Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

NN 83/2021 (21.7.2021.), Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

Vlada Republike Hrvatske

1527

Na temelju članka 78. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (»Narodne novine«, broj 127/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2021. donijela

UREDBU

O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak l.

Ovom Uredbom propisuje se postupanje s kontroliranim i novim tvarima te fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s uređajima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadrže, provjeru propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visinu naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, obveze centrima za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, obveze Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise, način izvješćivanja o tim tvarima, vođenje mrežnih aplikacija za očevidnike o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima te podacima o nepokretnoj opremi i sustavima te druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

Ovom se Uredbom osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/661 оd 25. travnja 2019. o osiguravanju neometanog funkcioniranja elektroničkog registra kvota za stavljanje fluorougljikovodika na tržište (Tekst značajan za EGP) (SL L 112, 26. 4. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/661).

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. Centar: centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

2. fluorirani staklenički plinovi: fluorougljikovodici, perfluorougljici, sumporov heksafluorid i ostali staklenički plinovi koji sadrže fluor, a navedeni su u Prilogu 1. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (SL L 150, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima)

3. ispuštanje: namjerno ispuštanje kontroliranih i novih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu

4. kontrolirane tvari: tvari koje oštećuju ozonski sloj, a navedene su u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (preinaka) (SL L 286, 31. 10. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj)

5. naknada za uništavanje: naknada koju poduzetnik uplaćuje radi pokrivanja troškova uništavanja otpadnih tvari

6. nerabljene tvari: tvari koje prethodno nisu bile korištene

7. nove tvari: tvari navedene u Prilogu II. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, bilo pojedinačne ili u mješavini bez obzira jesu li nerabljene, prikupljene, obnovljene ili oporabljene

8. operater uređaja ili opreme: pravna osoba ili obrtnik koji upravlja, odnosno ima stvarni nadzor nad tehničkim radom rashladnih ili klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline ili protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara, visoko naponskim sklopnim uređajima uključujući njihove cjevovode koji sadrže kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove

9. obnavljanje: ponovno korištenje prikupljenog flouriranog stakleničkog plina nakon osnovnog postupka pročišćavanja

10. oporaba: ponovna prerada prikupljenog flouriranog stakleničkog plina radi postizanja jednakog učinka nerabljene tvari, uzimajući u obzir njegovu namjenu

11. otpadne tvari: tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi koji nakon postupka obnavljanja i/ili oporabe ne udovolje fizikalno-kemijskim svojstvima nerabljene tvari i s njima se postupa sukladno posebnom propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom

12. ovlašteni serviser: serviser koji je ishodio dozvolu za obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (»Narodne novine«, broj 127/19.; u daljnjem tekstu: Zakon) ili potvrdu o upisu u Registar pravnih osoba i obrtnika koji se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari (u daljnjem tekstu: Registar)

13. ovlaštena osoba: fizička osoba koja je ishodila uvjerenje o položenom stručnom ispitu sukladno Zakonu

14. poduzetnik: operater uređaja ili opreme ili pravna osoba ili obrtnik koji proizvodi, servisira, prikuplja, obnavlja, oporabljuje, koristi, uništava, uvozi, izvozi i/ili unosi/iznosi kontrolirane tvari, nove tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove

15. prikupljanje: sakupljanje i skladištenje fluoriranih stakleničkih plinova iz proizvoda, uključujući spremnike, i opreme tijekom održavanja ili servisiranja ili prije zbrinjavanja proizvoda i opreme

16. tvari koje oštećuju ozonski sloj: klorofluorougljici (CFC spojevi), spojevi klora, fluora, ugljika i vodika (HCFC spojevi), ugljik-tetraklorid, metil-kloroform i haloni, odnosno to su kontrolirane i nove tvari navedene u Prilogu I. i Prilogu II. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

17. uništavanje: postupak kojim se sav fluorirani staklenički plin ili njegov veći dio trajno pretvara ili razlaže u jednu ili više stabilnih tvari koje nisu fluorirani staklenički plinovi.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu.

(3) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. POSTUPANJE S TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA TE S UREĐAJIMA I OPREMOM KOJI SADRŽE TE TVARI ILI O NJIMA OVISE

Članak 4.

Zabranjuje se ispuštanje u zrak kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova za vrijeme obavljanja aktivnosti prikupljanja, provjere propuštanja, održavanja ili servisiranja uređaja i opreme.

Članak 5.

(1) Ovlašteni serviser prikuplja kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove u za to namijenjene spremnike, za vrijeme obavljanja djelatnosti servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, kako bi se obnovili, oporabili ili uništili.

(2) Prikupljene tvari iz stavka 1. ovoga članka koje se ne mogu obnoviti ovlašteni serviser predaje Centru.

Članak 6.

