Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

NN 83/2021 (21.7.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Hrvatski sabor

1515

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2021. godine.

Klasa: 011-01/21-01/54

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 16. srpnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.) u članku 1. točki 1. iza riječi: »usluga« dodaju se riječi: »i inicijalni kapital investicijskog društva«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. ovlasti, obveze i postupanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pri provođenju ovoga Zakona, uključujući, među ostalim, nadzorne ovlasti i alate za bonitetni nadzor investicijskih društava i objavu u području bonitetne regulative i nadzora investicijskih društava.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:«.

U stavku 1. iza točke 13. dodaju se točke 14. do 18. koje glase:

»14. Direktiva (EU) 2019/878 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 7. 6. 2019.)

15. Direktiva (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.)

16. Direktiva (EU) 2019/2177 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2019. o izmjeni Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 27. 12. 2019.)

17. Direktiva (EU) 2020/1504 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata (Tekst značajan za EGP) (SL L 347, 20. 10. 2020.)

18. Direktiva (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija te direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 u pogledu njihove primjene na investicijska društva, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVlD-19 (Tekst značajan za EGP) (SL L 68, 26. 2. 2021.).«.

U stavku 2. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(2) Ovim se Zakonom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:«.

U stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 173, 12. 6. 2014.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/2175 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i Uredbe (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 27. 12. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 600/2014).«.

U točki 8. na kraju rečenice briše se točka i dodaje točka 9. koja glasi:

»9. Uredba (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2019/2033).«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i djelokrug propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05., 154/11. i 12/12.) i ovim Zakonom

2. algoritamsko trgovanje je trgovanje financijskim instrumentima na način da računalni algoritam automatski određuje pojedinačne parametre naloga, kao što je odluka da se pokrene postupak davanja naloga, trenutak davanja naloga, cijena ili količina ili način upravljanja nalogom nakon njegova davanja, uz ograničenu ljudsku intervenciju ili bez nje. Algoritamsko trgovanje ne obuhvaća sustave koji se koriste samo za usmjeravanje naloga na jedno ili više mjesta trgovanja ili za obradu naloga bez određivanja parametara trgovanja ili za potvrdu naloga ili obradu izvršenih transakcija nakon trgovanja

3. bez odgode ili odmah ili bez odgađanja znači poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije sljedeći radni dan

4. certifikati su certifikati kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) br. 600/2014

5. CSD treće zemlje je CSD treće zemlje kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 2. Uredbe (EU) br. 909/2014

6. član sustava poravnanja je član sustava poravnanja kojim upravlja središnja druga ugovorna strana kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 14. Uredbe (EU) br. 648/2012

7. društva povezana zajedničkim vođenjem su društva koja nisu povezana na način iz točaka 25. i 129. ovoga članka, već su povezana na jedan od sljedećih načina:

a) društva su ravnopravna i povezana zajedničkim vođenjem, u skladu sa sklopljenim ugovorom ili odredbama statuta

b) većina članova uprave ili nadzornog odbora tih društava su iste osobe

8. društvo kći je ovisno društvo odnosno društvo kći u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja, uključujući društvo kćer ovisnog društva odnosno društva kćeri krajnjeg matičnog društva

9. društvo iz treće zemlje je društvo koje bi bilo kreditna institucija koja pruža investicijske usluge ili obavlja investicijske aktivnosti ili investicijsko društvo da mu se glavni ured ili registrirano sjedište nalazi u Europskoj uniji

10. društvo za pomoćne usluge je društvo čiju osnovnu djelatnost čini vlasništvo nad imovinom ili upravljanje njome, upravljanje uslugama obrade podataka ili slična djelatnost koja je pomoćna u odnosu na osnovnu djelatnost jednog investicijskog društva ili više njih

11. društvo za upravljanje je društvo za upravljanje kako je definirano zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i društava za upravljanje koja njima upravljaju odnosno upravitelj alternativnim investicijskim fondovima kako je definirano zakonom kojim se uređuju alternativni investicijski fondovi

12. država članica domaćin je država članica, različita od matične države članice:

a) za investicijsko društvo, država članica u kojoj investicijsko društvo ima podružnicu ili obavlja investicijske usluge i/ili aktivnosti

b) za uređeno tržište, država članica u kojoj uređeno tržište kroz odgovarajuće mehanizme olakšava članovima s udaljenim pristupom ili sudionicima s nastanom u toj državi članici pristup trgovanju u svom sustavu

c) za središnji depozitorij, država članica u kojoj središnji depozitorij ima podružnicu ili pruža usluge kao CSD

13. država članica je država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru

14. Europska nadzorna tijela su ESMA, EIOPA i EBA

15. EBA je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, osnovano Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1093/2010)

16. EIOPA je Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1094/2010)

17. ESMA je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/77/EZ (EU) (SL L 331, 15. 12. 2010.)

18. ESRB je Europski odbor za sistemske rizike osnovan Uredbom (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike

19. ESSB je Europski sustav središnjih banaka

20. elektronički oblik je svaki trajni medij osim papira

21. financijska druga ugovorna strana je financijska druga ugovorna strana kako je definirana u članku 2. točki 8. Uredbe (EU) br. 648/2012

22. financijska institucija je financijska institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 14. Uredbe (EU) br. 2019/2033

23. financijski analitičar je financijski analitičar kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranima za potrebe te Direktive (Tekst značajan za EGP) (SL 87/1, 31. 3. 2017.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) br. 2017/565)

24. financijski instrumenti su:

a) prenosivi vrijednosni papiri

b) instrumenti tržišta novca

c) udjeli u subjektima za zajednička ulaganja

d) izvedenice u koje se ubrajaju:

da) opcije (engl. options), budućnosnice (engl. futures), zamjene (engl. swaps), kamatni unaprijedni ugovori (engl. forward rate agreements) i svi drugi ugovori o izvedenicama koji se odnose na vrijednosne papire, valute, kamatne stope ili prinose, emisijske jedinice ili druge izvedene instrumente financijske indekse ili financijske mjerne veličine koje se mogu namiriti fizički ili u novcu

db) opcije, budućnosnice, zamjene, unaprijedni ugovori i svi drugi ugovori o izvedenicama koji se odnose na robu, a moraju se namiriti u novcu ili se mogu namiriti u novcu na zahtjev jedne ugovorne strane, osim zbog povrede ili drugog razloga za raskid ugovora

dc) opcije, budućnosnice, zamjene i bilo koji drugi ugovori o izvedenicama koji se odnose na robu, a mogu se namiriti fizički, pod uvjetom da se njima trguje na uređenom tržištu, multilateralnoj trgovinskoj platformi (MTP) ili organiziranoj trgovinskoj platformi (OTP), osim onih koji se odnose na veleprodajne energetske proizvode kojima se trguje na organiziranoj trgovinskoj platformi i koji se moraju namiriti fizički u skladu s uvjetima iz članka 5. Uredbe (EU) br. 2017/565

dd) opcije, budućnosnice, zamjene, unaprijedni ugovori i bilo koji drugi ugovori o izvedenicama koji se odnose na robu, a mogu se namiriti fizički, ako nisu navedeni u trećoj podtočki ove točke i ako nemaju komercijalnu namjenu, koji imaju obilježja drugih izvedenih financijskih instrumenata

de) izvedeni instrumenti za prijenos kreditnog rizika

df) financijski ugovori za razlike (engl. financial contracts for differences)

dg) opcije, budućnosnice, zamjene, kamatni unaprijedni ugovori i bilo koji drugi ugovori o izvedenicama koji se odnose na klimatske varijable, vozarine, stope inflacije ili druge službene ekonomske statističke podatke, a moraju se namiriti u novcu ili se mogu namiriti u novcu na zahtjev jedne ugovorne strane, osim zbog povrede ili drugog razloga za raskid ugovora, kao i bilo koji drugi ugovori o izvedenicama koji se odnose na imovinu, prava, obveze, indekse i mjerne veličine koje nisu navedene u ovoj točki, a koji imaju obilježja drugih izvedenih financijskih instrumenata, uzimajući u obzir, među ostalim, trguje li se njima na uređenom tržištu, multilateralnoj trgovinskoj platformi ili organiziranoj trgovinskoj platformi

dh) emisijske jedinice koje se sastoje od bilo kojih jedinica priznatih za usklađenost sa zahtjevima zakona kojim se uređuje zaštita okoliša (sustav trgovanja emisijama)

25. fond kojim se trguje na burzi ili ETF je udjel ili dionica u subjektu za zajednička ulaganja čijom se najmanje jednom klasom udjela ili rodom dionica tijekom dana trguje na najmanje jednom mjestu trgovanja i s najmanje jednim održavateljem tržišta koji poduzima mjere kojima se osigurava da cijena udjela ili dionica na tom mjestu trgovanja bitno ne odstupa od netovrijednosti imovine po udjelu odnosno dionici i, ako je primjenjivo, indikativne netovrijednosti imovine po udjelu odnosno dionici

26. grupa je grupa kako je definirana u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja

27. grupa investicijskog društva je grupa investicijskog društva kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 25. Uredbe (EU) br. 2019/2033

28. imobilizacija je imobilizacija kako je definirana u članku 2. stavku 1. točki 3. Uredbe (EU) br. 909/2014

29. incident znači bilo koji događaj koji ima stvaran negativan učinak na sigurnost mrežnih i informacijskih sustava

30. inicijalni kapital znači kapital propisan za potrebe odobrenja za rad investicijskog društva, za koji su iznos i vrsta određeni u člancima 9. i 10. ovoga Zakona

31. instrumenti tržišta novca su one vrste instrumenata kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca, kao što su trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi i certifikati o depozitu, osim instrumenata plaćanja

32. interni kapital je kapital koji investicijsko društvo ocijeni adekvatnim u odnosu na vrstu i razinu rizika kojima jest ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju

33. internalizator namire je internalizator namire kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 11. Uredbe (EU) br. 648/2012

34. investicijski holding je investicijski holding kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 23. Uredbe (EU) br. 2019/2033

35. investicijski proizvod je financijski instrument odnosno strukturirani depozit kako je definirano ovim Zakonom

36. investicijsko društvo je svaka pravna osoba čija je redovna djelatnost pružanje jedne ili više investicijskih usluga trećim osobama i/ili obavljanje jedne ili više investicijskih aktivnosti na profesionalnoj osnovi

37. investicijsko istraživanje je investicijsko istraživanje kako je definirano u članku 36. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565

38. investicijsko savjetovanje je davanje osobnih preporuka u smislu članka 9. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565 klijentu koje se odnose na jednu ili više transakcija financijskim instrumentima, na zahtjev klijenta ili na inicijativu investicijskog društva

39. izdvajanje poslovnih procesa je izdvajanje poslovnih procesa kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 3. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565

40. izravni elektronički pristup je mehanizam u kojem član ili sudionik ili klijent mjesta trgovanja dopušta određenoj osobi da se koristi njegovom oznakom u trgovinskom sustavu kako bi mogla elektroničkim putem slati naloge u vezi s financijskim instrumentom izravno na mjesto trgovanja, uključujući mehanizam u kojem se osoba koristi infrastrukturom člana ili sudionika ili klijenta ili bilo kojim sustavom povezivanja kojim se član ili sudionik ili klijent koristi za prijenos naloga (izravan pristup tržištu) i mehanizam u kojem se osoba ne koristi tom infrastrukturom (sponzorirani pristup)

41. izvedenice su izvedenice kako su definirane u članku 2. stavku 1. točki 29. Uredbe (EU) br. 600/2014

42. izvršavanje naloga za račun klijenata je postupanje radi ugovaranja kupnje ili prodaje jednog ili više financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući sklapanje ugovora o prodaji financijskih instrumenata koje izdaje investicijsko društvo ili kreditna institucija prilikom izdavanja tih financijskih instrumenata

43. javni dužnički instrument je dužnički instrument koji izdaje javni izdavatelj

44. javni izdavatelj je jedan od sljedećih subjekata koji izdaje dužničke instrumente:

a) Europska unija

b) država članica, uključujući i vladin odjel, agenciju ili subjekt posebne namjene te države članice

c) u slučaju federalne države članice, član federacije

d) subjekt posebne namjene za nekoliko država članica

e) međunarodna financijska institucija koju su osnovale dvije ili više država članica, a kojoj je cilj osigurati financiranje i pružiti financijsku pomoć svojim članovima kojima prijete ozbiljne financijske poteškoće ili koje kroz njih prolaze ili

f) Europska investicijska banka

45. klauzula o opozivu »make-whole« je klauzula čiji je cilj zaštita ulagatelja na način da se osigura da se u slučaju prijevremenog otkupa obveznice izdavatelj obveže ulagatelju koji drži obveznicu isplatiti iznos jednak zbroju neto sadašnje vrijednosti preostalih isplata kupona koje se očekuju do dospijeća i glavnice obveznice koja će se otkupiti

46. klijent je svaka fizička ili pravna osoba kojoj investicijsko društvo pruža investicijske ili pomoćne usluge

47. konsolidirani položaj je konsolidirani položaj kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 11. Uredbe (EU) br. 2019/2033

48. kreditna institucija je kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013

49. kvalificirani novčani fond je subjekt za zajednička ulaganja kojemu je izdano odobrenje za rad na temelju zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom odnosno nacionalnog propisa kojim je u zakonodavstvo države članice implementirana Direktiva 2009/65/EZ ili koji podliježe nadzoru i, ako je to primjenjivo, kojemu je odobrenje za rad izdalo nadležno tijelo na temelju zakonodavstva države članice, a koji ispunjava sve sljedeće uvjete:

a) njegov primarni cilj ulaganja mora biti održavanje netovrijednosti imovine subjekta, neprekidno na nominalnoj vrijednosti (neto bez dobiti) ili na vrijednosti inicijalnog ulaganja ulagatelja plus dobit

b) mora, radi ostvarivanja tog primarnog cilja ulaganja, ulagati isključivo u instrumente tržišta novca visoke kvalitete, s dospijećem ili preostalim dospijećem od najviše 397 dana ili uz redovita usklađivanja prinosa u skladu s takvim dospijećem i s ponderiranim prosječnim dospijećem od 60 dana. Taj cilj može ostvariti i pomoćnim ulaganjem u depozite kod kreditnih institucija

c) mora osigurati likvidnost putem namire istog ili sljedećeg dana

50. kvalificirani udio je svaki neposredni ili posredni udio u investicijskom društvu koji predstavlja 10% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, kako je propisano člancima 482., 483., 485. i 492. ovoga Zakona, uzimajući u obzir uvjete grupiranja kod izračunavanja tih prava propisanih člancima 489. i 490. ovoga Zakona, ili koji omogućava ostvarivanje značajnog utjecaja na upravljanje investicijskim društvom

51. likvidno tržište je tržište za određeni financijski instrument ili klasu financijskih instrumenata ako, uzimajući u obzir specifičnosti tržišne strukture određenog financijskog instrumenta ili određene klase financijskih instrumenata, postoji kontinuirani interes za kupnju i prodaju koji se procjenjuje na temelju:

a) prosječne učestalosti i veličine transakcija u različitim tržišnim uvjetima, uzimajući u obzir prirodu i životni ciklus proizvoda unutar određene klase financijskih instrumenata

b) broja i vrste sudionika na tržištu, uključujući omjer sudionika na tržištu i financijskih instrumenata kojima se trguje za pojedini proizvod

c) prosječnu veličinu raspona cijena, ako je dostupna

52. limitirani nalog je nalog za kupnju ili prodaju određene količine financijskih instrumenata po određenoj cijeni ili cijeni koja je od nje povoljnija

53. mala i srednja poduzeća su društva koja su, na bazi kotacija na kraju godine, u prethodne tri kalendarske godine imala prosječnu tržišnu kapitalizaciju manju od 1.600.000.000,00 kuna

54. matična država članica je:

a) za investicijsko društvo:

aa) ako je investicijsko društvo fizička osoba, država članica u kojoj mu se nalazi glavni ured

ab) ako je investicijsko društvo pravna osoba, država članica u kojoj mu se nalazi registrirano sjedište

ac) ako investicijsko društvo prema svojem nacionalnom pravu nema registrirano sjedište, država članica u kojoj mu se nalazi glavni ured

b) za uređeno tržište država članica u kojoj je registrirano uređeno tržište ili, ako prema pravu države članice uređeno tržište nema registrirano sjedište, država članica u kojoj mu se nalazi glavni ured

c) za središnji depozitorij kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 23. Uredbe (EU) br. 909/2014

55. matični investicijski holding iz Unije je matični investicijski holding iz Unije kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 57. Uredbe (EU) br. 2019/2033

56. matični mješoviti financijski holding iz Unije je matični mješoviti financijski holding iz Unije kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 58. Uredbe (EU) br. 2019/2033

57. matično društvo je matično društvo u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja

58. matično investicijsko društvo iz Unije je matično investicijsko društvo iz Unije kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 56. Uredbe (EU) br. 2019/2033

59. međusektorska prodaja je ponuda investicijskih usluga zajedno s drugom uslugom ili proizvodom kao dio paketa ili kao uvjet za taj ugovor ili paket

60. mjere za sprječavanje krize su ovlasti za izravno uklanjanje nedostataka ili prepreka oporavku u skladu s člankom 179. stavcima 8. do 11. ovoga Zakona, primjena mjera rane intervencije u skladu s člancima 213. do 219. ovoga Zakona, imenovanje posebnog povjerenika u skladu s člankom 216. ovoga Zakona, kao i izvršavanje ovlasti za rješavanje ili uklanjanje prepreka mogućnosti sanacije ili izvršavanje ovlasti otpisa ili konverzije u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanacija investicijskih društava

61. mjesto trgovanja je uređeno tržište, MTP ili OTP

62. mješoviti financijski holding je mješoviti financijski holding kako je definiran zakonom kojim se uređuje dodatni nadzor kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu

63. mješoviti holding je matično poduzeće koje nije financijski holding, investicijski holding, kreditna institucija, investicijsko društvo ili mješoviti financijski holding u smislu zakona kojim se uređuje dodatni nadzor kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu, a čija poduzeća kćeri uključuju barem jedno investicijsko društvo

64. mrežni i informacijski sustav je sustav kako je definiran člankom 4. točkom 1. Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19. 7. 2016.)

65. multilateralna trgovinska platforma ili MTP je multilateralni sustav kojim upravlja investicijsko društvo ili tržišni operater, koji u sustavu i prema unaprijed poznatim i nediskrecijskim pravilima spaja ili omogućuje spajanje ponuda za kupnju i ponuda za prodaju financijskih instrumentima trećih tako da nastaje ugovor u skladu s odredbama dijela drugoga glave III. poglavlja VII. ovoga Zakona

66. multilateralni sustav je svaki sustav ili platforma koja omogućava interakciju ponuda za kupnju i ponuda za prodaju financijskih instrumenata više zainteresiranih trećih strana

67. nadležno tijelo države članice je nadležno tijelo pojedine države članice koje je na temelju propisa te države članice nadležno za provedbu propisa iz članka 2. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano

68. nadzorno tijelo grupe je nadležno tijelo odgovorno za nadzor usklađenosti matičnih investicijskih društava iz Unije i investicijskih društava pod kontrolom matičnih investicijskih holdinga iz Unije ili matičnih mješovitih financijskih holdinga iz Unije s kriterijem kapitala grupe

69. namira je namira kako je definirana u članku 2. stavku 1. točki 7. Uredbe (EU) br. 909/2014

70. nefinancijska druga ugovorna strana je nefinancijska druga ugovorna strana kako je definirana u članku 2. točki 9. Uredbe (EU) br. 648/2012

71. nematerijalizirani oblik je nematerijalizirani oblik kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 4. Uredbe (EU) br. 909/2014

72. održavatelj tržišta je osoba koja se na financijskom tržištu kontinuirano predstavlja da je voljna trgovati za vlastiti račun tako da kupuje i prodaje financijske instrumente, koristeći se vlastitim kapitalom po cijenama koje sama odredi

73. organizirana trgovinska platforma ili OTP je multilateralni sustav, koji nije uređeno tržište ili MTP, koji omogućuje da se u tom sustavu susretnu ponude za kupnju i ponude za prodaju obveznica, strukturiranih financijskih proizvoda, emisijskih jedinica ili izvedenica više zainteresiranih trećih strana tako da nastaje ugovor u skladu s odredbama dijela drugoga glave III. poglavlja VII. ovoga Zakona

74. osoba u rodbinskom odnosu s relevantnom osobom je osoba u rodbinskom odnosu s relevantnom osobom kako je definirana u članku 2. točki 3.a Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565

75. osobe koje djeluju zajednički su:

a) fizičke ili pravne osobe koje surađuju međusobno ili s investicijskim društvom na temelju sporazuma, izričitoga ili prešutnoga, usmenoga ili pisanoga, čiji je cilj stjecanje dionica s pravom glasa ili usklađeno ostvarivanje prava glasa ili

b) pravne osobe koje su međusobno povezane u smislu odredbi zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava

Smatra se da djeluju zajednički:

1. osobe koje povezuju samo okolnosti u svezi sa stjecanjem dionica, a koje ukazuju na usklađenost u stjecanju dionica ili u zajedničkoj namjeri osoba

2. članovi uprava ili nadzornih odbora društava koji djeluju zajednički ili

3. članovi uprave ili nadzornog odbora s društvima u kojima su članovi tih tijela

Pravne osobe te fizičke i/ili pravne osobe djeluju zajednički kada fizička i/ili pravna osoba ima:

1. izravno ili neizravno više od 25% udjela u temeljnom kapitalu iste pravne osobe

2. izravno ili neizravno više od 25% glasačkih prava u glavnoj skupštini iste pravne osobe

3. pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama iste pravne osobe na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma ili

4. izravno ili neizravno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka

76. osobna transakcija je osobna transakcija kako je definirana u članku 28. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565

77. OTC izvedenica ili ugovor o OTC izvedenicama je OTC izvedenica ili ugovor o OTC izvedenicama kako je definiran u članku 2. točki 7. Uredbe (EU) br. 648/2012

78. ovlašteni mehanizam izvještavanja ili ARM je ovlašteni mehanizam izvještavanja ili ARM kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 36. Uredbe (EU) br. 600/2014

79. ovlašteni revizor je ovlašteni revizor kako je definiran propisima kojima se uređuje obavljanje revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja

80. ovlašteni sustav objavljivanja ili APA je ovlašteni sustav objavljivanja ili APA kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 34. Uredbe (EU) br. 600/2014

81. podružnica investicijskog društva je svako mjesto poslovanja različito od mjesta glavnog ureda koje je dio investicijskog društva, nema pravnu osobnost i koje obavlja investicijske usluge i/ili aktivnosti i koje ujedno može pružati pomoćne usluge za koje investicijsko društvo ima odobrenje; sva mjesta poslovanja koje investicijsko društvo iz druge države članice ima u Republici Hrvatskoj smatrat će se jednom podružnicom u smislu ovoga Zakona

82. podružnica središnjeg depozitorija je mjesto poslovanja koje je definirano u članku 2. stavku 1. točki 25. Uredbe (EU) br. 909/2014

83. poljoprivredne robne izvedenice su ugovori o izvedenicama koji se odnose na proizvode nabrojene u članku 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinu prilogu I., dijelovima I. do XX. i XXIV. odjeljku 1. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, kao i na proizvode navedene u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

84. poravnanje je postupak uspoređivanja podataka po sklopljenim pravnim poslovima s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima, utvrđivanje rokova podmirenja tih pravnih poslova te izračun obveza za namiru, koji se provodi uz posredovanje ili bez posredovanja središnje druge ugovorne strane. Kada se poravnanje provodi uz posredovanje središnje druge ugovorne strane, označava postupak koji je definiran u članku 2. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012

85. potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima su vrijednosni papiri koji su prenosivi na tržištu kapitala i koji predstavljaju vrijednosne papire inozemnog izdavatelja, a koji se mogu uvrstiti na uređeno tržište i kojima se može trgovati neovisno o vrijednosnim papirima inozemnog izdavatelja

86. povezane osobe su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba i članovi njihovih užih obitelji koji su, ako se ne dokaže drugačije, za investicijsko društvo jedan rizik jer:

a) jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom odnosno drugima ili

b) su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da će zbog pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, osobito ako između njih postoji mogućnost prijenosa gubitka, dobiti, kreditne sposobnosti ili ako poteškoće u izvorima financiranja odnosno podmirivanju obveza jedne osobe mogu prouzročiti poteškoće u izvoru financiranja odnosno podmirivanja obveza jedne ili više drugih osoba

87. prenosivi vrijednosni papiri su one vrste vrijednosnih papira koji su prenosivi na tržištu kapitala, kao što su:

a) dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu ili drugom subjektu te potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima za dionice

b) obveznice i drugi oblici sekuritiziranog duga, uključujući i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima za takve vrijednosne papire

c) svi ostali vrijednosni papiri koji daju pravo na stjecanje ili prodaju prenosivih vrijednosnih papira ili koji se namiruju u novcu pozivanjem na prenosive vrijednosne papire, valute, kamatne stope ili prinose, robu ili druge indekse ili mjerne veličine

Instrumenti plaćanja ne smatraju se prenosivim vrijednosnim papirima u smislu ove točke ovoga članka.

