koji su stekli viša knjižničarska zvanja i/ili knjižničarsko obrazovanje na diplomskoj razini studija sukladno pravilniku kojim se propisuju stručna knjižničarska zvanja te uvjeti i način njihova stjecanja uz najmanje pet godina rada na poslovima knjižničara.

(5) Voditelji matičnih razvojnih službi članovi su stručnog vijeća matične narodne knjižnice.

(6) Voditelji matičnih razvojnih službi sveučilišne matične knjižnice pozivaju se na sjednice senata sveučilišta kada se radi o pitanjima knjižnično-informacijskog sustava.

V. FINANCIRANJE MATIČNE DJELATNOSTI

Članak 20.

(1) Sredstva za obavljanje matične djelatnosti osiguravaju se sukladno članku 34. stavku 3. Zakona.

(2) Sredstva za obavljanje nacionalne matične djelatnosti osiguravaju se u okviru financijskih sredstava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Članak 21.

(1) Svaka matična knjižnica izrađuje godišnji i višegodišnji program rada svoje matične djelatnosti na temelju zadataka i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom, te zajedničkih smjernica iz Programa djelovanja matičnih službi što ga izrađuje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

(2) Program rada iz stavka 1. ovoga članka s odgovarajućim financijskim planom, matična knjižnica dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove kulture i ministarstvu nadležnom za poslove znanosti i obrazovanja i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Članak 22.

Sredstva za financiranje matične djelatnosti u matičnim knjižnicama obuhvaćaju programe rada, naknade za zaposlenike na poslovima matične djelatnosti, sredstva za nabavu opreme, sredstva za stručno usavršavanje i druge troškove za namjenske aktivnosti.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Knjižnice koje obavljaju matičnu djelatnost dužne su u roku od šest mjeseci uskladiti svoje akte o unutarnjem ustrojstvu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 43/01).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-04/21-01/0084

Urbroj: 532-02-03-01/1-21-07

Zagreb, 7. srpnja 2021.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.