(1) Poduzetnik može prodavati kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove samo pravnim osobama i obrtnicima te Centru, koji predoče dozvolu tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja ili potvrdu o upisu u Registar koju izdaje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša.

(2) Zahtjev za upis u Registar podnosi se na obrascu REG.

Članak 7.

(1) Operater nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži tri kg ili više kontrolirane tvari ili pet tona CO2 ekvivalenta ili više fluoriranih stakleničkih plinova dužan je prijaviti u roku od 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu uključivanje tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša.

(2) Prijava nepokretnih uređaja i opreme podnosi se na obrascu PNOS korištenjem elektroničke programske opreme koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka.

(3) Elektroničku programsku opremu iz stavka 2. ovoga članka osigurava tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u sklopu Informacijskog sustava za klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja sukladno Zakonu.

(4) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dodjeljuje korisničko ime i zaporku za pristup elektroničkoj programskoj opremi.

(5) Operater uređaja ili opreme dužan je prijaviti u roku od 15 dana tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša sve promjene nastale nakon prijave uređaja ili opreme iz stavka 1. ovoga članka putem elektroničke programske opreme iz stavka 2. ovoga članka.

III. PROVJERA PROPUŠTANJA

Članak 8.

(1) Operater uređaja ili opreme poduzima sve potrebne tehnički izvedive mjere kako bi se spriječilo propuštanje, što prije otklonilo svako otkriveno propuštanje i smanjile emisije kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu.

(2) Provjera propuštanja tvari iz stavka 1. ovoga članka obvezna je za:

– nepokretne uređaje i opremu za hlađenje i klimatizaciju i dizalice topline

– nepokretne protupožarne sustave

– rashladne jedinice kamiona hladnjača i prikolica hladnjača

– električnih rasklopnih uređaja

– organskih Rankineovih ciklusa.

(3) Provjeru propuštanja obavljaju ovlašteni serviseri iz članka 3. stavka 1. točke 12. ove Uredbe u skladu s propisanom učestalošću iz članka 23. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i članka 4. Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima.

(4) O obavljenom pregledu uređaja ili opreme ovlašteni serviser sastavlja zapisnik.

(5) Ovlašteni serviser iz stavka 4. ovoga članka operateru uređaja ili opreme iz stavka 2. ovoga članka obavezan je za svaku provjeru propuštanja dostaviti zapisnik koji se čuva pet godina.

(6) Za uređaje ili opremu koji sadrže tri kg ili više kontrolirane tvari ili pet tona CO2 ekvivalenta ili više fluoriranih stakleničkih plinova operater uređaja ili opreme iz stavka 1. ovoga članka vodi servisnu karticu na obrascima SK 1 i/ili SK 2, odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.

(7) Ovlašteni serviser sastavlja zapisnik za sve rashladne i klimatizacijske uređaje ili opremu koje je zatekao prazne, odnosno bez kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleničkog plina na obrascu KTZ 1.

IV. NAČIN PRIKUPLJANJA, OBNAVLJANJA, OPORABE I UNIŠTAVANJA, VISINA NAKNADE I NAČIN OBRAČUNA TROŠKOVA

Članak 9.

(1) Operater uređaja ili opreme osigurava prikupljanje kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova sadržanih u rashladnim i klimatizacijskim uređajima i opremi, dizalicama topline, rashladnim jedinicama kamiona hladnjača i prikolica hladnjača, u protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara prilikom održavanja, servisiranja ili isključivanja iz uporabe ovih proizvoda i opreme.

(2) Ovlašteni serviser prikuplja tvari iz stavka 1. ovoga članka kako bi se te tvari obnovile, oporabile ili uništile.

(3) Ovlaštena osoba prikuplja i zbrinjava fluorirane stakleničke plinove sadržane u opremi koja sadrži otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova i u visokonaponskim sklopnim aparatima prilikom održavanja, servisiranja ili isključivanja iz uporabe ovih proizvoda i opreme na način propisan posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

(4) Hladnjaci i ledenice, koji se upotrebljavaju u kućanstvu, a sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove, moraju se prilikom konačnog isključivanja iz uporabe zbrinuti sukladno propisima o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom.

(5) Iz proizvoda iz stavka 4. ovoga članka, uključujući izolacijski materijal, ovlašteni serviser prikuplja kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove.

(6) Operater nepokretne opreme mora za opremu koja je izvan uporabe više od 12 mjeseci i sadrži tri kg ili više kontrolirane tvari ili pet tona CO2 ekvivalenta ili više fluoriranih stakleničkih plinova, osigurati prikupljanje ovih tvari od strane ovlaštenog servisera i o tome dobiti potvrdu (zapisnik).

(7) O prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tvari, ovlašteni serviser vodi očevidnik.