88. pretežno komercijalna grupa je svaka grupa čija redovna djelatnost nije obavljanje investicijskih usluga ili aktivnosti iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona ili obavljanje bilo koje uzajamno priznate usluge iz zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija ili djelovanje kao održavatelj tržišta u odnosu na robne izvedenice

89. primici su primici kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 5. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565

90. pružatelj usluga dostave podataka je pružatelj usluge dostave podataka kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 36.a. Uredbe (EU) br. 600/2014

91. račun za namiru je račun za namiru u smislu posebnog zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

92. rastuće tržište malih i srednjih poduzeća je MTP koji je registriran kao tržište malih i srednjih poduzeća u skladu s odredbama iz članka 352. ovoga Zakona

93. relevantna osoba je relevantna osoba kako je definirana u članku 2. stavku 1. točki 1. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565

94. relevantni propisi su ovaj Zakon, propisi doneseni na temelju ovoga Zakona, kao i drugi propisi i uredbe Europske unije za čiju je provedbu kao nadležno tijelo ovlaštena Agencija

95. revizija za potrebe Agencije obuhvaća revizijske angažmane u svezi s obavljanjem povezanih usluga s revizijom godišnjih financijskih izvještaja, izražavanja uvjerenja, prema posebnim zahtjevima Agencije

96. revizor obuhvaća revizorsko društvo i samostalnog revizora kako su definirani zakonom kojim se uređuje revizija

97. roba je roba kako je definirana u članku 2. stavku 1. točki 6. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565

98. robne izvedenice su robne izvedenice kako su definirane u članku 2. stavku 1. točki 30. Uredbe (EU) br. 600/2014

99. rodno neutralna politika primitaka znači politika primitaka koja se temelji na jednakoj plaći radnika i radnica za jednak rad ili rad jednake vrijednosti

100. sekuritizacija je sekuritizacija kako je definirana u članku 2. točki 1. Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (SL L 347, 28. 12. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba EU 2017/2402)

101. serviser je subjekt na kojeg je delegirano svakodnevno aktivno upravljanje portfeljem koji je uključen u sekuritizaciju u skladu s člankom 2. točkom 5. podtočkom (b) Uredbe (EU) 2017/2402

102. sigurnost mrežnih i informacijskih sustava znači sposobnost mrežnih i informacijskih sustava da odolijevaju, na određenoj razini pouzdanosti, bilo kojoj radnji koja ugrožava dostupnost, autentičnost, cjelovitost ili povjerljivost pohranjenih ili prenesenih ili obrađenih podataka ili srodnih usluga koje ti mrežni i informacijski sustavi nude ili kojima omogućuju pristup

103. sistematski internalizator je investicijsko društvo koje, bez da upravlja multilateralnim sustavom, na organiziranoj, učestaloj, sustavnoj i značajnoj osnovi trguje za vlastiti račun, izvršavajući naloge klijenata izvan uređenog tržišta, MTP-a ili OTP-a. Je li riječ o trgovanju na učestaloj i sustavnoj osnovi ili nije, utvrđuje se na temelju broja OTC transakcija financijskim instrumentom koje je investicijsko društvo sklopilo za vlastiti račun, izvršavajući naloge klijenata. Je li riječ o trgovanju na značajnoj osnovi ili nije, utvrđuje se ili prema udjelu OTC trgovanja investicijskog društva pojedinim financijskim instrumentom u ukupnom trgovanju investicijskog društva tim financijskim instrumentom ili prema udjelu OTC trgovanja investicijskog društva pojedinim financijskim instrumentom u ukupnom trgovanju tim financijskim instrumentom na području Europske unije. Definicija sistematskog internalizatora primjenjuje se samo kada investicijsko društvo prijeđe unaprijed određene granice za učestalost, sustavnost i značajnost trgovanja ili kada investicijsko društvo odluči poslovati kao sistematski internalizator u smislu odredbi ovoga Zakona

104. sistemski rizik je sistemski rizik kako je definirano zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija

105. središnja druga ugovorna strana je središnja druga ugovorna strana kako je definirana u članku 2. točki 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 i zakonom kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

106. središnji depozitorij vrijednosnih papira ili CSD je središnji depozitorij vrijednosnih papira ili CSD kako je definiran u članku 558. ovoga Zakona

107. strukturirani depozit je depozit kako je definiran zakonom kojim se uređuje sustav osiguranja depozita, kod kojeg se glavnica u cijelosti isplaćuje po dospijeću, a kamata ili premija isplaćuje se ili podliježe riziku u ovisnosti o formuli koja može uključivati elemente kao što su:

a) indeks ili kombinacija indeksa, osim ako se radi o depozitu s promjenjivom kamatnom stopom čiji je povrat izravno povezan s indeksom kamatne stope poput Euribora ili Libora

b) financijski instrumenti ili kombinacija financijskih instrumenata

c) roba ili kombinacija robe ili druge materijalne ili nematerijalne nezamjenjive imovine ili

d) devizni tečaj ili kombinacija deviznih tečajeva

108. strukturirani financijski proizvodi su strukturirani financijski proizvodi kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 28. Uredbe (EU) br. 600/2014

109. subjekt za zajednička ulaganja je:

a) subjekt za zajednička ulaganja koji je dobio odobrenje Agencije u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i društava za upravljanje tim fondovima i zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad alternativnih investicijskih fondova i njihovih upravitelja

b) subjekt za zajednička ulaganja koji je dobio odobrenje za rad u državi članici i koji prema propisima matične države članice ispunjava uvjete iz Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) te iz Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010

c) drugi strani subjekt za zajednička ulaganja, uključujući i subjekte različite od onih iz podtočke b) ove točke i subjekte za zajednička ulaganja s odobrenjem za rad u trećoj državi

110. sudionik u platnom sustavu je sudionik sustava u smislu posebnog zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

111. sudionik u sustavu poravnanja i/ili namire je sudionik u smislu posebnog zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

112. sudjelovanje znači sudjelovanje neke osobe u drugoj pravnoj osobi ako:

a) ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20% udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi ili

b) ima udjel u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi manji od 20%, a stečen je s namjerom da, na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom, omogući utjecaj na njezino poslovanje

113. suradnik stjecatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu je:

a) svaka fizička osoba koja je na rukovodećem položaju u pravnom subjektu u kojem je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u investicijskom društvu na rukovodećem položaju ili stvarni vlasnik nad pravnim subjektom

b) svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik pravnog subjekta u kojem je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u investicijskom društvu na rukovodećem položaju

c) svaka fizička osoba koja s namjeravanim stjecateljem kvalificiranog udjela u investicijskom društvu ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom

114. suradnik podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva je:

a) svaka fizička osoba koja je na rukovodećem položaju u pravnom subjektu u kojem je kandidat za člana uprave investicijskog društva na rukovodećem položaju ili stvarni vlasnik nad pravnim subjektom

b) svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik pravnog subjekta u kojem je kandidat za člana uprave investicijskog društva na rukovodećem položaju

c) svaka fizička osoba koja s kandidatom za člana uprave u investicijskom društvu ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom

115. tehnika visokofrekventnog algoritamskog trgovanja je tehnika algoritamskog trgovanja koju obilježava:

a) infrastruktura namijenjena tomu da se na najmanju moguću mjeru skrati mrežna i druge vrste latentnosti, uključujući najmanje jednu od sljedećih mogućnosti za algoritamski unos naloga: kolokaciju, držanje datoteka na poslužitelju u neposrednoj blizini ili vrlo brz izravan elektronički pristup

b) sustavno pokretanje postupka davanja, davanje, usmjeravanje ili izvršavanje naloga bez ljudske intervencije za pojedinačne transakcije ili naloge i

c) velik broj unutardnevnih poruka koje predstavljaju naloge, ponude i otkazivanja

116. trajni medij je svako sredstvo koje klijentu omogućuje pohranjivanje podataka koji su mu osobno upućeni tako da mu budu dostupni za buduću uporabu tijekom razdoblja koje je prikladno s obzirom na svrhu tih podataka i koje omogućuje neizmijenjenu reprodukciju pohranjenih podataka

117. transakcija financiranja vrijednosnih papira je transakcija financiranja vrijednosnih papira kako je definirana u članku 3. stavku 11. Uredbe (EU) br. 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 337, 23. 12. 2015.)

118. treća zemlja je država koja nije država članica

119. trgovac robom i emisijskim jedinicama je trgovac robom i emisijskim jedinicama kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 150. Uredbe (EU) br. 575/2013

120. trgovanje za vlastiti račun je trgovanje koristeći se vlastitim kapitalom iz kojeg proizlaze transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata

121. trgovanje za vlastiti račun uparivanjem naloga je transakcija kod koje se posrednik postavlja između kupca i prodavatelja na način da se tijekom izvršenja transakcije ne izlaže tržišnom riziku, pri čemu se izvršenje za obje strane događa istodobno, a transakcija je zaključena po cijeni pri kojoj posrednik ne ostvaruje ni dobit ni gubitak, osim unaprijed dogovorene provizije ili naknade za transakciju

122. tržišni operater je osoba ili osobe koje vode i/ili upravljaju poslovanjem uređenoga tržišta. Tržišni operater može biti i samo uređeno tržište

123. UCITS fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom kako je definirano zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i društava za upravljanje tim fondovima

124. ugovori o energetskim izvedenicama su opcije, budućnosnice, zamjene i svaki drugi ugovor o izvedenicama iz točke 23. podtočke d) podpodtočke dc) ovoga stavka koji se odnosi na ugljen ili naftu, a kojim se trguje na OTP-u i koji se mora fizički namiriti

125. Unija obuhvaća područje Europske unije i Europskog gospodarskog prostora

126. upravljačko tijelo je tijelo ili tijela investicijskog društva ili tržišnog operatera ili pružatelja usluga dostave podataka kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 36.a Uredbe (EU) br. 600/2014, imenovano u skladu s ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, a koje raspolaže ovlastima za utvrđivanje strategije, ciljeva i općeg smjera poslovanja subjekta te koje nadgleda i nadzire donošenje odluka uprave, uključujući osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem subjekta. Upravljačko tijelo u smislu ovoga Zakona obuhvaća upravu i nadzorni odbor odnosno upravni odbor

127. upravljačko tijelo u nadzornoj funkciji je upravljačko tijelo u ulozi nadziranja i praćenja odluka uprave. Upravljačko tijelo u nadzornoj funkciji u smislu ovoga zakona odnosi se na nadzorni odbor odnosno neizvršne direktore u upravnom odboru

128. upravljanje portfeljem je upravljanje portfeljima koji uključuju jedan ili više financijskih instrumenata, na individualnoj i diskrecijskoj osnovi, u skladu s ovlaštenjem/nalogom klijenta

129. Uredba (EU) br. 1095/2010 je Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ

130. uređeno tržište je multilateralni sustav koji u sustavu i prema unaprijed poznatim i nediskrecijskim pravilima spaja ili omogućuje spajanje ponuda za kupnju i ponuda za prodaju financijskih instrumenata trećih strana tako da nastaje ugovor s financijskim instrumentima uvrštenim u trgovanje prema pravilima toga sustava i/ili u samom sustavu, pod uvjetom da uređeno tržište i/ili tržišni operater koji ga vodi ili njime upravlja ima odobrenje za rad i redovito posluje u skladu s odredbama dijela drugoga glave III. ovoga Zakona

131. uska povezanost je situacija u kojoj su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba povezane na bilo koji od sljedećih načina:

a) sudjelujući udio u obliku vlasništva, izravnog ili putem kontrole, nad 20% ili više glasačkih prava ili kapitala društva

b) kontrola, što znači odnos između matičnog društva i društva kćeri kako je definiran u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja ili sličan odnos između fizičke ili pravne osobe i društva, društva kćeri drugog društva kćeri koje se također smatra društvom kćeri matičnog društva koje je na čelu tih društava

c) činjenica da su obje ili sve osobe stalno povezane s istom trećom osobom odnosom kontrole

132. usklađenost s kriterijem kapitala grupe znači usklađenost matičnog društva u grupi investicijskog društva sa zahtjevima iz članka 8. Uredbe (EU) br. 2019/2033

133. veleprodajni energetski proizvod je veleprodajni energetski proizvod kako je definiran u članku 2. točki 4. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije

134. vezani zastupnik je fizička ili pravna osoba koja pod punom i bezuvjetnom odgovornošću samo jednog investicijskog društva za čiji račun nastupa obavlja poslove vezanog zastupnika propisane ovim Zakonom

135. Vijeće za financijsku stabilnost je vijeće za financijsku stabilnost kako je definirano zakonom kojim se uređuje osnivanje, način rada i nadležnost Vijeća za financijsku stabilnost

136. više rukovodstvo su fizičke osobe koje obavljaju izvršne funkcije u investicijskom društvu ili tržišnom operateru ili pružatelju usluga dostave podataka kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 36.a Uredbe (EU) br. 600/2014, a koje su zadužene i upravljačkom tijelu odgovorne za svakodnevno upravljanje društvom, uključujući provedbu politika koje se odnose na distribuciju proizvoda i usluga klijentima od strane društva ili osoba koje djeluju za račun društva prema klijentima

137. zamjena financijskih instrumenata je prodaja financijskog instrumenta i kupnja drugog financijskog instrumenta ili korištenje prava na izmjenu u pogledu postojećeg financijskog instrumenta

138. zbirni računi koji se koriste za poravnanje transakcija su zbirni računi u smislu Uredbe (EU) br. 648/2012

139. značajni tržišni operater je onaj kojeg Agencija svojim rješenjem proglasi značajnim s obzirom na veličinu, unutarnju organizaciju i prirodu, opseg i složenost poslovanja.«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi:

»10. osobu koja za vlastiti račun, uključujući i u slučaju da djeluje kao održavatelj tržišta, trguje robnim izvedenicama, emisijskim jedinicama ili izvedenicama na emisijske jedinice, osim ako trguje za vlastiti račun, izvršavajući naloge klijenata, ili osobu koja klijentima ili dobavljačima iz svoje redovne djelatnosti pruža investicijske usluge u odnosu na robne izvedenice, emisijske jedinice ili izvedenice na emisijske jedinice:

a) svako trgovanje zasebno i na zbirnoj osnovi predstavlja pomoćnu aktivnost redovnoj djelatnosti osobe na razini grupe

b) ta osoba nije dio grupe čija je redovna djelatnost obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti u smislu ovoga Zakona, uzajamno priznatih usluga u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija ili održavanje tržišta u odnosu na robne izvedenice

c) ne koristi tehniku visokofrekventnog algoritamskog trgovanja i

d) te osobe na zahtjev izvještavaju Agenciju o osnovi na temelju koje su procijenile da je njihova aktivnost pomoćna aktivnost uz njihovu redovnu djelatnost«.

Na kraju točke 13. briše se točka te se dodaje točka 14. koja glasi:

»14. pružatelje usluga skupnog financiranja kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki (e) Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937.«.

Stavak 6. briše se.

Članak 5.

U članku 5. stavku 2. točki 7. riječi: »točke 24.« zamjenjuju se riječima: »točke 23.«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 3. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. članak 31. stavci 1., 2. i 3. i članak 36. ovoga Zakona

2. članak 50. stavci 1. do 4. i 6., članci 51. do 56. i članci 57. do 85. ovoga Zakona«.

U stavku 4. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. članci 30. i 36. ovoga Zakona«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. članak 50., stavci 1. do 4. ovoga Zakona, članci 51. do 56. ovoga Zakona, članci 57. do 74., članak 75. stavci 2. do 9. ovoga Zakona i članci 76. do 85. ovoga Zakona«.

Članak 7.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznos minimalnog inicijalnog kapitala investicijskog društva ovisi o vrsti i opsegu investicijskih usluga i aktivnosti za koje investicijsko društvo traži odobrenje Agencije prema odredbama članka 10. ovoga Zakona.«.

U stavku 3. točki 2. riječi: »575/2013« zamjenjuju se riječima: »2019/2033«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Sastav inicijalnog kapitala investicijskog društva određuje se u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 2019/2033.«.

Članak 8.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Inicijalni kapital investicijskog društva koje obavlja bilo koje investicijske usluge i aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točaka 3. i 6. ovoga Zakona iznosi najmanje 750.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

(2) Inicijalni kapital investicijskog društva koje ne drži novac ili financijske instrumente klijenta i koje obavlja bilo koje investicijske usluge ili aktivnosti iz članka 5. stavka 2. točaka 1., 2., 4., 5. i 7. ovoga Zakona iznosi najmanje 75.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

(3) Inicijalni kapital investicijskog društva koje obavlja investicijske usluge ili aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona, ako se bavi trgovanjem za vlastiti račun ili ima odobrenje za obavljanje investicijskih usluga ili aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, iznosi najmanje 750.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

(4) Inicijalni kapital investicijskog društva koje nije investicijsko društvo iz stavaka 1. do 3. ovoga članka iznosi najmanje 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

(5) Investicijsko društvo koje je osim za poslove iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno i za obavljanje distribucije osiguranja kako je definirano propisima kojima se uređuju uvjeti za osnivanje i poslovanje društava za osiguranje, mora uz te uvjete, za pokriće usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 5. ovoga Zakona, imati raspoloživo osiguranje od profesionalne odgovornosti koje vrijedi na području Republike Hrvatske i drugih država članica ili odgovarajuće jamstvo koje pokriva profesionalnu odgovornost iz obavljanja poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja od 1.300.380,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine, po svakom odštetnom zahtjevu i ukupno za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini 1.924.560,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine, osim ako je društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje ili neko drugo društvo u čije ime djeluje posrednik ili za koje je posrednik ovlašten djelovati već dalo takvo osiguranje ili odgovarajuće jamstvo, ili ako takvo društvo preuzima punu odgovornost za djelovanje posrednika.

(6) Ako Europska komisija promijeni iznose navedene u stavku 5. ovoga članka, primjenjuju se iznosi koje je Europska komisija izmijenila i objavila u Službenom listu Europske unije od dana njihove primjene.«.

Članak 9.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Držanje financijskih instrumenata za vlastiti račun investicijskog društva neće se smatrati trgovanjem za vlastiti račun u smislu ovoga Zakona samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. takva pozicija nastane isključivo kao posljedica neuspjeha investicijskog društva da uredno izvrši nalog klijenta

2. ukupna tržišna vrijednost takvih pozicija ne premašuje gornju granicu od 15% inicijalnog kapitala investicijskog društva

3. investicijsko društvo ispunjava zahtjeve koji se odnose na ograničenja izloženosti kako je propisano Uredbom (EU) br. 2019/2033

4. takve su pozicije slučajne i privremene prirode te strogo ograničene na vrijeme potrebno za izvršenje transakcije.«.

Članak 10.

U članku 21. stavku 1. točki 4. riječi: »575/2013« zamjenjuju se riječima: »2019/2033«.

Članak 11.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: »upravu« zarez i riječi: »a značajno investicijsko društvo mora imati upravu« brišu se.

U stavku 4. riječ: »značajnog« briše se.

Članak 12.

U članku 27. stavku 2. riječi: »iz članka 10. stavka 2. točke 3. te stavaka 3. i 4. ovoga Zakona,« zamjenjuju se riječima: »koje je osnovano kao društvo s ograničenom odgovornošću«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Agencija na zahtjev stranke rješenjem odobrava izuzeće iz stavka 2. ovoga članka, ako su ispunjeni uvjeti iz tog stavka te ako je to primjereno opsegu i složenosti usluga i aktivnosti koje investicijsko društvo obavlja.«.

Članak 13.

U članku 28. stavku 2. riječi: »Uprava investicijskog društva odnosno nadzorni odbor značajnog investicijskog društva dužno« zamjenjuju se riječima: »Nadzorni odnosno upravni odbor investicijskog društva dužan«.

U stavku 3. riječ: »značajnog« briše se.

U stavku 6. točki 2. riječi: »institucijama koje su članovi« zamjenjuju se riječima: »investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji koja je član«, a riječ: »značajno« briše se.

U stavku 8. riječ: »značajnog« briše se.

Članak 14.

U članku 30. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. do 10. koji glase:

»(6) Uprava investicijskog društva odgovorna je za strategije i politike investicijskog društva u području rizika.

(7) Uprava investicijskog društva dužna je, kada je primjenjivo, članovima društva, nadzornom odboru odnosno odboru za rizike omogućiti pristup informacijama o rizicima kojima je investicijsko društvo izloženo ili može biti izloženo.

(8) Uprava investicijskog društva dužna je odobravati i periodično provjeravati strategije i politike investicijskog društva u pogledu sklonosti preuzimanju rizika i u pogledu upravljanja rizicima te praćenja i smanjenja rizika kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, uzimajući u obzir makroekonomsko okruženje i poslovni ciklus investicijskog društva.

(9) Uprava investicijskog društva dužna je posvetiti dovoljno vremena i osigurati dovoljno sredstava kako bi se svim rizicima iz stavka 8. ovoga članka na odgovarajući način upravljalo.

(10) Investicijsko društvo dužno je uspostaviti linije izvještavanja uprave za sve značajnije rizike, sve politike upravljanja rizicima te njihove promjene.«.

Članak 15.

U članku 31. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Investicijsko društvo dužno je objavljivati opće podatke o svom poslovanju u skladu s dijelom VI. Uredbe (EU) br. 2019/2033.«.

Stavci 4. do 6. brišu se.

Članak 16.

Naslov iznad članka 34. mijenja se i glasi: »Nadzorni odbor«.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo dužno je ustrojiti nadzorni odbor iz članka 26. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Ako vrijednost bilančne i izvanbilančne imovine u razdoblju od četiri godine koje izravno prethode određenoj financijskoj godini u prosjeku iznosi više od 100.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, investicijsko društvo je unutar nadzornog odbora dužno osnovati odbor za rizike i odbor za primitke.

(3) Članovi nadzornog odbora investicijskog društva moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno nadziranje poslova investicijskog društva, a posebice razumijevanje poslova i ključnih rizika investicijskog društva.

(4) Svaki član nadzornog odbora dužan je djelovati otvoreno, pošteno i neovisno kako bi mogao učinkovito procjenjivati, nadzirati i pratiti odluke uprave.

(5) Član nadzornog odbora investicijskog društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. koja ima dobar ugled

2. koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti

3. koja nije u sukobu interesa u odnosu na investicijsko društvo, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo investicijskog društva

4. koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i

5. koja može biti član nadzornog odbora prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava.

(6) Nadležnosti nadzornog odbora investicijskog društva, osim onih propisanih zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, su i sljedeće:

1. daje suglasnost upravi na poslovnu politiku investicijskog društva

2. daje suglasnost upravi na strateške ciljeve investicijskog društva

3. daje suglasnost upravi na financijski plan investicijskog društva

4. daje suglasnost upravi na strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanje njima, uključujući rizike koji proizlaze iz makroekonomskog okruženja u kojima investicijsko društvo posluje

5. daje suglasnost upravi na strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala investicijskog društva

6. daje suglasnost upravi na akt o unutarnjoj reviziji i na godišnji plan rada unutarnje revizije i

7. donosi odluke o drugim pitanjima određenim ovim Zakonom.

(7) Članovi odbora iz stavka 2. ovoga članka imenuju se iz redova članova nadzornog odbora. Svaki od odbora mora imati najmanje tri člana, od kojih je jedan predsjednik.

(8) Odbor za primitke mora se uspostaviti na način koji investicijskom društvu omogućuje donošenje stručne i neovisne prosudbe o politikama i praksama vezanim za primitke te o utjecaju primitaka na upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću.

(9) Članovi odbora za rizike moraju imati primjereno znanje, vještine i stručnost kako bi u potpunosti razumjeli i pratili strategiju rizika i sklonost preuzimanju rizika investicijskog društva.

(10) Odbor za rizike iz stavka 2. ovoga članaka savjetuje upravu o ukupnoj trenutačnoj i budućoj sklonosti investicijskog društva preuzimanju rizika i o strategiji rizika te pomaže upravi u nadzoru provedbe te strategije na razini višeg rukovodstva, a uprava zadržava sveukupnu odgovornost za strategije i politike investicijskog društva u području rizika.

(11) Uprava investicijskog društva dužna je osigurati da nadzorni odbor odnosno odbor za rizike, ako je osnovan, ima pristup informacijama o rizicima kojima je investicijsko društvo izloženo ili može biti izloženo.«.

Članak 17.

U članku 38. stavku 7. iza riječi: »Europske unije« dodaju se riječi: »pod uvjetima iz Uredbe (EU) br. 600/2014«.

Članak 18.

U članku 41. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. uvjeti koji se odnose na oblik društva i inicijalni kapital u skladu s odredbama članaka 9. i 10. ovoga Zakona«.

U točki 6. riječi: »ako se radi o značajnom investicijskom društvu,« brišu se.

U točki 9. broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Članak 19.

U članku 42. stavku 2. broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Članak 20.

U članku 45. stavku 1. točki 3. iza riječi: »izdano« stavlja se zarez i dodaju riječi: »poput usklađenosti s uvjetima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 2019/2033«.

U stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ako investicijsko društvo više ne ispunjava bonitetne zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 2019/2033 ili zahtjeve vezane uz visinu regulatornog kapitala koje je svojim rješenjem naložila Agencija u skladu s člancima 205. i 206. ovoga Zakona ili posebne zahtjeve vezane uz likvidnost u skladu s člankom 207. ovoga Zakona«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. ako investicijsko društvo ne postupi su skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže nadzorne mjere iz članka 201. ovoga Zakona i/ili dodatne nadzorne mjere iz članka 205. ovoga Zakona.«.

Članak 21.

U članku 49. stavku 9. riječi: »glave XXVIII. zakona kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija« zamjenjuju se riječima: »glave III. zakona kojim se uređuje prisilna likvidacija kreditnih institucija«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) U slučaju primjene instrumenata sanacije ili izvršavanja ovlasti za sanaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava nad subjektom iz članka 3. točaka 2., 3. ili 4. istoga zakona, a koji ima sjedište u drugoj državi članici, na podružnice tog subjekta na odgovarajući se način primjenjuju odredbe glave III. zakona kojim se uređuje prisilna likvidacija kreditnih institucija.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 50. mijenja se i glasi: »Kontinuirano ispunjavanje organizacijskih uvjeta i interno upravljanje«.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo dužno je u svakom trenutku ispunjavati organizacijske uvjete kako je propisano člancima 21. do 43. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565 i ovim odjeljkom, uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost poslovanja, kao i prirodu i opseg investicijskih usluga i aktivnosti koje obavlja.

(2) U svrhu ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka investicijsko društvo dužno je, u svrhu uspostavljanja pouzdanog sustava upravljanja:

1. uspostaviti, provoditi, održavati te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati postupke odlučivanja i organizacijsku strukturu u kojima se jasno, dosljedno i na dokumentirani način utvrđuju linije odgovornosti i dodjeljuju funkcije i nadležnosti

2. uspostaviti, provoditi, održavati te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati učinkovite postupke za utvrđivanje, upravljanje i praćenje rizika i izvještavanje o rizicima kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi im moglo biti izloženo ili rizika koji predstavlja ili bi moglo predstavljati za druge

3. uspostaviti, provoditi, održavati te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati postupke koji osiguravaju da su relevantne osobe upoznate s postupcima koje moraju poštivati za pravilno izvršavanje svojih dužnosti i odgovornosti

4. uspostaviti, provoditi i održavati primjerene mehanizme unutarnje kontrole, uključujući odgovarajuće administrativne i računovodstvene postupke čija je namjena osiguravanje usklađenosti s odlukama i postupcima na svim razinama investicijskog društva

5. zapošljavati osobe s vještinama, znanjem i stručnošću koji su potrebni za izvršavanje dodijeljenih zaduženja i zadataka

6. uspostaviti, provoditi i održavati učinkovit sustav internog izvještavanja i priopćavanja informacija na svim relevantnim razinama investicijskog društva

7. održavati primjerenu i urednu evidenciju svojeg poslovanja i unutarnje organizacije i

8. osigurati da obavljanje višestrukih funkcija povjerenih relevantnim osobama ne sprječava te osobe da izvršavaju bilo koju od tih funkcija na ispravan, pošten i profesionalan način

9. uspostaviti, provoditi, održavati te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati politike i prakse koje se odnose na primitke koje su rodno neutralne i koje su usklađene s dobrim i učinkovitim upravljanjem rizicima i kojima se promiče dobro i učinkovito upravljanje rizicima.

(3) O svakoj promjeni okolnosti o kojima ovisi primjena odredbi iz stavka 1. ovoga članka investicijsko društvo dužno je bez odgađanja izvijestiti Agenciju.

(4) Investicijsko društvo dužno je pratiti i na redovnoj osnovi procjenjivati primjerenost i učinkovitost ustrojenih sustava i postupaka iz stavka 2. ovoga članka te poduzimati odgovarajuće mjere za uklanjanje nedostataka.

(5) Pri uspostavi sustava internog upravljanja investicijsko društvo dužno je uzeti u obzir kriterije iz članaka 30., 34., 56., 56.a do 56.c i 167. ovoga Zakona.

(6) Mehanizmi unutarnje kontrole te administrativni i računovodstveni postupci investicijskog društava moraju biti ustrojeni tako da Agenciji omogućuju da u svakom trenutku provjeri usklađenost društava s odredbama ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 2019/2033.«.

Članak 23.

U članku 55. stavku 1. iza riječi: »2017/565« dodaju se riječi: »i člankom 167. ovoga Zakona«.

Članak 24.

