Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 83/2021 (21.7.2021.), Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1529

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2021. donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA IZBORNIH POVJERENSTAVA I BIRAČKIH ODBORA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH I DOPUNSKIH IZBORA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u mandatu 2021. – 2025.

II.

Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava županijskih izbornih povjerenstava i izbornih povjerenstava gradova sa 101 i više biračkih mjesta za provedbu izbora iz točke I. ove Odluke određuje se naknada u iznosu od 3.600,00 kuna neto po osobi.

Iznimno od stavka 1. ove točke, kad se provode prijevremeni i dopunski izbori samo u jedinici lokalne samouprave, predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava županijskih izbornih povjerenstava za provedbu tih izbora određuje se naknada u iznosima utvrđenim točkama III., IV. i V. ove Odluke.

III.

Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava izbornih povjerenstava gradova sa 51 do 100 biračkih mjesta za provedbu izbora iz točke I. ove Odluke određuje se naknada u iznosu od 2.400,00 kuna neto po osobi.

IV.

Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava izbornih povjerenstava gradova i općina sa 26 do 50 biračkih mjesta za provedbu izbora iz točke I. ove Odluke određuje se naknada u iznosu od 1.800,00 kuna neto po osobi.

V.

Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava izbornih povjerenstava gradova i općina sa 1 do 25 biračkih mjesta za provedbu izbora iz točke I. ove Odluke određuje se naknada u iznosu od 1.200,00 kuna neto po osobi.

VI.

Članovima proširenog sastava izbornih povjerenstava određuje se naknada u visini od 65% iznosa naknade iz točaka II., III., IV. i V. ove Odluke.

VII.

Za održavanje drugog, odnosno trećeg kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika, predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog i proširenog sastava izbornih povjerenstava određuje se naknada u visini od 60% iznosa naknade iz točaka II., III., IV., V. i VI. ove Odluke.

VIII.

Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima biračkih odbora za provedbu izbora iz točke I. ove Odluke, naknada koja će biti isplaćena za svaki krug glasovanja određuje se u iznosu od:

– 400,00 kuna neto po osobi za predsjednike i potpredsjednike biračkih odbora

– 350,00 kuna neto po osobi za članove biračkih odbora.

IX.

Sredstva za pokriće troškova izbora pojedine jedinice, a time i troškova naknade za rad izbornih tijela osiguravaju se u proračunu te jedinice.

Sredstvima za provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice, koje je odgovorno za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima.

X.

Izborna povjerenstva jedinica objavit će cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/243

Urbroj: 50301-21/06-21-2

Zagreb, 16. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.