(8) Očevidnik se čuva pet godina.

(9) Podatke iz stavka 7. ovoga članka ovlašteni serviser iz članka 3. stavka 1. točke 12. ove Uredbe dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu putem elektroničke programske opreme na obrascu KT 1.

(10) Ovlaštene osobe iz članka 3. stavka 1. točke 13. ove Uredbe prilikom održavanja, servisiranja, demontaže ili uklanjanja opreme za uništavanje, obnavljanje ili oporabu prikupljaju kontrolirane tvari sukladno članku 22. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i članku 8. Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima.

Članak 10.

(1) Centar preuzima prikupljene kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove iz rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koje ovlašteni serviser dovozi u spremnicima s povratnim ventilom koji imaju oznaku vrste i naziva uporabljene kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleničkog plina i skladišti te tvari i/ili plinove u za tu svrhu određenom prostoru.

(2) Nakon preuzimanja kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, Centar ovlaštenom serviseru vraća prazne spremnike iz stavka 1. ovoga članka i izdaje potvrdu o preuzetoj količini kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova.

(3) Centar isplaćuje naknadu ovlaštenom serviseru u iznosu od 1,00 kuna po kilogramu preuzetih kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, osim za preuzete halone.

Članak 11.

(1) Centar izrađuje analizu preuzetih i/ili prikupljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova kojom se utvrđuje pogodnost za oporabu ili obnavljanje tih tvari i plinova.

(2) Centar oporabljuje prikupljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove za koje se analizom utvrdi da su pogodne za oporabu.

Članak 12.

(1) Centar stavlja na tržište u svrhu daljnjeg korištenja oporabljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove koji udovoljavaju fizikalno-kemijskim svojstvima nerabljene tvari.

(2) Prilikom stavljanja na tržište oporabljene tvari iz stavka 1. ovoga članka moraju biti popraćene izvješćem o kvaliteti kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova koje izrađuje Centar ili ovlašteni laboratorij.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka Centar čuva dvije godine.

(4) Tvari iz članka 3. stavka 1. točke 11. ove Uredbe Centar proglašava otpadom i osigurava njihovo uništavanje.

(5) Tvari iz stavka 4. ovog članka uništavaju se sukladno članku 22. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i članku 8. Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima.

(6) S tvarima iz stavka 4. ovoga članka postupa se sukladno posebnom propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

Članak 13.

Ovlašteni serviser osigurava prijevoz prikupljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u Centar.

Članak 14.

(1) Poduzetnik koji uvozi/unosi kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove u svrhu stavljanja na tržište Republike Hrvatske ili za svoje potrebe, uplaćuje naknadu za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka iznosi 1,5 kuna po kilogramu uvezene/unesene nerabljene kontrolirane tvari i/ili fluoriranog stakleničkog plina.

(3) Obveza plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka nastaje u trenutku uvoza/unosa kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u svrhu stavljanja na tržište ili za vlastite potrebe.

(4) Fond obračunava iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka na temelju podataka iz članka 18. ove Uredbe.

(5) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dostavlja Fondu podatke iz članka 18. ove Uredbe za proteklu kalendarsku godinu u roku od 30 dana od primitka tih podataka.

Članak 15.

(1) Fond iz prikupljenih sredstava iz članka 14. ove Uredbe nadoknađuje Centru troškove prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja otpadnih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Fond iz prikupljenih sredstava iz članka 14. ove Uredbe nadoknađuje Centru troškove skladištenja oporabljenih halona.

(3) Troškovi prikupljanja i uništavanja otpadnih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se na temelju stvarnih troškova preuzimanja, privremenog skladištenja, fizikalno-kemijske analize, razvrstavanja, izvoza/iznosa i uništavanja otpadnih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

V. NAČIN OZNAČAVANJA

Članak 16.

(1) Proizvodi, uređaji i oprema moraju biti popraćeni izjavom da proizvod, uređaj i oprema ne sadrži kontrolirane tvari na obrascu KT 2.

(2) Svaki proizvod, uređaj i oprema iz stavka 1. ovoga članka, prilikom stavljanja na tržište, mora imati obavijest o proizvodu, uređaju i opremi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(3) U obavijesti o proizvodu, uređaju i opremi mora biti uočljivo označeno da proizvod, uređaj i oprema ne sadrže kontrolirane tvari.

(4) Obavijest o proizvodu, uređaju i opremi mora biti lako uočljiva, čitljiva i trajna.

(5) Ako se podaci zahtijevani u skladu s ovim člankom dodatno upisuju na oznaku koja je već pričvršćena na predmetni proizvod, uređaj ili opremu, upisani znakovi ne smiju biti manji od najmanjih znakova kojima su napisani ostali podaci na oznaci.