U članku 56. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Politika primitaka i primjena te politike mora biti u skladu s člankom 27. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565, a posebno:

1. biti jasno dokumentirana i proporcionalna veličini, internoj organizaciji i prirodi, kao i opsegu i složenosti poslovanja

2. biti rodno neutralna

3. biti u skladu s primjerenim i djelotvornim upravljanjem rizicima

4. promicati primjereno i djelotvorno upravljanje rizicima

5. ne poticati preuzimanje rizika koje prelazi razinu prihvatljivog rizika

6. biti u skladu s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima investicijskog društva te uzimati u obzir dugoročne učinke donesenih odluka o ulaganjima

7. obuhvaćati mjere za sprječavanje sukoba interesa, poticati odgovorno poslovno postupanje i promicati svijest o rizicima i razborito preuzimanje rizika.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Investicijsko društvo pri utvrđivanju i primjeni svojih politika primitaka za sljedeće kategorije osoblja: više rukovodstvo, osobe koje preuzimaju rizik, kontrolne funkcije i sve zaposlenike čiji su ukupni primici barem jednaki najnižem primitku koji primaju viši rukovoditelji ili osobe koje preuzimaju rizike, čije profesionalne djelatnosti bitno utječu na profil rizičnosti investicijskog društva ili imovine kojom upravlja, dužno je, osim onih iz stavka 2. ovoga članka, osigurati primjenu sljedećih načela:

1. politiku primitaka donosi i periodički provjerava upravljačko tijelo investicijskog društva u okviru svoje nadzorne funkcije te odgovara za nadzor njezine provedbe

2. politika primitaka mora biti predmet središnje i neovisne interne provjere od strane kontrolnih funkcija barem jednom godišnje

3. mora predviđati da je osoblje koje izvršava kontrolne funkcije neovisno o poslovnim jedinicama koje nadzire, ima odgovarajuće ovlasti te prima primitke u skladu s postignutim ciljevima povezanima sa svojim funkcijama, neovisno o uspješnosti poslovnih područja koja kontrolira

4. primitke viših zaposlenika koji izvršavaju funkcije upravljanja rizicima i praćenja usklađenosti izravno nadzire odbor za primitke ili, ako takav odbor nije osnovan, upravljačko tijelo u okviru svoje nadzorne funkcije

5. u politici primitaka, uzimajući u obzir nacionalna pravila za određivanje plaća, jasno se razlikuju kriteriji koji se primjenjuju za određivanje:

a) osnovnih fiksnih primitaka koji u prvom redu odražavaju relevantno profesionalno iskustvo i organizacijsku odgovornost iz opisa radnog mjesta zaposlenika u okviru njegovih uvjeta zapošljavanja i

b) varijabilnih primitaka koji odražavaju održivu i riziku prilagođenu uspješnost zaposlenika te uspješnost koja nadmašuje razinu uspješnosti iz opisa radnog mjesta zaposlenika

6. fiksni dio predstavlja dovoljno visok udio u ukupnim primicima, tako da omogućuje provedbu u potpunosti fleksibilne politike u pogledu varijabilnih dijelova primitaka, uključujući mogućnost neisplaćivanja varijabilnog dijela primitaka.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) U smislu točke 5. stavka 4. ovoga članka, investicijsko društvo dužno je u politici primitaka utvrditi odgovarajući omjer varijabilnog i fiksnog dijela ukupnih primitaka, uzimajući u obzir svoje poslovne djelatnosti i povezane rizike te učinak koji različite kategorije osoblja iz stavka 4. ovoga članka imaju na profil rizičnosti investicijskih društava.«.

Članak 25.

Iza članka 56. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 56.a, 56.b i 56.c koji glase:

»Investicijska društva koja su korisnici izvanredne javne financijske potpore

Članak 56.a

(1) Ako je investicijsko društvo korisnik izvanredne javne financijske potpore kako je definirano zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava, zabranjeno je isplaćivati varijabilne primitke članovima uprave i nadzornog odbora.

(2) Ako investicijsko društvo iz stavka 1. ovoga članka varijabilne primitke isplaćuje osoblju, izuzev članova uprave i nadzornog odbora, a isti nisu u skladu s održavanjem dobre kapitalne osnove investicijskog društva i njegovim pravodobnim prestankom korištenja izvanredne javne financijske potpore, varijabilne primitke dužno je ograničiti na dio netoprihoda.

Varijabilni primici

Članak 56.b

(1) Investicijsko društvo dužno je, uzimajući u obzir veličinu društva, unutarnju organizaciju, prirodu, opseg i složenost poslovanja, osigurati da su varijabilni primici koji se isplaćuju kategorijama osoba iz članka 56. stavka 4. ovoga Zakona u skladu sa svim sljedećim uvjetima:

1. ako varijabilni primici ovise o uspješnosti, ukupan iznos varijabilnih primitaka temelji se na kombinaciji procjene uspješnosti osobe, odnosne poslovne jedinice i ukupnih rezultata investicijskog društva

2. pri procjeni uspješnosti određene osobe uzimaju se u obzir financijski i nefinancijski kriteriji

3. procjena uspješnosti iz točke 1. ovoga stavka temelji se na višegodišnjem razdoblju, pri čemu se uzima u obzir poslovni ciklus investicijskog društva i njegovi poslovni rizici

4. varijabilni primici ne utječu na sposobnost investicijskog društva da osigura dobru kapitalnu osnovu

5. zajamčeni varijabilni primici postoje samo za nove članove osoblja, i to samo tijekom prve godine njihova zaposlenja i ako investicijsko društvo ima snažnu kapitalnu osnovu

6. plaćanja koja se odnose na prijevremeni otkaz ugovora o radu odražavaju uspješnost koju je osoba ostvarila u određenom razdoblju i njima se ne nagrađuju neuspjeh ili povreda dužnosti

7. paketi primitaka povezani s kompenzacijom ili odštetom iz ugovora iz prethodnih zaposlenja usklađeni su s dugoročnim interesima investicijskog društva

8. pri mjerenju uspješnosti koja služi kao temelj za izračun varijabilnih primitaka uzimaju se u obzir sve vrste postojećih i budućih rizika i trošak kapitala i likvidnosti koji se zahtijevaju u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2033

9. pri raspodjeli varijabilnih dijelova primitaka u investicijskom društvu uzimaju se u obzir sve vrste postojećih i budućih rizika

10. barem 50% varijabilnog primitka sastoji se od bilo kojeg od sljedećih instrumenata:

a) dionica ili istovjetnih vlasničkih udjela, ovisno o pravnoj strukturi dotičnog investicijskog društva

b) instrumenata povezanih s dionicama ili istovjetnih negotovinskih instrumenata, ovisno o pravnoj strukturi dotičnog investicijskog društva

c) instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ili instrumenata dopunskoga kapitala ili drugih instrumenata koji se mogu u potpunosti konvertirati u instrumente redovnog osnovnog kapitala ili čija se vrijednost može smanjiti i koji adekvatno odražavaju kreditnu kvalitetu investicijskog društva koje trajno posluje

d) negotovinskih instrumenata koji odražavaju instrumente upravljanih portfelja

11. iznimno od točke 10. ovoga stavka, ako investicijsko društvo ne izdaje nijedan od instrumenata iz te točke, Agencija može odobriti uporabu alternativnih aranžmana kojima se ispunjavaju isti ciljevi

12. najmanje 40% varijabilnih primitaka prema potrebi se odgađa tijekom razdoblja od tri do pet godina, ovisno o poslovnom ciklusu investicijskog društva, vrsti njegova poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotične osobe, osim u slučaju izrazito visokog iznosa varijabilnih primitaka kada udio odgođenih varijabilnih primitaka iznosi najmanje 60%

13. varijabilni primici smanjuju se do 100% u slučaju slabije ili negativne uspješnosti investicijskog društva, među ostalim i primjenom odredaba o malusu ili povratu primitaka na koje se primjenjuju kriteriji koje su odredila investicijska društva i koji se posebno odnose na sljedeće situacije:

a) dotična je osoba sudjelovala u postupanju ili je bila odgovorna za postupanje koje je dovelo do znatnih gubitaka za investicijsko društvo

b) smatra se da dotična osoba više ne ispunjava zahtjeve stručnosti i primjerenosti

14. diskrecijske mirovinske pogodnosti u skladu su s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima investicijskog društva.

(2) Osobe iz članka 56. stavka 4. ovoga Zakona ne smiju upotrebljavati strategije osobne zaštite od rizika ili osiguranje vezano uz primitke i odgovornost kojima se dovode u pitanje načela iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zabranjeno je isplaćivati varijabilne primitke uporabom financijskih instrumenata ili metoda kojima se omogućuje neusklađenost s ovim Zakonom ili s Uredbom (EU) br. 2019/2033.

(4) U smislu stavka 1. točke 10. ovoga članka navedeni instrumenti podliježu odgovarajućoj politici zadržavanja, čija je svrha uskladiti poticaje za pojedinu osobu s dugoročnim interesima investicijskog društva, njegovih vjerovnika i klijenata.

(5) U smislu stavka 1. točke 12. ovoga članka, odgođeni dio varijabilnih primitaka ne može se stjecati brže nego na proporcionalnoj osnovi.

(6) U smislu stavka 1. točke 14. ovoga članka, ako zaposlenik napusti investicijsko društvo prije dobi za umirovljenje, investicijsko društvo zadržava diskrecijske mirovinske pogodnosti u razdoblju od pet godina u obliku instrumenata iz stavka 1. točke 10. ovoga članka. Ako zaposlenik navrši dob za umirovljenje i umirovi se, diskrecijske mirovinske pogodnosti isplaćuju se zaposleniku u obliku instrumenata iz stavka 1. točke 10. ovoga članka, uz uvjet petogodišnjeg razdoblja zadržavanja.

(7) Odredbe stavka 1. točaka 10. i 11. i stavka 6. ovoga članka ne primjenjuju se na:

1. investicijsko društvo, ako vrijednost bilančne i izvanbilančne imovine investicijskog društva u razdoblju od četiri godine koje izravno prethodi određenoj financijskoj godini u prosjeku iznosi 100.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti ili manje od tog iznosa

2. osobu čiji godišnji varijabilni primici ne premašuju 50.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti i ne čine više od jedne četvrtine njegovih ukupnih godišnjih primitaka.

Odbor za primitke

Članak 56.c

(1) Investicijsko društvo koje ne ispunjava kriterije iz članka 56.b stavka 7. točke 1. ovoga Zakona dužno je uspostaviti odbor za primitke u sklopu nadzornog odbora iz članka 34. ovoga Zakona.

(2) Odbor za primitke iz stavka 1. ovoga članka mora biti rodno uravnotežen, sa zadaćom da donosi stručne i neovisne prosudbe o politikama i praksama koje se odnose na primitke i poticajima za upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću. Odbor za primitke može se uspostaviti na razini grupe.

(3) Odbor za primitke iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je za pripremanje odluka o primicima, uključujući odluke koje utječu na rizik i upravljanje rizicima dotičnog investicijskog društva i koje donosi upravljačko tijelo, a kod sastavljanja tih odluka dužno je uzimati u obzir javni interes i dugoročne interese dioničara, ulagatelja i drugih dionika u investicijskom društvu.

(4) Predsjednik i članovi odbora za primitke biraju se iz redova članova nadzornog odbora. Ako su u nadzornom odboru imenovani predstavnici radnika, barem jedan od njih mora biti imenovan u odbor za primitke.«.

Članak 26.

Iza članka 73. dodaje se naslov iznad članka i članak 73.a koji glase:

»Izuzeće od primjene zahtjeva za upravljanje proizvodima

Članak 73.a

Investicijsko društvo nije dužno primjenjivati zahtjeve iz članaka 60. do 73. ovoga Zakona ako se investicijska usluga koju pruža odnosi na obveznice koje nemaju ugrađenu nikakvu drugu izvedenicu osim klauzule o opozivu »make-whole« ili ako se financijskim instrumentima trguje s ili ih se distribuira isključivo kvalificiranim nalogodavateljima.«.

Članak 27.

U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo, tržišni operater, APA i ARM koji je dobio odobrenje za rad Agencije u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2014 i ovim Zakonom, kreditna institucija koja je prema odredbama ovoga Zakona ovlaštena obavljati investicijske usluge ili aktivnosti te podružnica društva iz treće zemlje dužni su uspostaviti i provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati učinkovite i primjerene politike i postupke u skladu s kojima njegovi radnici mogu preko posebnog, neovisnog i samostalnog internog kanala prijaviti svaku povredu odnosno sumnju na povredu odredaba ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 600/2014 i, kada se radi o investicijskom društvu, Uredbe (EU) br. 2019/2033 u poslovanju predmetne osobe.«.

U stavku 5. iza riječi: »Zakona« stavlja se zarez, riječ: »ili« briše se, a iza riječi: »600/2014« dodaju se riječi: »i Uredbe (EU) br. 2019/2033«.

U stavku 6. iza riječi: »Zakona« stavlja se zarez, riječ: »i« briše se, a iza riječi: »600/2014« dodaju se riječi: »i Uredbe (EU) br. 2019/2033«.

U stavku 8. iza riječi: »Zakona« stavlja se zarez, riječ: »ili« briše se, a iza riječi: »600/2014« dodaju se riječi: »i Uredbe (EU) br. 2019/2033«.

U stavku 9. iza riječi: »Zakona« stavlja se zarez, riječ: »ili« briše se, a iza riječi: »600/2014« dodaju se riječi: »i Uredbe (EU) br. 2019/2033«.

Članak 28.

U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo dužno je voditi i čuvati evidencije i poslovnu dokumentaciju o svim uslugama, aktivnostima i transakcijama koje poduzima, pod uvjetima, na način i u opsegu propisanima ovim člankom, člancima 72. do 76. Uredbe (EU) br. 565/2017, Prilogom IV. Uredbe EU br. 2017/565, Uredbom (EU) br. 2019/2033 i pravilnikom Agencije iz članka 76. stavka 7. ovoga Zakona, a koji način Agenciji omogućuje obavljanje nadzornih ovlasti i poduzimanje primjerenih mjera propisanih ovim Zakonom, Uredbom (EU) br. 600/2014, Uredbom (EU) br. 596/2014, Uredbom (EU) br. 2019/2033 i pravilnicima donesenim na temelju njih.«.

Članak 29.

U članku 87. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Investicijsko društvo dužno je klijentu ili potencijalnom klijentu sve informacije koje mu je dužan dostaviti prema ovome Zakonu dostaviti u elektroničkom obliku.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako je klijent ili potencijalni klijent mali ulagatelj ili potencijalni mali ulagatelj koji je zatražio primitak informacija u papirnatom obliku, investicijsko društvo dužno je takvom klijentu ili potencijalnom klijentu podatke dostaviti bez naknade u papirnatom obliku.

(5) O mogućnosti iz stavka 4. ovoga članka investicijsko društvo dužno je prethodno obavijestiti malog ulagatelja odnosno potencijalnog malog ulagatelja.«.

Članak 30.

U članku 88. stavku 2. točki 3. riječi: »74. i 75.« zamjenjuju se riječima: »64. i 65.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Kada je ugovor o kupnji ili prodaji financijskog instrumenta sklopljen korištenjem sredstva komunikacije na daljinu kojim se sprječava prethodno dostavljanje informacija o troškovima i naknadama, investicijsko društvo može pružiti informacije o troškovima i naknadama bilo u elektroničkom obliku bilo u papirnatom obliku, ako to zatraži mali ulagatelj, bez nepotrebne odgode nakon zaključivanja transakcije, ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

1. investicijsko društvo klijentu je dalo mogućnost odgode transakcije do trenutka kad klijent primi informacije i

2. klijent je pristao primiti informacije bez nepotrebne odgode nakon izvršenja transakcije.

(6) Investicijsko društvo dužno je u slučaju iz stavka 5. ovoga članka klijentu pružiti mogućnost primanja informacija o troškovima i naknadama telefonom prije izvršenja transakcije.«.

Članak 31.

U članku 93. stavku 1. riječi: »78. i 79.« zamjenjuju se riječima: »89. i 90.«.

Članak 32.

U članku 94. dodaju se novi stavci 1. i 2. koji glase:

»(1) U smislu ovoga članka, pojam istraživanje odnosi se na materijal za istraživanje ili usluge koje se odnose na jedan ili više financijskih instrumenata ili drugu imovinu, izdavatelje ili potencijalne izdavatelje financijskih instrumenata ili materijal za istraživanje ili usluge koje su usko povezane s posebnom industrijom ili tržištem tako da pružaju informacije o financijskim instrumentima, imovini ili izdavateljima unutar te industrije ili tržišta.

(2) Istraživanje iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća i materijal ili usluge u okviru kojih se izričito ili implicitno preporučuje ili predlaže investicijska strategija i daje obrazloženo mišljenje o sadašnjoj ili budućoj vrijednosti ili cijeni takvih instrumenata ili imovine, ili pak sadrže analizu i originalne uvide i zaključke na temelju novih ili postojećih informacija koji bi se mogli upotrijebiti za informiranje o investicijskoj strategiji i biti relevantni i u stanju dodati vrijednost odlukama koje investicijsko društvo donosi u ime klijenata kojima se to istraživanje naplaćuje.«.

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 3. i 4.

Iza dosadašnjeg stavka 3., koji postaje stavak 5., dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Kada treća osoba pruža istraživanja investicijskom društvu koje upravlja portfeljem ili pruža druge ili investicijske ili pomoćne usluge klijentima, smatra se da su u odnosu na te poticaje ispunjeni uvjeti iz stavaka 3. do 5. ovoga članka ako su kumulativno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. istraživanje se odnosi na izdavatelje koji nisu premašili tržišnu kapitalizaciju od 1 milijarde eura tijekom razdoblja od 36 mjeseci prije pružanja usluga istraživanja, kako je izraženo kotacijom na kraju godine ili vlastitim kapitalom za financijske godine kada nisu bila uvrštena

2. ako su prije pružanja usluga izvršavanja naloga ili istraživanja investicijsko društvo i pružatelj usluga istraživanja sklopili sporazum kojim se utvrđuje koji se dio kombiniranih naknada ili zajedničkog plaćanja za usluge izvršavanja naloga i istraživanje može pripisati istraživanju i

3. ako je investicijsko društvo obavijestilo klijenta o zajedničkim plaćanjima za usluge izvršavanja naloga i istraživanje koja su isplaćena trećim stranama koje pružaju usluge istraživanja.«.

Članak 33.

Iza članka 104. dodaje se naslov iznad članka i članak 104.a koji glase:

»Usluge koje se pružaju profesionalnim ulagateljima

Članak 104.a

(1) Obveze investicijskog društva vezano za prikaz podataka iz članka 88. stavka 2. točke 6. ovoga Zakona ne primjenjuju se na druge usluge koje se pružaju profesionalnom ulagatelju, osim investicijskog savjetovanja i upravljanja portfeljem.

(2) Obveze investicijskog društva iz članka 105. stavka 4. i članka 111. ovoga Zakona ne primjenjuju se na usluge koje se pružaju profesionalnom ulagatelju, osim ako profesionalni ulagatelj, bilo u elektroničkom obliku bilo pisanim putem, obavijesti investicijsko društvo da želi da se investicijsko društvo pridržava tih odredbi.

(3) Investicijsko društvo dužno je voditi evidencije o komunikaciji s klijentima iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 34.

U članku 105. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako usluga investicijskog savjetovanja ili upravljanja portfeljem uključuje zamjenu financijskih instrumenata, investicijsko društvo je dužno, osim podataka iz stavka 3. ovoga članka, pribaviti potrebne informacije o ulaganju klijenta, u sklopu procjene iz stavka 2. ovoga članka analizirati troškove i koristi zamjene financijskih instrumenata te, ako se radi o usluzi investicijskog savjetovanja, klijenta izvijestiti o tome jesu li koristi zamjene financijskih instrumenata veće od troškova povezanih s tom zamjenom.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju članci 5. i 6.

Članak 35.

U članku 116. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kada obavlja usluge i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka, investicijsko društvo nije dužno pridržavati se pravila poslovnog ponašanja iz ovoga Zakona u odnosu na te usluge i aktivnosti ili pomoćne usluge izravno povezane s tim transakcijama, osim članka 88. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 36.

U članku 117. stavku 1. riječi: »i pravilnikom iz stavka 6. ovoga članka« brišu se.

Stavak 6. briše se.

Članak 37.

U članku 125. stavku 2. riječi: »iz članka 295. stavka 13. i članka 344. stavka 5. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članka 295.a i članka 344.a ovoga Zakona«.

Članak 38.

U članku 130. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tržišni posrednik koji ne obavlja djelatnosti iz članka 131. stavka 2. točke a) ovoga Zakona može biti i fizička osoba.«.

Članak 39.

U članku 131. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Djelatnosti tržišnog posrednika za koje je potrebno dobiti odobrenje za rad mogu biti:

a) investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 5. ovoga Zakona i pomoćne usluge povezane s tim investicijskim uslugama

b) promotivne aktivnosti vezane za usluge investicijskog društva

c) ponuda usluga investicijskog društva potencijalnim klijentima

d) savjetovanje u svezi s financijskim instrumentima i uslugama koje nudi investicijsko društvo.«.

U stavku 3. iza riječi: »stavka 2.« dodaju se riječi: »točke a)«.

U stavku 5. riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

Članak 40.

U članku 132. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, tržišni posrednik koji ne obavlja djelatnosti iz članka 131. stavka 2. točke a) ovoga Zakona ne podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, već se on na vlastiti zahtjev upisuje u registar tržišnih posrednika u skladu s odredbom članka 136.a ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Agencija pravilnikom detaljnije uređuje sadržaj zahtjeva iz članka 131. ovoga Zakona, kriterije za procjenu ispunjavanja tih uvjeta te sadržaj zahtjeva i dokumentacija koji se prilažu zahtjevu za upis u registar tržišnih posrednika.«.

Članak 41.

U članku 133. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tržišni posrednik koji ne obavlja djelatnosti iz članka 131. stavka 2. točke a) ovoga Zakona, dužan je ispunjavati zahtjeve iz stavka 1. točke 2. ovoga članka te o promjeni okolnosti u skladu sa stavkom 4. ovoga članka bez odgađanja izvijestiti Agenciju.«.

Članak 42.

U članku 134. stavku 1. riječi: »pružanja investicijskih i pomoćnih usluga« zamjenjuju se riječima: »obavljanja djelatnosti za koje je dobio odobrenje za rad odnosno za koje je registriran«.

Članak 43.

U članku 136. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, ako se radi o tržišnom posredniku koji ne obavlja djelatnosti iz članka 131. stavka 2. točke a) ovoga Zakona, Agencija će u navedenim slučajevima brisati tržišnog posrednika iz registra tržišnih posrednika.«.

Članak 44.

Iza članka 136. dodaje se naslov iznad članka i članak 136.a koji glase:

»Registar tržišnih posrednika

Članak 136.a

(1) Na temelju izdanog odobrenja za rad iz članka 132. stavka 1. ovoga Zakona i zahtjeva iz članka 132. stavka 5. ovoga Zakona Agencija tržišnog posrednika upisuje u registar tržišnih posrednika.

(2) Agencija može rješenjem odbiti upis u registar tržišnog posrednika ako iz zahtjeva iz članka 131. stavka 5. ovoga Zakona ne proizlazi da on ispunjava uvjete iz članka 133. stavka 5. ovoga Zakona.

(3) Registar iz stavka 1. ovoga članka javni je registar u koji se upisuju najmanje sljedeći podaci:

1. ime i prezime odnosno tvrtka i sjedište tržišnog posrednika

2. naznaka djelatnosti iz članka 131. stavka 2. ovoga Zakona koje obavlja tržišni posrednik.

(4) Tržišni posrednik može početi obavljati poslove iz članka 131. stavka 2. ovoga Zakona nakon upisa u registar iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Agencija pravilnikom detaljnije uređuje način vođenja registra iz ovoga članka.«.

Članak 45.

Članak 150. mijenja se i glasi:

»(1) Ako investicijsko društvo sa sjedištem u državi članici posluje putem podružnice u Republici Hrvatskoj, nadležno tijelo matične države članice na području Republike Hrvatske može, nakon što o tome obavijesti Agenciju, samostalno ili putem osobe koju za to posebno ovlasti, izvršiti izravnu provjeru informacija iz članka 397. stavka 1. ovoga Zakona i inspekciju tih podružnica.

(2) Agencija je ovlaštena na pojedinačnoj osnovi obaviti izravni nadzor podružnice investicijskog društva iz države članice, ako ocijeni da je to relevantno za stabilnost financijskog sustava Republike Hrvatske, i od nje tražiti sve potrebne informacije o njezinim aktivnostima.

(3) Prije obavljanja nadzora iz stavka 2. ovoga članka Agencija će se bez odgode savjetovati o namjeravanim aktivnostima s nadležnim tijelom matične države članice.

(4) Agencija će nadležnom tijelu matične države članice nakon završetka postupka nadzora iz stavka 2. ovoga članka dostaviti informacije i nalaze koji su relevantni za procjenu rizika dotičnog investicijskog društva.«.

Članak 46.

U članku 154. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, društvo iz treće zemlje nije dužno ishoditi odobrenje za osnivanje podružnice iz članka 155. ovoga Zakona za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti koje se pružaju malom ili profesionalnom ulagatelju koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili se nalazi u Republici Hrvatskoj, ako je obavljanje te investicijske usluge ili aktivnosti započelo na isključivu inicijativu tog malog ili profesionalnog ulagatelja, uključujući i odnos koji je u posebnoj vezi s obavljanjem te usluge ili aktivnosti.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ne dovodeći u pitanje odnose unutar grupe, ako društvo iz treće zemlje, među ostalim putem subjekta koji djeluje u njegovo ime ili koji je u bliskoj vezi s tim društvom iz treće zemlje ili bilo koje druge osobe koja djeluje u ime tog subjekta, pristupa klijentima ili potencijalnim klijentima u Republici Hrvatskoj, to se ne smatra pružanjem usluga na isključivu inicijativu klijenta.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 47.

U članku 155. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Agencija jednom godišnje obavještava ESMA-u o popisu podružnica društava iz trećih zemalja koje djeluju na području Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 8. i 9.

Članak 48.

Iza članka 157. dodaje se naslov iznad članka i članak 157.a koji glase:

»Izvještavanje podružnice društva iz treće zemlje

Članak 157.a

(1) Podružnica društva iz treće zemlje kojoj je izdano odobrenje za rad u skladu s člankom 155. ovoga Zakona Agenciji jednom godišnje dostavlja sljedeće informacije:

1. informacije o razmjeru i opsegu usluga i aktivnosti koje podružnica obavlja u Republici Hrvatskoj

2. za društva iz trećih zemalja koja obavljaju investicijsku aktivnost iz članka 5. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, informacije o njihovoj mjesečnoj minimalnoj, prosječnoj i maksimalnoj izloženosti drugim ugovornim stranama u Europskoj uniji

3. za društva iz trećih zemalja koja pružaju jednu ili obje usluge iz članka 5. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona, informacije o ukupnoj vrijednosti financijskih instrumenata koje su pružile druge ugovorne strane iz Europske unije za koje je u prethodnih 12 mjeseci provedena ponuda odnosno prodaja uz obvezu otkupa

4. informacije o prometu i ukupnoj vrijednosti imovine vezano za usluge i aktivnosti iz točke 1. ovoga stavka

5. detaljan opis mehanizama za zaštitu ulagatelja dostupnih klijentima podružnice, uključujući prava tih klijenata koja proizlaze iz sustava za zaštitu ulagatelja iz članka 157. stavka 1. ovoga Zakona

6. informacije o politici i mehanizmima upravljanja rizicima koje podružnica primjenjuje za usluge i aktivnosti iz točke 1. ovoga stavka

7. informacije o sustavima upravljanja, uključujući nositelje ključnih funkcija za djelatnosti podružnice

8. ostale informacije iz pravilnika iz stavka 5. ovoga članka koje Agencija smatra potrebnima za sveobuhvatno praćenje djelatnosti podružnice.