VI. NAČIN IZVJEŠĆIVANJA

Članak 17.

(1) O prikupljenim, obnovljenim, oporabljenim i uništenim kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima Centar vodi očevidnik koji sadrži podatke o:

(a) poduzetniku od kojeg je preuzeo kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove

(b) vrsti i količini prikupljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

(c) rezultatima analize prikupljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova o pogodnosti za oporabu ili obnavljanje

(d) količini obnovljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

(e) količini oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

(f) količini otpadnih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova koji se ne mogu oporabiti ili ne udovoljavaju fizikalno--kemijskim svojstvima nerabljene tvari

(g) poduzetniku koji je preuzeo otpadne kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove u svrhu uništavanja

(h) količini uništenih otpadnih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka čuva se pet godina.

(3) Podatke iz stavka 1. ovoga članka Centar dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu putem elektroničke programske opreme na obrascu KT 3.

(4) Elektroničku programsku opremu iz stavka 3. ovoga članka osigurava tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u sklopu Informacijskog sustava za klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja sukladno Zakonu.

(5) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša dodjeljuje korisničko ime i zaporku za pristup elektroničkoj programskoj opremi.

Članak 18.

(1) Poduzetnik koji uvozi/unosi, izvozi/iznosi, uništava i/ili proizvodi tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša podatke za svaku kontroliranu tvar i novu tvar te za fluorirane stakleničke plinove za prethodnu kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se elektroničkim putem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša na obrascima KT 4 i KT 5.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša poduzima odgovarajuće mjere za zaštitu povjerljivosti podataka koji su mu dostavljeni.

Članak 19.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša surađuje s Europskom komisijom sukladno članku 8. Uredbe (EU) 2019/661, a vezano za razmjenu podataka iz članaka 3. i 4. iste Uredbe, koje su dostavili poduzetnici iz članka 3. stavka 1. točke 14. ove Uredbe, za potrebe upisa u središnji elektronički registar iz Uredbe (EU) 2019/661 za upravljanje kvotama za stavljanje fluorougljikovodika na tržište te izvješćivanje o njima, uključujući opremu napunjenu fluorougljikovodikom stavljenu na tržište.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša razmjenjuje podatke prikupljene putem obrazaca iz članka 20. ove Uredbe.

Članak 20.

Obrasci PNOS, SK l, SK 2, KTZ l, KT l, KT 2, KT 3, KT 4, KT 5 i REG sastavni su dio ove Uredbe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Ugovori o obavljanju djelatnosti Centra za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova sklopljeni između Fonda i Centara na temelju članka 10. stavka 1. a u vezi s odredbom članka 15. stavaka 3. i 4. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (»Narodne novine«, broj 90/14.) ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

(2) Fond će, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, sklopiti ugovor s Centrima u svrhu uređivanja međusobnih odnosa radi isplate troškova iz članka 15. stavka 1. ove Uredbe.

(3) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na rok od jedne godine, uz mogućnost produženja po isteku toga roka.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (»Narodne novine«, broj 90/14.).

Članak 23.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/08

Urbroj: 50301-05/20-21-5

Zagreb, 16. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac PNOS

PRIJAVA NEPOKRETNIH UREĐAJA I OPREME

Obrazac za prijavu nepokretnih uređaja i opreme koji sadrže tri kg ili više kontrolirane tvari ili pet tona CO2 ekvivalenta ili više fluoriranih stakleničkih plinova (članak 7. stavak 2. Uredbe)

Operater (vlasnik ili korisnik uređaja ili opreme)
Naziv (tvrtka):
Ime i prezime odgovorne osobe:
Ulica:
Kućni broj:
Grad:
Poštanski broj:
Telefon:
Fax:
E-mail:
OIB:
Registarski broj ovlaštenog servisera1)
Podaci o uređaju/opremi
Uređaj i oprema

Mogući izbor:

Rashladna oprema, klimatizacijska oprema i dizalice topline

Uređaji/oprema/sustavi koji sadrže otapala

Protupožarni uređaji/sustavi

Aparati za gašenje požara

Visokonaponski sklopni uređaji

Ako se dotični uređaj/sustav/oprema ne može opisati ponuđenim tekstom opišite ga po vlastitom nahođenju

Vrsta (za rashladne sustave)

Split rashladni uređaj/dizalica topline – uređaj s jednim kompresorom i jednim isparivačem;

Multi split rashladni sustav dizalica topline – uređaj s jednim ili više kompresora i više isparivača;

Indirektni sustav hlađenja – rashladnici vode ili kapljevine;

Ako se dotični uređaj/sustav ne može opisati ponuđenim tekstom opišite ga po vlastitom nahođenju