(2) Agencija je ESMA-i dužna na zahtjev dostaviti sljedeće informacije:

1. sva odobrenja za rad za podružnice kojima je izdano odobrenje za rad u skladu s člankom 155. ovoga Zakona i sve naknadne promjene u odnosu na takva odobrenja

2. informacije o razmjeru i opsegu usluga i aktivnosti koje podružnica s odobrenjem za rad obavlja u Republici Hrvatskoj

3. informacije o prometu i ukupnoj imovini vezano za usluge i aktivnosti iz točke 2. ovoga stavka

4. informacije o nazivu grupe iz treće zemlje kojoj pripada podružnica s odobrenjem za rad koji je izdala Agencija.

(3) Agencija je dužna blisko surađivati s nadležnim tijelima treće države, nadležnim tijelima subjekata koji su dio iste grupe kojoj pripadaju podružnice društava iz trećih zemalja koje su dobile odobrenje za rad u skladu s člankom 155. ovoga Zakona, ESMA-om i EBA-om kako bi se osiguralo da sve aktivnosti te grupe u Uniji podliježu sveobuhvatnom, dosljednom i učinkovitom nadzoru u skladu s ovim Zakonom, Uredbom (EU) br. 575/2013, Uredbom (EU) br. 600/2014 i Uredbom (EU) br. 2019/2033.

(4) Informacije iz ovoga članka dostavljaju se u obliku koji je propisan provedbenim tehničkim standardima koje donosi ESMA.

(5) Dodatne informacije iz stavka 1. točke 8. ovoga članka te rokove i način dostave podataka iz stavka 1. ovoga članka Agencija propisuje pravilnikom.«.

Članak 49.

U članku 164. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Revizor je dužan pisano i bez odgode izvijestiti Agenciju o svakoj činjenici ili odluci koja se odnosi na investicijsko društvo ili društvo usko povezano s tim investicijskim društvima, a koja:

1. predstavlja kršenje ovoga Zakona, podzakonskih propisa ili izravno primjenjivih propisa Europske unije

2. može utjecati na neprekinuto poslovanje investicijskog društva ili

3. može dovesti do mišljenja s rezervom, negativnog mišljenja, suzdržavanja od izražavanja mišljenja na godišnje financijske izvještaje odnosno njihova odbacivanja ili odbijanja.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način odnose i na obveze revizora burze te APA-e i ARM-a iz članka 356. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.«.

Članak 50.

U članku 166. iza stavka 10. dodaju se stavci 11. i 12. koji glase:

»(11) Investicijsko društvo koje ima podružnicu ili društvo kćer koje je financijska institucija u državi članici ili u trećoj zemlji za svaku državu članicu i treću zemlju jednom godišnje dužno je objaviti sljedeće informacije:

1. naziv, prirodu djelatnosti i lokaciju svakog društva kćeri i podružnice

2. promet

3. broj zaposlenika na osnovi ekvivalenta punog radnog vremena

4. dobit ili gubitak prije oporezivanja

5. porez na dobit ili gubitak

6. primljene javne subvencije.

(12) Informacije iz stavka 11. ovoga članka podliježu obvezi revizije u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje revizija i te se informacije, kada je to moguće, prilažu godišnjim financijskim izvještajima ili, kada je to primjenjivo, konsolidiranim financijskim izvještajima investicijskog društva.«.

Članak 51.

Članak 167. mijenja se i glasi:

»(1) Upravljanje rizicima u smislu ovoga dijela Zakona označava skup strategija i politika odnosno postupaka i metoda za utvrđivanje, mjerenje odnosno procjenjivanje, ovladavanje i praćenje rizika, uključujući i izvještavanje o rizicima kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju, uključujući i rizike povezane s makroekonomskim okruženjem u kojemu posluje s obzirom na stanje poslovnog ciklusa.

(2) Investicijsko društvo dužno je, razmjerno složenosti, profilu rizičnosti, opsegu poslovanja i toleranciji rizika koje je utvrdila uprava investicijskog društva, uspostaviti, primjenjivati i redovito ažurirati strategije, politike, procese i sustave za utvrđivanje, mjerenje, upravljanje i praćenje u pogledu sljedećeg:

1. bitnih izvora i učinaka rizika za klijente i bilo kakvog znatnog utjecaja na regulatorni kapital, u mjeri kojoj je to primjenjivo s obzirom na odredbe o zaštiti imovine klijenata iz članaka 80. i 81. ovoga Zakona i, ako je primjenjivo, osiguranje od profesionalne odgovornosti

2. bitnih izvora i učinaka rizika za tržište i bilo kakvog znatnog utjecaja na regulatorni kapital

3. bitnih izvora i učinaka rizika za investicijsko društvo, posebno onih kojima se može smanjiti razina dostupnog regulatornog kapitala

4. rizika likvidnosti tijekom odgovarajućeg razdoblja, uključujući unutardnevno, kako bi se osiguralo da investicijsko društvo održava odgovarajuće razine likvidnih sredstava, među ostalim u odnosu na rješavanje pitanja bitnih izvora rizika iz točaka 1. do 3. ovoga stavka.

(3) U smislu stavka 2. točke 3. ovoga članka, bitni izvori rizika za investicijsko društvo uključuju, ako je to relevantno, značajne promjene u knjigovodstvenoj vrijednosti imovine, uključujući sva potraživanja od vezanih zastupnika, propast klijenta ili druge ugovorne strane, pozicije u financijskim instrumentima, strane valute i robu te obveze prema mirovinskim sustavima s utvrđenim naknadama.

(4) Investicijsko društvo dužno je razmotriti sve bitne učinke rizika iz stavka 3. ovoga članka na regulatorni kapital, ako takvi rizici nisu primjereno obuhvaćeno kapitalnim zahtjevima izračunanima na temelju članka 11. Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(5) Ako investicijsko društvo treba ići u likvidaciju ili ako namjerava prestati poslovati, Agencija će zahtijevati da uzimanjem u obzir opstojnosti i održivosti svojih poslovnih modela i strategija investicijsko društvo na odgovarajući način razmotri zahtjeve i potrebna sredstva koji su realni, u pogledu roka i održavanja regulatornog kapitala i likvidnih sredstava, tijekom cijelog postupka izlaska s tržišta.

(6) Iznimno od odredbi članka 176. ovoga Zakona, stavak 2. točke 1., 3. i 4. ovoga članka primjenjuju se na investicijska društva koja ispunjavaju uvjete za malo i nepovezano investicijsko društvo iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(7) Investicijsko društvo dužno je Agenciji dostavljati sve podatke o usklađenosti postupaka i metoda iz stavka 1. ovoga članka s odredbama Uredbe (EU) br. 2019/2033 i ovoga poglavlja.

(8) Agencija pravilnikom detaljnije uređuje način i rokove dostave podataka iz stavka 7. ovoga članka, sadržaj politika i postupaka iz ovoga članka i zahtjeve u vezi s upravljanjem rizicima, a osobito:

1. za kapitalne zahtjeve rizika za društvo

2. za kapitalne zahtjeve rizika za klijente

3. za kapitalne zahtjeve rizika za tržište

4. zahtjeve kojima se ograničava koncentracijski rizik

5. likvidnosne zahtjeve i

6. izvještajne zahtjeve u vezi s točkama 1. do 5. ovoga stavka.«.

Članak 52.

Naslov iznad članka 168. i članak 168. brišu se.

Članak 53.

Naziv ODJELJKA 2. iznad naslova članka 170. mijenja se i glasi: »Adekvatnost postupka procjene internog kapitala i interni proces procjene rizika«.

Naslov iznad članka 170. mijenja se i glasi: »Interni kapital i likvidna imovina«.

Članak 170. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo koje ne ispunjava uvjete za malo i nepovezano investicijsko društvo iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 mora imati uspostavljene dobre, učinkovite i sveobuhvatne aranžmane, strategije i postupke za kontinuiranu procjenu i održavanje iznosa, vrsta i raspodjele internoga kapitala i likvidne imovine koje smatra adekvatnima za pokrivanje prirode i razine rizika koje investicijsko društvo može predstavljati za druge i kojima je ono samo izloženo ili bi moglo biti izloženo.

(2) Aranžmani, strategije i postupci iz stavka 1. ovoga članka moraju se redovito interno ažurirati i biti primjereni i razmjerni prirodi, opsegu i složenosti poslovanja investicijskog društva.

(3) Agencija može rješenjem investicijskom društvu koje ispunjava uvjete za malo i nepovezano investicijsko društvo iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 naložiti da primjenjuje zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka, ako utvrdi da su takvi zahtjevi primjereni opsegu i složenosti poslova tog investicijskog društva.«.

Članak 54.

Iznad članka 171. naziv: »ODJELJAK 3. Minimalni iznos regulatornog kapitala i minimalni iznos regulatornog kapitala u odnosu na kapitalne zahtjeve« briše se.

Članak 171. briše se.

Članak 55.

Naslov iznad članka 172. mijenja se i glasi: »Odobrenje za korištenje internog modela i izvještavanje«.

Članak 172. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija investicijskom društvu u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 2019/2033 daje odobrenje za korištenje internog modela.

(2) Investicijsko društvo dužno je bez odgode izvijestiti Agenciju o namjeri izmjene internog modela odobrenog u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i priložiti odgovarajuću dokumentaciju, na temelju koje će Agencija ocijeniti zahtijeva li planirana izmjena promjenu odobrenja.

(3) Agencija je o odluci iz stavka 2. ovoga članka dužna izvijestiti društvo u roku od 30 dana od obavijesti.

(4) Investicijsko društvo dužno je bez odgode izvijestiti Agenciju ako prestane ispunjavati uvjete za odobrenje koje je dobilo na temelju stavka 1. ovoga članka i priložiti:

1. dokaz da odstupanja nisu materijalno značajna ili

2. plan za osiguravanje ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 56.

Naslov iznad članka 173. mijenja se i glasi: »Kontinuirana provjera odobrenja za primjenu internih modela«.

Članak 173. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija redovito, a najmanje svake tri godine provjerava usklađenost investicijskih društava sa zahtjevima za odobrenje za primjenu internih modela kako je navedeno u članku 22. Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(2) Prilikom provjere iz stavka 1. ovoga članka Agencija će posebno uzeti u obzir promjene u poslovanju investicijskog društva i primjenu internih modela na nove proizvode te provjeriti i procijeniti upotrebljava li investicijsko društvo dobro razvijene i ažurirane tehnike i prakse za te interne modele.

(3) Ako utvrdi značajne nedostatke vezano za pokrivenost rizika internim modelima, Agencija će naložiti investicijskom društvu uklanjanje tih nedostataka ili poduzeti druge mjere propisane ovim Zakonom, uključujući mjere određivanja dodatnih kapitalnih zahtjeva ili viših multiplikacijskih faktora.

(4) Ako za interni model za tržišni rizik brojna prekoračenja kako su navedena u članku 366. Uredbe (EU) br. 575/2013 upućuju na to da interni model nije točan ili više nije točan, Agencija će ukinuti odobrenje za primjenu internog modela ili naložiti u primjerenom roku investicijskom društvu odgovarajuće mjere kojima se osigurava brzo poboljšanje internog modela.

(5) Ako investicijsko društvo kojemu je izdano odobrenje za primjenu internog modela više ne ispunjava uvjete za primjenu tog internog modela, Agencija će od investicijskog društva zatražiti ili da dokaže da je utjecaj neusklađenosti beznačajan ili da predstavi plan i rok za usklađivanje s tim uvjetima.

(6) Ako u slučaju iz stavka 5. ovoga članka nije vjerojatno da će plan za usklađivanje dovesti do potpune usklađenosti ili ako rok nije primjeren, Agencija će naložiti doradu predstavljenog plana.

(7) Ako nije vjerojatno da će se investicijsko društvo uskladiti do utvrđenog roka ili ako investicijsko društvo nije na zadovoljavajući način dokazalo da je učinak neusklađenosti beznačajan, Agencija će ukinuti odobrenje za primjenu internog modela ili će ga ograničiti na područja koja su usklađena ili područja u kojima se usklađenost može postići u primjerenom roku.

(8) Agencija će za potrebe provjera iz stavka 1. ovoga članka koristiti referentna mjerila koje svojim smjernicama propisuje EBA, a za čiju se primjenu Agencija očitovala u skladu s odredbom članka 2. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 57.

Naslov iznad članka 174. mijenja se i glasi: »Primjena zahtjeva na pojedinačnoj osnovi«.

Članak 174. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo kojemu je Agencija dala odobrenje za rad dužno je ispunjavati zahtjeve iz ovoga poglavlja na pojedinačnoj osnovi.

(2) Obveze iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na investicijska društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj iz članka 1. stavaka 2. i 5. Uredbe (EU) br. 2019/2033 nad kojima se provodi nadzor radi utvrđivanja usklađenosti s bonitetnim zahtjevima na temelju zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija odnosno drugog nacionalnog propisa kojim je prenesena Direktiva 2013/36/EU, u skladu s člankom 1. stavkom 2. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 2019/2033.«.

Članak 58.

Naslov iznad članka 175. mijenja se i glasi: »Primjena zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 575/2013 na investicijska društva«.

Članak 175. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo koje ispunjava neki od uvjeta iz članka 1. stavka 2. podstavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 dužno je primjenjivati zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Nad investicijskim društvom iz stavka 1. ovoga članka Agencija provodi nadzor radi utvrđivanja usklađenosti s bonitetnim zahtjevima u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

(3) Agencija može donijeti odluku o primjeni zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 575/2013 na temelju članka 1. stavka 2. podstavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 2019/2033 na investicijsko društvo koje obavlja neku od investicijskih aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točke 3. ili 6. ovoga Zakona, ako ukupna vrijednost konsolidirane imovine investicijskog društva iznosi ili premašuje 5.000.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti izračunano kao prosjek prethodnih 12 mjeseci i ako se primjenjuje jedan ili više od sljedećih kriterija dodatno propisanima regulatornim tehničkim standardima EBA-e:

1. investicijsko društvo obavlja te aktivnosti u takvom opsegu da bi propast ili poteškoće investicijskog društva mogle dovesti do sistemskog rizika

2. investicijsko društvo je član sustava poravnanja kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 3. Uredbe (EU) br. 2019/2033

3. Agencija to smatra opravdanim s obzirom na veličinu, prirodu, opseg i kompleksnost aktivnosti investicijskog društva, uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti te jedan ili više sljedećih faktora:

a) značaj investicijskog društva za gospodarstvo Unije ili Republike Hrvatske

b) značaj prekogranične aktivnosti investicijskog društva

c) međusobna povezanost investicijskog društva i financijskog sustava.

(4) Odredbe stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se na trgovce robom i emisijskim jedinicama, subjekte za zajednička ulaganja ili društva za osiguranje.

(5) Ako Agencija donese odluku iz stavka 3. ovoga članka, nad tim investicijskim društvom provodi se nadzor radi utvrđivanja usklađenosti s bonitetnim zahtjevima u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

(6) Ako Agencija odluči opozvati odluku donesenu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, o tome će bez odgađanja obavijestiti investicijsko društvo.

(7) Svaka odluka koju Agencija donese na temelju stavka 3. ovoga članka prestaje se primjenjivati kada investicijsko društvo više ne ispunjava prag naveden u tom stavku izračunan za razdoblje od 12 uzastopnih mjeseci.

(8) O svim odlukama donesenima na temelju stavaka 3., 5. i 7. ovoga članka Agencija će bez odgode obavijestiti EBA-u.«.

Članak 59.

Naslov iznad članka 176. mijenja se i glasi: »Primjena zahtjeva na mala i nepovezana investicijska društva iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033«.

Članak 176. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe članka 30. stavaka 6. do 10., članka 34. stavaka 2. i 9. do 11., članka 50., članka 56., članaka 56.a do 56.c i članka 166. stavaka 11. i 12. ovoga Zakona ne primjenjuju se na investicijsko društvo koje na temelju članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 utvrdi da ispunjava sve uvjete koji su potrebni da bi ga se smatralo malim i nepovezanim investicijskim društvom određene u tom članku.

(2) Ako investicijsko društvo ne ispunjava sve uvjete utvrđene u članku 12. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 pa te uvjete ispuni naknadno, odredbe ovoga Zakona navedene u stavku 1. ovoga članka prestaju se primjenjivati nakon razdoblja od šest mjeseci nakon datuma ispunjenja tih uvjeta, samo ako je tijekom tog razdoblja investicijsko društvo bez prekida nastavilo ispunjavati uvjete utvrđene u članku 12. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 i ako je tome obavijestilo Agenciju.

(3) Ako investicijsko društvo utvrdi da više ne ispunjava sve uvjete utvrđene u članku 12. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033, dužno je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju i uskladiti se s odredbama ovoga Zakona navedenima u stavku 1. ovoga članka u roku od 12 mjeseci od datuma na koji je izvršena procjena.

(4) Investicijsko društvo iz stavka 3. ovoga članka dužno je primijeniti odredbe o varijabilnim primicima iz članka 56.b ovoga Zakona na primitke koji se dodjeljuju za pružene usluge ili uspješnost u financijskoj godini nakon financijske godine u kojoj je izvršena procjena iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 60.

Naslov iznad članka 177. mijenja se i glasi: »Primjena zahtjeva na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi«.

Članak 177. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo dužno je na pojedinačnoj osnovi primjenjivati zahtjeve propisane odredbama članka 30. stavaka 6. do 10., članka 34. stavaka 2. i 9. do 11., članka 50., članka 56., članaka 56.a do 56.c i članka 166. stavaka 11. i 12. i ako se na njega primjenjuje članak 8. Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(2) Investicijsko društvo dužno je na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi primjenjivati zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka ako je primijenjena bonitetna konsolidacija iz članka 7. Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na društva kćeri uključena u konsolidirani položaj koja imaju poslovni nastan u trećim zemljama ako matično društvo iz Unije može dokazati Agenciji ili drugom nadležnom tijelu da je prema propisima treće zemlje u kojima ta društva kćeri imaju poslovni nastan primjena tih zahtjeva nezakonita.«.

Članak 61.

U članku 187. stavku 1. točki 8. riječi: »575/2013« zamjenjuju se riječima: »2019/2033«.

Članak 62.

U članku 190. stavku 4. riječi: »člancima 431. do 434. Uredbe (EU) br. 575/2013« zamjenjuju se riječima: »Uredbom (EU) br. 2019/2033«.

Članak 63.

Članak 192. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je ovlaštena za nadzor nad cjelokupnim poslovanjem investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i nadzor na konsolidiranoj osnovi u skladu s odredbama članaka 220. i 221. ovoga Zakona, uključujući i bonitetni nadzor, kojima se dodjeljuju ovlasti nadležnim tijelima države članice domaćina.

(2) Pri obavljanju nadzora nad investicijskim društvom Agencija posebno:

1. provjerava organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje je investicijsko društvo dužno uspostaviti i kontinuirano održavati u svrhu usklađenja poslovanja s odredbama ovoga Zakona i drugih relevantnih propisa

2. provjerava postupa li investicijsko društvo prilikom obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti u najboljem interesu klijenata, korektno i u skladu s pravilima struke, kako je propisano poglavljem III. ove glave

3. uzimajući u obzir veličinu, profil rizičnosti i poslovni model investicijskog društva, u mjeri kojoj je to relevantno i potrebno, provjerava aranžmane, strategije, postupke i mehanizme koje provode investicijska društva radi usklađivanja s odredbama ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 2019/2033 i u svrhu osiguranja pravilnog upravljanja i pokrivanja rizika ocjenjuju, kada je to primjenjivo:

a) rizike iz članka 167. ovoga Zakona

b) geografsku lokaciju izloženosti investicijskog društva

c) poslovni model investicijskog društva

d) procjenu sistemskog rizika, uzimajući u obzir utvrđivanje i mjerenje sistemskog rizika u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili preporuke ESRB-a

e) rizike za sigurnost mreže investicijskih društava i informacijskih sustava kako bi se zajamčila povjerljivost, integritet i dostupnost njihovih postupaka, podataka i imovine

f) izloženost investicijskog društva kamatnom riziku koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje

g) sustav upravljanja investicijskog društva i sposobnost članova upravljačkog tijela da izvršavaju svoje dužnosti.

(3) Na temelju provjera i ocjena iz stavka 2. ovoga članka Agencija utvrđuje posluje li investicijsko društvo u skladu sa zakonom i drugim relevantnim propisima odnosno ima li uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj, strategije, politike i postupke, stabilan sustav upravljanja, regulatorni kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja i pokriće rizika kojima je ono izloženo ili bi moglo biti izloženo u svojem poslovanju te postupa li prilikom obavljanja usluga i aktivnosti u najboljem interesu svojih klijenata.

(4) Kada Agencija prilikom provođenja nadzora utvrdi da investicijsko društvo može predstavljati sistemski rizik u smislu članka 23. Uredbe (EU) br. 1093/2010, o tome bez odgode izvještava EBA-u.

(5) Agencija će, u obavljanju svojih ovlasti nad investicijskim društvom propisanih ovom glavom, s dužnom pažnjom razmotriti mogući utjecaj svojih odluka na stabilnost financijskog sustava u svim drugim relevantnim državama članicama, a posebno u izvanrednim situacijama, na temelju podataka dostupnih u danom trenutku.

(6) Odredbe ovoga članka ne sprječavaju nadzor na konsolidiranoj osnovi sukladno odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.

(7) Osim ovlasti iz članka 684. ovoga Zakona, Agencija u svrhu nadzora iz stavka 1. ovoga članka može od sljedećih fizičkih ili pravnih osoba zahtijevati dostavljanje svih informacija koje su potrebne za obavljanje nadzora nad investicijskim društvom, uključujući informacije koje se za potrebe nadzora i s njima povezane statističke potrebe dostavljaju u redovitim vremenskim razmacima i u određenim formatima:

1. investicijskog društva s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj

2. investicijskog holdinga s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj

3. mješovitog financijskog holdinga s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj

4. mješovitog holdinga s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj

5. osoba koje pripadaju subjektima iz točaka 1. do 4. ovoga stavka

6. trećim osobama kojima su subjekti iz točaka 1. do 4. ovoga stavka izdvojili operativne funkcije ili aktivnosti.

(8) Osim ovlasti iz članka 684. ovoga Zakona, Agencija može u svrhu nadzora iz stavka 1. ovoga članka obaviti sve potrebne nadzorne radnje nad osobama iz stavka 7. ovoga članka, uključujući sljedeće:

1. zahtijevati dostavu dokumentacije od osoba iz stavka 7. ovoga članka

2. pregledati knjige i evidencije koje vode osobe iz stavka 7. ovoga članka te napraviti preslike ili uzeti izvatke iz tih knjiga i evidencija

3. dobiti pisana ili usmena objašnjenja od osoba iz stavka 7. ovoga članka ili njihovih predstavnika odnosno zaposlenika

4. obaviti razgovor s bilo kojom drugom relevantnom osobom za potrebe prikupljanja informacija koje se odnose na predmet nadzora.

(9) Osim ovlasti iz članka 684. ovoga Zakona, Agencija može u svrhu nadzora iz stavka 1. ovoga članka obaviti sve potrebne inspekcije u poslovnim prostorima pravnih osoba iz stavka 7. ovoga članka i svih drugih društava uključenih u nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe ako je Agencija nadzorno tijelo grupe, uz uvjet prethodnog obavješćivanja drugih dotičnih nadležnih tijela.

(10) U svrhu provjere iz stavka 2. točke 3. ovoga članka, Agencija će uzeti u obzir okolnost ima li investicijsko društvo osiguranje od profesionalne odgovornosti.

(11) Agencija određuje učestalost i intenzitet provjera i ocjene iz stavka 2. ovoga članka, uzimajući u obzir veličinu, prirodu, opseg i složenost poslova investicijskog društva, njegov sistemski značaj te uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti.

(12) Agencija će provjere i ocjenu iz stavka 2. točke 3. ovoga članka u odnosu na investicijsko društvo koje ispunjava kriterije iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 provesti samo ako u pojedinom slučaju utvrdi da je to potrebno s obzirom na veličinu, prirodu, opseg i kompleksnost aktivnosti tog investicijskog društva, pri čemu će posebno uzeti u obzir primjenu odredbi ovoga Zakona koje se odnose na zaštitu imovine klijenata.

(13) Investicijsko društvo dužno je Agenciji dostavljati sve informacije potrebne za ocjenu usklađenosti investicijskih društava s ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 2019/2033.

(14) Pri provedbi provjere i ocjene iz stavka 2. točke 3. podtočke g) ovoga članka investicijsko je društvo dužno Agenciji omogućiti pristup dnevnom redu, zapisniku i popratnoj dokumentaciji sa sastanaka uprave, nadzornog odbora i njegovih odbora, ako je primjenjivo, te rezultatima internih ili eksternih ocjena uspješnosti uprave.«.

Članak 64.

Naslov iznad članka i članak 193. brišu se.

Članak 65.

U članku 200. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 3. i 4.

Članak 66.

U članku 201. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. opomenu, uključujući javno upozorenje u kojemu je navedena odgovorna fizička ili pravna osoba, investicijsko društvo, investicijski holding ili mješoviti financijski holding i priroda kršenja, kada je primjenjivo«.

U stavku 3. riječi: »za upravljanje rizicima« brišu se.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Mjere iz stavka 1. ovoga članka Agencija je ovlaštena izreći i u slučaju da su utvrđena ozbiljna kršenja odredbi zakona kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.«.

Članak 67.

Naslov iznad članka 205. mijenja se i glasi: »Dodatne nadzorne mjere za investicijsko društvo«.

Članak 205. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je ovlaštena investicijskom društvu naložiti da u ranoj fazi poduzme odgovarajuće mjere iz stavka 2. ovoga članka ako:

1. investicijsko društvo ne ispunjava zahtjeve iz ovoga dijela ili iz Uredbe (EU) br. 2019/2033

2. Agencija raspolaže dokazima da će investicijsko društvo u sljedećih 12 mjeseci vjerojatno prekršiti odredbe ovoga dijela Zakona ili odredbe Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(2) U smislu članka 173. stavka 3. i članka 192. ovoga Zakona, stavka 1. ovoga članka te primjene Uredbe (EU) br. 2019/2033 Agencija može investicijskom društvu naložiti sljedeće dodatne nadzorne mjere:

1. u slučaju značajnih promjena u poslovanju investicijskog društva naložiti investicijskom društvu da raspolaže regulatornim kapitalom koji premašuje zahtjeve iz članka 11. Uredbe (EU) br. 2019/2033, pod uvjetima iz članka 206. ovoga Zakona, ili da prilagodi regulatorni kapital i likvidnu imovinu

2. naložiti unapređivanje aranžmana, procesa, mehanizama i strategija investicijskog društva provedenih u skladu s člancima 50. i 170. ovoga Zakona

3. naložiti investicijskom društvu da u roku od jedne godine predstavi plan za ponovnu uspostavu usklađenosti s nadzornim zahtjevima u skladu s ovim dijelom Zakona i Uredbom (EU) br. 2019/2033, odrediti rok za provedbu toga plana i naložiti poboljšanja tog plana u pogledu opsega i roka

4. naložiti investicijskom društvu da primijeni posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine u smislu kapitalnih zahtjeva

5. naložiti sužavanje ili ograničavanje djelatnosti, poslovnih aktivnosti ili mreže investicijskog društva ili naložiti prestanak obavljanja djelatnosti koje predstavljaju pretjerani rizik za financijsku stabilnost investicijskog društva

6. naložiti investicijskom društvu smanjenje rizika koji proizlaze iz djelatnosti, proizvoda i sustava investicijskih društava, uključujući izdvojene djelatnosti

7. naložiti investicijskom društvu da ograniči varijabilne primitke na postotak netoprihoda ako ti primici nisu u skladu s održavanjem dobre kapitalne osnove

8. naložiti investicijskom društvu da upotrijebi netodobit za jačanje regulatornoga kapitala

9. ograničiti ili zabraniti raspodjelu ili plaćanje kamata dioničarima, članovima ili imateljima instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ako to ograničenje ili zabrana ne predstavlja nastanak statusa neispunjavanja obveza investicijskog društva

10. naložiti dodatne izvještajne zahtjeve ili zahtjeve za češćim izvješćivanjem u odnosu na zahtjeve iz ovoga dijela Zakona i Uredbe (EU) br. 2019/2033, uključujući izvješćivanje o pozicijama kapitala i likvidnosti

11. naložiti posebne likvidnosne zahtjeve u skladu s člankom 207. ovoga Zakona

12. naložiti dodatne objave

13. naložiti investicijskom društvu smanjenje rizika za sigurnost mreže i informacijskih sustava kako bi se zajamčila povjerljivost, integritet i dostupnost postupaka, podataka i imovine investicijskog društva.

(3) Agencija može izreći mjeru iz stavka 2. točke 10. ovoga članka samo ako se informacije koje treba dostaviti ne udvostručuju i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. primjenjuje se jedan od slučajeva iz stavka 1. ovoga članka

2. Agencija smatra je da potrebno prikupiti dokaze da će investicijsko društvo u sljedećih 12 mjeseci vjerojatno prekršiti odredbe ovoga dijela Zakona ili odredbe Uredbe (EU) br. 2019/2033

3. potrebno je izvještavati o dodatnim informacijama za potrebe postupka nadzorne provjere i ocjene iz članka 192. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona.

(4) U smislu stavka 3. ovoga članka smatrat će se da se informacije udvostručuju ako:

1. Agencija istim ili gotovo istim podacima već raspolaže

2. Agencija sama može generirati ili doći do tih informacija na drukčiji način koji ne podrazumijeva njihovo dostavljanje od strane investicijskog društva.

(5) Agencija neće nalagati dostavu dodatnih informacija ako su joj te informacije dostupne u drukčijem formatu ili s drukčijom razinom pojedinosti u odnosu na dodatne informacije koje se trebaju dostaviti, osim ako je taj drukčiji format ili drukčija razina detalja sprječava da generira vrlo slične informacije.«.

Članak 68.

Naslov iznad članka 206. mijenja se i glasi: »Dodatni kapitalni zahtjevi«.

Članak 206. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će naložiti mjeru dodatnih kapitalnih zahtjeva iz članka 205. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona samo ako na temelju provjera u skladu s člankom 173. i člankom 192. stavkom 2. točkom 3. ovoga Zakona utvrdi da se na investicijsko društvo odnosi bilo koja sljedeća situacija:

1. investicijsko društvo izloženo je rizicima ili elementima rizika ili predstavlja rizike ostalima koji su značajni i nisu pokriveni ili nisu dovoljno pokriveni kapitalnim zahtjevom i posebno zahtjevom za faktor K utvrđenim u dijelu trećem ili četvrtom Uredbe (EU) br. 2019/2033

2. investicijsko društvo ne ispunjava zahtjeve utvrđene u člancima 50. i 170. ovoga Zakona i nije vjerojatno da će se aranžmani, procesi, mehanizmi i strategije drugim nadzornim mjerama dostatno poboljšati u primjerenom razdoblju

3. prilagodbe u odnosu na bonitetno vrednovanje knjige trgovanja nedovoljne su da bi investicijsko društvo u kratkom roku moglo prodati svoje pozicije ili ih zaštititi od rizika bez ostvarivanja značajnih gubitaka u uobičajenim tržišnim uvjetima

4. provjera provedena u skladu s člankom 173. ovoga Zakona upućuje na to da će neusklađenost sa zahtjevima za primjenu odobrenih internih modela vjerojatno dovesti do neadekvatnih razina kapitala

5. investicijsko društvo u više navrata ne uspijeva uspostaviti ili zadržati adekvatnu razinu regulatornog kapitala kako je utvrđeno u članku 206.a ovoga Zakona.

(2) U smislu stavka 1. točke 1. ovoga članka smatra se da rizici ili elementi rizika nisu pokriveni ili nisu dovoljno pokriveni kapitalnim zahtjevima utvrđenim u dijelu trećem i četvrtom Uredbe (EU) br. 2019/2033 samo ako su iznosi, vrste i raspodjela kapitala koje Agencija smatra adekvatnima nakon što obavi nadzornu provjeru procjene koju je investicijsko društvo provelo u skladu s člankom 170. stavkom 1. ovoga Zakona viši od kapitalnih zahtjeva investicijskog društva utvrđenih u dijelu trećem ili četvrtom Uredbe (EU) br. 2019/2033, u skladu s regulatornim tehničkim standardima koje donosi Europska komisija.

(3) U smislu stavka 2. ovoga članka, kapital koji se smatra adekvatnim može uključivati rizike ili elemente rizika koji su izričito isključeni iz kapitalnog zahtjeva utvrđenog u dijelu trećem ili četvrtom Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(4) Agencija će investicijskom društvu naložiti razinu dodatnog kapitala koji se zahtijeva u skladu s člankom 205. stavkom 2. točkom 1. ovoga Zakona kao razliku između kapitala koji se smatra adekvatnim u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i kapitalnog zahtjeva utvrđenog u dijelu trećem ili četvrtom Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(5) Agencija će investicijskom društvu naložiti mjeru iz članka 205. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona na način da dodatni kapitalni zahtjev investicijsko društvo ispuni regulatornim kapitalom, uz sljedeće uvjete:

1. barem tri četvrtine dodatnog kapitalnog zahtjeva ispunjava se osnovnim kapitalom

2. barem tri četvrtine osnovnoga kapitala sastoje se od redovnog osnovnog kapitala

3. taj se regulatorni kapital ne upotrebljava za ispunjavanje kapitalnih zahtjeva iz članka 11. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(6) U rješenju kojim se nalaže mjera dodatnog kapitalnog zahtjeva iz članka 205. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona Agencija će detaljno obrazložiti način na koji su uzeti u obzir elementi iz stavaka 1. do 5. ovoga članka, što u odnosu na odredbu stavka 1. točke 4. ovoga članka uključuje posebnu izjavu o tome zašto se razina kapitala utvrđena u skladu s člankom 206.a stavkom 1. ovoga članka više ne smatra dostatnom.

(7) Agencija može naložiti dodatni kapitalni zahtjev u skladu sa stavcima 1. do 6. ovoga članka malom i nepovezanom investicijskom društvu iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 na temelju pojedinačne procjene i kada to smatra opravdanim.

(8) Agencija će obavijestiti relevantno sanacijsko tijelo o svakom dodatnom kapitalnom zahtjevu nametnutom na temelju članka 205. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona za investicijsko društvo na koje se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava i o svim očekivanim prilagodbama iz članka 206.a stavka 2. ovoga Zakona u odnosu na takvo investicijsko društvo.«.

Članak 69.

Iza članka 206. dodaje se naslov iznad članka i članak 206.a koji glase:

»Smjernica o dodatnom regulatornom kapitalu

Članak 206.a

(1) Uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti i ovisno o veličini, sistemskom značaju, vrsti, opsegu i složenosti aktivnosti investicijskog društva koje ne ispunjava uvjet za malo i nepovezano investicijsko društvo iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033, Agencija od takvog investicijskog društva može zahtijevati razine regulatornog kapitala koje, na temelju članka 170. ovoga Zakona, dostatno premašuju zahtjeve određene u dijelu trećem Uredbe (EU) br. 2019/2033 i u ovome Zakonu, uključujući dodatne kapitalne zahtjeve iz članka 205. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, kada je to potrebno da bi se osiguralo da zbog cikličkih ekonomskih fluktuacija ne dođe do kršenja tih zahtjeva ili ugrožavanja sposobnosti investicijskog društva da bude likvidirano ili prestane s aktivnostima na uredan način.

(2) Agencija će, prema potrebi, u postupku posrednog nadzora provjeriti razinu regulatornog kapitala koju je svako investicijsko društvo koje ne ispunjava uvjete za malo i nepovezano investicijsko društvo iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 utvrdilo u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i prema potrebi poslati zapisnik investicijskom društvu o rezultatima te provjere koji može, među ostalim, sadržavati i preporuke vezano za očekivane prilagodbe razine regulatornog kapitala utvrđene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadržava datum do kojeg Agencija zahtijeva dovršenje prilagodbe.«.

Članak 70.

Članak 207. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će u skladu s regulatornim tehničkim standardima koje donosi Europska komisija naložiti posebne likvidnosne zahtjeve iz članka 205. stavka 2. točke 9. ovoga Zakona samo ako na temelju provjera iz članaka 173. i 192. ovoga Zakona zaključi da se investicijsko društvo koje ne ispunjava uvjete za malo i nepovezano investicijsko društvo iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 ili koje ispunjava uvjete iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033, ali koje nije izuzeto od likvidnosnih zahtjeva u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033, nalazi u jednoj od sljedećih situacija:

1. investicijsko društvo izloženo je likvidnosnim rizicima ili elementima likvidnosnog rizika koji su značajni i nisu pokriveni ili nisu dovoljno pokriveni likvidnosnim zahtjevom utvrđenim u dijelu petom Uredbe (EU) br. 2019/2033

2. investicijsko društvo ne ispunjava zahtjeve utvrđene u člancima 50. i 170. ovoga Zakona i nije vjerojatno da će se aranžmani, procesi, mehanizmi i strategije drugim administrativnim mjerama dostatno poboljšati u primjerenom razdoblju.

(2) U smislu stavka 1. točke 1. ovoga članka smatra se da likvidnosni rizici ili elementi likvidnosnog rizika nisu pokriveni ili nisu dovoljno pokriveni likvidnosnim zahtjevom utvrđenim u dijelu petom Uredbe (EU) br. 2019/2033 samo ako su iznosi i vrste likvidnosti koje Agencija smatra adekvatnima nakon što obavi nadzornu provjeru procjene koju su investicijska društva provela u skladu s člankom 170. stavkom 1. ovoga Zakona viši od likvidnosnih zahtjeva investicijskog društva utvrđenih u dijelu petom Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(3) Agencija određuje razinu posebnih likvidnosnih zahtjeva na temelju članka 205. stavka 2. točke 9. ovoga Zakona kao razliku između likvidnosnih zahtjeva koji se smatraju odgovarajućim na temelju stavka 2. ovoga članka i likvidnosnih zahtjeva iz dijela petog Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(4) Kada Agencija nalaže investicijskom društvu posebne likvidnosne zahtjeve iz članka 205. stavka 2. točke 9. ovoga Zakona, nalaže da se oni ispune likvidnom imovinom kako je određeno u članku 43. Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(5) U obrazloženju rješenja kojim investicijskom društvu nalaže posebne likvidnosne zahtjeve iz članka 205. stavka 2. točke 9. ovoga Zakona Agencija će jasno obrazložiti cjelokupnu procjenu elemenata iz stavaka 1. do 3. ovoga članka.«.

Članak 71.

Članak 208. mijenja se i glasi:

»Agencija može, u skladu s odredbama ovoga Zakona:

1. investicijskom društvu koje ne ispunjava uvjete za malo i nepovezano investicijsko društvo iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 i investicijskom društvu iz članka 46. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2019/2033 naložiti objavu informacija iz članka 46. Uredbe (EU) br. 2019/2033 više od jednom godišnje te odrediti rokove za objavljivanje

2. investicijskom društvu iz točke 1. ovoga članka naložiti korištenje posebnih medija i mjesta za objavljivanje, osobito internetskih stranica investicijskih društava za objave koje nisu financijski izvještaji

3. matičnom društvu naložiti da jednom godišnje objavljuje, u cijelosti ili upućivanjem na istovjetne informacije, opis svoje pravne strukture i strukture upravljanja i organizacijske strukture grupe investicijskog društva u skladu s člankom 50. ovoga Zakona.«.

Članak 72.

Članak 209. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija EBA-u izvještava o:

1. funkcioniranju svojeg procesa nadzornih provjera i procjena iz članka 192. ovoga Zakona

2. metodologiji na kojoj se temelje odluke o poduzetim nadzornim mjerama u skladu s odredbama članaka 205., 206. i 206.a ovoga Zakona

3. prekršajnim sankcijama koje su izrečene za kršenja odredbi ovoga dijela Zakona.

(2) O postupcima i metodologijama iz stavka 1. ovoga članka smjernice donosi EBA.«.

Članak 73.

Naslov iznad članka i članak 210. brišu se.

Članak 74.

Članak 211. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija prikuplja informacije objavljene u skladu s člankom 51. podstavkom 1. točkama (c) i (d) Uredbe (EU) br. 2019/2033, kao i informacije koje investicijska društva pružaju o razlici u plaći između spolova i upotrebljavaju ih za usporedbu trendova i praksi u pogledu primitaka.

(2) Investicijsko društvo dužno je Agenciji dostaviti informacije o broju fizičkih osoba u investicijskom društvu čiji primici u financijskoj godini iznose 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti ili više, odnosno koji su u platnim razredima koji iznose 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, uključujući informacije o njihovim odgovornostima na radnom mjestu, relevantnom poslovnom području i glavnim elementima plaće, bonusa, dugoročnih nagrada i mirovinskih pogodnosti.

(3) Investicijsko društvo dužno je na zahtjev Agencije dostaviti ukupne iznose primitaka za sve članove upravljačkog tijela ili višeg rukovodstva.

(4) Informacije iz ovoga članka Agencija dostavlja EBA-i, koja podatke iz stavaka 2. i 3. ovoga članka objavljuje na skupnoj osnovi po pojedinoj državi članici u zajedničkom izvještajnom formatu.«.

Članak 75.

U članku 213. stavku 1. riječi: »230. do 234.« zamjenjuju se riječima: »214. do 219.«.

U stavku 2. točkama 1. i 2. riječi: »575/2013« zamjenjuju se riječima: »2019/2033«.

U stavku 3. točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Članak 76.

U članku 215. riječi: »575/2013« zamjenjuju se riječima: »2019/2033«.

Članak 77.

Naslov iznad članka 220. mijenja se i glasi: »Nadzor grupe investicijskog društva na konsolidiranoj osnovi i nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe

Agencija kao nadzorno tijelo grupe«.

Članak 220. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je nadležna za nadzor na konsolidiranoj osnovi odnosno za nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe ako grupu investicijskog društva vodi matično investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Agencija je nadležna za nadzor na konsolidiranoj osnovi odnosno za nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe ako je matični financijski holding ili matični mješoviti financijski holding matično društvo investicijskog društva.

(3) Agencija je nadležna za nadzor na konsolidiranoj osnovi odnosno nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe ako investicijsko društvo iz Republike Hrvatske i investicijsko društvo iz druge države članice ili više njih dijele isti matični investicijski holding ili matični mješoviti financijski holding sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(4) Agencija je nadležna za nadzor na konsolidiranoj osnovi odnosno nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe ako investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima najviši ukupni iznos bilance u grupi u kojoj matična društva jednog ili više investicijskih društava koja su dobila odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj i drugoj ili više država članica obuhvaćaju više od jednog investicijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga sa sjedištem u različitim državama članicama te u svakoj od tih država članica postoji investicijsko društvo.

(5) Agencija je nadležna za nadzor na konsolidiranoj osnovi odnosno nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe ako investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima najviši ukupni iznos bilance u grupi u kojoj je matično društvo dvaju ili više investicijskih društava koja su dobila odobrenje za rad u Uniji isti investicijski holding iz Unije ili mješoviti financijski holding iz Unije te nijedno od tih investicijskih društava nema odobrenje za rad u državi članici u kojoj je navedeni investicijski holding ili mješoviti financijski holding osnovan.

(6) Agencija i druga nadležna tijela investicijskih društava koja su članovi grupe mogu sporazumno odlučiti ne primijeniti kriterije iz stavaka 3. do 5. ovoga članka ako njihova primjena ne bi bila primjerena za učinkovit nadzor na konsolidiranoj osnovi odnosno nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe, uzimajući u obzir investicijska društva koja su članovi grupe i važnost njihovih aktivnosti u Republici Hrvatskoj i drugim relevantnim državama članicama, te mogu odrediti drugo nadležno tijelo za provedbu nadzora na konsolidiranoj osnovi usklađenosti s kriterijem kapitala grupe.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka matični investicijski holding iz Unije, matični mješoviti financijski holding iz Unije i investicijsko društvo s najvećim ukupnim bilančnim iznosom kada je primjenjivo imaju pravo očitovanja na tu odluku prije nego što nadležna tijela sklope sporazum iz stavka 6. ovoga članka.

(8) O sporazumu iz stavka 6. ovoga članka Agencija obavještava Europsku komisiju i EBA-u.«.

Članak 78.

Naslov iznad članka 221. mijenja se i glasi: »Drugi slučajevi u kojima je Agencija konsolidirajuće nadzorno tijelo«.

Članak 221. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je nadležna za nadzor na konsolidiranoj osnovi ako je matično društvo u državi članici investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili investicijsko društvo iz Unije za koje je Agencija nadležna za nadzor na pojedinačnoj osnovi, a nijedno njegovo društvo kći nije kreditna institucija.

(2) Agencija je nadležna za nadzor na konsolidiranoj osnovi nad investicijskim društvom ako je matično društvo investicijskog društva matični financijski holding u Republici Hrvatskoj, matični financijski holding iz Europske unije ili matični mješoviti financijski holding iz Europske unije, ako je sukladno odredbama ovoga Zakona nadležna za nadzor na pojedinačnoj osnovi nad dotičnim investicijskim društvom.

(3) Agencija je nadležna za nadzor na konsolidiranoj osnovi ako više investicijskih društava koja su dobila odobrenje za rad u Uniji imaju isti matični financijski holding u državi članici, isti matični mješoviti financijski holding u državi članici, isti matični financijski holding iz Europske unije ili isti matični mješoviti financijski holding iz Europske unije, a investicijsko društvo iz Republike Hrvatske ima najveću ukupnu bilancu.

(4) Agencija je nadležna za nadzor na konsolidiranoj osnovi ako se zahtijeva konsolidacija na temelju članka 18. stavka 3. ili stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013, grupa ne uključuje nijednu kreditnu instituciju, a investicijsko društvo iz Republike Hrvatske ima najveću ukupnu bilancu.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Agencija je nadležna za nadzor na konsolidiranoj osnovi ako na pojedinačnoj razini nadzire više od jednog investicijskog društva unutar grupe, a ta investicijska društva imaju najvišu skupnu ukupnu bilancu.

(6) Agencija i druga nadležna tijela investicijskih društava koja su članovi grupe mogu sporazumno odlučiti ne primijeniti kriterije iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka ako njihova primjena ne bi bila primjerena za učinkovit nadzor na konsolidiranoj osnovi, uzimajući u obzir investicijska društva koja su članovi grupe i važnost njihovih aktivnosti u Republici Hrvatskoj i drugim relevantnim državama članicama ili ako je potrebno osigurati da isto nadležno tijelo kontinuirano provodi nadzor na konsolidiranoj osnovi, te mogu odrediti drugo nadležno tijelo za provedbu nadzora na konsolidiranoj osnovi.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka matična institucija iz Europske unije, matični financijski holding iz Europske unije, matični mješoviti financijski holding iz Europske unije ili kreditnih institucija ili investicijskih društava s najvećom ukupnom bilancom, kada je primjenjivo, imaju pravo očitovanja prije nego što nadležna tijela sklope sporazum iz stavka 6. ovoga članka.

(8) O sporazumu iz stavka 6. ovoga članka Agencija obavještava Europsku komisiju i EBA-u.«.

Članak 79.

Naslov iznad članka 222. mijenja se i glasi: »Zahtjevi za informacijama u izvanrednim situacijama«.

Članak 222. mijenja se i glasi:

»U slučaju izvanredne situacije, uključujući situaciju opisanu u članku 18. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili situaciju nepovoljnih kretanja na tržištima koja bi mogla ugroziti likvidnost tržišta i stabilnost financijskog sustava u nekoj od država članica u kojoj su subjekti grupe investicijskog društva dobili odobrenje za rad, Agencija kao nadzorno tijelo grupe određeno u skladu s člankom 220. ovoga Zakona upozorava o tome bez odgode, u skladu s odredbama ovoga Zakona o suradnji, te dostavlja sve informacije koje su ključne za izvršavanje njihovih zadaća sljedećim tijelima u Republici Hrvatskoj ili u drugim državama članicama:

1. središnjim bankama članicama Europskog sustava središnjih banaka i drugim tijelima s ovlastima i odgovornostima za provođenje monetarne politike, kada je ta povjerljiva informacija relevantna za ostvarenje njihovih ciljeva vezanih uz provođenje monetarne politike i održavanje likvidnosti, nadzor nad platnim sustavima, sustavima za poravnanje i namiru financijskih instrumenata te očuvanje stabilnosti financijskog sustava, a osobito u izvanrednim situacijama iz ovoga članka, kada je takve informacije potrebno dostaviti bez odgode

2. institucionalnim sustavima zaštite iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013

3. drugim tijelima nadležnima za nadzor nad platnim sustavima

4. Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo, Europskom odboru za sistemske rizike, Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala, ako su te informacije relevantne za ispunjavanje njihovih zadataka propisanih uredbama (EU) br. 1092/2010, (EU) br. 1094/2010 ili (EU) br. 1095/2010

5. ministarstvu nadležnom za financije, Hrvatskoj narodnoj banci i relevantnim sanacijskim tijelima, kada je primjenjivo.«.

Članak 80.

Naslov iznad članka 223. mijenja se i glasi: »Kolegiji supervizora«.

Članak 223. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je Agencija određena kao nadzorno tijelo grupe na temelju članka 220. ovoga Zakona, može, ako je prikladno, uspostaviti kolegij supervizora kako bi se olakšalo obavljanje zadaća iz ovoga članka i osigurala koordinacija i suradnja s relevantnim nadzornim tijelima iz trećih zemalja, posebno ako je to potrebno za potrebe primjene članka 23. stavka 1. podstavka 1. točke (c) i stavka 2. Uredbe (EU) br. 2019/2033 za razmjenu i ažuriranje relevantnih informacija o modelu marže s nadzornim tijelima kvalificiranih središnjih drugih ugovornih strana.

(2) Kolegij supervizora osigurava okvir za nadzorno tijelo grupe, EBA-u i ostala nadležna tijela za izvršavanje sljedećih ovlasti:

1. ovlasti iz članka 222. ovoga Zakona

2. koordinaciju zahtjeva za informacijama, ako je to potrebno za olakšavanje nadzora na konsolidiranoj osnovi, u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 2019/2033

3. koordinaciju zahtjeva za informacijama, ako nekoliko nadležnih tijela investicijskih društava koja su dio iste grupe treba od nadležnog tijela člana sustava poravnanja države članice domaćina ili nadležnog tijela kvalificirane središnje druge ugovorne strane zahtijevati informacije koje se odnose na model marže i parametre koji se koriste za izračun zahtjeva za iznos marže relevantnih investicijskih društava

4. međusobne razmjene informacija svih nadležnih tijela te razmjene informacija s EBA-om u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i s ESMA-om u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1095/2010

5. postizanja dogovora, prema potrebi, o dobrovoljnom delegiranju ovlasti i odgovornosti među nadležnim tijelima

6. povećanja učinkovitosti nadzora tako što se nastoji izbjeći nepotrebno udvostručavanje nadzornih zahtjeva.

(3) Prema potrebi, kolegiji supervizora mogu se osnovati i ako se društva kćeri grupe investicijskog društva koju vodi investicijsko društvo iz Unije, matični investicijski holding iz Unije ili matični mješoviti financijski holding iz Unije nalaze u trećoj zemlji.

(4) EBA, u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1093/2010, sudjeluje u sastancima kolegija supervizora.

(5) Sljedeća tijela članovi su kolegija supervizora:

1. nadležna tijela odgovorna za nadzor nad društvima kćeri grupe investicijskog društva koju vodi investicijsko društvo iz Unije, matični investicijski holding iz Unije ili matični mješoviti financijski holding iz Unije

2. prema potrebi, nadzorna tijela treće zemlje, podložno zahtjevima koji se odnose na povjerljivost i koji su prema mišljenju svih nadležnih tijela istovjetni zahtjevima iz ovoga Zakona koji se odnose na suradnju između nadležnih tijela država članica.

(6) Ako je Agencija određena kao nadzorno tijelo grupe na temelju članka 220. ovoga Zakona, predsjeda sastancima kolegija supervizora i donosi odluke.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka Agencija je dužna u potpunosti i unaprijed obavijestiti sve članove kolegija supervizora o organizaciji tih sastanaka, glavnim pitanjima o kojima će se raspravljati, aktivnostima koje treba razmotriti, kao i o odlukama donesenima na tim sastancima ili o provedenim mjerama.

(8) Pri donošenju odluka Agencija kao nadzorno tijelo grupe uzima u obzir relevantnost nadzorne aktivnosti koju planiraju ili usklađuju tijela iz stavka 5. ovoga članka.

(9) Osnivanje i funkcioniranje kolegija supervizora formalizira se putem pisanih sporazuma.

(10) Ako Agencija nije nadzorno tijelo grupe u smislu članka 220. ovoga Zakona već nadzorno tijelo iz stavka 5. ovoga članka, u slučaju neslaganja s odlukom nadzornog tijela grupe o funkcioniranju kolegija nadzornih tijela može se obratiti EBA-i i zatražiti njezinu pomoć u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(11) EBA može i na vlastitu inicijativu pomoći Agenciji i drugim nadležnim tijelima u slučaju neslaganja u pogledu funkcioniranja kolegija supervizora iz ovoga članka, u skladu s člankom 19. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(12) Informacije koje se prime u okviru nadzora na konsolidiranoj osnovi, a posebno ako se radi o razmjeni informacija između nadležnih tijela u smislu članka 397. ovoga Zakona, smatraju se poslovnom tajnom u smislu članka 400. ovoga Zakona.«.

Članak 81.

Naslov iznad članka 224. mijenja se i glasi: »Zahtjevi za suradnjom«.

Članak 224. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija i kao nadzorno tijelo grupe u smislu članka 220. ovoga Zakona i kao nadležno tijelo iz članka 222. stavka 5. točke 2. ovoga Zakona s drugim nadležnim tijelima razmjenjuje sve relevantne informacije, kako je propisano, uključujući informacije o sljedećem:

1. utvrđivanju pravne te upravljačke i organizacijske strukture grupe investicijskog društva, uključujući sve regulirane i neregulirane subjekte, neregulirana društva kćeri i matična društva, te utvrđivanju nadležnih tijela reguliranih subjekata iz grupe investicijskog društva

2. postupcima za prikupljanje informacija od investicijskih društava u grupi investicijskog društva te postupcima za provjeru tih informacija

3. svim nepovoljnim kretanjima u investicijskim društvima ili ostalim subjektima grupe investicijskog društva koja bi mogla ozbiljno utjecati na ta investicijska društva

4. svim nadzornim mjerama koje poduzima u skladu s ovim Zakonom

5. određivanju posebnog kapitalnog zahtjeva na temelju članka 205. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona.