Proizvođač:
Tip:
Model:
Serijski broj:
Godina proizvodnje:
Datum nabavke:
Vrsta radne tvari:
Masa radne tvari sadržana u uređaju/opremi/sustavu u kilogramima:
Lokacija objekta u kojem je smještena oprema/sustav:Ulica:
Kućni broj:
Poštanski broj:
Grad ili mjesto
Namjena uređaja/opreme/sustava:

Hlađenje prostora (klimatizacija)

Hlađenje robe (npr. radi skladištenja)

Hlađenje u tehnološkim procesima

Hlađenje u prehrambenoj industriji

Zamrzavanje robe (npr. radi skladištenja)

Dizalica topline

Oprema/sustavi za proizvodnju leda

Oprema/sustavi za ukapljivanje plinova

Oprema/sustavi za gašenje požara

Visokonaponski sklopni uređaji

Temperatura hlađenja[°C]
Rashladni učinak[kW]
Priključna električna snaga kompresora[kW]
Volumen sakupljača kapljevinelitara
Masa radne tvari nadopunjena u sustav[kg]
Prijavljujem puštanje u pogon navedeni uređaj/opremu/sustav na gore navedenoj lokaciji. Datum puštanja u pogon:

Prijavljujem promjene navedenog uređaja/opreme/sustava na gore navedenoj lokaciji.

Datum promjene:

Vrsta promjene: isključivanje iz pogona; ne radi; ponovno uključenje u pogon; zamjena radne tvari; dopuna količine radne tvari, promjena operatera; prodaja uređaja/opreme/sustava

Novi operater:

Prodano operateru:

Nova radna tvar:

Datum:Ime i prezime osobe koja je ispunila prijavu:


1) Registarski broj dodjeljuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša iz Registra.

PRILOG 2.

Obrazac SK 1

SERVISNA KARTICA RASHLADNE I KLIMATIZACIJSKE OPREME I DIZALICA TOPLINE

Naziv (tvrtka) operatera:
Adresa (ulica, grad):
Telefon:
Kontakt osoba operatera:
Vrsta stacionarne opreme:Serijski broj (S/N)
Opis1)Hermetički zatvoren?Da/Ne
Lokacija opremeDatum ugradnje
Vrsta radne tvariKoličina radne tvari [kg]
Dodane količine radne tvari
DatumOvlašteni serviser (Broj iz REG 11)Fizička osoba – Serviser
(Broj iz REG 22)
Vrsta radne tvari/rashladnog sredstvaDodana
količina [kg]
Uzrok dodavanja
      
      
Prikupljanje/Uklanjanje radne tvari
DatumOvlašteni serviser (Broj iz REG 11)Fizička osoba – Serviser
(Broj iz REG 22)
Vrsta radne tvari/rashladnog sredstvaUklonjena količina [kg]Uzrok prikupljanja/uklanjanja
      
      
Provjera propuštanja (uključivo s naknadnom provjerom propuštanja)
DatumOvlašteni serviser (Broj iz REG 11)Fizička osoba – Serviser
(Broj iz REG 22)
Provjereni dijelovi sustavaRezultatIzvedeni postupciDa li je potrebna naknadna provjera propuštanja?
       
       
Održavanje ili servisiranje
DatumOvlašteni serviser (Broj iz REG 11)Fizička osoba – Serviser (Broj iz REG 22)DioObavljene radnje održavanja ili servisiranjaKomentari
      
      
Ispitivanje automatskih sustava za otkrivanje propuštanja (ako postoji)
DatumOvlašteni serviser (Broj iz REG 11)Fizička osoba – Serviser (Broj iz REG 22)RezultatKomentari
     
Drugi važni podaci
Datum
   


1) Naziv ovlaštenog servisera i Registarski broj koji dodjeljuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša iz Registra (REG 1).

2) Ime i prezime osobe koja servisira i registarski broj koji dodjeljuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša iz Registra (REG 2)

PRILOG 3.

Obrazac SK 2

SERVISNA KARTICA PROTUPOŽARNOG SUSTAVA

Naziv (tvrtka) operatera:
Adresa (ulica, grad):
Telefon:
Kontakt osoba operatera:
Oznaka sustava:Serijski broj:
Opis:
Lokacija sustava:Datum instalacije/ugradnje:
Vrsta sredstva za gašenje:Količina sredstva za gašenje [kg]:
Zamjena sredstva za gašenje
DatumOvlašteni serviser
(Broj iz REG 11)
Fizička osoba-Serviser (Broj iz REG 22)Vrsta sredstva za gašenjeDodana/odstranjena količina [kg]Uzrok zamjene
      
      
Provjera propuštanja (uključivo s naknadnom provjerom propuštanja)
DatumOvlašteni serviser
(Broj iz REG 12)
Fizička osoba-Serviser (Broj iz REG 22)Provjereni dijelovi sustavaRezultatIzvedeni postupciDa li je potrebna naknadna provjera propuštanja?
       