(2) Ako Agencija ili drugo nadzorno tijelo bez nepotrebne odgode ne dostavi relevantne informacije na temelju stavka 1. ovoga članka ili se zahtjev za suradnju, posebno u svrhu razmjene relevantnih informacija, odbije ili se na njega ne odgovori u razumnom roku, Agencija odnosno drugo nadležno tijelo i nadzorno tijelo grupe mogu se obratiti EBA-i u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(3) EBA može na vlastitu inicijativu, u skladu s člankom 19. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010, pomoći nadležnim tijelima u razvoju dosljednih praksi suradnje.

(4) Agencija i druga nadležna tijela prije donošenja odluke koja bi mogla biti važna za nadzorne ovlasti drugog nadležnog tijela međusobno se savjetuju o sljedećem:

1. promjenama u dioničarskoj, organizacijskoj ili upravljačkoj strukturi investicijskih društava u grupi investicijskog društva, koje zahtijevaju odobrenje ili dopuštenje nadležnih tijela

2. značajnim prekršajnim ili drugim sankcijama koje su izrečene investicijskim društvima ili drugim iznimnim mjerama koje su poduzete i

3. posebnim kapitalnim zahtjevima koji se određuju u skladu s člankom 205. stavkom 2. točkom 1. ovoga Zakona.

(5) Ako Agencija nije nadzorno tijelo grupe, a namjerava izreći znatne sankcije ili poduzeti druge iznimne mjere kako je navedeno u stavku 4. točki 2. ovoga članka, o tome će se savjetovati s nadzornim tijelom grupe.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, Agencija nije obvezna savjetovati se s drugim nadležnim tijelima u hitnim slučajevima ili ako bi takvo savjetovanje moglo ugroziti učinkovitost njezine odluke te u takvim slučajevima bez odgađanja obavješćuje druga dotična nadležna tijela o svojoj odluci da se neće savjetovati s drugim nadležnim tijelima.«.

Članak 82.

Naslov iznad članka 225. mijenja se i glasi: »Provjera informacija koje se odnose na subjekte koji se nalaze u drugim državama članicama«.

Članak 225. mijenja se i glasi:

»(1) Ako nadležno tijelo u drugoj državi članici treba provjeriti informacije o investicijskim društvima, investicijskim holdinzima, mješovitim financijskim holdinzima, financijskim institucijama, društvima za pomoćne usluge, mješovitim holdinzima ili društvima kćerima koji se nalaze u Republici Hrvatskoj, uključujući društva kćeri koja su društva za osiguranje, te u tu svrhu podnese zahtjev, Agencija će provesti provjere u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(2) Agencija može na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka poduzeti jedno od navedenoga:

1. sama provesti provjeru u okviru svoje nadležnosti

2. dozvoliti nadležnom tijelu koje je podnijelo zahtjev da provede provjere

3. od revizora ili stručnjaka zahtijevati nepristranu provjeru i brzo izvješćivanje o njezinim rezultatima.

(3) Za potrebe provedbe provjere iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka Agencija će nadležnom tijelu koje je podnijelo zahtjev dozvoliti sudjelovanje u provjeri.

(4) Agencija može, pod uvjetima iz ovoga članka, od nadležnog tijela druge države članice zatražiti provjere informacija iz ovoga članka.«.

Članak 83.

Naslov iznad članka 226. mijenja se i glasi: »Investicijski holding, mješoviti financijski holding i mješoviti holding«.

Članak 226. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je u skladu s ovim Zakonom nadležna za provjeru usklađenosti investicijskog holdinga i mješovitog investicijskog holdinga s odredbama ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(2) Investicijski holding i mješoviti financijski holding uključuju se u nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe.

(3) Članovi upravljačkog tijela investicijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga moraju imati dovoljno dobar ugled i posjedovati dostatno znanje, vještine i iskustvo za učinkovito obavljanje svojih dužnosti, vodeći računa o specifičnoj ulozi investicijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga.

(4) Ako je matično društvo investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mješoviti holding, Agencija može:

1. zatražiti od tog mješovitog holdinga da im dostavi sve informacije koje mogu biti relevantne za nadzor nad tim investicijskim društvom

2. nadzirati transakcije između investicijskog društva i mješovitog holdinga i društava kćeri mješovitog holdinga te zatražiti od investicijskog društva da uspostavi primjerene postupke upravljanja rizicima i mehanizme unutarnje kontrole, uključujući pouzdane postupke izvješćivanja i računovodstvene postupke za utvrđivanje, mjerenje, praćenje i kontrolu tih transakcija.

(5) Agencija može provoditi izravne inspekcije radi provjere informacija koje su dostavili mješoviti holdinzi i njihova društva kćeri.«.

Članak 84.

Naslov iznad članka 227. mijenja se i glasi: »Ocjena nadzora koji provode treće zemlje i druge nadzorne tehnike«.

Članak 227. mijenja se i glasi:

»(1) Ako dva ili više investicijskih društava koja su podružnice istog matičnog društva, čije je sjedište u trećoj zemlji, ne podliježu učinkovitom nadzoru na razini grupe, Agencija ocjenjuje podliježu li investicijska društva nadzoru od strane nadzornog tijela treće zemlje koji je istovjetan nadzoru utvrđenim u ovome Zakonu i u dijelu prvom Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(2) Ako se ocjenom iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da se ne primjenjuje takav istovjetan nadzor, mogu se primijeniti primjerene nadzorne tehnike kojima se ostvaruju ciljevi nadzora u skladu s člankom 7. ili 8. Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(3) Odluku o nadzornim tehnikama iz stavka 2. ovoga članka nakon savjetovanja s drugim uključenim nadležnim tijelima donosi Agencija ako bi ona bila nadležna kao nadzorno tijelo grupe da matično društvo ima poslovni nastan u Uniji.

(4) O svakoj mjeri koja se poduzima na temelju ovoga članka obavješćuju se druga uključena nadležna tijela, EBA i Komisija.

(5) Ako je Agencija nadležno tijelo koje bi bilo nadzorno tijelo grupe da matično društvo ima poslovni nastan u Uniji, posebno može zatražiti da se osnuje investicijski holding ili mješoviti financijski holding u Uniji te na taj investicijski holding ili mješoviti financijski holding primijeniti članak 7. ili 8. Uredbe (EU) br. 2019/2033.«.

Članak 85.

Naslovi iznad članaka 228. do 253. i članci 228. do 253. brišu se.

Članak 86.

U članku 281. stavku 5. riječi: »suprotno propisanom« zamjenjuju se riječima: »u druge svrhe osim onih propisanih«.

Članak 87.

U članku 285. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Daljnji zahtjevi Agencije za nadopunom ili pojašnjenjem podataka prekidaju tijek roka iz stavka 8. ovoga članka, koji počinje teći iznova od dana kad burza dostavi Agenciji tražene podatke.«.

Članak 88.

Naslov iznad članka 294. mijenja se i glasi: »Prethodna odobrenja Agencije«.

Članak 294. mijenja se i glasi:

»(1) Burza može provesti statusne promjene, osnovati podružnicu burze izvan Republike Hrvatske ili steći udio koji prelazi 25% glasačkih prava ili udjela u temeljnom kapitalu u drugoj pravnoj osobi, uz prethodno odobrenje Agencije.

(2) Zahtjev za odobrenje iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati obrazloženje o tome da radnje koje burza namjerava poduzeti neće ugroziti kvalitetu i kontinuitet obavljanja glavne djelatnosti burze.

(3) Agencija odluku o izdavanju ili odbijanju izdavanja prethodnog odobrenja iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenjem.

(4) Ako burza poduzme radnju iz stavka 1. ovoga članka bez prethodnog odobrenja Agencije, Agencija će joj rješenjem naložiti prestanak obavljanja predmetne radnje odnosno otpuštanje stečenih udjela u roku koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od devet mjeseci od donošenja rješenja Agencije.«.

Članak 89.

U članku 295. stavak 13. briše se.

Dosadašnji stavci 14. do 21., koji postaju stavci 13. do 20., mijenjaju se i glase:

»(13) Podaci iz članka 295.a ovoga Zakona uključuju pojedinosti o cijeni, troškovima, brzini i vjerojatnosti izvršenja naloga za pojedini financijski instrument.

(14) Burza podatke iz članka 295.a ovoga Zakona stavlja na raspolaganje javnosti najmanje jednom godišnje.

(15) Zahtjevi iz članka 295.a ovoga članka detaljnije su propisani Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/575 оd 8. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na podatke o kvaliteti izvršenja transakcija koje objavljuju mjesta izvršenja (Tekst značajan za EGP) (SL L 87, 31. 3. 2017.).

(16) Burza je dužna bez odgode obavijestiti Agenciju o svakom incidentu koji ima značajan negativan učinak na sigurnost njezinih mrežnih i informacijskih sustava. Prilikom procjene značajnosti negativnog učinka incidenta uzet će se u obzir broj korisnika pogođenih prekidom obavljanja djelatnosti, trajanje prekida obavljanja djelatnosti, zemljopisna raširenost u smislu područja na koje je prekid utjecao te ostale okolnosti.

(17) Agencija pravilnikom detaljnije uređuje sadržaj i strukturu podataka o transakcijama iz stavka 8. ovoga članka.

(18) Agencija pravilnikom detaljnije uređuje oblik, sadržaj, rokove i način dostavljanja izvještaja iz stavka 5. ovoga članka.

(19) Burza je dužna izraditi godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja te ih dostaviti Agenciji zajedno s revizorskim izvješćem u roku od 15 dana od dana zaprimanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

(20) Agencija pravilnikom uređuje sadržaj i strukturu godišnjih financijskih izvještaja burze iz stavka 19. ovoga članka, način njihova dostavljanja Agenciji, kontni plan, kao i opseg i sadržaj revizije odnosno revizijskih postupaka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji burze.«.

Članak 90.

Iza članka 295. dodaje se članak 295.a koji glasi:

»Članak 295.a

Burza je dužna bez naknade staviti na raspolaganje javnosti podatke o kvaliteti izvršenja transakcija za financijske instrumente za koje postoji obveza trgovanja sukladno odredbama članaka 23. i 28. Uredbe (EU) br. 600/2014.«.

Članak 91.

U članku 303. stavku 1. iza riječi: »instrumente« dodaju se riječi: »i sve druge financijske instrumente za koje su zahtjevi uređeni Delegiranom uredbom (EU) br. 2017/588«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Primjena režima pomaka cijene iz ovoga članka ne sprječava uređeno tržište da upari naloge koji prelaze uobičajenu veličinu po srednjoj vrijednosti unutar trenutačnih iznosa cijena ponuda za kupnju i prodaju.«.

Članak 92.

Članak 306. mijenja se i glasi:

»(1) Burza je dužna donijeti cjenik u kojem mora naknade za usluge uređenog tržišta, uključujući i popuste, odrediti na transparentan, korektan i nediskriminirajući način, vodeći se razumnim komercijalnim uvjetima.

(2) Naknade za usluge uređenog tržišta ne smiju stvarati poticaj za postavljanje, izmjenu ili povlačenje naloga ili izvršenje transakcija na način kojim se doprinosi neurednim uvjetima trgovanja ili zlouporabi tržišta.

(3) Burza može prilagoditi naknade ovisno o vrsti financijskog instrumenta.

(4) Burza može prilagoditi naknade za povučene naloge u skladu s vremenskim trajanjem u kojem je nalog zadržan.

(5) Burza može odrediti više naknade za izlaganje naloga koji se potom povlače, sudionike koji daju veći omjer povučenih naloga od izvršenih te za one koji posluju s tehnikom visokofrekventnog algoritamskog trgovanja iz članka 3. točke 115. ovoga Zakona.

(6) Burza je dužna cjenik iz stavka 1. ovoga članka, kao i sve njihove izmjene, dostaviti Agenciji na prethodno odobrenje.

(7) Burza je dužna prije dostave cjenika iz stavka 1. ovoga članka ili izmjena tog cjenika Agenciji provesti raspravu sa svim zainteresiranim stranama na koje se cjenik iz stavka 1. ovoga članka ili izmjena tog cjenika odnosi, odnosno na koje on utječe.

(8) Agencija o zahtjevu iz stavka 6. ovoga članka odlučuje rješenjem.

(9) Odobreni cjenik burza je dužna objaviti na svojim internetskim stanicama i o njegovu donošenju ili promjeni obavijestiti korisnike svojih usluga najmanje sedam dana prije početka njegove primjene.

(10) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/573 оd 6. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o zahtjevima kojima se osiguravaju korektne i nediskriminirajuće kolokacijske usluge i strukture naknada (Tekst značajan za EGP) (SL L 87, 31. 3. 2017.) propisuje uvjete koji osiguravaju da su kolokacijske usluge iz članka 305. stavka 3. točke 5. ovoga Zakona i strukture naknada korektne i nediskriminirajuće i da strukture naknada ne stvaraju poticaj za neuredne uvjete trgovanja ili zlouporabu tržišta.

(11) Agencija pravilnikom detaljnije uređuje sadržaj zahtjeva za odobrenje cjenika iz stavka 6. ovoga članka.«.

Članak 93.

Naslov iznad članka 338. mijenja se i glasi: »Obveze izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na službeno tržište te izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na posebne segmente uređenog tržišta«.

Članak 338. mijenja se i glasi:

»(1) Prilikom nove javne ponude dionica koje su istoga roda kao i dionice već uvrštene na službeno tržište izdavatelj je dužan, osim za dionice za koje postoji iznimka od obveze uvrštenja iz članka 329. stavka 9. ovoga Zakona, podnijeti zahtjev za njihovo uvrštenje na službeno tržište, najkasnije u roku od jedne godine od njihova izdavanja ili kada postanu slobodno prenosive.

(2) Burza može unutar svojih pravila i za druge segmente uređenog tržišta, a koji sadrže strože uvjete u svezi s uvrštenjem i zaštitom ulagatelja, a na koji bi se izdavatelji mogli dobrovoljno uvrstiti, propisati obvezu istovjetnu onoj iz stavka 1. ovoga članka, a koja bi se odnosila na takav drugi segment uređenog tržišta.

(3) Burza je unutar svojih pravila dužna propisati sankcije, uključujući i novčane sankcije, za one izdavatelje koji ne postupe sukladno stavku 1. ovoga članka.

(4) Odredbe stavka 3. ovoga članka primjenjuje se na odgovarajući način kada burza u svojim pravilima primijeni mogućnost iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 94.

U članku 339. stavku 4. iza riječi: »Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uključujući i obveze koje se odnose na izdavatelje iz članka 338. ovoga Zakona«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Izdavatelj će obavijestiti burzu prilikom nove javne ponude dionica koje su istoga roda kao i dionice već uvrštene na uređeno tržište, uključujući i za one kod kojih nije bio dužan podnijeti zahtjev za uvrštenje sukladno članku 338. stavcima 1. do 3. ovoga Zakona.

(6) Burza će pravilima propisati podatke koje joj je izdavatelj dužan dostaviti u slučaju iz stavka 5. ovoga članka, a koji će najmanje uključivati podatke iz kojih će ulagateljima i potencijalnim ulagateljima biti moguće jednostavno i točno utvrditi ukupni iznos temeljnog kapitala izdavatelja, vlasničku strukturu izdavatelja odnosno identitet imatelja vrijednosnih papira, ukupan broj dionica izdavatelja izdanih s glasačkim pravima te, ako je primjenjivo, ukupan broj dionica izdavatelja koje su izdane bez glasačkih prava.

(7) Burza će javno objaviti podatke iz stavka 6. ovoga članka koji su potrebni da bi ulagatelji i potencijalni ulagatelji raspolagali punom informacijom o ukupnom iznosu temeljnog kapitala izdavatelja, vlasničkoj strukturi izdavatelja odnosno identitetu imatelja vrijednosnih papira te ukupnom broju izdanih dionica izdavatelja.«.

Članak 95.

U članku 341. stavku 1. riječi: »uvrštenja na uređeno tržište« zamjenjuju se riječima: »uvrštenja na uređenom tržištu«.

U stavku 3. riječ: »kada« zamjenjuje se riječju: »ako«.

U stavku 4. iza riječi: »papiru« stavlja se zarez i dodaju riječi: »načinu utvrđenja pravične naknade«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Svaki dioničar društva koji je glasovao protiv odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu može zahtijevati od društva da društvo otkupi njegove dionice, uz pravičnu naknadu. Ovo pravo ima i dioničar koji nije sudjelovao u radu odnosne glavne skupštine zbog toga što je glavna skupština sazvana nepravilno ili nepravodobno. Zahtjev za otkup dionica dioničar je dužan podnijeti društvu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar. Društvo nije dužno postupiti po zahtjevima dioničara koji podnesu zahtjeve za otkup prema društvu nakon isteka tog roka.«.

U stavku 6. druga rečenica briše se.

Iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Iznos pravične naknade i, ako je primjenjivo, elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice koji je revidirao neovisni ovlašteni revizor društvo mora u cijelosti učiniti dostupnim svim dioničarima i objaviti javnosti najkasnije pet dana prije dana održavanja glavne skupštine na kojoj se odlučuje o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.«.

Članak 96.

U članku 344. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

Članak 97.

Iza članka 344. dodaje se članak 344.a koji glasi:

»Članak 344.a

Operater MTP-a ili OTP-a dužan je pridržavati se odredbi članka 295. stavaka 14. do 17. ovoga Zakona.«.

Članak 98.

U članku 350. stavku 5. riječi: »točke 136.« zamjenjuju se riječima: »točke 121.«.

Članak 99.

Naslov iznad članka i članak 355. brišu se.

Članak 100.

Članak 356. mijenja se i glasi:

»(1) Usluge dostave podataka kao redovnu djelatnost u Republici Hrvatskoj može obavljati:

1. pružatelj usluge dostave podataka koji je za to dobio odobrenje ESMA-e u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 600/2014

2. pružatelj usluge APA-e ili ARM-a koji je za to dobio odobrenje Agencije, pod uvjetom iz članka 358. stavka 2. ovoga Zakona i

3. pružatelj usluge APA-e ili ARM-a iz druge države članice koji za obavljanje usluga dostave podataka ima odobrenje nadležnog tijela matične države članice, ako je primjenjivo na temelju kriterija propisanih delegiranom uredbom Komisije kojom se određuju kriteriji za identifikaciju ARM-a i APA-e koji zbog njihove ograničene važnosti za unutarnje tržište podliježu izdavanju odobrenja za rad i nadzoru od strane nadležnog tijela pojedine države članice.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, usluge dostave podataka iz članka 355. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj može pružati i:

1. investicijsko društvo i kreditna institucija koji upravljaju MTP-om ili OTP-om, a koji su za obavljanje usluga dostave podataka dobili odobrenje ESMA-e

2. investicijsko društvo koje upravlja MTP-om ili OTP-om koje je za obavljanje usluga APA-e ili ARM-a dobilo odobrenje Agencije

3. kreditna institucija koja upravlja MTP-om ili OTP-om koja je za obavljanje usluga dostave APA-e ili ARM-a dobila odobrenje Hrvatske narodne banke

4. tržišni operater koji upravlja uređenim tržištem i koji je za obavljanje usluga APA-e ili ARM-a dobio odobrenje Agencije

5. investicijsko društvo iz druge države članice koje upravlja MTP-om ili OTP-om i koje za obavljanje usluga dostave podataka ima odobrenje nadležnog tijela matične države članice

6. kreditna institucija iz druge države članice koja upravlja MTP-om ili OTP-om i koja za obavljanje usluga dostave podataka ima odobrenje nadležnog tijela matične države članice i

7. tržišni operater iz druge države članice koji upravlja uređenim tržištem i koji za obavljanje usluga dostave podataka ima odobrenje nadležnog tijela matične države članice.

(3) Mogućnost iz stavka 2. točaka 2. do 7. ovoga članka primjenjiva je samo ako navedena društva na temelju kriterija propisanih delegiranom uredbom Komisije, kojom se određuju kriteriji za identifikaciju ARM-a i APA-e koji zbog njihove ograničene važnosti za unutarnje tržište, podliježu izdavanju odobrenja za rad i nadzoru od strane nadležnog tijela pojedine države članice.«.

Članak 101.

U članku 357. stavku 1. iza riječi: »podataka« dodaju se riječi: »kojemu odobrenje izdaje Agencija«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Inicijalni kapital pružatelja usluge dostave podataka iz stavka 1. ovoga članka iznosi najmanje 200.000,00 kuna.«.

Članak 102.

U članku 358. stavku 1. riječi: »dostave podataka iz članka 355. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »APA-e ili ARM-a«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija rješenjem izdaje odobrenje za rad kojim se odobrava obavljanje usluga APA-e ili ARM-a za koje je podnesen zahtjev, a za koju je nadležna iznimno od odredbi Uredbe (EU) br. 600/2014, na temelju kriterija propisanih delegiranom uredbom Komisije kojom se određuju kriteriji za identifikaciju ARM-a i APA-e koji zbog njihove ograničene važnosti za unutarnje tržište podliježu izdavanju odobrenja za rad i nadzoru od strane nadležnog tijela pojedine države članice.«.

U stavku 3. iza riječi: »obavljanje usluga dostave podataka« dodaju se riječi: »u odnosu na koje je odobrenje za rad izdano«.

Stavak 4. briše se.

Članak 103.

U članku 359. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pružatelj usluga dostave podataka koji ima odobrenje za rad kao APA ili ARM, izdano u skladu s člankom 358. ovoga Zakona, može zatražiti proširenje odobrenja za rad.«.

Članak 104.

U članku 361. stavku 1. riječi: »pružatelju usluge dostave podataka« zamjenjuju se riječima: »APA-i odnosno ARM-u, ako je za to nadležna na temelju Uredbe (EU) br. 600/2014«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ustrojeni su svi mehanizmi koji osiguravaju da će biti ispunjeni svi uvjeti iz ove glave koji se odnose na organizacijske uvjete kako je propisano člancima 27.g. odnosno 27. Uredbe (EU) 600/2014 i Delegiranom uredbom (EU) br. 2017/571.«.

Članak 105.

Naziv poglavlja iznad naslova članka 367. »POGLAVLJE III. ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI« briše se.

Naslov iznad članka i članak 367. brišu se.

Članak 106.

Naslovi iznad članaka 368. i 369. i članci 368. i 369. brišu se.

Članak 107.

U članku 370. iza riječi: »odobrenje« dodaje se riječ: »Agencije«.

Članak 108.

U članku 371. stavku 2. iza riječi: »podataka« dodaju se riječi: »a za koje je Agencija nadležna sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 600/2014 i kriterija propisanih delegiranom uredbom Komisije kojom se određuju kriteriji za identifikaciju ARM-a i APA-e koji zbog njihove ograničene važnosti za unutarnje tržište podliježu izdavanju odobrenja za rad i nadzoru od strane nadležnog tijela pojedine države članice«.

Članak 109.

Članak 373. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija utvrđuje ograničenja pozicija u pogledu iznosa netopozicije koju osoba može imati u svakom trenutku u poljoprivrednim robnim izvedenicama i ključnim ili značajnim robnim izvedenicama kojima se trguje na mjestima trgovanja i u ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima te osigurava njihovu primjenu.

(2) Ograničenja pozicija iz stavka 1. ovoga članka Agencija utvrđuje na temelju metodologije za izračun koju svojim regulatornim tehničkim standardima utvrđuje Europska komisija za ključne ili značajne robne izvedenice i poljoprivredne robne izvedenice kojima se trguje na mjestima trgovanja u Republici Hrvatskoj, što uključuje i ekonomski jednakovrijedne OTC ugovore.

(3) Pozicija iz stavka 1. ovoga članka određuje se na temelju svih pozicija koje osoba drži i onih koje se drže u ime te osobe na razini grupe.

(4) Agencija utvrđuje ograničenja pozicija iz stavka 1. ovoga članka radi:

1. sprječavanja zlouporabe tržišta

2. poticanja urednog formiranja cijena i uvjeta namire, što uključuje sprječavanje zauzimanja pozicija koje mogu dovesti do poremećaja na tržištu te osobito osiguravajući konvergenciju između cijena izvedenica u mjesecu isporuke i cijena temeljne robe na promptnom tržištu, ne dovodeći u pitanje utvrđivanje cijena na tržištu temeljne robe.

(5) Robne izvedenice smatraju se ključnima ili značajnima ako zbroj svih netopozicija imatelja krajnjih pozicija čini veličinu njihove otvorene pozicije i iznosi najmanje 300.000 jedinica u prosjeku tijekom razdoblja od jedne godine.

(6) Ograničenja pozicija iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na:

1. pozicije koje drži nefinancijski subjekt ili koji se drže u ime nefinancijskog subjekta i koje su objektivno mjerljive kao one kojima se smanjuju rizici koji su izravno povezani s poslovnom aktivnosti tog nefinancijskog subjekta

2. pozicije koje drži financijski subjekt ili koje se drže u ime financijskog subjekta koji je dio pretežno komercijalne grupe i djeluje u ime nefinancijskog subjekta pretežno komercijalne grupe, ako su te pozicije objektivno mjerljive kao one kojima se smanjuju rizici izravno povezani s poslovnom aktivnosti tog nefinancijskog subjekta

3. pozicije koje drže financijske i nefinancijske druge ugovorne strane i koje su objektivno mjerljive kao posljedica transakcija sklopljenih radi ispunjenja obveza osiguravanja likvidnosti na mjestu trgovanja, kada u skladu s delegiranim aktom Europske komisije takvu obvezu zahtijeva Agencija ili mjesto trgovanja

4. sve ostale vrijednosne papire iz članka 4. točke 87. podtočke c) ovoga Zakona koji se odnose na robu ili temeljni instrument iz članka 4. točke 24. podtočke dg) ovoga Zakona.

(7) Ako dođe do značajne promjene na tržištu, uključujući značajnu promjenu u ostvarivoj opskrbi ili otvorenoj poziciji, Agencija će revidirati već utvrđena ograničenja pozicija iz stavka 2. ovoga članka na temelju ostvarive opskrbe ili otvorene pozicije te ponovno utvrditi ograničenja pozicija u skladu s metodologijom koju regulatornim tehničkim standardima utvrđuje Europska komisija.«.

Članak 110.

U članku 374. točki 1. riječi: »u robnim izvedenicama i ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima« brišu se, a riječ: »izvršenja« zamjenjuje se riječju: »trgovanja«.

U točki 2. riječi: »robnim izvedenicama« zamjenjuju se riječima: »ključnim ili značajnim robnim izvedenicama ili poljoprivrednim robnim izvedenicama«.

Članak 111.

Naslovi iznad članaka 375. i 376. i članci 375. i 376. brišu se.

Članak 112.