       
Održavanje ili servisiranje
DatumOvlašteni serviser (Broj iz REG 12)Fizička osoba-Serviser (Broj iz REG 22)Zahvaćeni dioObavljene radnje održavanja ili servisiranjaKomentari
      
      
Ispitivanje automatskih sustava za otkrivanje propuštanja (ako postoji)
DatumOvlašteni serviser (Broj iz REG 12)Fizička osoba-Serviser (Broj iz REG 22)RezultatKomentari
     
     
Drugi važni podaci
Datum

1) Tehnički podaci: Temperatura hlađenja, rashladni učinak, priključna električna snaga kompresora, volumen sakupljača kapljevine

2) Naziv ovlaštenog servisera i Registarski broj koji dodjeljuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša iz Registra (REG 1).

3) Ime i prezime osobe koja servisira i registarski broj koji dodjeljuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša iz Registra (REG 2)

PRILOG 4.

Obrazac KTZ 1

ZAPISNIK O PREGLEDU RASHLADNIH I KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA I OPREME

Redni broj zapisnika (prema evidenciji servisera):
Naziv (tvrtka) ovlaštenog servisera:
OIB ovlaštenog servisera:
Registarski broj ovlaštenog servisera1):
Adresa (grad, ulica i broj):
Telefon:
e-mail:
Ime i prezime osobe koja servisira uređaj/opremu:
Vrsta opreme koja se servisira:
Kapacitet uređaja/opreme:
Naziv i oznaka kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleničkog plina u uređaju/opremi:
Količina tvari sadržane u uređaju/opremi u kilogramima:
Ovim zapisnikom potvrđujemo da je pri dolasku na servis uređaj/oprema zatečena bez kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleničkog plina.
Mjesto i datum:
Osoba odgovorna za točnost podataka:Potpis:
Operater opreme:Potpis:

1) Registarski broj dodjeljuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša iz Registra pravnih osoba i obrtnika (REG 1)

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA KTZ 1

(1) Svaki obrazac KTZ 1 mora imati redni broj;

(2) Upisuje se:

– naziv (tvrtka), adresa, OIB i registarski broj ovlaštenog servisera koji servisira/pregledava uređaj/opremu te ime i prezime odgovorne osobe i broj uvjerenja

– kapacitet i vrsta uređaja/opreme koja se servisira te naziv i oznaka kontrolirane tvari i fluoriranog stakleničkog plina; količina tvari sadržane u novom uređaju/opremi

– mjesto i datum ispunjavanja, odgovorna osoba i njen potpis; operater opreme i njegov potpis.

PRILOG 5.

Obrazac KT 1

OČEVIDNIK O UPORABLJENIM KOLIČINAMA KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA

Očevidnik za godinu:
Naziv (tvrtka) ovlaštenog servisera:Adresa (grad, ulica i broj):
OIB ovlaštenog servisera:Registarski broj ovlaštenog servisera1):
Telefon:e-mail:
Ime i prezime odgovorne osobe5):
Kontrolirana tvar/fluorirani staklenički plinNaziv:Kemijska formula:Oznaka:
Naziv (tvrtka) operatera/vrsta opreme ili sustava /rashladni kapacitet opreme ili sustavaDeklarirano punjenje, kgPrikupljena radna tvar, kgGubitak tvari, kg

Punjenje prikuplje-

nom tvari, kg

Punjenje obnovljenom2) radnom tvari, kg

Punjenje oporabljenom3)radnom

tvari, kg

Punjenje novom radnom tvari, kg

Radna tvar za uništava-

nje4), kg

Napomena
          
          
          
UKUPNO:
Odgovorna osoba za točnost podataka:

1) Registarski broj dodjeljuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša iz Registra pravnih osoba i obrtnika (REG 1)

2) Radna tvar pročišćena na uređaju za obnavljanje (recycling uređaju).

3) Oporabljena radna tvar u Centru.

4) Radna tvar koja više nije upotrebljiva. Predaje se Centru radi uništavanja.

5) Vlasnik/direktor tvrtke /obrta.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 1

Upisuje se:

– godina za koju se dostavlja očevidnik, broj stranice i ukupni broj stranica

– naziv (tvrtka), OIB i registracijski broj ovlaštenog servisera, adresa te ime i prezime odgovorne osobe

– naziv, kemijska formula, oznaka, kontrolirane tvari i fluoriranog stakleničkog plina

– naziv (tvrtka) operatera opreme ili sustava (vlasnika i/ili korisnika opreme ili sustava), vrsta opreme ili sustava i rashladni kapacitet opreme ili sustava

– podatke o početnom punjenju, količini prikupljenih tvari, gubitku tvari tijekom godine, količini prikupljene tvari vraćene u opremu ili sustav, količini obnovljene tvari kojom je dopunjena oprema ili sustav, količini oporabljene tvari kojom je dopunjena oprema ili sustav, količini nerabljene tvari kojom je dopunjena oprema ili sustav, količini tvari namijenjenih za uništavanje

Napomena:

Obrazac se popunjava za svaku kontroliranu tvar i fluorirani staklenički plin, pojedinačno.