Članak 377. mijenja se i glasi:

»(1) Kada se poljoprivrednim robnim izvedenicama s istom temeljnom robom i istim značajkama, osim na mjestima trgovanja u Republici Hrvatskoj, trguje u značajnim volumenima i na mjestima trgovanja u drugim jurisdikcijama, ili ako se ključnim ili značajnim robnim izvedenicama s istom temeljnom robom i istim značajkama trguje na mjestima trgovanja u više od jedne jurisdikcije, a Agencija je nadležno tijelo mjesta trgovanja gdje se odvija najveći promet (središnje nadležno tijelo), Agencija utvrđuje jedinstveno ograničenje pozicija koje se primjenjuje na sva trgovanja tim izvedenicama.

(2) Prije utvrđivanja ograničenja pozicija iz stavka 1. ovoga članka, kao i pri svakoj njegovoj izmjeni, te prije primjene postupka iz članka 376. stavka 4. ovoga Zakona, Agencija će se savjetovati s nadležnim tijelima drugih mjesta trgovanja na kojima u značajnim volumenima trguje tim poljoprivrednim robnim izvedenicama ili na kojima se trguje tim ključnim ili značajnim robnim izvedenicama o jedinstvenom ograničenju pozicija koje se treba primijeniti i svakoj izmjeni tog jedinstvenog ograničenja pozicija.

(3) Kada se nadležna tijela drugih mjesta trgovanja ne slažu s ograničenjem utvrđenim u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka, o tome će pisanim putem navesti potpune i detaljne razloge zašto smatraju da zahtjevi iz članka 373. ovoga Zakona nisu ispunjeni, o čemu će obavijestiti Agenciju. Agencija u skladu s ovlastima iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010 donosi odluke o sporu koji proizlazi iz neslaganja dvaju nadležnih tijela.«.

Članak 113.

U članku 378. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kada se poljoprivrednim robnim izvedenicama ili na kojima se trguje tim ključnim ili značajnim robnim izvedenicama, osim na mjestima trgovanja u Republici Hrvatskoj, trguje u značajnim volumenima i na mjestima trgovanja u drugim jurisdikcijama, a nadležno tijelo druge države članice ujedno je i središnje nadležno tijelo, Agencija sudjeluje, zajedno sa središnjim nadležnim tijelom i nadležnim tijelima ostalih država članica, u savjetovanju o utvrđivanju jedinstvenog ograničenja pozicija za te poljoprivredne robne izvedenice ili ključne ili značajne robne izvedenice, kao i o svakoj izmjeni tog ograničenja pozicija.«.

Članak 114.

Članak 379. mijenja se i glasi:

»(1) Kada je Agencija nadležno tijelo mjesta trgovanja na kojem se trguje poljoprivrednim robnim izvedenicama s istom temeljnom robom i istim značajkama u značajnom volumenu ili ključnim ili značajnim robnim izvedenicama s istom temeljnom robom i istim značajkama kojom se trguje i na mjestima trgovanja drugih država članica, sklopit će sporazum o suradnji s tijelima nadležnim za ta mjesta trgovanja.

(2) Kada je Agencija nadležno tijelo osobe koja ima poziciju u izvedenicama iz stavka 1. ovoga članka kojom se trguje na mjestima trgovanja u drugim državama članicama, sklopit će sporazum o suradnji s tijelom nadležnim za to mjesto trgovanja.

(3) Kada je Agencija nadležno tijelo mjesta trgovanja na kojem se trguje izvedenicama iz stavka 1. ovoga članka, a u toj izvedenici poziciju ima osoba za koju je nadležno tijelo druge države članice, sklopit će sporazum o suradnji s tim nadležnom tijelom druge države članice.

(4) Sporazumi iz ovoga članka sklapaju se radi razmjene podataka odnosno omogućavanja praćenja i provođenja jedinstvenog ograničenja pozicija.«.

Članak 115.

U članku 380. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kontrolni mehanizmi iz stavka 1. ovoga članka moraju najmanje osigurati da investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater može:

1. pratiti otvorene pozicije osoba

2. ostvariti pristup podacima, uključujući svu relevantnu dokumentaciju, svih osoba u vezi s:

a) veličinom i namjenom zauzete pozicije ili izloženosti

b) vlasnicima izvedenica i vlasnicima temeljnog instrumenta

c) bilo kakvim sporazumima o usuglašenom djelovanju i

d) bilo kakvom povezanom imovinom i obvezama na tržištu temeljnog instrumenta, uključujući, prema potrebi, pozicije koje se putem članova drže u robnim izvedenicama s istom temeljnom robom i istim značajkama na drugim mjestima trgovanja i u ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima

3. zahtijevati da osoba privremeno ili trajno ukine ili smanji poziciju te da ako ta osoba ne postupi u skladu s tim zahtjevom, jednostrano poduzme mjere radi osiguravanja ukidanja ili smanjenja pozicija i

4. zahtijevati da osoba privremeno omogući likvidnost na tržištu po dogovorenoj cijeni i volumenu, a s izričitom svrhom ublažavanja posljedica velike ili dominantne pozicije.«.

Članak 116.

U članku 381. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Izvještavanje o pozicijama ne primjenjuju se na sve ostale vrijednosne papire iz članka 4. točke 87. podtočke c) ovoga Zakona koji se odnose na robu ili temeljni instrument iz članka 4. točke 24. podtočke dg) ovoga Zakona.«.

Stavci 7. i 8. brišu se.

Članak 117.

Članak 383. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo ili kreditna institucija koja trguje robnim izvedenicama ili emisijskim jedinicama i izvedenicama na emisijske jedinice izvan mjesta trgovanja dužna je, u skladu s provedbenim tehničkim standardima Europske komisije, najmanje jednom dnevno dostaviti potpunu specifikaciju pozicija u odnosu na jednakovrijedne OTC ugovore i, po potrebi, robne izvedenice ili emisijske jedinice ili njihove izvedenice kojima se trguje na mjestu trgovanja središnjem nadležnom tijelu određenom u skladu s člancima 377. i 378. ovoga Zakona ili, ako središnje nadležno tijelo ne postoji:

1. Agenciji, kada je ona nadležno tijelo mjesta trgovanja na kojem se trguje tim robnim izvedenicama ili emisijskim izvedenicama i izvedenicama na emisijske izvedenice

2. drugom nadležnom tijelu, kada je ono nadležno tijelo mjesta trgovanja na kojem se trguje tim robnim izvedenicama ili emisijskim izvedenicama i izvedenicama na emisijske izvedenice.

(2) Obveza izvještavanja iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na pozicije njihovih klijenata, kao i klijenata tih klijenata dok se ne utvrdi konačni imatelj pozicije, a u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 i, kada je primjenjivo, člankom 8. Uredbe (EU) br. 1227/2011.«.

Članak 118.

Naslov iznad članka i članak 384. brišu se.

Članak 119.

U članku 386. točki 5. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

Članak 120.

U članku 387. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za potrebe osiguranja efikasnog nadzora nad primjenom Uredbe (EU) br. 648/2012:

1. FC-i koji prelaze prag poravnanja

2. FC-i za čiji je nadzor Agencija ovlaštena, a koji u odnosu na svoju ukupnu imovinu imaju značajne pozicije u OTC izvedenicama

3. NFC-i koji prelaze prag poravnanja

4. NFC-i koji imaju značajne pozicije u OTC izvedenicama

obvezni su na godišnjoj razini sastavljati i Agenciji dostaviti izvješće o usklađenosti s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) FC i NFC koji imaju značajne pozicije u OTC izvedenicama smatrat će se subjekti od javnog interesa te srednji i veliki poduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, a koji su u prošloj (poslovnoj) godini:

1. ako se radi o FC-u

− sklopili transakcije OTC izvedenicama u ukupnom (bruto) nominalnom iznosu od preko 100.000.000,00 kuna ili

− sklopili više od 100 transakcija OTC izvedenicama, pri čemu njihov ukupni (bruto) nominalni iznos prelazi 50.000.000,00 kuna ili

− imali otvorene pozicije u OTC izvedenicama u ukupnom (bruto) nominalnom iznosu od preko 100.000.000,00 kuna

2. ako se radi o NFC-u

− sklopili više od 100 transakcija OTC izvedenicama, pri čemu njihov ukupni (bruto) nominalni iznos prelazi 300.000.000,00 kuna ili

− imali otvorene pozicije u OTC izvedenicama u ukupnom (bruto) nominalnom iznosu od preko 1.000.000.000,00 kuna.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U svrhu izračuna praga iz stavka 4. točaka 1. do 3. ovoga članka ne uzimaju se u obzir izuzete unutargrupne transakcije u smislu članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012, a kod NFC-ova ne uzimaju se u obzir ni transakcije koje objektivno mjerljivo smanjuju rizike koji se izravno odnose na komercijalnu aktivnost ili aktivnost financiranja poslovanja NFC-a ili njene grupe, sukladno članku 10. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012.«.

Članak 121.

U članku 388. stavku 1. riječi: »točaka 2., 3. i 4.« brišu se.

Članak 122.

Članak 390. mijenja se i glasi:

»(1) Za potrebe osiguranja efikasnog nadzora nad primjenom izuzeća iz članka 4. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona NFC-i koji prelaze prag poravnanja za robne izvedenice obvezni su na godišnjoj razini sastavljati i Agenciji dostaviti izvješće o izračunu i praćenju pragova propisanima Delegiranom uredbom (EU) br. 2017/592.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, izraz »robna izvedenica« obuhvaća i izvedenice na emisijske jedinice.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se u sklopu godišnje obavijesti iz članka 4. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona, a u njemu se mora navesti:

1. na koji je način NFC iz stavka 1. ovoga članka primijenio pragove iz Delegirane uredbe (EU) br. 2017/592

2. podatke o prometu i volumenu transakcija u razdoblju obuhvaćenom izvještajem, kao i podatke o izuzetim transakcijama

3. podatak o tome na koji je način NFC iz stavka 1. ovoga članka (pojedinačno i na razini grupe) iz izračuna isključio izuzete transakcije i

4. izjavu da je NFC iz stavka 2. ovoga članka (pojedinačno i na razini grupe), za potrebe određivanja izuzetih transakcija, pravilno primijenio odredbe članka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, odredbe članka 10. Uredbe (EU) br. 149/2013 i uvjete iz posebnih propisa koji se odnose na stavak 1. točku 3. ovoga članka, a da bi klasificirao transakcije kao izuzete transakcije iz Delegirane uredbe (EU) br. 2017/592.

(4) Na izvješće i subjekte iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 387. stavaka 7. i 8. i odredbe članaka 388. i 389. ovoga Zakona.«.

Članak 123.

Naslov iznad članka i članak 391. brišu se.

Članak 124.

U članku 392. stavku 2. iza riječi: »dužna su se« dodaju se riječi: »bez odgađanja«.

Članak 125.

U članku 395. stavku 5. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. provjere jesu li ispunjeni uvjeti za početak poslovanja investicijskih društava i za lakše praćenje obavljanja tog poslovanja, administrativnih i računovodstvenih postupaka i mehanizama unutarnje kontrole.«.

Članak 126.

Naslov iznad članka 397. mijenja se i glasi: »Suradnja između Agencije i nadležnih tijela država članica u bonitetnom nadzoru«.

Članak 397. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će blisko surađivati s nadležnim tijelima druge države članice za potrebe izvršavanja bonitetnog nadzora investicijskih društava na temelju ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(2) Suradnja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća, među ostalim, pravodobnu razmjenu:

1. informacija o upravljačkoj i vlasničkoj strukturi investicijskog društva

2. informacija o usklađenosti investicijskog društva s kapitalnim zahtjevima

3. informacija o usklađenosti sa zahtjevima u odnosu na koncentracijski rizik i likvidnosnim zahtjevima investicijskog društva

4. informacija o administrativnim i računovodstvenim postupcima investicijskog društva i mehanizmima njegove unutarnje kontrole te

5. sve druge relevantne čimbenike koji mogu utjecati na rizik koji predstavlja investicijsko društvo.

(3) Agencija će kao nadležno tijelo matične države članice za investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje neposredno ili putem podružnice pruža usluge na području države članice, na zahtjev nadležnog tijela te države članice domaćina dostaviti bez odgode sve podatke, informacije i nalaze o svim potencijalnim problemima i rizicima koje investicijsko društvo predstavlja za zaštitu klijenata ili stabilnost financijskog sustava u državi članici domaćina, a koje je utvrdila pri nadzoru aktivnosti investicijskog društva.

(4) Na temelju informacija koje Agencija zaprimi od nadležnog tijela države članice domaćina, Agencija će poduzeti sve mjere potrebne za sprječavanje ili uklanjanje potencijalnih problema i rizika iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Na zahtjev nadležnog tijela države članice domaćina u kojoj investicijsko društvo iz stavka 1. ovoga članka pruža usluge, Agencija će istome dostaviti obrazloženu obavijest o tome kako su u nadzoru nad tim investicijskim društvom uzeti u obzir podaci i nalazi koje je dostavilo nadležno tijelo države članice domaćina.

(6) Ako nadležno tijelo države članice domaćina nije zadovoljno mjerama koje je Agencija poduzela prema investicijskom društvu iz stavka 1. ovoga članka, može poduzeti odgovarajuće mjere za sprječavanje daljnjih kršenja kako bi zaštitilo interese ulagatelja ili stabilnost financijskog sustava, nakon što o tome obavijesti Agenciju, ESMA-u i EBA-u.

(7) Ako Agencija mjere iz stavka 6. ovoga članka smatra neprimjerenima, može se obratiti EBA-i u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010. Ako EBA djeluje u skladu s tim člankom, ona donosi odluku u roku od mjesec dana.

(8) Agencija se može obratiti EBA-i u slučaju kada nadležno tijelo države članice odbije zahtjev za suradnju iz ovoga članka, a posebno zahtjev za razmjenu informacija, ili ne postupi po njemu u razumnom roku.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, EBA može djelovati u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010. Također, EBA može na vlastitu inicijativu pomoći nadležnim tijelima u postizanju sporazuma o razmjeni informacija prema ovom članku, a u skladu s člankom 19. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(10) Za potrebe procjene uvjeta iz članka 23. stavka 1. podstavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 2019/2033, kada je Agencija nadležno tijelo države članice domaćina investicijskog društva, Agencija može od nadležnog tijela države članice domaćina člana sustava poravnanja zatražiti da pruži informacije koje se odnose na model izračuna iznosa nadoknade (marže) i parametre koji se upotrebljavaju za izračun zahtjeva za iznos nadoknade (marže) relevantnog investicijskog društva.«.

Članak 127.

Naslov iznad članka 400. mijenja se i glasi: »Obveza čuvanja poslovne tajne i razmjena informacija«.

U članku 400. stavku 1. u prvoj rečenici riječ: »povjerljive« zamjenjuje se riječima: »poslovnu tajnu«.

U stavku 2. iza riječi: »osim u« dodaju se riječi: »sažetom ili skupnom«, a riječ: »izvatka« briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Agencija povjerljive informacije prikupljene, razmijenjene ili poslane u skladu s ovim dijelom, Uredbom (EU) br. 600/2014 ili Uredbom (EU) br. 2019/2033 može koristiti samo pri obavljanju svojih dužnosti i izvršavanja svojih zadaća u okviru ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 600/2014, i Uredbe (EU) br. 2019/2033, a posebno:

1. za praćenje bonitetnih pravila utvrđenih u ovom Zakonu i u Uredbi (EU) br. 2019/2033

2. za podnošenje optužnih prijedloga

3. u upravnim žalbenim postupcima protiv odluka nadležnih tijela

4. u sudskim postupcima pokrenutima povodom žalbe ili tužbe na odluke ili mjere Agencije ili drugog nadležnog tijela donesene na temelju Uredbe (EU) 2019/2033, ovoga Zakona ili propisa kojim su u pojedinoj državi članici prenesene odredbe Direktive (EU) 2019/2034.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Ostala tijela i fizičke i pravne osobe koje nisu nadležna tijela, a koja prime povjerljive informacije na temelju ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 600/2014 i Uredbe (EU) br. 2019/2033 mogu upotrebljavati te informacije samo u svrhu za koju su im takve informacije dostavljene i/ili u kontekstu upravnih ili sudskih postupaka koji se posebno odnose na izvršavanje tih zadaća.«.

Dosadašnji stavci 5. do 8. postaju stavci 6. do 9.

Članak 128.

U članku 401. stavku 1. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. Europskoj komisiji, EBA-i, ESMA-i, ESRB-u, središnjim bankama država članica, Europskom sustavu središnjih banaka i Europskoj središnjoj banci kao monetarnim tijelima i, kada je to primjereno, javnim tijelima odgovornima za nadzor nad platnim sustavima i sustavima poravnanja i namire, ako su te informacije potrebne za izvršavanje njihovih zadaća«.

Članak 129.

Naslov iznad članka 402. mijenja se i glasi: »Sporazumi s nadležnim tijelima trećih zemalja radi razmjene informacija«.

U članku 402. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija i ESMA ili EBA mogu sklapati sporazume o suradnji u kojima se predviđa razmjena podataka i s drugim ovlaštenim tijelima, fizičkim i pravnim osobama trećih zemalja nadležnim za:

1. nadzor nad financijskim institucijama i financijskim tržištima, uključujući nadzor financijskih subjekata koji imaju dozvolu za rad kao središnje druge ugovorne strane, ako su kao središnje druge ugovorne strane priznate na temelju članka 25. Uredbe (EU) br. 648/2012

2. likvidaciju, stečaj i druge slične postupke koji se odnose na investicijska društva

3. obavljanje obvezne revizije financijskih institucija ili onih koji vode sustave odštete u okviru obavljanja svojih funkcija

4. nadzor nad osobama koje su odgovorne za obveznu reviziju financijskih institucija

5. nadzor nad osobama koje su aktivne na tržištima emisijskih jedinica, a za potrebe konsolidiranog pregleda financijskih i promptnih tržišta

6. nadzor nad osobama koje su aktivne na tržištima poljoprivrednih robnih izvedenica, a za potrebe konsolidiranog pregleda financijskih i promptnih tržišta i

7. nadzor tijela uključenih u likvidaciju i stečaj investicijskih društava i slične postupke.«.

Članak 130.

Iza članka 402. dodaje se naslov iznad članka i članak 402.a koji glase:

»Suradnja unutar Europskog sustava financijskog nadzora

Članak 402.a

(1) U obavljanju svojih dužnosti Agencija je dužna uzeti u obzir konvergenciju nadzornih alata i nadzornih praksi u primjeni zakonskih odredaba donesenih na temelju ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 2019/2033.

(2) Agencija kao stranka u ESFS-u surađuje s drugim nadležnim tijelima s povjerenjem i potpunim međusobnim poštovanjem, posebno pri osiguranju razmjene primjerenih, pouzdanih i iscrpnih informacija između Agencije, drugih nadležnih tijela i drugih stranaka u ESFS-u.

(3) Agencija je dužna sudjelovati u aktivnostima EBA-e te, prema potrebi, kolegija nadzornih tijela iz članka 223. ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

(4) Agencija je dužna uložiti sve napore kako bi osigurala usklađenje sa smjernicama i preporukama koje je izdala EBA na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i odgovorila na upozorenja i preporuke koje je izdao ESRB na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1092/2010

(5) Agencija je dužna blisko surađivati s ESRB-om.

(6) Odgovornosti i ovlasti koje su dodijeljene Agenciji ovim člankom ne sprječavaju obavljanje dužnosti Agencije prema EBA-i, ESRB-u ili na temelju ovoga Zakona i na temelju Uredbe (EU) br. 2019/2033.«.

Članak 131.

U članku 403. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija javno objavljuje sljedeće informacije:

1. tekstove zakona, pravilnika, uputa i općih smjernica iz područja nadzora, a koji su doneseni u Republici Hrvatskoj na temelju Direktive (EU) br. 2019/2034

2. način korištenja mogućnostima i diskrecijskim pravima iz Direktive (EU) br. 2019/2034 i Uredbe (EU) br. 2019/2033

3. opće kriterije i metodologije koje se koriste pri nadzoru investicijskih društava iz članka 192. ovoga Zakona

4. agregirane statističke podatke o ključnim aspektima provedbe nadzornog okvira koje je Agencija prikupila na temelju ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 2019/2033, uključujući broj i vrstu naloženih nadzornih mjera iz članka 205. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona te izrečenih upravnih sankcija iz članka 702. ovoga Zakona.«.

Članak 132.

U članku 407. stavku 1. točki 4. riječi: »točkom 55.« zamjenjuju se riječima: »točkom 51.«.

U točki 7. riječi: »točki 101.« zamjenjuju se riječima: »točki 90.«.

U točki 8. riječi: »točke 96.« zamjenjuju se riječima: »točke 87.«.

Članak 133.

U članku 455. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Delegirana uredba (EU) br. 2016/1052 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1052 оd 8. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za uvjete primjenjive na programe otkupa i stabilizacijske mjere (Tekst značajan za EGP) (SL L 173, 30. 6. 2016.)«.

U točki 12. riječi: »točke 96.« zamjenjuju se riječima: »točke 87.«.

Iza točke 13. briše se točka i dodaje se točka 14. koja glasi:

»14. Delegirana uredba (EU) 2018/815 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/815 оd 17. prosinca 2018. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje (Tekst značajan za EGP).«.

Članak 134.

U članku 462. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Godišnji izvještaj iz stavka 2. ovoga članka izrađuje se u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2018/815 kojom se određuje jedinstveni elektronički format za izvještavanje. Izdavatelj vrijednosnih papira sastavlja svoj pojedinačni godišnji izvještaj iz stavka 2. ovoga članka na način kako je Delegiranom uredbom (EU) 2018/815 propisano sastavljanje konsolidiranog godišnjeg izvještaja iz stavka 2. ovoga članka.«.

Stavak 6. briše se.

Članak 135.

U članku 463. stavku 4. u prvoj rečenici iza riječi: »godišnjih financijskih izvještaja« dodaju se riječi: »te odluku o upotrebi dobiti ili pokriću gubitka«.

Članak 136.

U članku 474. stavak 3. briše se.

Članak 137.

U članku 523. točki 7. riječi: »točke 24.« zamjenjuju se riječima: »točke 23.«.

Članak 138.

U članku 524. stavku 4. riječi: »točke 24.« zamjenjuju se riječima: »točke 23.«.

Članak 139.

U članku 525. stavku 4. iza riječi: »u smislu stavka 1. ovoga članka« stavlja se zarez i dodaju riječi: »i to kod središnjeg depozitorija,«.

U stavku 5. riječi: »točke 96.« zamjenjuju se riječima: »točke 87.«.

U stavku 6. iza riječi: »nematerijaliziranom obliku« stavlja se zarez i dodaju riječi: »i to kod središnjeg depozitorija«.

U stavku 7. iza riječi: »vrijednosne papire« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim izvedenica u smislu članka 3. stavka 1. točke 23. podtočke d) ovoga Zakona, a«.

U stavku 8. iza riječi: »vrijednosnim papirima« dodaju se riječi: »u smislu ovoga Zakona«.

Članak 140.

U članku 536. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. i stavak 8. koji glase:

»(6) Na postupak izdavanja odobrenja za vođenje ili upravljanje sustavom poravnanja, proširenje i ukidanje tog odobrenja i nadzor nad operaterom sustava poravnanja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovoga Zakona koje se primjenjuju na burzu.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, na postupak izdavanja odobrenja za vođenje ili upravljanje sustavom poravnanja, proširenje i ukidanje tog odobrenja i nadzor nad operaterom sustava poravnanja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 i odredbe ovoga Zakona koje se odnose na središnji depozitorij, kada je operater sustava poravnanja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka središnji depozitorij.

(8) Kada poslove vođenja ili upravljanja sustavom poravnanja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obavlja poslovni subjekt čije je osnovno poslovanje već uređeno propisima iz nadležnosti Agencije, na provođenje nadzora nad takvim subjektom nadzora također se primjenjuju odredbe zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje takvih subjekata.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 9. i 10.

Članak 141.

U članku 537. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. na OTP-u«.

U dosadašnjoj točki 3., koja postaje točka 4., iza riječi: »uređenog tržišta« stavlja se zarez, riječ: »ili« briše se, a iza riječi: »MTP-a« dodaju se riječi: »ili OTP-a«.

U stavku 3. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. na OTP-u«.

U dosadašnjoj točki 3., koja postaje točka 4., iza riječi: »uređenog tržišta« stavlja se zarez, riječ: »ili« briše se, a iza riječi; »MTP-a« dodaju se riječi: »ili OTP-a«.

Članak 142.

U naslovu iznad članka 541. iza riječi: »uređenom tržištu« stavlja se zarez, riječ: »i« briše se, a iza riječi: »MTP-u« dodaju se riječi: »i OTP-u«.

Članak 143.

U članku 550. stavku 5. riječi: »1. do 3.« zamjenjuju se riječima: »1. do 4.«.

Stavak 8. briše se.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 8.

Članak 144.

U članku 557. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija mjere iz članka 542. stavka 4., članka 544. stavka 1., članka 545., članka 552., članka 554. stavaka 1., 4. i 5. i članka 555. stavka 5. ovoga Zakona nalaže rješenjem.«.

Članak 145.

U članku 569. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Središnji depozitorij u objavama iz stavka 6. ovoga članka u slučaju računa na kojima se vode vrijednosni papiri koji su stečeni kao financijsko osiguranje kod transakcija financiranja vrijednosnih papira obvezno uključuje informaciju da se radi o računima financijskog osiguranja.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. i stavak 9. koji glase:

»(8) Sudionici središnjeg depozitorija obvezni su vrijednosne papire koji su stečeni kao financijsko osiguranje kod transakcija financiranja vrijednosnih papira upisati na računu vrijednosnih papira − posebno založno pravo ili na računu vrijednosnih papira – prijenos financijskog osiguranja.

(9) Središnji depozitorij svojim će pravilima propisati mjere koje središnji depozitorij poduzima prema sudionicima kojima osigurava da se kod transakcija financiranja vrijednosnih papira iz stavka 7. ovoga članka vrijednosni papir koji je stečen kao financijsko osiguranje ne upisuje na osnovnom računu vrijednosnih papira primatelja instrumenta financijskog osiguranja.«.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 10., u točki 6. iza riječi: »računu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »izračunanu prema metodologiji koju središnji depozitorij javno objavi na svojim internetskim stranicama«.

Članak 146.

U članku 577. stavak 6. briše se.

Članak 147.

U članku 597. stavku 11. riječi: »članaka 229. do 232.« zamjenjuju se riječima: »članaka 213. do 216.«.

Članak 148.

U članku 619. stavku 6. iza riječi: »primjenjuju se odredbe« dodaju se riječi: »glave III.«.

Članak 149.

Naslov iznad članka i članak 627. brišu se.

Članak 150.

U članku 654. stavak 5. briše se.

Članak 151.

U članku 659. stavak 3. briše se.

Članak 152.

U članku 683. stavku 1. točki 1. podtočki m) riječi: »koje se obavljaju u Republici Hrvatskoj i u drugim državama članicama« zamjenjuju se riječima: »za koje je dobio odobrenje Agencije sukladno odredbama ovoga Zakona«.

Iza podtočke m) dodaje se podtočka n) koja glasi:

»n) tržišni posrednik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj«.

U točki 5. na kraju podtočke f) briše se točka i dodaje podtočka g) koja glasi:

»g) subjekt iz članka 525. ovoga Zakona vezano uz obvezu dematerijalizacije.«.

Članak 153.

U članku 684. stavku 1. točki 5. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Agencije«.

Članak 154.

Iza članka 690. dodaje se naslov iznad članka i članak 690.a koji glase:

»Uvid u spis

Članak 690.a

(1) Od pokretanja postupka nadzora od strane Agencije, stranka u postupku ovlaštena je izvršiti uvid u spis.