PRILOG 6.

Obrazac KT 2

IZJAVA DA PROIZVOD, UREĐAJ I OPREMA NE SADRŽI KONTROLIRANE TVARI

Redni broj izjave (prema evidenciji uvoznika):
Naziv (tvrtka) uvoznika/proizvođača proizvoda, uređaja i opreme:
OIB uvoznika/proizvođača proizvoda, uređaja i opreme:
Adresa (grad, ulica i broj):
Telefon:
e-mail:
Ime i prezime odgovorne osobe:
Naziv i tarifna oznaka proizvoda, uređaja i opreme:Trgovački naziv:
Tarifna oznaka:
Tražena količina uvoza proizvoda, uređaja i opreme:
Količina proizvoda, uređaja i opreme koja se stavlja u promet na tržište na području Republike Hrvatske:
Kemijska formula tvari sadržane u proizvodu, uređaju i opremi koja se koristi umjesto kontrolirane tvari:
Količina (u kilogramima) tvari sadržane u proizvodu, uređaju i opremi koja se koristi umjesto kontrolirane tvari:
Broj otpremnice i datum i/ili broj carinske deklaracije i datum:
Mjesto i datum:
Osoba odgovorna za točnost podataka:Potpis:

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 2

(1) Svaki obrazac KT 2 mora imati redni broj.

(2) Upisuje se:

– naziv (tvrtka), OIB uvoznika/proizvođača proizvoda, uređaja i opreme, adresa te ime i prezime odgovorne osobe

– naziv i tarifna oznaka proizvoda, uređaja i opreme koja se uvozi/stavlja na tržište na području Republike Hrvatske, količina pošiljke koja se uvozi/stavlja u promet na tržište

– kemijska formula tvari koja je sadržana u proizvodu, uređaju i opremi

– količina tvari sadržane u proizvodu, uređaju i opremi, izražena u odgovarajućim mjernim jedinicama (litre, kilogrami, komadi i sl.)

– broj otpremnice i datum i/ili broj carinske deklaracije i datum

– mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat uvoznika/proizvođača.

Napomena:

Obrazac ispunjava pravna osoba ili obrtnik koja uvozi proizvode, uređaje i opremu. Obrazac se popunjava za svaki proizvod, uređaj i opremu, pojedinačno.

Pravna osoba ili obrtnik treba prilikom uvoza upisati količinu proizvoda, uređaja i opreme, prema vrsti proizvoda, uređaja i opreme, kojeg uvozi te posebno upisati količinu proizvoda, uređaja i opreme koja se stavlja na tržište na području Republike Hrvatske.

PRILOG 7.

Obrazac KT 3

OČEVIDNIK O POSTUPANJU S PRIKUPLJENIM KOLIČINAMA KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA

Očevidnik za godinu:
Naziv (tvrtka) Centra:Adresa (grad, ulica i broj):
OIB Centra:Registarski broj ovlaštenog centra1):
Telefon:e-mail:
Ime i prezime odgovorne osobe:
Kontrolirana tvar i fluorirani staklenički plinNaziv:Kemijska formula:Oznaka:
Naziv (tvrtka) ovlaštenog servisera koji je prikupio i dostavio kontroliranu tvar i fluorirani staklenički plin Registarski broj1)Zaprimljena količina tvari u kgObnovljena količina tvari u kgOporabljena količina tvari u kgOtpadna količina tvari u kgNaziv (tvrtka) pravne osobe koja je uništila otpadnu tvar


UKUPNO:
Prodano/uništeno:


Količine na skladištu:


Osoba odgovorna za točnost podataka:

1) Registarski broj dodjeljuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša iz Registra pravnih osoba i obrtnika.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 3

Upisuje se:

– godina za koju se dostavlja očevidnik, broj stranice i ukupni broj stranica

– naziv (tvrtka), OIB i registracijski broj Centra, adresa te ime i prezime odgovorne osobe

– naziv, kemijska formula i oznaka prikupljene kontrolirane tvari i fluoriranog stakleničkog plina

– naziv (tvrtka) ovlaštenog servisera koji je prikupio i dostavio prikupljene kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove

– količina preuzetih uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, za svaku tvar pojedinačno

– način postupanja s prikupljenim kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima te količine obnovljene ili oporabljene tvari te količine otpadne tvari

– naziv (tvrtka), adresu i OIB pravne osobe ili obrtnika kojoj je predana otpadna tvar na postupak uništavanja

Napomena:

Obrazac se popunjava za svaku prikupljenu uporabljenu kontroliranu tvar i fluorirani staklenički plin, pojedinačno.