(2) Spis iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od svih dokumenata koje je Agencija primila, izradila ili prikupila za vrijeme vođenja postupka, neovisno o mediju na kojem su pohranjeni.

(3) Uvid u spis omogućit će se stranki ili pomoću uređaja za pohranu elektroničkih podataka, uključujući bilo koji uređaj koji može biti dostupan u budućnosti, ili putem preslike dostupnih spisa u papirnatom obliku dostavljenih stranki koji se stranki šalju poštom ili pozivanjem stranaka da pregledaju dostupne spise u prostorijama Agencije.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na uvid u spis ne odnosi se na povjerljive informacije koje je Agencija primila u svrhu obavljanja nadzora ili drugih zadataka na koje je ovlaštena ili koje je Agencija primila u postupku razmjena informacija s drugim nadzornim tijelima u Republici Hrvatskoj ili izvan nje.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na uvid u spis ne odnosi se na informacije koje predstavljaju poslovnu ili profesionalnu tajnu pravne ili fizičke osobe koja nije stranka u postupku.

(6) Omogućavanje uvida u spis stranki u postupku ne utječe na pravo Agencije da otkriva ili upotrebljava informacije potrebne za dokazivanje povrede prava.«.

Članak 155.

U članku 695. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. do 12. koji glase:

»(7) Subjekt nadzora dužan je otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te Agenciji podnijeti izvještaj o mjerama koje je poduzeo za njihovo otklanjanje, unutar roka koji je odredila Agencija.

(8) Izvještaju iz stavka 7. ovoga članka subjekt nadzora dužan je priložiti dokumentaciju i druge dokaze iz kojih je vidljivo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

(9) Kad izvještaj iz stavka 7. ovoga članka nije potpun ili iz dokumentacije u prilogu ne proizlazi da su nezakonitosti otklonjene, Agencija će zatražiti nadopunu izvještaja i rok u kojemu se izvještaj mora nadopuniti.

(10) Kad Agencija ne zatraži nadopunu izvještaja iz stavka 9. ovoga članka, u roku od 60 dana od podnošenja izvještaja iz stavka 7. ovoga članka, smatrat će se da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

(11) Ako Agencija iz izvještaja iz stavka 7. ovoga članka, priložene dokumentacije i drugih dokaza zaključi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, donijet će rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene te da je postupak nadzora okončan.

(12) Prije donošenja rješenja iz stavka 11. ovoga članka Agencija može provesti ponovni nadzor nad subjektom nadzora u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.«.

Članak 156.

U članku 697. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako su u pitanju nadzorne mjere izrečene radi kršenja dijela drugog ovoga Zakona, nadzorne mjere objavljuju se anonimno u svakom slučaju:

1. kada je mjera izrečena fizičkoj osobi, a Agencija smatra da objavljivanje osobnih podataka u pojedinačnom slučaju nije razmjerno

2. kada bi objavljivanje prouzročilo nerazmjernu štetu uključenim investicijskim društvima ili fizičkim osobama.«.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 9., riječi: »stavaka 1., 2. i 6.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1., 2. i 7.«, a riječi: »stavcima 1., 2. i 7.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 1., 2. i 8.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

U dosadašnjem stavku 10., koji postaje stavak 11., riječi: »stavcima 1. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 1. i 10.«.

U dosadašnjem stavku 11., koji postaje stavak 12., riječi: »stavaka 1. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 10.«.

U dosadašnjem stavku 12., koji postaje stavak 13., riječi: »stavaka 1. i 6.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 7.«.

Dosadašnji stavak 13. briše se.

Članak 157.

U članku 698. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ukupni prihod je ukupni godišnji prihod koji je pravni subjekt ostvario od obavljanja svih gospodarskih djelatnosti utvrđen na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta, uključujući brutoprihod koji se sastoji od kamatnih i srodnih prihoda, prihoda od dionica i drugih vrijednosnih papira s varijabilnim i fiksnim prihodom i prihoda od naknada i provizija«.

U stavku 4. na kraju točke 7. briše se točka i dodaje točka 8. koja glasi:

»8. potencijalni sistemski utjecaj kršenja.«.

Stavak 5. briše se.

Članak 158.

U članku 699. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. nepravomoćne odluke o prekršajima koje se odnose na kršenje odredbi ovoga Zakona, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim odlukama«.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »stavaka 1. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., u drugoj rečenici riječi: »stavaka 1. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

U točki 1. riječi: »stavaka 1. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

U točki 2. riječ: »službenu« briše se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 7., riječi: »stavaka 1. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 8., riječi: »stavkom 6.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 5.«.

U dosadašnjem stavku 10., koji postaje stavak 9., riječi: »stavcima 1. i 7.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 1. i 6.«.

Dosadašnji stavci 11. i 12. postaju stavci 10. i 11.

Dosadašnji stavak 13. briše se.

Članak 159.

U članku 700. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. kao investicijsko društvo nije propisala ili ne primjenjuje politiku primitaka koja je u skladu s uvjetima iz članka 27. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565 ili članka 56. ovoga Zakona«.

U točki 18. riječi: »stavka 1. ovog članka« zamjenjuju se riječima: » članka 75. stavka 1. ovoga Zakona«.

U točki 25. iza riječi: »člankom 80.« dodaju se riječi: »stavkom 4.«.

U točki 49. riječi: »članka 126. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 126. stavka 1.«.

U točki 120. iza riječi: »financijske instrumente« dodaju se riječi: »odnosno sve druge financijske instrumente za koje su zahtjevi uređeni Delegiranom uredbom (EU) br. 2017/588«.

U točki 151. riječi: »točke 136.« zamjenjuju se riječima: »točke 121.«.

U točki 184. riječi: »članka 38.« zamjenjuju se riječima: »članka 381.«.

Točke 190. do 196. mijenjaju se i glase:

»190. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA koji je dobio odobrenje Agencije sukladno članku 358. ovoga Zakona učestalo ne objavljuje podatke propisane člancima 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 što je tehnički moguće bliže stvarnom vremenu, u skladu s člankom 27.g stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

191. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA koji je dobio odobrenje Agencije sukladno članku 358. ovoga Zakona učestalo ne omogućava da su podaci iz članka 27.g stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 besplatno dostupni 15 minuta nakon što ih je APA objavila, u skladu s člankom 27.g stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

192. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA koji je dobio odobrenje Agencije sukladno članku 358. ovoga Zakona učestalo ne distribuira podatke iz članaka 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 na način koji osigurava brz pristup podacima na nediskriminirajućoj osnovi i u formatu koji olakšava konsolidiranje podataka sa sličnim podacima iz drugih izvora, u skladu s člankom 27.g stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

193. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA koji je dobio odobrenje Agencije sukladno članku 358. ovoga Zakona učestalo ne uključuje pojedinosti propisane člankom 27.g stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014 u podatke koje je dužna objaviti sukladno članku 27.g stavku 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 učestalo

194. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA koji je dobio odobrenje Agencije sukladno odredbama ovoga Zakona kontinuirano ne ispunjava organizacijske zahtjeve iz članka 27.g stavaka 3. do 5. Uredbe (EU) br. 600/2014

195. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA koji je dobio odobrenje Agencije sukladno odredbama ovoga Zakona ne održava mehanizme koji osiguravaju da su usluge APA-e razdvojene od ostalih poslovnih funkcija u skladu s člankom 27.g stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014, a utvrdi se kako navedeno postupanje rezultira diskriminacijom prikupljenih podataka

196. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA koji je dobio odobrenje Agencije sukladno odredbama ovoga Zakona ne pohranjuje podatke u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014 i regulatornim tehničkim standardima koje donosi ESMA, sukladno članku 22. stavku 4. Uredbe (EU) br. 600/2014«.

Točke 197. do 203. brišu se.

Dosadašnje točke 204. do 212. postaju točke 197. do 205.

U dosadašnjoj točki 213., koja postaje točka 206., riječi: »stavkom 6.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 5.«.

Dosadašnje točke 214. do 219. postaju točke 207. do 212.

Članak 160.

U članku 701. stavku 1. točki 35. riječi: »članka 29.« zamjenjuju se riječima: »članka 291.«.

Točke 66., 67. i 68. mijenjaju se i glase:

»66. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA koji je dobio odobrenje sukladno odredbama ovoga Zakona ne objavi podatke propisane člancima 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 pod razumnim tržišnim uvjetima u skladu s člankom 27.g stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

67. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA koji je dobio odobrenje sukladno odredbama ovoga Zakona ne distribuira podatke propisane člancima 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 na način koji osigurava brz pristup podacima na nediskriminirajućoj osnovi i u formatu koji olakšava konsolidiranje podataka sa sličnim podacima iz drugih izvora, u skladu s člankom 27.g stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014

68. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je APA koji je dobio odobrenje sukladno odredbama ovoga Zakona ne održava mehanizme koji osiguravaju da su usluge APA-e razdvojene od ostalih poslovnih funkcija u skladu s člankom 27.g stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014«.

Točke 69., 70. i 71. brišu se.

Dosadašnja točka 72., koja postaje točka 69., mijenja se i glasi:

»69. kao pružatelj usluga dostave podataka, investicijsko društvo, kreditna institucija ili tržišni operater koje je ARM, koji je dobio odobrenje sukladno odredbama ovoga Zakona, ne održava mehanizme koji osiguravaju da su usluge ARM-a razdvojene od ostalih poslovnih funkcija u skladu s člankom 27.i stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014.«.

Članak 161.

U članku 702. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000, a koja ne može biti manja od 5% ni veća od 10% ukupnog prihoda koji je ostvarila u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu:

1. ako suprotno članku 159. stavku 3. i članku 166. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona Agenciji ne dostavi propisane izvještaje u propisanom roku

2. ako suprotno članku 166. stavcima 7., 8., 9. i 11. ovoga Zakona ne objavi propisane izvještaje u propisanom roku

3. ako kao investicijsko društvo u likvidaciji obavlja poslove suprotno rješenju Agencije iz članka 49. stavka 4. ovoga Zakona

4. ako osnuje podružnicu ili ovlasti vezanog zastupnika na području druge države članice, bez prethodnog obavještavanja Agencije, suprotno članku 139. stavku 1. ovoga Zakona

5. ako počne pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti preko podružnice u drugoj državi članici prije isteka roka iz članka 140. stavka 3. ovoga Zakona

6. ako osnuje podružnicu na području treće zemlje, bez prethodnog odobrenja Agencije, suprotno članku 143. stavku 1. ovoga Zakona

7. ako regulatorni kapital padne ispod iznosa propisanog člankom 9. Uredbe (EU) br. 2019/2033

8. ako ne ustroji učinkovite postupke za utvrđivanje, upravljanje i praćenje rizika i izvještavanje o rizicima kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi im moglo biti izloženo ili rizika koji predstavlja ili bi moglo predstavljati za druge kako je propisano člankom 50. stavkom 2. točkom 2. ovoga Zakona

9. ako ne uspostavi primjerene mehanizme unutarnje kontrole, uključujući odgovarajuće administrativne i računovodstvene postupke čija je namjena osiguravanje usklađenosti s odlukama i postupcima na svim razinama investicijskog društva kako je propisano člankom 50. stavkom 2. točkom 4. ovoga Zakona

10. ako mehanizmi unutarnje kontrole ili računovodstveni postupci investicijskog društva nisu ustrojeni na način da Agenciji omogućuju da u svakom trenutku provjeri usklađenost društava s odredbama ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 2019/2033, u skladu s člankom 50. stavkom 6. ovoga Zakona

11. ako Agenciji ne dostavi ili dostavi nepotpune ili netočne informacije o usklađenosti s obvezom ispunjavanja kapitalnih zahtjeva iz članka 11. Uredbe (EU) br. 2019/2033, protivno članku 54. stavku 1. točki (b) te Uredbe

12. ako Agenciji dostavi nepotpune ili netočne informacije o koncentracijskom riziku iz članka 11. Uredbe (EU) br. 2019/2033, protivno članku 54. stavku 1. točki (e) te Uredbe

13. ako se izlaže koncentracijskom riziku većem od ograničenja utvrđenih u članku 37. Uredbe (EU) br. 2019/2033, ne dovodeći u pitanje članke 38. i 39. te Uredbe

14. ako primjenjuje interni model bez odobrenja ili suprotno odobrenju Agencije iz članka 172. stavka 1. ovoga Zakona

15. ako ponovljeno ili kontinuirano nema na raspolaganju dovoljno likvidne imovine, što je u suprotnosti s člankom 44. Uredbe (EU) br. 2019/2033

16. ako učestalo ne objavljuje informacije o ciljevima i politici upravljanja rizicima iz članka 47. Uredbe (EU) br. 2019/2033, suprotno obvezi iz toga članka Uredbe

17. ako učestalo objavljuje nepotpune ili netočne informacije o ciljevima i politici upravljanja iz članka 47. Uredbe (EU) br. 2019/2033, suprotno obvezi iz toga članka Uredbe

18. ako učestalo ne objavljuje informacije o regulatornom kapitalu iz članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033, suprotno obvezi iz toga članka Uredbe

19. ako učestalo objavljuje nepotpune ili netočne informacije o regulatornom kapitalu iz članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033, suprotno obvezi iz toga članka Uredbe

20. ako učestalo ne objavljuje informacije o svojoj usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 i u članku 170. ovoga Zakona, suprotno obvezi iz članka 50. Uredbe (EU) br. 2019/2033

21. ako učestalo objavljuje nepotpune ili netočne informacije o svojoj usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2019/2033 i u članku 170. ovoga Zakona, suprotno obvezi iz članka 50. Uredbe (EU) br. 2019/2033

22. ako vrši isplate imateljima instrumenata uključenih u regulatorni kapital investicijskog društva u slučajevima kada članci 28., 52. ili 63. Uredbe (EU) br. 575/2013 zabranjuju takvu isplatu imateljima instrumenata uključenih u regulatorni kapital

23. ako suprotno zabrani iz članka 45. stavka 8. ovoga Zakona, nakon ukidanja odobrenja za rad, započne obavljati ili obavi novi posao vezan za obavljanje investicijskih usluga ili investicijskih aktivnosti

24. ako ne izradi ili Agenciji ne dostavi plan oporavka ili usvojeni plan oporavka, ne primjenjuje ili ne ažurira plan oporavka sukladno člancima 178. do 181. ovoga Zakona i pravilnika donesenog na temelju članka 178. stavka 10. ovoga Zakona

25. ako sklopi sporazum o potpori suprotno članku 182. stavku 3. ovoga Zakona ili ne obavijesti Agenciju o sklapanju sporazuma o potpori sukladno članku 186. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona

26. ako suprotno članku 187. stavku 1. ovoga Zakona da potporu bez prethodne suglasnosti Agencije ili ako ne obavijesti o namjeri davanja potpore sukladno članku 189. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

27. ako ne dostavi odluku o davanju financijske potpore sukladno članku 190. stavku 1. ovoga Zakona ili ako javno ne objavi ili najmanje jednom godišnje ne ažurira informacije iz članka 190. stavka 3. ovoga Zakona protivno članku 190. stavku 3. ovoga Zakona

28. ako obavlja druge djelatnosti, osim onih za koje je dobila odobrenje za rad, suprotno zabrani iz članka 37. stavka 2. ovoga Zakona

29. ako za člana uprave imenuje osobu koja ne ispunjava uvjete iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona

30. ako ne smijeni člana uprave koji prestane ispunjavati uvjete iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona

31. ako za člana nadzornog odbora imenuje osobu koja ne ispunjava uvjete iz članka 34. stavka 5. ovoga Zakona

32. ako ne smijeni člana nadzornog odbora koji prestane ispunjavati uvjete iz članka 34. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 162.

U članku 703. točki 8. riječi: »točkom 5.« zamjenjuju se riječima: »točkom 6.«.

U točki 14. iza riječi: »podataka« dodaju se riječi: »koji je odobrenje za rad dobio sukladno ovom Zakonu«, a riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

U točki 15. riječi: »tu robnu« zamjenjuju se riječju: »određenu«.

Članak 163.

U članku 704. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.

Članak 164.

Iza članka 704. dodaje se naslov iznad članka i članak 704.a koji glasi:

»Prekršaji članica grupe investicijskog društva

Članak 704.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000, a koja ne može biti manja od 5% ni veća od 10% ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, a ako izvješća za tu godinu nema, uzet će se posljednje dostupno službeno godišnje izvješće, kaznit će se:

1. investicijski holding ili mješoviti financijski holding koji je kao člana upravljačkog tijela imenovao osobu koja nema dostatno znanje, vještine ili iskustvo, u skladu s člankom 226. stavkom 3. ovoga Zakona

2. mješoviti holding koji na zahtjev Agencije ne dostavi Agenciji informacije iz članka 226. stavka 4. točke 1. ovoga Zakona

3. mješoviti holding koji ne dozvoli Agenciji provođenje izravnih inspekcija iz članka 226. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 35.000,00 kuna.«.

Članak 165.

U članku 708. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. protivno članku 462. stavku 5. ovoga Zakona, ne izrađuje godišnji izvještaj u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2018/815 kojom se određuje jedinstveni elektronički format za izvještavanje, počevši od poslovne godine koja počinje 1. siječnja 2021. ili nakon tog datuma«.

Članak 166.

U članku 710. stavku 1. točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7. do 11. postaju točke 6. do 10.

Članak 167.

Iznad članka 717. dodaje se naslov koji glasi: »Teži prekršaji središnje druge ugovorne strane«.

U članku 717. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. ne obavijesti Agenciju bez odgode o svakom incidentu koji ima značajan negativan učinak na sigurnost njezinih mrežnih i informacijskih sustava u skladu s člankom 548. stavkom 7. ovoga Zakona, a zbog kojeg je više od polovine ukupnog broja korisnika pogođeno prekidom obavljanja djelatnosti, isto je izazvalo potpuni prekid obavljanja djelatnosti na širem zemljopisnom području te ostale okolnosti koje su dovele ili mogle dovesti do teških poremećaja u sustavu poravnanja kojim središnja druga ugovorna strana upravlja«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Iza dosadašnje točke 6., koja postaje točka 7., dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. ne osigura da novi zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 573. stavka 2. ovoga Zakona bude podnesen najmanje 30 radnih dana od dana primitka obavijesti o ukidanju ili odbijanju izdavanja suglasnosti za imenovanje člana uprave u skladu s člankom 574. stavkom 6. ovoga Zakona, a u vezi s člankom 550. stavkom 5. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 7., 8. i 9. postaju točke 9., 10. i 11.

U dosadašnjoj točki 10., koja postaje točka 12., riječi: »stavkom 1.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 1. do 3.«.

U dosadašnjoj točki 11., koja postaje točka 13., riječi: »članka 555. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 556.«.

U dosadašnjoj točki 12., koja postaje točka 14., riječi: »članka 555. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 556.«.

Dosadašnje točke 13. i 14. postaju točke 15. i 16.

Članak 168.

U članku 718. ispred riječi: »Novčanom« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

U točki 1. riječi: »člankom 554. stavkom 1.« zamjenjuju se riječima: »člankom 557. stavkom 2.«.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. ne obavijesti Agenciju bez odgode o svakom incidentu koji ima značajan negativan učinak na sigurnost njezinih mrežnih i informacijskih sustava u skladu s člankom 548. stavkom 7. ovoga Zakona, pri čemu takvo nepostupanje nema značaj iz članka 717. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 4. do 7. postaju točke 5. do 8.

U dosadašnjoj točki 8., koja postaje točka 9., riječi: »stavkom 9.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 10.«.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 10.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba središnje druge ugovorne strane.«.

Članak 169.

U članku 720. stavku 1. točki 6. riječi: »članku 547.« zamjenjuju se riječima: »članku 581.«.

U točki 9. riječi: »člankom 580.« zamjenjuju se riječima: »pravilnikom iz članka 580.«.

U točki 10. riječi: »člankom 580. stavkom 4.« zamjenjuju se riječima: »pravilnikom iz članka 580. stavka 4.«.

Na kraju točke 12. briše se točka i dodaje točka 13. koja glasi:

»13. ne osigura da novi zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 573. stavka 2. ovoga Zakona bude podnesen najmanje 30 radnih dana od dana primitka obavijesti o ukidanju ili odbijanju izdavanja suglasnosti za imenovanje člana uprave u skladu s člankom 574. stavkom 6. ovoga Zakona.«.

Članak 170.

U članku 721. stavku 1. iza točke 5. dodaju se nove točke 6. i 7. koje glase:

»6. na svojoj internetskoj stranici ne objavi podatke u skladu s člankom 569. stavkom 5. ovoga Zakona

7. na svojoj internetskoj stranici ne objavi i/ili ne obnavlja objavljene podatke u skladu s člankom 569. stavkom 6. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 6. do 8. postaju točke 8. do 10.

U dosadašnjoj točki 9., koja postaje točka 11., riječi: »člankom 580. stavkom 4.« zamjenjuju se riječima: »pravilnikom iz članka 580. stavka 4.«.

U dosadašnjoj točki 10., koja postaje točka 12., riječi: »člankom 580.« zamjenjuju se riječima: »pravilnikom iz članka 580.«.

Članak 171.

U članku 723. stavku 1. točki 2. riječi: »stavku 11.« zamjenjuju se riječima: »stavku 10.«.

Iza točke 11. briše se točka i dodaju se točke 12., 13. i 14. koje glase:

»12. ako središnji depozitorij ne postupi po rješenju donesenom na temelju članka 619. stavka 3. ovoga Zakona

13. ako središnji depozitorij na svojim internetskim stranicama ne objavi odluku o otvaranju postupka sanacije, čime postupa suprotno članku 607. stavku 2. ovoga Zakona

14. ako središnji depozitorij na svojim internetskim stranicama ne objavi sve naknadne odluke kojima se provodi odluka o otvaranju postupka sanacije, čime postupa suprotno članku 607. stavku 2. ovoga Zakona.«.

Članak 172.

U članku 725. stavku 1. točki 16. riječi: »MTP-u ili izvan uređenog tržišta i MTP-a,« zamjenjuju se riječima: »MTP-u, OTP-u ili izvan uređenog tržišta, MTP-a i OTP-a,«.

U točki 20. iza riječi: »članka 659.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

U točki 28. riječi: »burzu ili operatera MTP-a« zamjenjuju se riječima: »burzu, operatera MTP-a ili OTP-a«.

Članak 173.

U članku 726. stavku 1. točki 8. riječi: »stavku 6.« zamjenjuju se riječima: »stavku 5.«.

Članak 174.

Iza članka 726. dodaje se naslov iznad članka i članak 726.a koji glase:

»Teški prekršaji vezani za obvezu dematerijalizacije

Članak 726.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj subjekt iz članka 525. stavka 4. točaka 3. do 7. ovoga Zakona:

1. koji suprotno odredbi članka 525. stavka 4. ovoga Zakona ne izvrši dematerijalizaciju prenosivih vrijednosnih papira

2. koji izdaje vrijednosne papire koji su uvršteni ili primljeni u trgovinu ili kojima se trguje na nekom od mjesta trgovanja, a suprotno odredbi članka 525. stavka 7. ovoga Zakona iste ne izda u nematerijaliziranom obliku

3. koji suprotno odredbi članka 150. stavka 1. ovoga Zakona prethodno izdane vrijednosne papire ne upiše u središnjem depozitoriju u roku propisanom u članku 150. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

4. koji suprotno odredbi članka 150. stavka 2. ovoga Zakona prethodno izdane vrijednosne papire ne upiše u središnjem depozitoriju u roku propisanom u članku 150. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u subjektu iz članka 525. stavka 4. točaka 1. i 2. ovoga Zakona.«.

Članak 175.

U članku 736. stavku 2. riječi: »člankom 295. stavcima 18., 19. i 20.« zamjenjuju se riječima: »člankom 295. stavcima 17., 18. i 19.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izdavanje odobrenja za rad kreditnoj instituciji iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013

Članak 176.

(1) Agencija će Hrvatsku narodnu banku izvijestiti ako se predviđa da ukupna imovina investicijskog društva koje je prije 25. prosinca 2019. podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točaka 3. i 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.) iznosi ili premašuje 30.000.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

(2) O okolnostima iz stavka 1. ovoga članka Agencija će bez odgode izvijestiti investicijsko društvo odnosno Hrvatsku narodnu banku.

Primjena Uredbe (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana

Članak 177.

Odredbe članka 555. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.), pravilnika iz članka 555. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.) te članka 556. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.) prestaju važiti 12. veljače 2022. početkom primjene Uredbe (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredaba (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 te direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (SL L 22, 22. 1. 2021.).

Obveza upisa u središnjem depozitoriju

Članak 178.

(1) Subjekti iz članka 525. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.) koji su izdali vrijednosne papire javnom ponudom na području Republike Hrvatske prije stupanja na snagu toga Zakona, a nisu ih izdali kao nematerijalizirane vrijednosne papire u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/08., 146/08., 74/09., 54/13., 159/13., 18/15., 110/15., 123/16. i 131/17.), obvezni su takve prethodno izdane vrijednosne papire upisati u središnjem depozitoriju u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Dionička društva koja prije stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.) nisu prethodno izdane dionice upisale u središnjem depozitoriju obvezna su takve, prethodno izdane vrijednosne papire upisati u središnjem depozitoriju u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 179.

(1) Investicijska društva i burza dužni su uskladiti se s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Investicijsko društvo koje je do stupanja na snagu ovoga Zakona malom ulagatelju dostavljalo informacije iz članka 87. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.) u papirnatom obliku dužno je najmanje 60 dana nakon stupanja na snagu ovoga Zakona malog ulagatelja obavijestiti o:

1. prelasku na dostavu informacija u elektroničkom obliku

2. o tome da može odabrati nastaviti primati informacije u papirnatom obliku

3. da će istekom roka od 60 dana, ako ne zatraži nastavak pružanja informacija u papirnatom obliku, doći do promjene na dostavu u elektroničkom obliku.

(3) Investicijsko društvo malog ulagatelja koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prima informacije u elektroničkom obliku nije dužno obavijestiti o okolnostima iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Postupci započeti pred Agencijom prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18. i 17/20.).

(5) Upravno vijeće Agencije će u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona s odredbama ovoga Zakona uskladiti sljedeće pravilnike:

1. Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje (»Narodne novine«, br. 39/19.)

2. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva (»Narodne novine«, br. 96/18. i 132/20.)

3. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva (»Narodne novine«, br. 36/21.)

4. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva (»Narodne novine«, br. 89/18.).

(6) Upravno vijeće Agencije će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članaka 40., 48. i 51. ovoga Zakona.

Članak 180.

Izrada godišnjih financijskih izvještaja sukladno članku 134. stavku 1. ovoga Zakona odnosi se na godišnje izvještaje za poslovnu godinu koja počinje 1. siječnja 2021. i nakon toga datuma.

Stupanje na snagu

Članak 181.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 4. stavka 1. točke 14., koji je izmijenjen člankom 4. ovoga Zakona, a koji stupa na snagu 10. studenoga 2021., odredbe članka 462. stavka 5., koji je izmijenjen člankom 134. stavkom 1. ovoga Zakona i koji stupa na snagu 1. siječnja 2022., odredbe članka 295.a koji je dodan člankom 90. ovoga Zakona te odredbe članka 344.a koji je dodan člankom 97. ovoga Zakona, a koji stupaju na snagu 28. veljače 2023.

Klasa: 022-03/21-01/37

Zagreb, 15. srpnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.