PRILOG 8.

Obrazac KT 4

OČEVIDNIK O UVOZU/UNOSU KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA I KRAJNJEM KORISNIKU

Očevidnik za godinu:
Naziv poduzetnika (tvrtke):
OIB poduzetnika (tvrtke):
Registarski broj poduzetnika (tvrtke)1):
Adresa (grad, ulica i broj):
Telefon:
Telefaks:
e-mail:
Ime i prezime odgovorne osobe:
Kontrolirana tvar i fluorirani staklenički plinNaziv:
Kemijska formula:
Oznaka:
Tarifna oznaka:
Odobrena kvota za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj:

Uvezena/unesena količina:
Naziv kupcaOIBregistarski broj1Količina prodane tvari u kgNamjena prodane tvari

Država iz koje se uvozi/unosiKoličina uvezene/unesene tvari u kgNamjena uvezene/unesene tvari


(1) Ukupna količina stavljena u promet:

(2) Zalihe:

UKUPNO (1)+(2):

Datum:
Osoba odgovorna za točnost podataka:


1) Registarski broj dodjeljuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša iz Registra pravnih osoba i obrtnika.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 4

Treba upisati:

(1) godinu za koju se dostavlja očevidnik, broj stranice i ukupni broj stranica

(2) naziv, OIB i registracijski broj poduzetnika, adresu te ime i prezime odgovorne osobe

(3) naziv, kemijsku formulu, oznaku, tarifnu oznaku i odobrenu kvotu kontrolirane tvari

(4) naziv kupca, OIB i njegov registarski broj, kojem je kontrolirana tvar i fluorirani staklenički plin prodan, ukupnu količinu uvezene/unesene tvari u tonama te namjenu uvezene/unesene tvari (npr. za servisiranje, proizvodnju i dr.)

(5) ukupnu količinu kontrolirane tvari i fluoriranog stakleničkog plina stavljenog na tržište i podatke o zalihama

Napomena:

Obrazac se popunjava za svaku kontroliranu tvar i fluorirani staklenički plin, pojedinačno.

PRILOG 9.

Obrazac KT 5

OČEVIDNIK O IZVOZU/IZNOSU KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA

Očevidnik za godinu:
Naziv (tvrtka) poduzetnika:
OIB poduzetnika:
Registarski broj poduzetnika1):
Adresa (grad, ulica i broj):
Telefon:
Telefaks:
e-mail:
Ime i prezime odgovorne osobe:
Kontrolirana tvar i fluorirani staklenički plinNaziv:
Kemijska formula:
Oznaka:
Tarifna oznaka:
Izvezena/iznesena količina:
Naziv kupca (tvrtka)Država u koju se izvozi/iznosiKoličina izvezene/iznesene tvari u kgNamjena izvezene/iznesene tvari    
    
    
    
(1) Ukupno izvoz/iznos:

(2) Zalihe:

UKUPNO (1)+(2):

Osoba odgovorna za točnost podataka:Potpis:


1) Registarski broj dodjeljuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša iz Registra pravnih osoba i obrtnika.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 5

Upisuje se:

– godina za koju se dostavlja očevidnik, broj stranice i ukupni broj stranica

– naziv (tvrtka), OIB i registarski broj poduzetnika, adresa te ime i prezime odgovorne osobe

– naziv, kemijska formula, oznaka, tarifna oznaka i izvezena/iznesena količina kontrolirane tvari i fluoriranog stakleničkog plina

– naziv kupca (tvrtka) i države u koju se kontrolirana tvar i fluorirani staklenički plin izvozi/iznosi, ukupna količina izvezene/iznesene tvari u tonama te namjena izvezene/iznesene tvari

– ukupna količina izvezene/iznesene kontrolirane tvari i fluoriranog stakleničkog plina i podaci o zalihama

– mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka.

Napomena:

Obrazac se popunjava za svaku kontroliranu tvar i fluorirani staklenički plin, pojedinačno.

PRILOG 10.

Obrazac REG

REGISTAR
pravnih osoba i obrtnika koji se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari

Redni/registarski broj
 

Naziv (tvrtka) pravne osobe ili obrtnika:
Skraćeni naziv (tvrtka) pravne osobe ili obrtnika:
Sjedište – mjesto i adresa (ulica i kućni broj):
OIB tvrtke ili MBO obrta:
Djelatnost koju obavlja pravna osoba ili obrtnik:
Ime i prezime odgovorne osobe:
Kontakt (telefon, e-mail):
Datum izdavanja potvrde o upisu u Registar:
Promjena podataka i datumi promjene:

Datum upisa:
 

Podatke unio: