Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

NN 83/2021 (21.7.2021.), Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1545

Na temelju članka 142. točaka 1., 2. i 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA

DIO PRVI
TEMELJNE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

a) uvjeti i način upotrebe

b) izvođenje letačkih operacija

c) osposobljavanje, ispiti, stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota i

d) uvjeti kojima moraju udovoljiti poduzetnici koji provode osposobljavanje pilota sportsko rekreativnih zrakoplova upisanih u Hrvatski registar civilnih zrakoplova, kao i inozemnih sportsko rekreativnih zrakoplova kako je predviđeno ovim Pravilnikom.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Agencija: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

2) Amaterski građeni zrakoplov: zrakoplov, uključujući onaj dostavljen u kompletu sastavnih dijelova, na kojem je najmanje 51% zadataka izrade i sastavljanja obavio graditelj ili udruga građana, za vlastitu upotrebu i s nekomercijalnim ciljem

3) Bivši vojni zrakoplov: zrakoplov koji su upotrebljavale vojne snage, osim ako se radi o tipu zrakoplova čiji je projekt usvojila EASA

4) Glavna lista minimalne opreme (MMEL – Master Minimum Equipment List): lista kojom su definirani uvjeti za letačke operacije kada su utvrđene određene neispravnosti zrakoplova ili ugrađene opreme, kako je definirao proizvođač zrakoplova.

5) Inozemni sportsko rekreativni zrakoplov: zrakoplov registriran u skladu s propisima druge države, a udovoljava uvjetima za kategoriju sportsko rekreativnog zrakoplova kako je utvrđeno ovim Pravilnikom

6) Istraživački, eksperimentalni ili znanstveni zrakoplov: zrakoplov posebno projektiran ili prilagođen u istraživačke, eksperimentalne ili znanstvene svrhe, koji će se vjerojatno proizvoditi u vrlo ograničenom broju

7) Kandidat: podnositelj zahtjeva za polaganje ispita za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova ili za stjecanje ovlaštenja, kao i za stjecanje odobrenja ispitivača pilota sportsko rekreativnih zrakoplova

8) Lista minimalne opreme (MEL – Minimum Equipment List): lista izrađena u skladu s propisanim uvjetima kojom su definirani uvjeti za letačke operacije kada su utvrđene određene neispravnosti zrakoplova ili ugrađene opreme

9) Mikrolaka motorna jedrilica: motorna jedrilica koja nema više od dva sjedala i kojoj MTOM nije veći od 600 kg

10) Mikrolaki avion: avion koji ima najviše dva sjedala, kojem brzina sloma uzgona nije veća od 45 čvorova kalibrirane brzine i kojem MTOM nije veći od 600 kg za avion koji nije namijenjen za letenje s vodenih površina ili 650 kg za avion koji je namijenjen za letenje s vodenih površina

11) Mikrolaki helikopter: helikopter koji ima najviše dva sjedala i kojem MTOM nije veći od 600 kg za helikopter koji nije namijenjen za letenje s vodenih površina ili 650 kg za helikopter koji je namijenjen za letenje s vodenih površina

12) Motorna jedrilica (powered sailplane): jedrilica opremljena s jednim ili više motora koja, kad motori ne rade, ima sve karakteristike jedrilice

13) Motorna jedrilica s neuvlačećim motorom i/ili elisom (TMG – Touring Motor Glider): vrsta motorne jedrilice koja ima motor i elisu koji se ne mogu uvući, a koja je sposobna poletjeti i penjati se vlastitim pogonom u skladu s letačkim priručnikom

14) Nesukladnost: odstupanje od primjenjivih propisa i procedura, kao i uvjeta odobrenja

15) Obnavljanje valjanosti ovlaštenja: postupak koji se provodi nakon isteka valjanosti ovlaštenja u svrhu obnavljanja ovlaštenja na određeno razdoblje koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta

16) Opasna roba: predmeti ili tvari koje mogu predstavljati opasnost po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koje su navedene u popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama ili su klasificirane u skladu s Tehničkim instrukcijama

17) Operatorova lista dozvoljenih neispravnosti: lista izrađena u skladu s propisanim uvjetima kojom su definirani uvjeti za letačke operacije kada su utvrđene određene neispravnosti zrakoplova ili ugrađene opreme

18) Ovlaštenje: upis u dozvolu ili knjižicu letenja koji određuje dodatna prava s obzirom na dozvolu

19) Poduzetnik: svaka fizička ili pravna osoba koja provodi osposobljavanje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika

20) Posebno regulirana motorna jedrilica: motorna jedrilica projektirana da nosi samo pilota, kojom se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojoj MTOM nije veći od:

1. 300 kg

2. 315 kg za motornu jedrilicu opremljenu sustavom spašavanja padobranom

3. 330 kg za motornu jedrilicu namijenjenu za letenje s vodenih površina ili

4. 390 kg za amaterski građenu jedrilicu s pomoćnim motorom uz uvjet da omjer njenog MTOM-a i:

a) ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili

b) potiska iznosi više od 0.26 kg/N

21) Posebno regulirani avion: avion projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:

1. 300 kg

2. 315 kg za avion opremljen sustavom spašavanja padobranom

3. 330 kg za avion namijenjen za letenje s vodenih površina ili

4. 390 kg za amaterski građeni avion uz uvjet da omjer njegovog MTOM-a i:

a) ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili

b) potiska iznosi više od 0,26 kg/N

22) Posebno regulirani helikopter: helikopter projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:

1. 300 kg

2. 315 kg za helikopter opremljen sustavom spašavanja padobranom

3. 330 kg za helikopter namijenjen za letenje s vodenih površina ili

4. 390 kg za amaterski građeni helikopter uz uvjet da omjer njegovog MTOM-a i ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 3 kg/kW

23) Posebno regulirani žiroplan: žiroplan projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:

1. 300 kg

2. 315 kg za žiroplan opremljen sustavom spašavanja padobranom

3. 330 kg za žiroplan namijenjen za izvođenje operacija s vodenih površina ili

4. 390 kg za amaterski građeni žiroplan uz uvjet da omjer njegove MTOM i:

a) ukupne snage pogonskog sustava iznosi više od 5 kg/kW ili

b) potiska iznosi više od 0,26 kg/N

24) Povijesni zrakoplov: zrakoplov koji ispunjava sljedeće kriterije:

1. zrakoplov:

a) čije prvobitno projektiranje prethodi 1. siječnju 1955. i

b) čija je proizvodnja prestala prije 1. siječnja 1975. ili

2. zrakoplov koji je od jasnog povijesnog značaja, u vezi sa:

a) sudjelovanjem u važnom povijesnom događaju

b) važnim korakom u razvoju zrakoplovstva ili

c) važnom ulogom koju je imao u oružanim snagama države članice

25) Produženje valjanosti ovlaštenja: postupak koji se provodi tijekom valjanosti ovlaštenja i kojim se imatelju dopušta daljnje ostvarivanje prava dodijeljenih ovlaštenjem na određeno razdoblje koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta

26) Provjera praktične osposobljenosti: provjera osposobljenosti u letu radi stjecanja dozvole ili ovlaštenja. Provjera može uključivati i usmeno ispitivanje ako ispitivač smatra potrebnim

27) Provjera stručnosti: provjera u letu radi produženja ili obnove valjanosti dozvole ili ovlaštenja, kao i stjecanja hrvatske dozvole ili ovlaštenja temeljem inozemne dozvole i ovlaštenja. Provjera može uključivati i usmeno ispitivanje ako ispitivač smatra potrebnim

28) Replika zrakoplova: replika povijesnog ili bivšeg vojnog zrakoplova, čija je struktura slična originalnom zrakoplovu

29) Silabus: sadržaj teorijskog i praktičnog osposobljavanja koji objavljuje Agencija, prema kojem se razrađuje program osposobljavanja

30) Složeni zrakoplov na motorni pogon:

1. avion:

a) s certificiranom najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju (MTOM) većom od 5700 kg

b) certificiran za konfiguraciju najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedala, koji je veći od devetnaest

c) certificiran za let s najmanjom dopuštenom posadom koja se sastoji od najmanje dva pilota ili

d) opremljen jednim ili više turbomlaznih motora ili više elisnomlaznih motora ili

2. helikopter certificiran:

a) za najveću dopuštenu masu pri uzlijetanju (MTOM) veću od 3175 kg

b) za konfiguraciju najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedala, koji je veći od devet ili

c) za let s najmanjom dopuštenom posadom koja se sastoji od najmanje dva pilota ili

3. zrakoplov s nagibnim rotorom

31) Sportsko rekreativni zrakoplov: avion, žiroplan ili helikopter koji nije složeni zrakoplov, a koji je:

1. amaterski građen zrakoplov s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg

2. povijesni zrakoplov s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg

3. bivši vojni zrakoplov s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg

4. replika povijesnog ili bivšeg vojnog zrakoplova s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg

5. mikrolaki avion

6. mikrolaki helikopter

7. žiroplan s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 560 kg

8. posebno regulirani avion

9. posebno regulirani helikopter ili

10. posebno regulirani žiroplan

kada se na njega ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (SL L 212, 22. 8. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/1139)

32) Učenik: osoba koja se osposobljava za stjecanje dozvole ili ovlaštenja

33) Validacija: administrativni postupak kojim se dopušta imatelju valjane inozemne dozvole ili ovlaštenja ostvarivanje prava dodijeljenih tom inozemnom dozvolom ili ovlaštenjem u Republici Hrvatskoj, za određeno vremensko razdoblje

34) Žiroplan: zrakoplov koji nema više od dva sjedala, teži od zraka, kojeg pokreće motor, a uzgon u letu dobiva poglavito zbog reakcija zraka na jedan ili više rotora bez pogona na približno vertikalnim osima.

(2) Kratice koje se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) AIC (Aeronautical Information Circular): Okružnica zrakoplovnih informacija

2) AIP (Aeronautical Information Publication): Zbornik zrakoplovnih informacija

3) EASA: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa

4) FI(A)/FI(H): ovlaštenje instruktor letenja aviona/helikoptera izdano u skladu s Part-FCL,

5) FI(A)/FI(H) restricted: ovlaštenje instruktor letenja aviona/helikoptera s ograničenjem izdano u skladu s Part-FCL

6) NPPL/NCPL(A): nacionalna dozvola pilota aviona

7) NPPL/NCPL(H): nacionalna dozvola pilota helikoptera

8) Part-FCL: Prilog I Uredbe Europske komisije br. 1178/2011, kako je izmijenjena i dopunjena, kojim se utvrđuju zahtjevi za izdavanje dozvola pilota i pripadajućih ovlaštenja i certifikata i uvjeta za njihovu valjanost i korištenje

9) Part-FCL(A): dozvola pilota aviona izdana u skladu s Part-FCL

10) Part-FCL(H): dozvola pilota helikoptera izdana u skladu s Part-FCL

11) Part-SFCL: Prilog III provedbene Uredbe Komisije (EU) 2018/1976, kako je izmijenjena i dopunjena, kojim se utvrđuju zahtjevi za izdavanje dozvole pilota jedrilice i pripadajućih privilegija, ovlaštenja i certifikata te uvjeti za njihovu valjanost i korištenje

12) Part-SFCL: dozvola pilota jedrilice izdana u skladu s Part-SFCL

13) Part-SFCL(TMG): dozvolu pilota jedrilice izdanu u skladu s Part-SFCL-om s privilegijom za motornu jedrilicu s neuvlačećim motorom i/ili elisom (TMG)

14) SRZ: sportsko rekreativni zrakoplov

15) USS: uzletno-sletna staza.

(2) Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
OPĆE ODREDBE O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA

Zaduženja i odgovornosti pilota

Članak 3.

Pilot ima sljedeća zaduženja i odgovornosti:

1. odgovoran je za sigurnost sportsko rekreativnog zrakoplova i bilo koje osobe ili imovine koji se u njemu nalaze tijekom izvođenja operacija sportsko rekreativnim zrakoplovom

2. odgovoran je za započinjanje, nastavljanje ili prekid leta u interesu sigurnosti

3. mora osigurati usklađenost sa svim primjenjivim operativnim postupcima i listama provjere

4. smije započeti let samo ako:

a) je za sportsko rekreativni zrakoplov izdana valjana Svjedodžba o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje, valjana Potvrda o provjeri plovidbenosti ili valjana Dozvola za letenje posebno reguliranog zrakoplova

b) je sportsko rekreativni zrakoplov propisno registriran

c) su instrumenti i oprema koji su potrebni za obavljanje leta ugrađeni u sportsko rekreativni zrakoplov i ispravno rade ili je otklanjanje njihovih neispravnosti propisno odgođeno

d) su masa i ravnoteža u skladu s letačkom priručnikom i/ili listama provjere

e) je sva oprema i prtljaga pravilno ukrcana i osigurana, te ako je moguća evakuacija u opasnosti i

f) operativna ograničenja sportsko rekreativnog zrakoplova navedena u letačkom priručniku ili listi provjere neće biti prekoračena za vrijeme leta

5. mora osigurati provođenje prijeletnog pregleda u skladu s letačkim priručnikom ili listom provjere

6. ne smije započeti let:

a) kada je nesposoban obnašati svoje dužnosti iz bilo kojeg razloga, uključujući ozljedu, bolest, lijekove, umor ili utjecaj psihoaktivne tvari ili se zbog nečeg drugoga osjeća nesposobnim i

b) ako ne udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima

7. ne smije dozvoliti ukrcaj osobe ili stvari, koje mogu negativno utjecati na sigurnost

8. ne smije dozvoliti ukrcaj osobi za koju sumnja da je pod utjecajem alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih tvari

9. mora osigurati da je tijekom kritičnih faza leta ili kad god se to smatra nužnim u interesu sigurnosti putnik na sjedištu s pričvršćenim sigurnosnim pojasom

10. tijekom leta mora imati pričvršćen sigurnosni pojas

11. u slučajevima opasnosti koji zahtijevaju hitno donošenje odluke i djelovanje, mora poduzeti sve radnje koje smatra neophodnima u tim uvjetima, pri čemu može, u interesu sigurnosti, u nužnoj mjeri odstupiti od pravila, operativnih postupaka i metoda

12. prije leta u knjižicu zrakoplova mora upisati podatke o izvršenom prijeletnom pregledu sportsko rekreativnog zrakoplova i neispravnostima uočenim tijekom prijeletnog pregleda

13. neposredno nakon završetka leta ili serije letova u knjižicu zrakoplova mora upisati podatke o:

a) ostvarenom naletu i broju ciklusa i

b) uočenim neispravnostima, i

14. mora prijaviti nadležnoj kontroli zračnog prometa opasne vremenske uvjete ili uvjete letenja koji mogu utjecati na sigurnost drugih zrakoplova.

Izvođenje komercijalnih operacija

Članak 4.

(1) Sportsko rekreativnim zrakoplovom smiju se izvoditi komercijalne operacije nakon što operator sportsko rekreativnog zrakoplova Agenciji izjavi sposobnost i raspolaganje sredstvima za ispunjavanje odgovornosti povezanih s operacijama sportsko rekreativnog zrakoplova na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

(2) Operator mora Agenciji dostaviti Izjavu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od datuma na Izjavi.

(3) Operator mora bez odgađanja obavijestiti Agenciju o promjenama okolnosti koje utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva iz ovoga Pravilnika, u odnosu na stanje tih okolnosti kakvo je bilo dostavljeno Agenciji, te o svim promjenama u pogledu informacija iz obrasca Izjave, koji su uključeni u Izjavu ili su joj priloženi.

(4) Operator mora bez odgađanja obavijestiti Agenciju o prestanku obavljanja komercijalnih operacija sportsko rekreativnim zrakoplovom.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, operator smije primati naknadu za izvođenje operacija bez da je Agenciji izjavio sposobnost i raspolaganje sredstvima za ispunjavanje odgovornosti povezanih s operacijama sportsko rekreativnog zrakoplov u sljedećim slučajevima:

a) kada se provodi osposobljavanje za stjecanje dozvole ili ovlaštenja

b) kada se provodi provjera praktične osposobljenosti, provjera stručnosti ili provjera u letu za pojedini tip unutar klase

c) za sudjelovanje na zrakoplovnim priredbama ili natjecanjima ili

d) kada se izvode operacije sa svrhom iskakanja padobranaca ili operacije vuče u okviru udruge građana.

Podjela sportsko rekreativnih zrakoplova

Članak 5.

Sportsko rekreativni zrakoplovi u smislu ovoga Pravilnika dijele se na sljedeće klase:

a) sportsko rekreativni zrakoplovi klase I – avioni kojima se upravlja aerodinamičkim upravljačkim površinama

b) sportsko rekreativni zrakoplovi klase II – avioni kojima se ponajprije upravlja promjenom težišta

c) sportsko rekreativni zrakoplovi klase III – žiroplani i

d) sportsko rekreativni zrakoplovi klase IV – helikopteri.

Pravo upravljanja sportsko rekreativnim zrakoplovom

Članak 6.

(1) Sportsko rekreativnim zrakoplovom smije upravljati pilot koji posjeduje valjanu dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova.

(2) Sportsko rekreativnim zrakoplovom smije se upravljati samo u skladu s ograničenjima i pravima koja dodjeljuje dozvola i ovlaštenja.

(3) Pojedinim tipom unutar klase sportsko rekreativnog zrakoplova smije upravljati pilot koji je položio provjeru u letu za taj tip.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sportsko rekreativnim zrakoplovom smije upravljati učenik pod nadzorom nastavnika letenja sportsko rekreativnim zrakoplovom.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka sportsko rekreativnim zrakoplovom klase I smije upravljati pilot koji posjeduje valjanu:

a) dozvolu pilota aviona izdanu u skladu s Part-FCL-om

b) dozvolu pilota jedrilice izdanu u skladu s Part-SFCL(TMG)-om ili

c) nacionalnu dozvolu pilota aviona.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sportsko rekreativnim zrakoplovom klase IV smije upravljati pilot koji posjeduje valjanu:

a) dozvolu pilota helikoptera izdanu u skladu s Part-FCL-om ili

b) nacionalnu dozvolu pilota helikoptera.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sportsko rekreativnim zrakoplovom registriranim u Republici Hrvatskoj smije upravljati pilot kojem je izdana validacija inozemne dozvole u skladu s ovim Pravilnikom.

Korištenje prava dodijeljenih dozvolom

Članak 7.

(1) Pilot smije koristiti prava dodijeljena dozvolom pilota sportsko rekreativnog zrakoplova za pojedinu klasu ako:

a) je u zadnja 24 mjeseca ostvario ukupan nalet od 10 sati i 20 letova na toj klasi i

b) posjeduje valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti u skladu s propisom kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja.

(2) Ako pilot ne ispuni uvjete navedene u stavku 1. ovoga članka, prije ponovnog korištenja prava dodijeljenih dozvolom mora:

a) položiti provjeru stručnosti s ispitivačem ili

b) ostvariti nalet od 3 sata s nastavnikom letenja i položiti provjeru stručnosti s ispitivačem, ako je prošlo više od 3 godine od zadnjeg izvršenog leta.

Posebne odredbe za letenje i upravljanje inozemnim sportsko rekreativnim zrakoplovom u Republici Hrvatskoj

Članak 8.

(1) Inozemni sportsko rekreativni zrakoplov smije letjeti u hrvatskom zračnom prostoru ako:

a) je za zrakoplov izdana valjana svjedodžba o plovidbenosti zrakoplova ili drugi jednakovrijedni dokument u skladu s propisima države registracije zrakoplova

b) je zrakoplov opremljen instrumentima i opremom u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika i kako se zahtijeva na ruti leta

c) je za zrakoplov sklopljen ugovor o osiguranju u skladu s EU propisom koji uređuje obavezna osiguranja za zrakoplove i

d) se zrakoplov ne koristi za izvođenje operacija za koje se prima naknada, osim u slučaju provođenja osposobljavanja ili sudjelovanja na zrakoplovnim priredbama ili natjecanjima.

(2) Inozemnim sportsko rekreativnim zrakoplovom u hrvatskom zračnom prostoru smije upravljati pilot koji je ovlašten upravljati sportsko rekreativnim zrakoplovom u skladu s primjenjivim zahtjevima države registracije zrakoplova.

Evidencija naleta

Članak 9.

(1) Pilot koji upravlja sportsko rekreativnim zrakoplovom mora voditi zasebnu knjižicu letenja za svaku klasu sportsko rekreativnog zrakoplova na kojoj leti.

(2) Pilot mora zabilježiti detalje o izvršenom letu u knjižicu letenja koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. osobne podatke vlasnika knjižice:

a) ime i prezime i adresa pilota

b) ime i prezime zapovjednika zrakoplova

c) datum leta

d) mjesto i vrijeme uzlijetanja/slijetanja

e) tip zrakoplova

f) registracija zrakoplova

g) ukupno vrijeme leta (ukupno vrijeme od trenutka kad se zrakoplov pokrene u svrhu polijetanja do trenutka kad se potpuno zaustavi nakon leta)

h) broj letova

i) nalet (ukupan nalet pilota, nalet u ulozi zapovjednika zrakoplova, nalet s nastavnikom) i

j) napomene (provjere i dr.).

(3) Zapisi u knjižicu letenja moraju biti upisani tintom ili neizbrisivom olovkom čim je prije moguće nakon svakog leta.

(4) Pilot mora potpisom ovjeriti svaku stranicu knjižice letenja u svrhu potvrđivanja istinitosti upisanih podataka.

(5) Ukupni nalet pilota čine zbroj naleta:

a) u ulozi zapovjednika zrakoplova i

b) s nastavnikom letenja.

(6) Samostalni nalet upisuje se u knjižicu letenja kada:

a) pilot leti samostalno

b) učenik leti samostalno

c) nastavnik letenja tijekom leta provodi osposobljavanje ili nadzor i

d) ispitivač tijekom leta provodi provjeru praktične osposobljenosti za stjecanje dozvole.

(7) Nalet u svojstvu nastavnika letenja upisuje se u knjižicu letenja kada:

a) nastavnik letenja tijekom leta provodi osposobljavanje ili nadzor i

b) ispitivač tijekom leta provodi provjeru, izuzev provjere praktične osposobljenosti za stjecanje dozvole.

DIO TREĆI
LETAČKE OPERACIJE SPORTSKO REKREATIVNIM ZRAKOPLOVIMA

POGLAVLJE 1.
OPĆE ODREDBE

Ograničenje letenja

Članak 10.

Letenje sportsko rekreativnim zrakoplovom ograničeno je na VFR letenje danju i mora se izvoditi na način da se svaka faza leta odvija na području, visinama, brzinama, kao i u okolnostima koje u slučaju opasnosti osiguravaju sigurno prisilno slijetanje, a da se pritom ne ugrožavaju osobe i imovina na tlu.

Uvjeti za prijevoz putnika

Članak 11.

Pilot smije prevoziti putnike u sportsko rekreativnom zrakoplovu:

a) nakon što ostvari ukupni nalet od 50 sati i 100 letova na pojedinoj klasi i

b) ako je u prethodnih 90 dana obavio najmanje 3 polijetanja, prilaza i slijetanja na toj klasi zrakoplova.

Putnici s posebnim potrebama

Članak 12.

Pilot mora osigurati da se let s putnicima za koje su potrebni posebni uvjeti, pomoć ili uređaji izvodi na način kojim se osigurava sigurnost sportsko rekreativnog zrakoplova, osoba i imovine.

Obaveza nošenja dokumenata

Članak 13.

(1) Tijekom izvođenja letačkih operacija u sportsko rekreativnom zrakoplovu moraju se nalaziti sljedeći dokumenti, priručnici i informacije:

a) letački priručnik sportsko rekreativnog zrakoplova ili odgovarajući dokument

b) potvrda o registraciji zrakoplova

c) izjava za izvođenje komercijalnih operacija, kada je to primjenjivo

d) izvornik dozvole za upotrebu radio-frekvencijskog spektra na zrakoplovu, kada je primjenjivo

e) polica obaveznog osiguranja

f) knjižica zrakoplova

g) izvornik Svjedodžbe o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje

h) izvornik Potvrde o provjeri plovidbenosti

i) Operatorova lista dozvoljenih neispravnosti, kada je to primjenjivo

j) MEL, kada je to primjenjivo

k) plan leta, kada se zahtijeva posebnim propisom

l) zrakoplovne karte primjerene za rutu predloženog leta i za sve rute za koje se može razumno očekivati da bi se let mogao na njih preusmjeriti

m) odgovarajuća dokumentacija o uputama iz obavijesti zrakoplovnom osoblju (NOTAM) i usluga zrakoplovnog informiranja (AIS)

n) odgovarajuće meteorološke informacije

o) dokumentacija o masi i ravnoteži

p) informacije o službama potrage i spašavanja za područje predviđenog leta, koje su lako dostupne u pilotskoj kabini

r) standardni operativni postupak, kada je primjenjivo

s) liste provjere i

t) druga dokumentacija potrebna za izvođenje letačkih operacija.

(2) Pilot koji upravlja sportsko rekreativnim zrakoplovom tijekom izvođenja letačkih operacija sa sobom mora imati sljedeće dokumente:

a) dozvolu pilota

b) identifikacijski dokument sa slikom

c) knjižicu letenja i

d) certifikat o zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada se za let sportsko rekreativnim zrakoplovom planira isto mjesto uzlijetanja i slijetanja, sljedeća dokumentacija i informacije mogu se čuvati na aerodromu ili registriranoj površini:

a) dozvola za upotrebu radio-frekvencijskog spektra na zrakoplovu

b) knjižica zrakoplova

c) dokumentacija o uputama iz obavijesti zrakoplovnom osoblju (NOTAM) i usluga zrakoplovnog informiranja (AIS)

d) odgovarajuće meteorološke informacije i

e) dokumentacija o masi i ravnoteži.

(4) Iznimno od stavka 2. točke a) ovoga članka, učenik tijekom osposobljavanja mora imati pisano odobrenje nastavnika letenja o osposobljenosti za samostalno letenje sportsko rekreativnim zrakoplovom.

(5) Svi dokumenti navedeni u stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka moraju biti valjani i ažurni.

Lista provjere (checklist)

Članak 14.

(1) Operator mora za svaki sportsko rekreativni zrakoplov izraditi listu provjere koja sadrži:

a) normalne procedure i

b) procedure za slučaj opasnosti.

(2) Lista provjere mora se napraviti na temelju dokumentacije proizvođača, kada je primjenjivo.

Opasne robe

Članak 15.

(1) Prijevoz opasnih roba u sportsko rekreativnom zrakoplovu nije dopušten.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, razumne količine predmeta i tvari koje bi se mogle klasificirati kao opasna roba i koje se upotrebljavaju u operativne svrhe, smatraju se dopuštenima.

(3) Operator koji obavlja komercijalne operacije mora osigurati da je pilot primio odgovarajuće osposobljavanje ili upute kako bi mogao prepoznati neprijavljenu opasnu robu koju putnici unesu sa sobom ili koja se unosi kao teret za operacije koje provodi.

POGLAVLJE 2.
OPERATIVNI POSTUPCI

Pokretanje pogonske grupe i rotora

Članak 16.

Pogonsku grupu sportsko rekreativnog zrakoplova i rotor sportsko rekreativnog zrakoplova smije pokrenuti osoba koja ima pravo upravljanja sportsko rekreativnim zrakoplovom ili osoba ovlaštena za održavanje sportsko rekreativnog zrakoplova.

Simulacije izvanrednih situacija u letu

Članak 17.

Simulacija izvanredne situacije u letu smije se izvoditi samo kada u sportsko rekreativnom zrakoplovu nema putnika.

Opskrba gorivom

Članak 18.

(1) Pilot sportsko rekreativnog zrakoplova smije započeti letačke operacije samo kada je zrakoplov opskrbljen dovoljnom količinom goriva i ulja.

(2) Pilot sportsko rekreativnog zrakoplova mora osigurati da je za izvođenje letačkih operacija zrakoplov opskrbljen dovoljnom količinom goriva i ulja pri čemu u obzir mora uzeti:

a) trajanje predviđene rute i moguće devijacije od planirane putanje

b) nemogućnost slijetanja na planirano mjesto i

c) bilo koje druge uvjete koji mogu odgoditi slijetanje zrakoplova ili povećati potrošnju goriva ili ulja.

(3) Zabranjena je opskrba sportsko rekreativnog zrakoplova gorivom tijekom ulaska ili izlaska osoba u zrakoplov ili dok se osobe nalaze u zrakoplovu.

Obaveza informiranja putnika

Članak 19.

(1) Pilot sportsko rekreativnog zrakoplova prije leta mora informirati putnike u zrakoplovu o:

a) tome da zrakoplov nije u skladu sa standardnim zahtjevima za sigurnost zrakoplova i da lete na vlastitu odgovornost

b) procedurama za slučaj opasnosti i

c) raspoloživosti i mjestu na kojem se nalazi oprema za slučaj opasnosti.

(2) Stavak 1. točka a) ovoga članka nije primjenjiv na zrakoplove za koje je izdana Svjedodžba o plovidbenosti u skladu s Aneksom 8 Čikaške konvencije.

Pušenje u sportsko rekreativnom zrakoplovu

Članak 20.

Pušenje u sportsko rekreativnom zrakoplovu nije dopušteno.

Uporaba kisika

Članak 21.

Pilot mora osigurati da sve osobe u sportsko rekreativnom zrakoplovu upotrebljavaju kisik kad utvrdi da bi na visini planiranog leta nedostatak kisika mogao smanjiti njihove sposobnosti ili bi štetno utjecao na njih.

POGLAVLJE 3.
INSTRUMENTI I OPREMA SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA

Opće odredbe

Članak 22.

(1) Letačke operacije ne smiju se izvoditi kada je bilo koji instrument, oprema ili bilo koja od njihovih funkcija koja je potrebna za izvođenje planirane letačke operacije neispravna, osim u sljedećim slučajevima ako se zrakoplovom upravlja u skladu s:

a) listom minimalne opreme

b) operatorovom listom dozvoljenih neispravnosti ili

c) u drugim slučajevima, ako su utvrđeni posebnim propisom.

(2) Instrumenti i oprema moraju biti jasno vidljivi i lako dostupni pilotu sportsko rekreativnog zrakoplova.

(3) Prijenosni elektronički uređaj, uključujući elektroničku letačku torbu (EFB), koji negativno utječe na performanse sustava i opreme sportsko rekreativnog zrakoplova ili na sposobnost upravljanja istima ne smije se koristiti u sportsko rekreativnom zrakoplovu.

(4) Oprema za slučaj opasnosti mora biti lako i brzo dostupna.

Lista minimalne opreme

Članak 23.

(1) Operator sportsko rekreativnog zrakoplova može izraditi listu minimalne opreme pri čemu mora uzeti u obzir sljedeće:

a) rad zrakoplova prema navedenim uvjetima pomoću određenih instrumenata, predmeta opreme ili funkcija koje ne rade na početku leta

b) operatorove relevantne uvjete za rad i održavanje i

c) ažurnu glavnu listu minimalne opreme za taj tip zrakoplova.

(2) Operator sportsko rekreativnog zrakoplova mora obavijestiti Agenciju o listi minimalne opreme i svim njezinim izmjenama i dopunama na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija najkasnije u roku od 10 dana od datuma izrade liste minimalne opreme.

(3) Lista minimalne opreme ne smije biti manje ograničavajuća od glavne liste minimalne opreme.

(4) Prihvatljivi vremenski okvir za podnošenje izmijenjene liste minimalne opreme Agenciji je 90 dana od datuma stupanja na snagu promjene u glavnoj listi minimalne opreme.

Operatorova lista dozvoljenih neispravnosti

Članak 24.

(1) Za zrakoplove za koje proizvođač nije izradio glavnu listu minimalne opreme, moguće je izraditi operatorovu listu dozvoljenih neispravnosti, pri čemu se u obzir mora uzeti sljedeće:

a) rad zrakoplova prema navedenim uvjetima pomoću određenih instrumenata, predmeta opreme ili funkcija koje ne rade na početku leta

b) operatorove relevantne uvjete za rad i održavanje i

c) ažurnu jednu ili više glavnih lista minimalne opreme koje su u najvećoj mjeri primjenjive na taj tip sportsko rekreativnog zrakoplova.

(2) Operator sportsko rekreativnog zrakoplova mora obavijestiti Agenciju o operatorovoj listi dozvoljenih neispravnosti i svim njezinim izmjenama i dopunama na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija najkasnije u roku od 10 dana od datuma izrade operatorove liste dozvoljenih neispravnosti.

(3) Operatorova lista dozvoljenih neispravnosti ne smije biti manje ograničavajuća od glavne liste minimalne opreme.

(4) Prihvatljivi vremenski okvir za podnošenje izmijenjene operatorove liste dozvoljenih neispravnosti Agenciji je 90 dana od datuma stupanja na snagu promjene u glavnoj listi minimalne opreme.

Instrumenti i oprema

Članak 25.

(1) Tijekom izvođenja letačkih operacija sportsko rekreativni zrakoplov mora biti opremljen instrumentima i opremom prema specifikacijama proizvođača, a najmanje sredstvima za mjerenje i prikazivanje:

a) magnetskog smjera

b) barometarske visine

c) indicirane zračne brzine (IAS)

d) vremena u satima, minutama i sekundama (prihvatljivo je korištenje ručnog sata)

e) klizanja zrakoplova, kada je riječ o sportsko rekreativnom zrakoplovom klase III ili klase IV i

f) količine goriva tijekom leta.

(2) Iznimno od stavka 1. točke c) ovoga članka sportsko rekreativni zrakoplov klase II koji se ne upotrebljava u svrhu osposobljavanja ne mora biti opremljen sredstvom za mjerenje i prikazivanje indicirane zračne brzine.

(3) Osoba koja leti sportsko rekreativnim zrakoplovom koji nema u potpunosti zatvorenu kabinu mora tijekom izvođenja letačkih operacija na glavi nositi kacigu sa zaštitnim vizirom ili naočalama.

Dodatni zahtjevi za sportsko rekreativni zrakoplov kojim se izvodi osposobljavanje, provjera praktične osposobljenosti ili provjera stručnosti

Članak 26.

(1) Sportsko rekreativni zrakoplov kojim se izvodi osposobljavanje, provjera praktične osposobljenosti ili provjera stručnosti mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) mora biti upisan u Hrvatski registar civilnih zrakoplova

b) mora biti opremljen dvostrukim (udvojenim) letnim komandama

c) ne smije biti opremljen jednostrukim letnim komandama s premještanjem upravljača (swing-over)

d) mora biti opremljen sredstvima za obavljanje verbalne dvosmjerne komunikacije između nastavnika letenja ili ispitivača i učenika ili kandidata, kada je potrebno radi nesmetane komunikacije

e) mora biti opremljen priborom za pružanje prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN1112 i

f) mora biti opremljen ručnim aparatom za gašenje požara.

(2) Instrumenti i oprema sportsko rekreativnog zrakoplova kojim se izvodi osposobljavanje, provjera praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti moraju biti jasno vidljivi i lako dostupni:

a) učeniku ili kandidatu i

b) nastavniku letenja ili ispitivaču.

(3) Prilikom provođenja osposobljavanja, provođenja provjere praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti dopuštena je upotreba prenosivih instrumenata samo ako su instrumentima opremljeni:

a) učenik ili kandidat i

b) nastavnik letenja ili ispitivač.

Dodatni zahtjevi za sportsko rekreativni zrakoplov kojim se izvode komercijalne operacije

Članak 27.

(1) Sportsko rekreativni zrakoplov kojim se izvode komercijalne operacije mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) mora biti upisan u Hrvatski registar civilnih zrakoplova

b) mora biti opremljen priborom za pružanje prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN1112

c) mora biti opremljen ručnim aparatom za gašenje požara i

d) mora biti opremljen odašiljačem za preživljavanje ELT (ELT(S)) ili osobnim lokacijskim uređajem (PLB) koji na sebi ima pilot ili putnik.

(2) Odašiljači signala s mjesta nesreće (ELT) bilo koje vrste i osobni lokacijski uređaji (PLB) moraju moći odašiljati signale istodobno na 121,5 MHz i 406 MHz.

Sigurnosni pojasevi

Članak 28.

(1) Svako sjedište sportsko rekreativnog zrakoplova mora biti opremljeno sigurnosnim pojasom učvršćenog u najmanje dvije točke s mogućnošću oslobađanja sigurnosnog pojasa u jednoj točki.

(2) Sjedište sportsko rekreativnog zrakoplova u kojem sjedi odrasla osoba i dijete mlađe od dvije godine mora biti opremljeno pomoćnim pojasom ili drugim načinom za sigurno vezanje.

Oprema za letačke operacije iznad vodenih površina

Članak 29.

(1) Pilot koji namjerava letjeti sportsko rekreativnim zrakoplovom iznad vodenih površina mora prilikom planiranja leta prepoznati opasnosti i pripadajuće rizike vezane za slučaj slijetanja na vodene površine.

(2) Pilot mora temeljem procjene na osnovu prepoznatih opasnosti i pripadajućih rizika iz stavka 1. ovoga članka donijeti odluku o opremi koju će ponijeti na planirani let.

Oprema za letačke operacije iznad područja na kojima bi bila otežana potraga i spašavanje

Članak 30.

(1) Pilot koji namjerava letjeti sportsko rekreativnim zrakoplovom iznad područja na kojima bi bila otežana potraga i spašavanje mora prilikom planiranja leta prepoznati opasnosti i pripadajuće rizike.

(2) Pilot mora temeljem procjene na osnovu prepoznatih opasnosti i pripadajućih rizika iz stavka 1. ovoga članka donijeti odluku o opremi koju će ponijeti na planirani let.

Dodatni kisik

Članak 31.

Sportsko rekreativni zrakoplovi kojima se izvode letovi za koje se zahtijeva opskrba kisikom moraju biti opremljeni napravom za pohranjivanje i raspodjelu kisika u koju je moguće pohraniti i iz nje raspodijeliti potrebne zalihe kisika.

POGLAVLJE 4.
OPERACIJE VUČE JEDRILICA, OVJESNIH JEDRILICA ILI TRANSPARENATA I OPERACIJE SA SVRHOM ISKAKANJA PADOBRANACA

Informiranje osoblja

Članak 32.

Pilot zrakoplova mora, prije svakoga leta ili grupe letova, informirati osobe koje sudjeluju u operacijama vuče ili operacijama sa svrhom iskakanja padobranaca o standardnim operativnim postupcima.

Standardni operativni postupci

Članak 33.

(1) Operacije vuče ili operacije sa svrhom iskakanja padobranaca smiju se izvoditi samo u skladu sa standardnim operativnim postupcima za predmetni sportsko rekreativni zrakoplov.

(2) Za svaki sportsko rekreativni zrakoplov kojim se namjeravaju izvoditi operacije vuče ili operacije sa svrhom iskakanja padobranaca operator mora utvrditi standardne operativne postupke, pri čemu u obzir mora uzeti najmanje:

a) opseg i složenost aktivnosti

b) zrakoplov i opremu

c) iskustvo posade

d) performanse zrakoplova i

e) normalne postupke i postupke za slučaj opasnosti.

(3) Standardni operativni postupci mogu biti izrađeni u formi liste provjere.

(4) Operator prije započinjanja izvođenja operacija vuče ili operacija sa svrhom iskakanja padobranaca mora Agenciji dostaviti utvrđene standardne operativne postupke.

DIO ČETVRTI
DOZVOLE I OVLAŠTENJA PILOTA SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA

POGLAVLJE 1.
OPĆE ODREDBE

Podnošenje zahtjeva

Članak 34.

(1) Zahtjev i dokazi o udovoljavanju uvjetima za izdavanje dozvole i ovlaštenja, produženje ili obnavljanje valjanosti ovlaštenja, validaciju inozemne dozvole i ovlaštenja te za izdavanje odobrenja ispitivača pilota sportsko rekreativnog zrakoplova podnosi se Agenciji na obrascu i na način kako je utvrdila Agencija.

(2) Osobi koja dokaže udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom Agencija će izdati dozvolu ili ovlaštenje, produžiti ili obnoviti valjanost ovlaštenja, validirati inozemnu dozvolu ili izdati odobrenje ispitivača pilota sportsko rekreativnog zrakoplova.

Osposobljavanje

Članak 35.

(1) Osposobljavanje za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova smije provoditi odobrena organizacija za osposobljavanje prema odobrenom programu osposobljavanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za izvođenje operacija vuče ili za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca smije, prema odobrenom programu osposobljavanja, provoditi nastavnik letenja.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada kandidat dokaže da je osigurana jednaka ili veća razina sigurnosti, Agencija može prihvatiti osposobljavanje od strane proizvođača sportsko rekreativnog zrakoplova za stjecanje ovlaštenja za:

a) uzlijetanje s vodenih površina

b) izvođenje operacija vuče ili

c) izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada kandidat dokaže da je osigurana jednaka ili veća razina sigurnosti, Agencija može prihvatiti osposobljavanje provedeno u inozemstvu za stjecanje ovlaštenja za:

a) uzlijetanje s vodenih površina

b) izvođenje operacija vuče ili

c) izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca.

Stjecanje dozvole ili ovlaštenja za pojedinu klasu temeljem dozvole i ovlaštenja neke druge klase

Članak 36.

Uvjeti za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova za pojedinu klasu temeljem dozvole i ovlaštenja neke druge klase propisani su u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

Stjecanje dozvole ili ovlaštenja temeljem dozvole i ovlaštenja izdanih u skladu s Part-FCL, Part-SFCL ili s nacionalnom dozvolom i pripadajućim ovlaštenjima

Članak 37.

Uvjeti za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem valjane dozvole i ovlaštenja izdanih u skladu s Part-FCL-om, Part-SFCL-om ili s nacionalnom dozvolom i pripadajućim ovlaštenjima propisani su u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

Stjecanje dozvole ili ovlaštenja temeljem inozemne dozvole i ovlaštenja

Članak 38.

(1) Uvjeti za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem valjane inozemne dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova su:

a) ukupan nalet i broj letova potrebnih za stjecanje dozvole, kako je propisano ovim Pravilnikom

b) ispit iz predmeta »Zrakoplovni propisi«

c) posjedovanje valjanog certifikata o zdravstvenoj sposobnosti u skladu s propisom kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja i

d) provjera stručnosti s ispitivačem.

(2) Uvjeti za stjecanje ovlaštenja za klasu sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem valjane inozemne dozvole i ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova su:

a) dozvola pilota za klasu sportsko rekreativnog zrakoplova izdana u skladu sa stavkom 1. ovoga članka

b) ukupan nalet i broj letova potrebnih za stjecanje ovlaštenja, kako je propisano ovim Pravilnikom i

c) provjera stručnosti s ispitivačem.

Validacija inozemne dozvole i ovlaštenja

Članak 39.

(1) Imatelju valjane inozemne dozvole i ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova Agencija može validirati dozvolu i ovlaštenje ako dokaže da je ostvario ukupan nalet i broj letova potrebnih za stjecanje dozvole ili ovlaštenja, kako je propisano ovim Pravilnikom.

(2) Validaciju inozemne dozvole Agencija izdaje na godinu dana ili do isteka valjanosti inozemne dozvole i/ili ovlaštenja, što je kraće.

POGLAVLJE 2.
DOZVOLA PILOTA SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA

Uvjeti za stjecanje dozvole

Članak 40.

(1) Kandidat za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova mora:

a) završiti teorijsko i praktično osposobljavanje

b) položiti teorijski ispit i

c) položiti provjeru praktične osposobljenosti koje organizira i provodi Agencija.

(2) Prije pristupanja polaganju ispita za stjecanje dozvole kandidat mora biti star najmanje 16 godina.

Opće odredbe za osposobljavanje

Članak 41.

(1) Prije prvog samostalnog leta učenik mora biti star najmanje 15 godina.

(2) Osposobljavanje maloljetne osobe ne smije započeti prije nego što se organizaciji za osposobljavanje pilota sportsko rekreativnog zrakoplova dostavi pisana suglasnost roditelja odnosno staratelja.

(3) Učenik smije letjeti samostalno samo ako:

a) posjeduje valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti u skladu s propisom kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja

b) posjeduje pisano odobrenje nastavnika za samostalno letenje i

c) se samostalno letenje provodi pod nadzorom nastavnika letenja na tlu.

Program osposobljavanja

Članak 42.

Osposobljavanje učenika za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova mora se provoditi prema odobrenom programu koji mora sadržavati elemente:

a) teorijskog osposobljavanja i

b) praktičnog osposobljavanja.

Teorijsko osposobljavanje

Članak 43.

(1) Teorijsko osposobljavanje mora obuhvatiti:

1. opće predmete za sve klase sportsko rekreativnih zrakoplova:

a) zrakoplovni propisi i ATC postupci

b) ljudske sposobnosti i ograničenja

c) meteorologija

d) radiotelefonska komunikacija i

e) navigacija i

2. predmete specifične za pojedinu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova:

a) teorija letenja (aerodinamika i mehanika leta)

b) operativni postupci pri letenju sportsko rekreativnim zrakoplovom

c) planiranje leta i performanse i

d) poznavanje sportsko rekreativnog zrakoplova – konstrukcije i sustavi, oprema za slučaj opasnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, teorijsko osposobljavanje mora obuhvatiti samo specifične predmete za pojedinu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova za imatelja dozvole pilota:

a) sportsko rekreativnog zrakoplova koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova neke druge klase

b) aviona izdane u skladu s Part-FCL ili imatelja nacionalne dozvole pilota aviona koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase II, klase III ili klase IV

c) helikoptera izdane u skladu s Part-FCL ili imatelja nacionalne dozvole pilota helikoptera koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase I, klase II ili klase III i

d) jedrilice koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase I, klase II, klase III ili klase IV.

(3) Organizacija može prihvatiti teorijsko osposobljavanje iz pojedinih predmeta provedeno sukladno Uredbi Komisije (EU) 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u svrhu izdavanja Potvrde o završenom osposobljavanju kako je primjenjivo za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova odgovarajuće klase.

Praktično osposobljavanje

Članak 44.

(1) Praktično osposobljavanje pilota:

1. sportsko rekreativnog zrakoplova klase I, klase III i klase IV mora sadržavati najmanje 30 sati osposobljavanja u letu, što uključuje najmanje:

a) 10 sati s nastavnikom letenja

b) 6 sati samostalnog naleta pod nadzorom nastavnika s tla i

c) 60 letova

2. sportsko rekreativnog zrakoplova klase II mora sadržavati najmanje 17 sati osposobljavanja u letu, što uključuje najmanje:

a) 5 sati s nastavnikom letenja

b) 6 sati samostalnog naleta pod nadzorom nastavnika s tla i

c) 50 letova.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukupan nalet i broj letova u skladu s odobrenim programom razlika za osposobljavanje pilota sportsko rekreativnih zrakoplova mora ostvariti imatelj:

a) dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova neke druge klase

b) dozvole pilota aviona izdane u skladu s Part-FCL ili nacionalne dozvole pilota aviona koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase II, klase III ili klase IV

c) nacionalne dozvole pilota helikoptera koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase I, klase II ili klase III i

d) dozvole pilota jedrilice koji se osposobljava za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase I, klase II, klase III ili klase IV.

Teorijski ispit

Članak 45.

(1) Teorijski ispit mora obuhvatiti provjeru znanja iz:

a) općih predmeta za sve klase sportsko rekreativnih zrakoplova i

b) predmeta specifičnih za pojedinu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova.

(2) Kandidat je položio teorijski ispit ako je točno odgovorio na najmanje 75% pitanja postavljenih za svaki pojedini predmet.

(3) Kandidat koji ne položi najviše dva predmeta teorijskog ispita smije jednom ponoviti polaganje tih predmeta.

(4) Kandidat koji nije položio teorijski ispit iz četiri uzastopna pokušaja prije sljedećeg pristupanja provjeri mora obaviti dodatno osposobljavanje u odobrenoj organizaciji prema pisanoj preporuci ispitivača.

(5) Potvrda o položenom teorijskom ispitu vrijedi 24 mjeseca od datuma uspješno položenog teorijskog ispita.

(6) Kandidatu koji dokaže da je položio teorijski ispit za stjecanje dozvole u skladu s Part-FCL priznat će se u cijelosti ispiti iz općih predmeta kao i specifični predmeti, kako je primjenjivo za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova pojedine klase ako od datuma polaganja ispita nije prošlo više od 24 mjeseca.

(7) Ispiti iz općih predmeta za sve klase sportsko rekreativnih zrakoplova priznat će se u cijelosti kandidatu koji posjeduje valjanu:

a) dozvolu pilota izdanu u skladu s Part-FCL

b) dozvolu pilota jedrilice izdanu u skladu s Part-SFCL ili

c) nacionalnu dozvolu pilota aviona ili helikoptera.

Izdavanje dozvole

Članak 46.

(1) Dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova izdaje Agencija.

(2) Dozvola pilota sportsko rekreativnog zrakoplova mora sadržavati sljedeće:

1. Naziv nadležnog tijela koje je izdalo dozvolu

2. Klasa zrakoplova za koju je dozvola izdana

3. Broj dozvole

4. Ime i prezime imatelja dozvole

5. Datum i mjesto rođenja imatelja dozvole

6. Adresa imatelja dozvole

7. Državljanstvo imatelja dozvole

8. Potpis imatelja dozvole

9. Potpis osobe koja je izdala dozvolu i pečat tijela koje je izdalo dozvolu

10. Ovlaštenja i datume valjanosti

11. Primjedbe

12. R/T privilegije.

(3) Dozvola se izdaje na obrascu na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) Dozvola pilota sportsko rekreativnog zrakoplova izdaje se bez roka valjanosti.

POGLAVLJE 3.
OVLAŠTENJE NASTAVNIKA LETENJA SPORTSKO REKREATIVNIM ZRAKOPLOVOM

Uvjeti za stjecanje ovlaštenja

Članak 47.

(1) Prije početka osposobljavanja za ovlaštenje nastavnika letenja na odgovarajućoj klasi sportsko rekreativnog zrakoplova pilot mora ispuniti sljedeće uvjete:

a) biti star najmanje 18 godina

b) posjedovati dozvolu pilota za tu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova

c) ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na toj klasi sportsko rekreativnog zrakoplova i

d) položiti pismenu provjeru znanja iz predmeta za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova koju provodi organizacija za osposobljavanje.

(2) U svrhu udovoljavanja zahtjevu iz stavka 1. točke c) ovoga članka priznaje se nalet i letovi ostvareni i na zrakoplovima na koje se primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 za:

a) sportsko rekreativne zrakoplove klase I kad su nalet i letovi ostvareni na avionima ili

b) sportsko rekreativne zrakoplove klase IV kad su nalet i letovi ostvareni na helikopterima.

(3) Kandidat za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja mora:

a) završiti teorijsko i praktično osposobljavanje i

b) položiti provjeru praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja.

Osposobljavanje

Članak 48.

(1) Osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja mora se provoditi prema odobrenom programu koji mora sadržavati elemente:

a) teorijskog osposobljavanja i

b) praktičnog osposobljavanja.

(2) Teorijsko osposobljavanje mora obuhvatiti:

a) temeljna znanja o odgoju i obrazovanju (pedagogija)

b) didaktiku i umijeća nastavnika

c) psihologiju poučavanja i učenja

d) metodiku letačkog osposobljavanja

e) organizaciju i sigurnost letenja i

f) ljudske mogućnosti i ograničenja.

(3) Praktično osposobljavanje mora sadržavati najmanje 10 sati osposobljavanja u letu.

(4) Osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja za pojedinu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova smije provoditi nastavnik letenja koji je obavio najmanje 100 sati praktičnog osposobljavanja na pojedinoj klasi.

Provjera praktične osposobljenosti

Članak 49.

Tijekom provjere praktične osposobljenosti ispitivač mora provoditi provjeru sa sjedišta namijenjenog pilotu.

Izdavanje, produženje i obnavljanje valjanosti ovlaštenja

Članak 50.

(1) Kandidatu koji ispuni uvjete za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja Agencija će u dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova upisati ovlaštenje nastavnika letenja.

(2) Ovlaštenje nastavnika letenja izdaje se s rokom valjanosti od 4 godine.

(3) Zahtjev za produženje valjanosti ovlaštenja nastavnika letenja smatra se podnesenim u skladu s ovim Pravilnikom ako se Agenciji podnese unutar 90 dana prije datuma isteka ovlaštenja.

(4) Za produženje valjanosti ovlaštenja nastavnika letenja moraju biti ispunjena najmanje dva od tri sljedeća uvjeta:

a) u razdoblju valjanosti ovlaštenja ostvariti ukupan nalet od 5 sati i 20 letova u ulozi nastavnika letenja na klasi sportsko rekreativnog zrakoplova za koju se traži produženje ovlaštenja

b) prisustvovati seminaru obnove znanja za nastavnike letenja unutar 12 mjeseci prije datuma isteka valjanosti ovlaštenja ili

c) položiti provjeru stručnosti za produženje valjanosti ovlaštenja nastavnika letenja s ispitivačem unutar 12 mjeseci prije datuma isteka valjanosti ovlaštenja.

(5) Imatelj ovlaštenja nastavnika letenja koji ne položi provjeru stručnosti za produženje valjanosti ovlaštenja tijekom valjanosti ovlaštenja ne smije koristiti prava dodijeljena ovlaštenjem dok ne položi provjeru.

(6) Za obnovu valjanosti ovlaštenja nastavnika letenja kandidat mora unutar 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva ispuniti sljedeće uvjete:

a) prisustvovati seminaru obnove znanja za nastavnike letenja i

b) položiti provjeru stručnosti za obnovu valjanosti ovlaštenja nastavnika letenja s ispitivačem.

Seminar obnove znanja za nastavnike letenja

Članak 51.

(1) Seminar obnove znanja za nastavnike letenja smije provoditi odobrena organizacija za osposobljavanje, ovlaštena za provođenje osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja.

(2) Seminar ne smije trajati manje od 6 školskih sati i mora obuhvatiti najmanje sljedeće cjeline:

1. metodika letačke obuke:

a) suvremeni procesi učenja i poučavanja te inovacije

b) obnova znanja u primjeni metoda poučavanja na zemlji i u zraku i

2. sigurnost letenja i izučavanje iskustava u karakterističnim događajima

3. ljudske mogućnosti i ograničenja i

4. vježbe prezentacije poučavanja karakterističnih priprema za letenje učenika.

(3) Organizacija za osposobljavanje obavezna je izdati potvrdu svakom sudioniku seminara nakon provedenog seminara obnove znanja.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Agencija će priznati seminar obnove znanja za nastavnike letenja u skladu s Part-FCL i Part-SFCL.

POGLAVLJE 4.
OVLAŠTENJE ZA UZLIJETANJE I SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE

Uvjeti za stjecanje ovlaštenja

Članak 52.

(1) Pilot smije započeti osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine na klasi sportsko rekreativnog zrakoplova nakon što ostvari ukupan nalet od 60 sati i 120 letova na toj klasi.

(2) Kandidat za stjecanje ovlaštenja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine letenja mora:

a) završiti teorijsko i praktično osposobljavanje i

b) položiti provjeru praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja.

(3) Provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine nije potrebna ako kandidat dostavi sljedeće dokaze o osposobljavanju od proizvođača sportsko rekreativnog zrakoplova:

a) potvrdu proizvođača sportsko rekreativnog zrakoplova o završenom osposobljavanju

b) presliku dozvole i odgovarajućeg ovlaštenja pilota koji je proveo osposobljavanje i

c) potvrdu proizvođača sportsko rekreativnog zrakoplova kojom ovlašćuje pilota za provođenje osposobljavanja.

Osposobljavanje

Članak 53.

(1) Osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine mora se provoditi prema odobrenom programu koji mora sadržavati elemente teorijskog i praktičnog osposobljavanja.

(2) Praktično osposobljavanje mora sadržavati najmanje 8 sati naleta i 60 uzlijetanja i slijetanja na vodene površine s nastavnikom letenja.

Izdavanje ovlaštenja

Članak 54.

Kandidatu koji ispuni uvjete za stjecanje ovlaštenja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine Agencija će u dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova upisati ovlaštenje bez ograničenja roka valjanosti.

Korištenje prava dodijeljenih ovlaštenjem

Članak 55.

(1) Pilot smije koristiti prava dodijeljena ovlaštenjem za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine samo ako je u zadnja 24 mjeseca obavio najmanje 10 uzlijetanja i slijetanja na vodene površine.

(2) Ako pilot sportsko rekreativnog zrakoplova ne ispuni uvjete navedene u stavku 1. ovoga članka, prije ponovnog korištenja prava dodijeljenih ovlaštenjem za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine mora obaviti 5 uzlijetanja i slijetanja na vodene površine s nastavnikom letenja.

POGLAVLJE 5.
OVLAŠTENJE ZA VUČU JEDRILICA, OVJESNIH JEDRILICA ILI TRANSPARENATA

Uvjeti za stjecanje ovlaštenja

Članak 56.

(1) Pilot smije započeti osposobljavanje za stjecanje ovlaštenje za vuču jedrilica, ovjesnih jedrilica ili transparenata na klasi sportsko rekreativnog zrakoplova nakon što ostvari ukupan nalet od 50 sati i 100 letova na toj klasi.

(2) Kandidat za stjecanje ovlaštenja za vuču mora završiti teorijsko i praktično osposobljavanje.

Osposobljavanje

Članak 57.

(1) Osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za vuču mora se provoditi prema odobrenom programu koji mora sadržavati elemente teorijskog i praktičnog osposobljavanja.

(2) Praktično osposobljavanje mora sadržavati najmanje 10 letova operacija vuče, od kojih najmanje 5 letova mora biti izvedeno s nastavnikom letenja.

(3) Pilot jedrilice ili ovjesne jedrilice koji sudjeluju u operacijama vuče tijekom praktičnog osposobljavanja kandidata za ovlaštenje za vuču mora:

a) posjedovati odgovarajuću dozvolu pilota i

b) imati ukupan nalet jedrilicom ili ovjesnom jedrilicom od 150 sati.

Upis ovlaštenja

Članak 58.

(1) Ovlaštenje za vuču u knjižicu letenja upisuje i ovjerava organizacija ili osoba koja je provela osposobljavanje, a mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) naziv ovlaštenja

b) datum završetka osposobljavanja

c) tip zrakoplova kojim se provodilo osposobljavanje i

d) osobne podatke osobe koja je provodila osposobljavanje (ime i prezime, broj dozvole).

(2) Ovlaštenje nema ograničenje roka valjanosti.

Korištenje prava dodijeljenih ovlaštenjem

Članak 59.

(1) Pilot smije koristiti prava dodijeljena ovlaštenjem za vuču samo ako je u zadnja 24 mjeseca obavio najmanje 5 letova operacija vuče.

(2) Ako pilot ne ispuni uvjete navedene u stavku 1. ovoga članka, prije ponovnog korištenja prava dodijeljenih ovlaštenjem za vuču mora obaviti 5 letova operacija vuče pod nadzorom nastavnika letenja.

POGLAVLJE 6.
OVLAŠTENJE ZA IZVOĐENJE OPERACIJA SA SVRHOM ISKAKANJA PADOBRANACA

Uvjeti za stjecanje ovlaštenja

Članak 60.

(1) Pilot smije započeti osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca na klasi sportsko rekreativnog zrakoplova nakon što ostvari ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na toj klasi.

(2) Kandidat za stjecanje ovlaštenja za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca mora završiti teorijsko i praktično osposobljavanje.

Osposobljavanje

Članak 61.

(1) Osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca mora se provoditi prema odobrenom programu koji mora sadržavati elemente teorijskog i praktičnog osposobljavanja.

(2) Praktično osposobljavanje mora sadržavati najmanje 5 letova operacija sa svrhom iskakanja padobranaca.

(3) Padobranske operacije tijekom praktičnog osposobljavanja mora izvoditi padobranac s valjanom dozvolom i valjanim ovlaštenjem nastavnika padobranaca.

Upis ovlaštenja

Članak 62.

(1) Ovlaštenje za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca u knjižicu letenja upisuje i ovjerava organizacija ili osoba koja je provela osposobljavanje, a mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) naziv ovlaštenja

b) datum završetka osposobljavanja

c) tip zrakoplova kojim se provodilo osposobljavanje i

d) osobne podatke osobe koja je provodila osposobljavanje (ime i prezime, broj dozvole).

(2) Ovlaštenje nema ograničenje roka valjanosti.

Korištenje prava dodijeljenih ovlaštenjem

Članak 63.

(1) Pilot smije koristiti prava dodijeljena ovlaštenjem za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca samo ako je u zadnja 24 mjeseca obavio najmanje 5 letova operacija sa svrhom iskakanja padobranaca.

(2) Ako pilot ne ispuni uvjete navedene u stavku 1. ovoga članka, prije ponovnog korištenja prava dodijeljenih ovlaštenjem za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca mora pod nadzorom nastavnika letenja obaviti 5 letova operacija sa svrhom iskakanja padobranaca s valjanom dozvolom i valjanim ovlaštenjem nastavnika padobranaca.

POGLAVLJE 7.
ISPITIVAČ PILOTA SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA

Opće odredbe

Članak 64.

Agencija odobrava ispitivača pilota sportsko rekreativnih zrakoplova koji u njezino ime provodi provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti.

Određivanje potrebnog broja ispitivača

Članak 65.

Agencija određuje broj ispitivača temeljem:

a) broja sportsko rekreativnih zrakoplova pojedine klase upisanih u Hrvatski registar civilnih zrakoplova

b) broja imatelja dozvola za pojedinu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova

c) broja imatelja ovlaštenja za pojedinu klasu sportsko rekreativnog zrakoplova i

d) teritorijalne raspoređenosti pilota i ispitivača.

Odobrenje ispitivač

Članak 66.

(1) Kandidat za izdavanje odobrenja ispitivač pilota sportsko rekreativnih zrakoplova mora:

a) posjedovati dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova, valjano ovlaštenje nastavnika letenja i druga ovlaštenja za provođenje provjera i

b) ostvariti ukupan nalet od 100 sati u svojstvu nastavnika letenja na klasi sportsko rekreativnog zrakoplova za koju traži odobrenje ispitivača.

(2) U svrhu udovoljavanja zahtjevu iz stavka 1. točke b) ovoga članka priznaje se nalet u svojstvu nastavnika letenja ostvaren i na zrakoplovima na koje se primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 za:

a) sportsko rekreativne zrakoplove klase I kada je nalet u svojstvu nastavnika ostvaren na avionima ili

b) sportsko rekreativne zrakoplove klase IV kada je nalet u svojstvu nastavnika ostvaren na helikopterima.

(3) Odobrenje ispitivač izdaje se s rokom valjanosti od 4 godine.

(4) Iznimno, kada za to postoji opravdan razlog, Agencija može pod određenim uvjetima i na određeni rok izdati odobrenje ispitivača kandidatu koji ne udovoljava svim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Agencija će ukinuti odobrenje ispitivaču ako utvrdi da:

a) je protiv ispitivača pokrenut prekršajni postupak za prekršaje iz područja zračnog prometa ili

b) ispitivač ne provodi provjere, administraciju provjera i izvještavanje o provedenim provjerama na način prihvatljiv Agenciji.

Obaveze ispitivača

Članak 67.

(1) Ispitivač je obavezan:

a) prije provođenja provjere praktične osposobljenosti zatražiti od organizacije za osposobljavanje zapise sa osposobljavanja kandidata

b) administrirati izvršene provjere

c) izvješćivati Agenciju o provedenim provjerama

d) izvješćivati organizaciju za osposobljavanje o provedenim provjerama, ako je primjenjivo i

e) izvijestiti Agenciju o planiranoj provjeri, na način i u roku koji odredi Agencija.

(2) Ispitivač je odgovoran za prikladnost sportsko rekreativnog zrakoplova kojim se provode provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti kako je propisano u članku 73. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(3) Ispitivač ne smije provoditi provjeru:

a) kandidatu kojemu je pružio više od 50% propisanog letačkog osposobljavanja za dozvolu ili ovlaštenja za koje se provodi provjera i

b) u slučajevima kada postoji mogućnost sukoba interesa.

(4) Iznimno, kada za to postoji opravdan razlog, Agencija može odobriti provođenje provjere ispitivaču koji je provodio više od 50% osposobljavanja u ulozi nastavnika letenja.

POGLAVLJE 8.
PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI, PROVJERE STRUČNOSTI I PROVJERE U LETU ZA POJEDINI TIP UNUTAR KLASE

Opće odredbe

Članak 68.

(1) Provjera se mora provoditi prema odgovarajućoj listi provjere na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

(2) Let mora trajati najmanje 60 minuta.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, let za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja mora trajati najmanje 30 minuta.

(4) Provjera je podijeljena u sekcije koje omogućuju provjeru kandidata ili pilota za pripremu i izvođenje leta.

(5) Sekcija se smatra položenom ako su položene sve stavke sekcije.

(6) Kandidat ili pilot koji ne položi samo jednu sekciju provjere smije jednom ponovo polagati tu sekciju.

(7) Osoba koja provodi provjeru mora prekinuti provedbu provjere ako je ugrožena sigurnost ili je moguće ugrožavanje sigurnosti daljnjim provođenjem provjere. Ako je provjera prekinuta zbog ugrožavanja sigurnosti, smatra se da kandidat ili pilot nije zadovoljio provjeru.

(8) Ako kandidat ili pilot zatraži prekid provedbe provjere iz razloga koje osoba koja provodi provjeru smatra opravdanim, na sljedećoj provjeri ocjenjuju se samo sekcije koje u prethodnoj provjeri nisu bile provedene u cijelosti.

(9) Ako kandidat ili pilot odbija nastaviti provedbu provjere iz razloga koje osoba koja provodi provjeru ne smatra opravdanim, smatrat će se da nije zadovoljio provjeru.

Provjera stručnosti i provjera praktične osposobljenosti

Članak 69.

(1) Provjeru praktične osposobljenosti i provjeru stručnosti smije provoditi ispitivač.

(2) Organizacija za osposobljavanje obavezna je na zahtjev ispitivača dati na uvid zapise o osposobljavanju kandidata.

(3) Provjera praktične osposobljenosti mora se provoditi na tipu sportsko rekreativnog zrakoplova kojim je provedeno osposobljavanje kandidata.

(4) Kandidat koji nije položio provjeru praktične osposobljenosti iz dva uzastopna pokušaja prije sljedećeg pristupanja provjeri mora obaviti dodatno osposobljavanje u odobrenoj organizaciji prema pisanoj preporuci ispitivača.

Provjera u letu za pojedini tip unutar klase sportsko rekreativnih zrakoplova

Članak 70.

(1) Provjeru u letu za pojedini tip unutar klase sportsko rekreativnih zrakoplova smije provoditi:

a) nastavnik letenja sportsko rekreativnim zrakoplovom ili

b) osoba koja posjeduje odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja te je za to ovlaštena od proizvođača sportsko rekreativnog zrakoplova.

(2) Provjera u letu za pojedini tip unutar klase sportsko rekreativnih zrakoplova jednosjeda provodi se:

a) radiotelefonskom komunikacijom s tla ili

b) metodom praćenja iz zraka sa zrakoplovom sličnih aerodinamičkih osobina i performansi.

(3) Položena provjera u letu za pojedini tip unutar klase mora se upisati u knjižicu letenja i sadržavati sljedeće:

a) datum provjere

b) tip sportsko rekreativnog zrakoplova i

c) osobne podatke osobe koja je provodila provjeru (ime i prezime, broj dozvole).

(4) Po položenoj provjeri u letu za pojedini tip unutar klase osoba iz stavka 1. ovoga članka mora ovjeriti provjeru u knjižici letenja.

(5) Ispitivač ili nastavnik letenja ima pravo upisati sposobnost za upravljanje pojedinim tipom unutar klase u vlastitu knjižicu letenja po principu samoobuke (selfstudy) na temelju dokumentacije proizvođača sportsko rekreativnog zrakoplova, a koja uključuje nalet u trajanju od najmanje jedan sat.

DIO PETI
OSPOSOBLJAVANJE

Opće odredbe

Članak 71.

(1) Fizička osoba koja provodi osposobljavanje mora osigurati da se osposobljavanje provodi u skladu s odobrenim programom osposobljavanja i primjenjivim propisima.

(2) Organizacija za osposobljavanje mora osigurati:

a) da se osposobljavanje provodi u skladu s opsegom odobrenja i ograničenjima definiranim Potvrdom o odobrenju organizacije za osposobljavanje (u daljnjem tekstu: Potvrda o odobrenju), programom osposobljavanja i organizacijskim priručnikom te primjenjivim propisima i

b) da osposobljavanje provode osobe koje posjeduju odgovarajuće dozvole i ovlaštenja, odnosno kvalifikacije potrebne za provođenje osposobljavanja.

Program osposobljavanja

Članak 72.

(1) Zahtjev za odobrenje programa osposobljavanja može podnijeti poduzetnik:

a) fizička osoba koja posjeduje odgovarajuće dozvole i ovlaštenja za provođenje predmetnog osposobljavanja u skladu s primjenjivim propisima ili

b) pravna osoba ili organizacija, u sklopu zahtjeva za izdavanje ili promjenu Potvrde o odobrenju, za predmetno osposobljavanje.

(2) Program osposobljavanja mora sadržavati informacije i upute osobama uključenim u osposobljavanje, a najmanje sljedeće:

a) izjavu poduzetnika

b) procedure izmjena i dopuna programa osposobljavanja

c) cilj i zadaće osposobljavanja

d) didaktičko-metodičke upute

e) popis stručne literature koja se koristi tijekom osposobljavanja

f) oprema za komunikaciju

g) razradu teorijskog osposobljavanja i

h) razradu praktičnog osposobljavanja.

(3) Poduzetnik mora potpisom ovjeriti izjavu kojom potvrđuje:

a) da je program osposobljavanja usklađen s primjenjivim propisima i

b) da će provoditi osposobljavanje u skladu s odobrenim programom osposobljavanja.

(4) Razrada teorijskog osposobljavanja mora obuhvatiti najmanje sljedeće:

a) detaljnu razradu nastavnih cjelina u skladu s primjenjivim propisima i

b) razradu satnica po pojedinoj nastavnoj cjelini.

(5) Razrada praktičnog osposobljavanja mora obuhvatiti najmanje sljedeće:

a) detaljnu razradu praktičnih vježbi i

b) prijeletnu i poslijeletnu razradu.

(6) Detaljna razrada praktičnih vježbi mora obuhvatiti najmanje sljedeće:

a) razradu naleta i broja letova

b) zadaću vježbe

c) elemente vježbe

d) način izvođenja vježbe

e) meteorološke uvjete za izvođenje vježbe i

f) ocjenu uspješnosti svladavanja vježbe.

(7) Poduzetnik mora kontinuirano održavati usklađenost programa osposobljavanja s primjenjivim propisima i silabusima iz dodataka ovoga Pravilnika.

(8) Program osposobljavanja mora biti dostupan svim osobama uključenima u osposobljavanje.

Zrakoplovi za osposobljavanje

Članak 73.

(1) Poduzetnik mora koristiti zrakoplove prikladne za provođenje osposobljavanja.

(2) Prilikom određivanja prikladnosti zrakoplova za osposobljavanje poduzetnik u obzir mora uzeti najmanje sljedeće:

1. da je zrakoplov projektiran i izrađen na način da operativni sustavi zrakoplova, oprema i primjena istih ne zahtijevaju primjenu posebnih vještina ili snage pilota

2. da su karakteristike zrakoplova prikladne za provođenje planiranog osposobljavanja, provjere praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti i

3. da karakteristike zrakoplova u svim predviđenim operativnim uvjetima osiguravaju:

a) sigurnu upravljivost i pokretljivost, uključujući sigurnu upravljivost i pokretljivost u slučaju otkaza jedne ili više pogonskih grupa

b) postepene prijelaze iz jedne faze leta u drugu, koji ne zahtijevaju primjenu posebnih vještina ili snage pilota i

c) stabilnost prikladnu razini vještine pilota prilikom provođenja planiranog osposobljavanja, provjere praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti.

Infrastruktura, oprema i učila

Članak 74.

(1) Poduzetnik mora osigurati infrastrukturu, opremu i učila potrebna za provođenje odobrenog osposobljavanja, što uključuje odgovarajući prostor za:

a) provedbu teorijskog osposobljavanja

b) rukovodeće osobe i osobe za osposobljavanje, ako je primjenjivo i

c) spremanje zrakoplova, kao i druge opreme koja se koristi za osposobljavanje.

(2) Prostor za provedbu teorijskog osposobljavanja mora biti primjeren broju učenika i prikladan za korištenje opreme i učila koja se koriste u osposobljavanju.

(3) Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka poduzetnik može provoditi teorijsko osposobljavanja koristeći mrežno osposobljavanje ukoliko je osigurana prikladna razina komunikacije i ukoliko je na raspolaganju prikladna oprema.

(4) Za prijeletnu i poslijeletnu razradu poduzetnik mora osigurati najmanje sljedeće:

a) važeći VFR priručnik Republike Hrvatske

b) važeću VFR kartu u mjerilu 1:500 000

c) zrakoplovne obavijesti (NOTAM)

d) ažurni Zbornik zrakoplovnih podataka (AIP) i Okružnice zrakoplovnih informacija (AIC) za područje operacija

e) navigacijski računar s uputom za korištenje, ako je primjenjivo i

f) važeće pilotske priručnike zrakoplova s kojima se provodi osposobljavanje.

(5) Literatura potrebna za teorijsko i praktično osposobljavanje mora biti dostupna svim osobama uključenim u osposobljavanje.

Oprema za komunikaciju

Članak 75.

Poduzetnik mora procijeniti potrebu i osigurati, ako je potrebno, prikladnu opremu za komunikaciju u svrhu nesmetane komunikacije između osobe za osposobljavanje i učenika.

DIO ŠESTI
ORGANIZACIJA ZA OSPOSOBLJAVANJE

Opće odredbe

Članak 76.

(1) Osposobljavanje se smije provoditi kao:

a) teorijsko osposobljavanje

b) praktično osposobljavanje ili

c) teorijsko i praktično osposobljavanje.

(2) Osobe za osposobljavanje moraju provoditi osposobljavanje u skladu s:

a) odobrenim programom osposobljavanja

b) odobrenim organizacijskim priručnikom i

c) primjenjivim popisima.

Uvjeti za stjecanje Potvrde o odobrenju

Članak 77.

(1) Zahtjev i dokazi o udovoljavanju uvjetima za izdavanje Potvrde o odobrenju podnose se Agenciji na obrascu i na način kako je utvrdila Agencija.

(2) Uz zahtjev mora biti priloženo sljedeće:

a) organizacijski priručnik

b) program osposobljavanja

c) osobni detalji (životopis) i relevantne kvalifikacije rukovodećih osoba

d) dozvola za rad radiostanice, ako je primjenjivo i

e) polica osiguranja za odgovornost za štetu nanesenu trećim osobama, kako je primjenjivo.

(3) Agencija će izdati Potvrdu o odobrenju kada utvrdi udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(4) Potvrda o odobrenju izdaje se bez ograničenja roka valjanosti.

Promjena Potvrde o odobrenju

Članak 78.

(1) Organizacija za osposobljavanje mora obavijestiti Agenciju o promjeni podataka s Potvrde o odobrenju ili promjeni koja utječe na sposobnost organizacije za provođenje osposobljavanja u skladu s opsegom i uvjetima definiranim Potvrdom o odobrenju.

(2) Zahtjev i dokazi o udovoljavanju uvjetima za promjenu Potvrde o odobrenju podnosi se Agenciji na obrascu i na način kako je utvrdila Agencija.

(3) Organizacija za osposobljavanje smije provoditi osposobljavanje tijekom postupka odobrenja promjene pod uvjetima koje je utvrdila Agencija.

Odgovorni rukovoditelj

Članak 79.

(1) Organizacija mora od Agencije ishoditi odobrenje za odgovornog rukovoditelja.

(2) Odgovorni rukovoditelj snosi sveukupnu odgovornost za:

a) osiguranje uvjeta potrebnih za provođenje aktivnosti organizacije i

b) kontinuiranu usklađenost organizacije s odobrenim organizacijskim priručnikom, odobrenim programom osposobljavanja i primjenjivim propisima.

(3) Odgovorni rukovoditelj smije istovremeno obnašati i dužnost voditelja osposobljavanja.

Voditelj osposobljavanja

Članak 80.

(1) Organizacija mora osigurati odobrenog voditelja osposobljavanja za svako osposobljavanje iz opsega odobrenja.

(2) Voditelj osposobljavanja mora posjedovati valjanu dozvolu i odgovarajuća ovlaštenja potrebna za provođenje jednog ili više osposobljavanja iz opsega odobrenja.

(3) Voditelj osposobljavanja je odgovoran:

a) za rukovođenje i provođenje osposobljavanja u skladu s odobrenim organizacijskim priručnikom, odobrenim programom osposobljavanja i primjenjivim propisima

b) osigurati integraciju teorijskog i praktičnog osposobljavanja

c) za nadzor napredovanja pojedinog učenika i

d) za kontinuiranu usklađenost s primjenjivim propisima osposobljavanja za koje je odobren.

Osobe koje provode osposobljavanje

Članak 81.

(1) Osobe koje provode osposobljavanje moraju posjedovati odgovarajuće dozvole, ovlaštenja, povlastice i kvalifikacije potrebne za provođenje osposobljavanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, teorijsko osposobljavanje može provoditi osoba koja posjeduje jednu od sljedećih kvalifikacija:

1. praktično iskustvo u zrakoplovstvu u područjima koja su relevantna za osposobljavanje koje provode i završen tečaj iz metodike i tehnike osposobljavanja

2. prethodno iskustvo u provođenju teorijskog osposobljavanja i prikladno teorijsko iskustvo u predmetu za koji će provoditi osposobljavanje ili

3. praktično iskustvo u zrakoplovstvu u područjima koja su relevantna za osposobljavanje koje provode ili prikladno teorijsko iskustvo u predmetu za koji će provoditi osposobljavanje i završen seminar obnove znanja za nastavnika letenja/padobranstva.

(3) Osoba koja provodi osposobljavanje mora provoditi osposobljavanje u skladu s:

a) odobrenim programom osposobljavanja

b) odobrenim organizacijskim priručnikom i

c) primjenjivim popisima.

Organizacijski priručnik

Članak 82.

(1) Organizacijski priručnik mora sadržavati sljedeće:

a) izjavu odgovornog rukovoditelja

b) proceduru donošenja izmjena i dopuna organizacijskog priručnika

c) imena, prezimena i titule rukovodećih osoba

d) organizacijsku strukturu s prikazom linija odgovornosti

e) opis infrastrukture

f) popis opreme i učila i

g) procedure organizacije koje definiraju način i uvjete provođenja osposobljavanja.

(2) Odgovorni rukovoditelj mora potpisom ovjeriti izjavu kojom potvrđuje da je:

a) organizacijski priručnik usklađen s primjenjivim propisima i

b) upoznat sa sadržajem organizacijskog priručnika, kao i svojim odgovornostima.

(3) Procedure organizacije koje definiraju način i uvjete provođenja osposobljavanja moraju obuhvatiti najmanje sljedeće:

a) upis i preduvjete za učenika

b) vođenje registra osposobljavanja

c) vođenje dosjea učenika

d) praćenje osposobljavanja i napredovanja učenika

e) provjeru teorijskog znanja učenika

f) provjeru praktične osposobljenosti učenika

g) izdavanje potvrde o završenom osposobljavanju

h) odabir zrakoplova prikladnih za provođenje osposobljavanja

i) vođenje dosjea rukovodećih osoba

j) vođenje dosjea osoba koje provode osposobljavanje

k) nadzor kontinuirane usklađenosti sa primjenjivim zahtjevima

l) izvješćivanje o osposobljavanju i

m) čuvanje zapisa.

(4) Organizacija mora kontinuirano održavati usklađenost organizacijskog priručnika s primjenjivim propisima.

(5) Organizacijski priručnik mora biti dostupan rukovodećim osobama, osobama koje provode osposobljavanje i učenicima.

Osposobljavanje učenika koji je započeo osposobljavanje u drugoj organizaciji

Članak 83.

Osposobljavanje učenika koji je započeo osposobljavanje u nekoj drugoj organizaciji provodi se prema razlici programa osposobljavanja, koju je prema proceduri utvrdila organizacija u kojoj se nastavlja osposobljavanje.

Praćenje osposobljavanja i napredovanja učenika

Članak 84.

(1) Organizacija mora osigurati sustav praćenja teorijskog i praktičnog osposobljavanja, kao i napredovanja učenika.

(2) Organizacija mora osigurati da je osoba koja provodi osposobljavanje upoznata sa statusom teorijskog i praktičnog osposobljavanja, kao i napredovanja učenika.

(3) Osoba koja provodi osposobljavanje ne smije započeti osposobljavanje učenika prije nego što se upozna sa statusom teorijskog i praktičnog osposobljavanja, kao i napredovanja učenika.

Provjera znanja i praktične osposobljenosti učenika

Članak 85.

Organizacija mora osigurati sustav provjere teorijskog znanja i praktične osposobljenosti učenika.

Dokumentacija organizacije

Članak 86.

(1) Organizacija mora osigurati vođenje dokumentacije koja se sastoji od najmanje sljedećeg:

a) dosjea rukovodećih osoba i osoba koje provode osposobljavanje

b) dosjea učenika

c) registra osposobljavanja učenika i

d) potvrda o završenom osposobljavanju.

(2) Organizacija može voditi dokumentaciju u pisanom i/ili elektroničkom obliku.

Dosje odgovornog rukovoditelja, voditelja osposobljavanja i osoba koje provode osposobljavanje

Članak 87.

Dosje odgovornog rukovoditelja, voditelja osposobljavanja i osoba koje provode osposobljavanje mora sadržavati najmanje sljedeće:

a) osobne podatke

b) dokaze o potrebnim kvalifikacijama i

c) ugovor o suradnji.

Dosje učenika

Članak 88.

Dosje učenika mora sadržavati najmanje sljedeće:

a) redni broj učenika u registru

b) osobne podatke učenika

c) presliku certifikata o zdravstvenoj sposobnosti

d) ugovor o osposobljavanju

e) pisanu suglasnost roditelja odnosno staratelja, ako je primjenjivo

f) razliku programa osposobljavanja, ako je primjenjivo

g) podatke o praćenju teorijskog i praktičnog osposobljavanja, kao i procjenu napredovanja učenika

h) dokaz o provjeri teorijskog znanja

i) dokaz o provjeri osposobljenosti i

j) potvrdu o završenom osposobljavanju.

Registar osposobljavanja

Članak 89.

Registar osposobljavanja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) redni broj učenika u registru

b) osposobljavanje koje se provodi

c) datum početka teorijskog osposobljavanja

d) datum završetka teorijskog osposobljavanja

e) datum početka praktičnog osposobljavanja

f) datum završetka cjelokupnog osposobljavanja i

g) datum početka i završetka letenja pod nadzorom organizacije nakon završenog osposobljavanja.

Ugovor o suradnji

Članak 90.

Organizacija mora sklopiti ugovor o suradnji s rukovodećim osobama i osobama koje provode osposobljavanje kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, osim ako takva međusobna prava i obaveze ne proizlaze iz nekog drugog pravnog akta.

Ugovor o osposobljavanju

Članak 91.

Organizacija mora imati sklopljen ugovor o osposobljavanju sa svakim učenikom koji se osposobljava.

Potvrda o završenom osposobljavanju

Članak 92.

(1) Organizacija mora izdati Potvrdu o završenom osposobljavanju učeniku koji je završio osposobljavanje.

(2) Potvrda o završenom osposobljavanju mora se izdati najkasnije 30 dana od datuma završetka osposobljavanja.

(3) Potvrda o završenom osposobljavanju valjana je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

(4) Istekom roka valjanosti Potvrde o završenom osposobljavanju, učenik mora u svrhu stjecanja nove Potvrde obaviti dodatno osposobljavanje koje je prema proceduri utvrdila organizacija.

(5) Osoba koja je završila osposobljavanje smije letjeti do datuma polaganja ispita za stjecanje dozvole ili ovlaštenja:

a) samo pod nadzorom organizacije u kojoj je obavila osposobljavanje i

b) ne duže od 6 mjeseci od datuma završetka osposobljavanja.

Čuvanje dokumentacije

Članak 93.

(1) Organizacija mora osigurati prikladan sustav čuvanja dokumentacije koji omogućuje dostupnost podataka u razumnom vremenu, zaštitu od oštećenja, neovlaštene izmjene i krađe.

(2) Organizacija mora osigurati sigurnosni sustav zapisa (backup) za dokumentaciju u elektroničkom obliku.

(3) Sva dokumentacija organizacije mora se čuvati najmanje 5 godina.

DIO SEDMI
NADZOR ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE I OPERATORA KOJI IZVODI KOMERCIJALNE OPERACIJE

Opće odredbe

Članak 94.

Organizacija za osposobljavanje i operator koji izvodi komercijalne operacije moraju Agenciji omogućiti pristup infrastrukturi, zrakoplovima, opremi, učilima, dokumentima, zapisima i drugim podacima, a u svrhu utvrđivanja kontinuirane usklađenosti sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

Nalazi

Članak 95.

(1) Agencija će izdati nalaz razine 1 ako:

a) utvrdi nesukladnost s primjenjivim zahtjevima ovoga Pravilnika, s postupcima i priručnicima organizacije ili s uvjetima za izdavanje odobrenja, koja smanjuje sigurnost ili ozbiljno ugrožava sigurnost leta

b) utvrdi da su za stjecanje ili održavanje valjanosti Potvrde o odobrenju podneseni netočni, neistiniti ili krivotvoreni dokazi

c) utvrdi da su za podnošenje Izjave za izvođenje komercijalnih operacija podneseni netočni, neistiniti ili krivotvoreni dokazi i

d) nije omogućeno obavljanje inspekcijskog nadzora tijekom normalnih radnih sati nakon dvije uzastopne pisane obavijesti o namjeravanoj inspekciji dostavljene organizaciji.

(2) Agencija će izdati nalaz razine 2 ako utvrdi nesukladnosti s primjenjivim zahtjevima ovoga Pravilnika, s postupcima i priručnicima organizacije ili s uvjetima za izdavanje odobrenja, koja bi mogla smanjiti sigurnost ili ozbiljno ugroziti sigurnost leta.

(3) Ako je izdan nalaz razine 1, Agencija će:

a) organizaciji oduzeti ili privremeno oduzeti Potvrdu o odobrenju i

b) operatoru zabraniti izvođenje komercijalnih operacija.

(4) Nakon zaprimanja nalaza razine 2, a u svrhu kontinuiranog održavanja valjanosti Potvrde o odobrenju, organizacija ili operator koji izvodi komercijalne operacije mora u roku definiranom od strane Agencije:

a) izvršiti analizu uzroka nalaza

b) predložiti odgovarajuće korektivne aktivnosti za otklanjanje i sprečavanje ponovnog pojavljivanja predmetnog nalaza

c) ishoditi odobrenje predloženih korektivnih aktivnosti i

d) implementirati odobrene korektivne aktivnosti.

(5) Rok za otklanjanje nalaza razine 2 ne smije biti duži od 3 mjeseca.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka Agencija može, na zahtjev i uz prihvatljivo obrazloženje organizacije ili operatora, jednom produžiti rok za otklanjanje nalaza za najduže 3 mjeseca.

(7) Nalazi razine 1 mogu biti, ali nisu ograničeni na sljedeće:

a) ponavljanje utvrđenih nesukladnosti razine 2

b) neodgovarajuće upravljanje nesukladnostima

c) osposobljavanje nije provedeno u skladu s opsegom odobrenja i ograničenjima definiranim Potvrdom o odobrenju

d) osposobljavanje su provodile osobe koje ne posjeduju odgovarajuće dozvole i ovlaštenja, odnosno kvalifikacije potrebne za provođenje osposobljavanja

e) ne koristi se prikladan sportsko rekreativan zrakoplov za osposobljavanje

f) ne koristi se prikladan sportsko rekreativan zrakoplov za izvođenje komercijalnih operacija

g) infrastruktura, oprema i učila nisu prikladni za provođenje odobrenog osposobljavanja

h) krivotvorenje evidencije praćenja osposobljavanja i napredovanja učenika

i) netočni, neistiniti ili krivotvoreni dokazi podneseni za stjecanje ili održavanje valjanosti Potvrde o odobrenju

j) odsustvo ili nedostupnost odgovornog rukovoditelja

k) odsustvo ili nedostupnost voditelja osposobljavanja

l) neprovođenje korektivnih aktivnosti u zadanim rokovima

m) onemogućeno provođenje inspekcijskog nadzora tijekom normalnih radnih sati nakon dvije uzastopne pisane obavijesti o namjeravanoj inspekciji dostavljene organizaciji ili operatoru koji izvodi komercijalne operacije

n) višestruke nesukladnosti koje ukazuju na sustavne probleme organizacije ili operatora koji izvod komercijalne operacije i

o) obmanjivanje Agencije u bilo kojem obliku.

(8) Oduzeta Potvrda o odobrenju ponovo će se izdati organizaciji kada dokaže potpunu usklađenost s primjenjivim propisima.

DIO OSMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne odredbe

Članak 96.

(1) Nema vremenskog ograničenja za zamjenu dozvola i ovlaštenja izdanih u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe mikrolakih zrakoplova (»Narodne novine«, br. 56/08) za dozvole i ovlaštenja pilota sportsko rekreativnih zrakoplova u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Potvrde o položenom teorijskom ispitu izdane sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica (»Narodne novine«, broj 65/15, 35/18 i 126/19) vrijede 36 mjeseci od datuma uspješno položenog teorijskog ispita.

(3) Pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko rekreativnih zrakoplova koje su usklađene s Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica (»Narodne novine«, broj 65/15, 35/18 i 126/19) moraju se uskladiti s ovim Pravilnikom najkasnije 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Certifikate izdane u skladu s Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica (»Narodne novine«, broj 65/15, 35/18 i 126/19), Agencija će zamijeniti odgovarajućim certifikatom u skladu s ovim Pravilnikom.

Dodaci

Članak 97.

(1) Dodaci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. objavljeni su u ovom Pravilniku i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodaci iz stavka 1. ovoga članka su:

a) Dodatak 1.: Uvjeti za stjecanje dozvole i ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova za pojedinu klasu temeljem dozvole i ovlaštenja neke druge klase,

b) Dodatak 2.: Uvjeti za stjecanje dozvole i ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem dozvole i ovlaštenja izdanih u skladu s Part-FCL-om, Part-SFCL-om ili temeljem nacionalne dozvole i pripadajućih ovlaštenja,

c) Dodatak 3.: Silabus za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnih zrakoplova klasa I

d) Dodatak 4.: Silabus za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnih zrakoplova klasa II

e) Dodatak 5.: Silabus za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnih zrakoplova klasa III

f) Dodatak 6.: Silabus za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnih zrakoplova klasa IV

g) Dodatak 7.: Silabus za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja pilota sportsko rekreativnih zrakoplova klasa I/klasa II/klasa III i klasa IV

h) Dodatak 8.: Silabus teorijskog i praktičnog osposobljavanja za ovlaštenje za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine

i) Dodatak 9.: Silabus za stjecanje ovlaštenja za vuču jedrilica, ovjesnih jedrilica ili transparenata

j) Dodatak 10.: Silabus teorijskog i praktičnog osposobljavanja za ovlaštenje za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca.

Propisi koji prestaju važiti

Članak 98.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica (»Narodne novine«, br. 65/15, 35/18 i 126/19) i Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova (»Narodne novine«, br. 34/14, 66/14 i 134/20).

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 99.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/64

Urbroj: 530-07-1-1-21-2

Zagreb, 9. srpnja 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

DODATAK 1.

UVJETI ZA STJECANJE DOZVOLE I OVLAŠTENJA PILOTA SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA ZA POJEDINU KLASU TEMELJEM DOZVOLE I OVLAŠTENJA NEKE DRUGE KLASE

Tablica 1. Uvjeti za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem dozvole neke druge klase

DOZVOLA KOJA
SE POSJEDUJE

DOZVOLA
KOJA SE STJEČE

SRZ KLASE ISRZ KLASE IISRZ KLASE IIISRZ KLASE IV

SRZ

KLASE I

1. osposobljavanje prema odobrenom programu razlika za osposobljavanje pilota SRZ klase I

2. ispit za stjecanje dozvole SRZ klase I

SRZ

KLASE II

1. osposobljavanje prema odobrenom programu razlika za osposobljavanje pilota SRZ klase II

2. ispit za stjecanje dozvole SRZ klase II

1. osposobljavanje prema odobrenom programu razlika za osposobljavanje pilota SRZ klase II

2. ispit za stjecanje dozvole SRZ klase II

SRZ

KLASE III

1. osposobljavanje prema odobrenom programu razlika za osposobljavanje pilota SRZ klase III

2. ispit za stjecanje dozvole SRZ klase III

1. osposobljavanje prema odobrenom programu razlika za osposobljavanje pilota SRZ klase III

2. ispit za stjecanje dozvole SRZ klase III

SRZ

KLASE IV

1. osposobljavanje prema odobrenom programu razlika za osposobljavanje pilota SRZ klase IV

2. ispit za stjecanje dozvole SRZ klase IV


Tablica 2.     Uvjeti za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja sportsko rekreativnim zrakoplovom temeljem ovlaštenja nastavnika letenja neke druge klase

OVLAŠTENJE KOJE
SE POSJEDUJE

OVLAŠTENJE

KOJE SE STJEČE

OVLAŠTENJE
NASTAVNIKA

LETENJA SRZ KLASE I

OVLAŠTENJE NASTAVNIKA LETENJA SRZ KLASE IIOVLAŠTENJE NASTAVNIKA LETENJA SRZ KLASE III

OVLAŠTENJE NASTAVNIKA

LETENJA SRZ KLASE IV

OVLAŠTENJE NASTAVNIKA LETENJA SRZ KLASE I

1. dozvola pilota SRZ klase I

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase I

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

OVLAŠTENJE NASTAVNIKA LETENJA SRZ KLASE II

1. dozvola pilota SRZ klase II

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase II

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

1. dozvola pilota SRZ klase II

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase II

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

OVLAŠTENJE NASTAVNIKA LETENJA SRZ KLASE III

1. dozvola pilota SRZ klase III

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase III

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

1. dozvola pilota SRZ klase III

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase III

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

OVLAŠTENJE NASTAVNIKA LETENJA SRZ KLASE IV

1. dozvola pilota SRZ klase IV

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase IV

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja


Tablica 3.     Uvjeti za stjecanje ovlaštenja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine temeljem ovlaštenja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine neke druge klase

OVLAŠTENJE KOJE
SE POSJEDUJE

OVLAŠTENJE

KOJE SE STJEČE

OVLAŠTENJE ZA
UZLIJETANJE I
SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE SRZ KLASE I
OVLAŠTENJE ZA
UZLIJETANJE I SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE
SRZ KLASE II
OVLAŠTENJE ZA
UZLIJETANJE I
SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE SRZ KLASE III
OVLAŠTENJE ZA
UZLIJETANJE I SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE
SRZ KLASE IV

OVLAŠTENJE ZA UZLIJETANJE I SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE

SRZ KLASE I


1. dozvola pilota SRZ klase I

2. ostvariti ukupan nalet od 60 sati i 120 letova na SRZ klase I

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

OVLAŠTENJE ZA UZLIJETANJE I SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE

SRZ KLASE II

1. dozvola pilota SRZ klase II

2. ostvariti ukupan nalet od 60 sati i 120 letova na SRZ klase II

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja


1. dozvola pilota SRZ klase II

2. ostvariti ukupan nalet od 60 sati i 120 letova na SRZ klase II

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

OVLAŠTENJE ZA UZLIJETANJE I SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE

SRZ KLASE III

1. dozvola pilota SRZ klase III

2. ostvariti ukupan nalet od 60 sati i 120 letova na SRZ klase III

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja


1. dozvola pilota SRZ klase III

2. ostvariti ukupan nalet od 60 sati i 120 letova na SRZ klase III

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

OVLAŠTENJE ZA UZLIJETANJE I SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE

SRZ KLASE IV

1. dozvola pilota SRZ klase IV

2. ostvariti ukupan nalet od 60 sati i 120 letova na SRZ klase IV

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenjaTablica 4. Uvjeti za stjecanje ovlaštenja za vuču jedrilica, ovjesnih jedrilica ili transparenata temeljem ovlaštenja za vuču neke druge klase

OVLAŠTENJE KOJE
SE POSJEDUJE

OVLAŠTENJE

KOJE SE STJEČE

OVLAŠTENJE ZA VUČU

SRZ KLASE I

OVLAŠTENJE ZA VUČU

SRZ KLASE II

OVLAŠTENJE ZA VUČU

SRZ KLASE III

OVLAŠTENJE ZA VUČU

SRZ KLASE IV

OVLAŠTENJE ZA VUČU

SRZ KLASE I

1. dozvola pilota SRZ klase I

2. ostvariti ukupan nalet od 50 sati i 100 letova na SRZ klase I

OVLAŠTENJE ZA VUČU

SRZ KLASE II

1. dozvola pilota SRZ klase II

2. ostvariti ukupan nalet od 50 sati i 100 letova na SRZ klase II

1. dozvola pilota SRZ klase II

2. ostvariti ukupan nalet od 50 sati i 100 letova na SRZ klase II

OVLAŠTENJE ZA VUČU

SRZ KLASE III

1. dozvola pilota SRZ klase III

2. ostvariti ukupan nalet od 50 sati i 100 letova na SRZ klase III

1. dozvola pilota SRZ klase III

2. ostvariti ukupan nalet od 50 sati i 100 letova na SRZ klase III

OVLAŠTENJE ZA VUČU

SRZ KLASE IV

1. dozvola pilota SRZ klase IV

2. ostvariti ukupan nalet od 50 sati i 100 letova na SRZ klase IV


Tablica 5.     Uvjeti za stjecanje ovlaštenja za operacije sa svrhom iskakanja padobranaca temeljem ovlaštenja za operacije sa svrhom iskakanja padobranaca neke druge klase

OVLAŠTENJE KOJE
SE POSJEDUJE

OVLAŠTENJE

KOJE SE STJEČE

OVLAŠTENJE ZA
OPERACIJE SA SVRHOM ISKAKANJA PADOBRANACA

SRZ KLASE I

OVLAŠTENJE ZA
OPERACIJE SA SVRHOM ISKAKANJA
PADOBRANACA

SRZ KLASE II

OVLAŠTENJE ZA OPERACIJE SA SVRHOM ISKAKANJA
PADOBRANACA

SRZ KLASE III

OVLAŠTENJE ZA OPERACIJE SA SVRHOM ISKAKANJA PADOBRANACA

SRZ KLASE IV

OVLAŠTENJE ZA OPERACIJE SA SVRHOM ISKAKANJA PADOBRANACA

SRZ KLASE I

1. dozvola pilota SRZ klase I

2. ostvariti ukupan nalet od100 sati i 200 letova na SRZ klase I

OVLAŠTENJE ZA OPERACIJE SA SVRHOM ISKAKANJA PADOBRANACA

SRZ KLASE II

1. dozvola pilota SRZ klase II

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase II

1. dozvola pilota SRZ klase II

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase II

OVLAŠTENJE ZA OPERACIJE SA SVRHOM ISKAKANJA PADOBRANACA

SRZ KLASE III

1. dozvola pilota SRZ klase III

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase III

1. dozvola pilota SRZ klase III

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase III

OVLAŠTENJE ZA OPERACIJE SA SVRHOM ISKAKANJA PADOBRANACA

SRZ KLASE IV

1. dozvola pilota SRZ klase IV

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase IVDODATAK 2.

UVJETI ZA STJECANJE DOZVOLE I OVLAŠTENJA PILOTA SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA TEMELJEM DOZVOLE I OVLAŠTENJA IZDANIH U SKLADU S Part-FCL, Part-SFCL ILI S NACIONALNOM DOZVOLOM I PRIPADAJUĆIM OVLAŠTENJIMA

Tablica 1.     Uvjeti za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem dozvole izdane u skladu s Part-FCL, Part-SFCL, nacionalne dozvole

DOZVOLA KOJA SE

POSJEDUJE

DOZVOLA

KOJA SE STJEČE

Part-FCL(A)

NPPL/NCPL(A)

Part-SFCL(TMG)

Part-FCL(H)

NPPL/NCPL(H)

Part-SFCL
SRZ KLASA I1. provjera u letu za pojedini tip unutar klase

1. osposobljavanje prema odobrenom programu razlika za osposobljavanje pilota SRZ klase I

2. ispit za stjecanje dozvole SRZ klase I

SRZ KLASA II

1. osposobljavanje prema odobrenom programu razlika za osposobljavanje pilota SRZ klase II

2. ispit za stjecanje dozvole SRZ klase II

SRZ KLASA III

1. osposobljavanje prema odobrenom programu razlika za osposobljavanje pilota SRZ klase III

2. ispit za stjecanje dozvole SRZ klase III

SRZ KLASA IV

1. osposobljavanje prema odobrenom programu razlika za osposobljavanje pilota SRZ klase IV

2. ispit za stjecanje dozvole SRZ klase IV

1. provjera u letu za pojedini tip unutar klase

1. osposobljavanje prema odobrenom programu razlika za osposobljavanje pilota SRZ klase IV

2. ispit za stjecanje dozvole SRZ klase IV


Tablica 2.     Uvjeti za stjecanje ovlaštenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem ovlaštenja izdanih u skladu s Part-FCL, Part-SFCL ili nacionalne dozvole

OVLAŠTENJE KOJE SE POSJEDUJE

OVLAŠTENJE

KOJE SE STJEČE

OVLAŠTENJE FI(A)

/

OVLAŠTENJE FI(A) RESTRICTED

OVLAŠTENJE FI(H)

/

OVLAŠTENJE FI(H) RESTRICTED

CERTIFIKAT INSTRUKTORA LETENJA

JEDRILICOM

/

CERTIFIKAT INSTRUKTORA LETENJA JEDRILICOM S OGRANIČENJEM

OVLAŠTENJE NASTAVNIKA PADOBRANSTVAOVLAŠTENJE HIDROAVIONOVLAŠTENJE ZA VUČUOVLAŠTENJE ZA OPERACIJE SA SVRHOM ISKAKANJA PADOBRANACA

OVLAŠTENJE NASTAVNIKA LETENJA

SRZ KLASE I

1. dozvola pilota SRZ klase I

1. dozvola pilota SRZ klase I

2. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

Nije predviđeno

OVLAŠTENJE ZA UZLIJETANJE I SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE

SRZ KLASE I

Nije predviđeno1. dozvola pilota SRZ klase INije predviđeno

OVLAŠTENJE ZA VUČU

SRZ KLASE I

Nije predviđeno1. dozvola pilota SRZ klase INije predviđeno

OVLAŠTENJE ZA OPERACIJE ISKAKANJA PADOBRANACA

SRZ KLASE I

Nije predviđeno

1. dozvola pilota SRZ klase I

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase I

OVLAŠTENJE NASTAVNIKA LETENJA

SRZ KLASE II

1. dozvola pilota SRZ klase II

2. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

Nije predviđeno

OVLAŠTENJE ZA UZLIJETANJE I SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE

SRZ KLASE II

Nije predviđeno

1. dozvola pilota SRZ klase II

2. ostvariti ukupan nalet od 60 sati i 120 letova na SRZ klase II

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

Nije predviđeno

OVLAŠTENJE ZA VUČU

SRZ KLASE II

Nije predviđeno

1. dozvola pilota SRZ klase II

2. ostvariti ukupan nalet od 50 sati i 100 letova na SRZ klase II

Nije predviđeno

OVLAŠTENJE ZA OPERACIJE ISKAKANJA PADOBRANACA

SRZ KLASE II

Nije predviđeno

1. dozvola pilota SRZ klase II

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase II

OVLAŠTENJE NASTAVNIKA LETENJA

SRZ KLASE III

1. dozvola pilota SRZ klase III

2. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

Nije predviđeno

OVLAŠTENJE ZA UZLIJETANJE I SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE

SRZ KLASE III

Nije predviđeno

1. dozvola pilota SRZ klase III

2. ostvariti ukupan nalet od 60 sati i 120 letova na SRZ klase III

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

Nije predviđeno

OVLAŠTENJE ZA VUČU

SRZ KLASE III

Nije predviđeno

1. dozvola pilota SRZ klase III

2. ostvariti ukupan nalet od 50 sati i 100 letova na SRZ klase III

Nije predviđeno

OVLAŠTENJE ZA OPERACIJE ISKAKANJA PADOBRANACA

SRZ KLASE III

Nije predviđeno

1. dozvola pilota SRZ klase III

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase III

OVLAŠTENJE NASTAVNIKA LETENJA

SRZ KLASE IV

1. dozvola pilota SRZ klase IV

2. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

1. dozvola pilota SRZ klase IV

1. dozvola pilota SRZ klase IV

2. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

Nije predviđeno

OVLAŠTENJE ZA UZLIJETANJE I SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE

SRZ KLASE IV

Nije predviđeno

1. dozvola pilota SRZ klase IV

2. ostvariti ukupan nalet od 60 sati i 120 letova na SRZ klase IV

3. provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja

Nije predviđeno

OVLAŠTENJE ZA VUČU

SRZ KLASE IV

Nije predviđeno

1. dozvola pilota SRZ klase IV

2. ostvariti ukupan nalet od 50 sati i 100 letova na SRZ klase III

Nije predviđeno

OVLAŠTENJE ZA OPERACIJE ISKAKANJA PADOBRANACA

SRZ KLASE IV

Nije predviđeno

1. dozvola pilota SRZ klase IV

2. ostvariti ukupan nalet od 100 sati i 200 letova na SRZ klase IVDODATAK 3.

SILABUS TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE DOZVOLE PILOTA SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA KLASA I

1. Cilj osposobljavanja

Osposobiti učenika za dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase I.

2. Silabus teorijskog osposobljavanja

Silabus teorijskog osposobljavanja mora obuhvatiti sljedeće predmete i dodijeljene teme:

(1) ZRAKOPLOVNI PROPISI I ATC POSTUPCI

1) propisi u zračnom prometu

2) uvjeti i način upotrebe zrakoplova

3) pravila letenja

4) osposobljavanje, ispiti, stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota

5) plovidbenost zrakoplova

6) registar civilnih zrakoplova hrvatske i registracijske oznake

7) Hrvatska kontrola zračne plovidbe

8) podešavanje visinomjera

9) Sekundarni radar (SSR Transponder) i operativne procedure

10) upravljanje zračnim prometom (ATM)

11) zrakoplovno informiranje (AIS)

12) aerodromi

13) potraga i spašavanje

14) zaštita zračnog prometa i

15) istraživanje zrakoplovnih nesreća.

(2) LJUDSKE SPOSOBNOSTI I OGRANIČENJA

1) ljudski čimbenici (human factors) i njihovi utjecaji u zrakoplovstvu

2) osnove zrakoplovne fiziologije

3) čovjek i okolina

4) zdravlje i higijena

5) letenje i zdravstvena sposobnost

6) osnove zrakoplovne psihologije

7) percepcija

8) ljudske pogreške i pouzdanost

9) donošenje odluka

10) izbjegavanje i upravljanje pogreškama i

11) utjecaj »g« opterećenja na ljudsko tijelo

(3) METEOROLOGIJA

1) atmosfera, sastav i vertikalna podjela

2) temperatura zraka

3) tlak zraka

4) gustoća zraka

5) ICAO međunarodna standardna atmosfera

6) vjetar

7) turbulencija

8) vlažnost, oborine i formiranje oblaka

9) magla, izmaglica i sumaglica

10) atmosferske fronte

11) letenje iznad ravničarskog, brdskog i planinskog područja

12) letenje iznad vodenih površina

13) klimatologija

14) barometarsko mjerenje visine (visinomjer) i

15) meteorološki ključevi (METAR; TAF).

(4) RADIOTELEFONSKA KOMUNIKACIJA

1) radiotelefonija i komunikacija,

2) postupci komunikacije,

3) standardne fraze,

4) terminologija meteoroloških informacija,

5) neuspjela komunikacija i komunikacija u slučaju opasnosti, nezgode i nesreće i

6) osnovni principi prenošenja i dodjele frekvencija.

(5) NAVIGACIJA

1) osnove navigacije

2) oblik zemlje

3) definicija zore i sumraka

4) udaljenost

5) magnetizam i kompas

6) karte

7) korištenje zrakoplovne karte

8) praktična navigacija

9) principi navigacije

10) planiranje leta

11) navigacijski smjerovi

12) korištenje navigacijskog računara

13) trokut vektora brzina i

14) GPS sustav.

(6) TEORIJA LETENJA (AERODINAMIKA I MEHANIKA LETA)

1) atmosfera

2) aerodinamika podzvučnih brzina

3) dvodimenzionalno opstrujavanje aeroprofila

4) aerodinamički koeficijenti i jednadžbe

5) trodimenzionalno opstrujavanje zrakoplova

6) aerodinamički otpor

7) utjecaj blizine tla (ground effect)

8) slom uzgona

9) granični sloj

10) upravljačke površine

11) uređaji za povećanje uzgona

12) stabilnost

13) raspored sila u horizontalnom letu

14) raspored sila u penjanju

15) raspored sila u spuštanju

16) raspored sila u zaokretu

17) metode za postizanje stabilnosti

18) statička i dinamička uzdužna stabilnost

19) dinamička poprečna stabilnost

20) upravljanje zrakoplovom:

a) po poprečnoj osi

b) po uzdužnoj osi

c) po vertikalnoj osi

21) sustavi za smanjivanje sila na komandama

22) »trimanje« zrakoplova

23) operativna ograničenja

24) dozvoljena operativna područja (envelope)

25) elisa

26) prijenos snage motora na elisu, stvaranje vučne ili sile potiska

27) efekt (otpor) »vjetrenjače«

28) momenti elise

29) mehanika leta

30) sile i momenti koji djeluju na zrakoplov i

31) faktori opterećenja i manevri.

(7) OPERATIVNI POSTUPCI PRI LETENJU SPORTSKO REKREATIVNIM ZRAKOPLOVOM

1) opći zahtjevi

2) smanjenje buke

3) smanjenje rizika od neodobrenog ulaska na USS

4) požar i dim

5) smicanje vjetra

6) vrtložna turbulencija (wake turbulence)

7) prinudna slijetanja

8) kontaminirana USS

9) procedure za slučaj opasnosti i

10) utjecaj tehničkih kvarova.

(8) PLANIRANJE LETA I PERFORMANSE

1) svrha proračuna mase i centra težišta

2) ograničenja mase i opterećenja zrakoplova

3) ograničenja centra težišta

4) proračun centra težišta

5) proračun potrebne duljine za uzlijetanje

6) proračun potrebne duljine za slijetanje i

7) proračun performansi zrakoplova u penjanju, horizontalnom letu i snižavanju.

(9) POZNAVANJE SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA – KONSTRUKCIJE I SUSTAVI, OPREMA ZA SLUČAJ OPASNOSTI

1) konstrukcija zrakoplova

2) krila, repne površine i površine za upravljanje

3) trup, vrata, vjetrobran i prozori

4) stajni trap, kotači, gume i kočnice

5) sustav za gorivo

6) električni sustav

7) pogonska grupa

8) klipni motor

9) gorivo

10) rasplinjač i sustav za ubrizgavanje

11) sustav za hlađenje (zračno i vodeno)

12) sustav za podmazivanje

13) sustav za paljenje

14) elisa

15) performanse i upravljanje pogonskom grupom

16) instrumenti

17) pokazivač pritiska

18) pokazivač temperature

19) pokazivač količine goriva

20) pokazivač protoka

21) tahometar

22) mjerenje aerodinamičkih parametara

23) mjerenje statičkog i dinamičkog pritiska

24) mjerenje temperature

25) visinomjer

26) mjerač vertikalne brzine (variometar)

27) brzinomjer

28) magnetski kompas

29) žiroskopski instrumenti

30) pokazivač klizanja i skretanja

31) radio-telefonski uređaji

32) GPS uređaj i

33) integrirani instrumenti

3. Silabus praktičnog osposobljavanja

Vježbe praktičnog osposobljavanja se ponavljaju koliko je potrebno da učenik dostigne postavljeni standard za svaku vježbu, a moraju obuhvatiti slijedeće elemente osposobljavanja:

(1) VJEŽBE NA ZEMLJI:

1) konstrukcija zrakoplova

2) pogonska grupa, sustavi i ograničenja

3) pilotski prostor, instrumenti, uređaji i oprema

4) mjere sigurnosti

5) upotreba zrakoplova – normalni postupci

6) upotreba zrakoplova – postupci u slučaju opasnosti

7) režimi leta

8) zaokreti

9) sporo letenje i prevučeni let

10) školski krug, prilaženje na slijetanje i slijetanje

11) imitacija slijetanja u slučaju opasnosti i

12) organizacija i vođenje letenja na aerodromu.

(2) VJEŽBE U ZRAKU

1) Informativni let

2) Režimi leta

3) Zaokreti

4) Sporo letenje i prevučeni let

5) Školski krugovi

a) Pokazivanje i objašnjenje

b) Zajednički rad

c) Najčešće pogreške

d) Vježbanje i uvježbavanje

e) Usvajanje

6) Imitacije slijetanja u slučaju opasnosti

7) Zona niskog letenja i sniženi školski krug

8) Školski krugovi (samostalno)

9) Letenje u zoni (samostalno)

10) Navigacijsko letenje

11) Navigacijsko letenje (samostalno)

12) Provjera osposobljenosti.

DODATAK 4.

SILABUS TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE DOZVOLE PILOTA SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA KLASA II

1. Cilj osposobljavanja

Osposobiti učenika za dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase II.

2. Silabus teorijskog osposobljavanja

Silabus teorijskog osposobljavanja mora obuhvatiti sljedeće predmete i dodijeljene teme:

(1) ZRAKOPLOVNI PROPISI I ATC POSTUPCI

1) propisi u zračnom prometu

2) uvjeti i način upotrebe zrakoplova

3) pravila letenja

4) osposobljavanje, ispiti, stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota

5) plovidbenost zrakoplova

6) registar civilnih zrakoplova hrvatske i registracijske oznake

7) Hrvatska kontrola zračne plovidbe

8) podešavanje visinomjera

9) Sekundarni radar (SSR transponder) i operativne procedure

10) upravljanje zračnim prometom (ATM)

11) zrakoplovno informiranje (AIS)

12) aerodromi

13) potraga i spašavanje

14) zaštita zračnog prometa i

15) istraživanje zrakoplovnih nesreća.

(2) LJUDSKE SPOSOBNOSTI I OGRANIČENJA

1) ljudski čimbenici (human factors) i njihovi utjecaji u zrakoplovstvu

2) osnove zrakoplovne fiziologije

3) čovjek i okolina

4) zdravlje i higijena

5) letenje i zdravstvena sposobnost

6) osnove zrakoplovne psihologije

7) percepcija

8) ljudske pogreške i pouzdanost

9) donošenje odluka

10) izbjegavanje i upravljanje pogreškama i

11) utjecaj »g« opterećenja na ljudsko tijelo

(3) METEOROLOGIJA

1) atmosfera, sastav i vertikalna podjela

2) temperatura zraka

3) tlak zraka

4) gustoća zraka

5) ICAO međunarodna standardna atmosfera

6) vjetar

7) turbulencija

8) vlažnost, oborine i formiranje oblaka

9) magla, izmaglica i sumaglica

10) atmosferske fronte

11) letenje iznad ravničarskog, brdskog i planinskog područja

12) letenje iznad vodenih površina

13) klimatologija

14) barometarsko mjerenje visine (visinomjer) i

15) meteorološki ključevi (METAR; TAF).

(4) RADIOTELEFONSKA KOMUNIKACIJA

1) radiotelefonija i komunikacija

2) postupci komunikacije

3) standardne fraze

4) terminologija meteoroloških informacija

5) neuspjela komunikacija i komunikacija u slučaju opasnosti, nezgode i nesreće i

6) osnovni principi prenošenja i dodjele frekvencija.

(5) NAVIGACIJA

1) osnove navigacije

2) oblik zemlje

3) definicija zore i sumraka

4) udaljenost

5) magnetizam i kompas

6) karte

7) korištenje zrakoplovne karte

8) praktična navigacija

9) principi navigacije

10) planiranje leta

11) navigacijski smjerovi

12) korištenje navigacijskog računara

13) trokut vektora brzina i

14) GPS sustav.

(6) TEORIJA LETENJA (AERODINAMIKA I MEHANIKA LETA)

1) atmosfera

2) aerodinamika podzvučnih brzina

3) dvodimenzionalno opstrujavanje aeroprofila

4) aerodinamički koeficijenti i jednadžbe

5) trodimenzionalno opstrujavanje zrakoplova

6) aerodinamički otpor

7) utjecaj blizine tla (ground effect)

8) slom uzgona

9) granični sloj

10) upravljačke površine

11) stabilnost

12) oblik aeroprofila i krila zrakoplova

13) raspored sila u horizontalnom letu

14) raspored sila u penjanju

15) raspored sila u spuštanju

16) raspored sila u zaokretu

17) opstrujavanje oko krila na velikim i malim napadnim kutevima

18) metode za postizanje stabilnosti

19) momenti uslijed potisne sile

20) kritični napadni kut

21) oštri slom uzgona (whip stall)

22) gubitak autostabilnosti (thumbling, tuck)

23) upravljanje zrakoplovom:

a) upravljanje po poprečnoj osi

b) upravljanje po uzdužnoj osi

c) upravljanje po vertikalnoj osi

24) sustavi za smanjivanje sila na komandama

25) »trimanje« zrakoplova

26) operativna ograničenja

27) dozvoljena operativna područja (envelope)

28) elisa

29) prijenos snage motora na elisu, stvaranje vučne sile ili sile potiska

30) efekt (otpor) »vjetrenjače«

31) momenti elise

32) mehanika leta

33) sile i momenti koji djeluju na zrakoplov i

34) faktori opterećenja i manevri.

(7) OPERATIVNI POSTUPCI PRI LETENJU SPORTSKO REKREATIVNIM ZRAKOPLOVOM

1) opći zahtjevi

2) smanjenje buke

3) smanjenje rizika od neodobrenog ulaska na USS

4) požar i dim

5) smicanje vjetra

6) vrtložna turbulencija (wake turbulence)

7) prinudna slijetanja

8) kontaminirana USS

9) procedure za slučaj opasnosti i

10) utjecaj tehničkih kvarova.

(8) PLANIRANJE LETA I PERFORMANSE

1) svrha proračuna mase

2) ograničenja mase i opterećenja zrakoplova

3) proračun i potrebne duljine za uzlijetanje

4) proračun i potrebne duljine za slijetanje i

5) proračun performansi zrakoplova u penjanju, horizontalnom letu i snižavanju.

(9) POZNAVANJE SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA – KONSTRUKCIJE I SUSTAVI, OPREMA ZA SLUČAJ OPASNOSTI

1) konstrukcija zrakoplova

2) sastavni elementi krila i podvozja

3) stajni trap, kotači, gume i kočnice

4) sustav za gorivo

5) električni sustav

6) pogonska grupa

7) klipni motor

8) gorivo

9) rasplinjač i sustav za ubrizgavanje

10) sustav za hlađenje (zračno i vodeno)

11) sustav za podmazivanje

12) sustav za paljenje

13) elisa

14) performanse i upravljanje pogonskom grupom

15) instrumenti

16) pokazivač pritiska

17) pokazivač temperature

18) pokazivač količine goriva

19) pokazivač protoka

20) tahometar

21) mjerenje aerodinamičkih parametara

22) mjerenje statičkog i dinamičkog pritiska

23) mjerenje temperature

24) visinomjer

25) mjerač vertikalne brzine (variometar)

26) brzinomjer

27) magnetski kompas

28) radiotelefonski uređaji

29) GPS uređaj i

30) integrirani instrumenti.

3. Silabus praktičnog osposobljavanja

Vježbe praktičnog osposobljavanja se ponavljaju koliko je potrebno da učenik dostigne postavljeni standard za svaku vježbu, a moraju obuhvatiti slijedeće elemente osposobljavanja:

(1) VJEŽBE NA ZEMLJI:

1) konstrukcija zrakoplova

2) pogonska grupa, sustavi i ograničenja

3) pilotski prostor, instrumenti, uređaji i oprema

4) mjere sigurnosti

5) upotreba zrakoplova – normalni postupci

6) upotreba zrakoplova – postupci u slučaju opasnosti

7) režimi leta

8) zaokreti

9) sporo letenje i prevučeni let

10) školski krug, prilaženje na slijetanje i slijetanje

11) imitacija slijetanja u slučaju opasnosti i

12) organizacija i vođenje letenja na aerodromu.

(2) VJEŽBE U ZRAKU:

1) Informativni let

2) Režimi leta

3) Zaokreti

4) Sporo letenje i prevučeni let

5) Školski krugovi

a) Pokazivanje i objašnjenje

b) Zajednički rad

c) Najčešće pogreške

d) Vježbanje i uvježbavanje

e) Usvajanje

6) Imitacije slijetanja u slučaju opasnosti

7) Zona niskog letenja i sniženi školski krug

8) Školski krugovi (samostalno)

9) Letenje u zoni (samostalno)

10) Navigacijsko letenje

11) Navigacijsko letenje (samostalno)

12) Provjera osposobljenosti.

DODATAK 5.

SILABUS TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE DOZVOLE PILOTA SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA KLASA III

1. Cilj osposobljavanja

Osposobiti učenika za dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase III.

2. Silabus teorijskog osposobljavanja

Silabus teorijskog osposobljavanja mora obuhvatiti sljedeće predmete i dodijeljene teme:

(1) ZRAKOPLOVNI PROPISI I ATC POSTUPCI

1) propisi u zračnom prometu

2) uvjeti i način upotrebe zrakoplova

3) pravila letenja

4) osposobljavanje, ispiti, stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota

5) plovidbenost zrakoplova

6) registar civilnih zrakoplova hrvatske i registracijske oznake

7) Hrvatska kontrola zračne plovidbe

8) podešavanje visinomjera

9) Sekundarni radar (SSR transponder) i operativne procedure

10) upravljanje zračnim prometom (ATM)

11) zrakoplovno informiranje (AIS)

12) aerodromi

13) potraga i spašavanje

14) zaštita zračnog prometa i

15) istraživanje zrakoplovnih nesreća.

(2) LJUDSKE SPOSOBNOSTI I OGRANIČENJA

1) ljudski čimbenici (human factors) i njihovi utjecaji u zrakoplovstvu

2) osnove zrakoplovne fiziologije

3) čovjek i okolina

4) zdravlje i higijena

5) letenje i zdravstvena sposobnost

6) osnove zrakoplovne psihologije

7) percepcija

8) ljudske pogreške i pouzdanost

9) donošenje odluka

10) izbjegavanje i upravljanje pogrešaka i

11) utjecaj »g« opterećenja na ljudsko tijelo.

(3) METEOROLOGIJA

1) atmosfera, sastav i vertikalna podjela

2) temperatura zraka

3) tlak zraka

4) gustoća zraka

5) ICAO međunarodna standardna atmosfera

6) vjetar

7) turbulencija

8) vlažnost, oborine i formiranje oblaka

9) magla, izmaglica i sumaglica

10) atmosferske fronte

11) letenje iznad ravničarskog, brdskog i planinskog područja

12) letenje iznad vodenih površina

13) klimatologija

14) barometarsko mjerenje visine (visinomjer) i

15) meteorološki ključevi (METAR; TAF).

(4) RADIOTELEFONSKA KOMUNIKACIJA

1) radiotelefonija i komunikacija

2) postupci komunikacije

3) standardne fraze

4) terminologija meteoroloških informacija

5) neuspjela komunikacija i komunikacija u slučaju opasnosti, nezgode i nesreće i

6) osnovni principi prenošenja i dodjele frekvencija.

(5) NAVIGACIJA

1) osnove navigacije

2) oblik zemlje

3) definicija zore i sumraka

4) udaljenost

5) magnetizam i kompas

6) karte

7) korištenje zrakoplovne karte

8) praktična navigacija

9) principi navigacije

10) planiranje leta

11) navigacijski smjerovi

12) korištenje navigacijskog računara

13) trokut vektora brzina i

14) GPS sustav.

(6) TEORIJA LETENJA (AERODINAMIKA I MEHANIKA LETA)

1) atmosfera

2) aerodinamika podzvučnih brzina

3) dvodimenzionalno opstrujavanje aeroprofila

4) aerodinamički koeficijenti i jednadžbe

5) trodimenzionalno opstrujavanje zrakoplova

6) aerodinamički otpor

7) utjecaj blizine tla (ground effect)

8) slom uzgona

9) granični sloj

10) upravljačke površine

11) sile na rotoru

12) uzgon rotora

13) otpor rotora

14) stabilnost

15) horizontalni stabilizator

16) otpor trupa

17) inercija po poprečnoj osi (pitch inertia)

18) raspored sila u horizontalnom letu

19) raspored sila u penjanju

20) raspored sila u spuštanju

21) raspored sila u zaokretu

22) metode za postizanje stabilnosti

23) »trimanje« zrakoplova

24) upravljanje zrakoplovom

25) ciklička promjena koraka

26) komanda snage motora

27) komanda promjene pravca

28) kormilo dubine

29) kolektivna promjena koraka

30) upravljanje zrakoplovom:

a) po poprečnoj osi

b) po uzdužnoj osi

c) po vertikalnoj osi

31) sustavi za smanjivanje sila na komandama

32) autorotacija

33) vertikalna autorotacija

34) karakteristična područja diska rotora

35) autorotacija tijekom leta prema naprijed

36) povratno opstrujavanje (reverse flow)

37) slom uzgona lopatice koja se kreće u smjeru suprotnom od kretanja zrakoplova

38) ograničenja

39) operativna ograničenja

40) dozvoljena operativna područja (envelope)

41) rotor i elisa

42) prijenos momenta motora u potisak

43) efekt (otpor) »vjetrenjače«

44) momenti elise

45) mehanika leta

46) sile i momenti koji djeluju na zrakoplov i

47) faktori opterećenja i manevri.

(7) OPERATIVNI POSTUPCI PRI LETENJU SPORTSKO REKREATIVNIM ZRAKOPLOVOM

1) opći zahtjevi

2) prijeletni pregled

3) upravljanje postupcima u kabini zrakoplova (cockpit management)

4) voženje

5) »klepetanje« lopatica rotora (blade flap)

6) postupci prije polijetanja

7) predrotacija

8) uzlijetanje

9) normalno uzlijetanje

10) uzlijetanje s bočnim vjetrom

11) učestale greške kod normalnog uzlijetanja i uzlijetanja s bočnim vjetrom

12) uzlijetanje s kratkih površina

13) slijetanje na visokim nadmorskim visinama

14) učestale greške pri slijetanju

15) prekid slijetanja i učestale greške

16) postupci nakon slijetanja

17) postupci u slučaju opasnosti

18) prekinuto uzlijetanje

19) uzlijetanje pri kritičnim brzinama

20) napadni kut i učestale greške

21) oscilacije koje je izazvao pilot (pilot-induced oscilations)

22) nekontrolirano spuštanje nosa po poprečnoj osi (buntover ili power-pushover)

23) rezonaca rotora na zemlji (ground resonance)

24) prilaz i slijetanje u slučaju opasnosti

25) smanjenje rizika od neodobrenog ulaska na USS

26) požar i dim

27) efekt smicanja vjetra i vrtložne turbulencije (wake turbulence)

28) prinudna slijetanja

29) kontaminirana USS i

30) smanjenje buke.

(8) PLANIRANJE LETA I PERFORMANSE

1) svrha proračuna mase

2) ograničenja mase i opterećenja zrakoplova

3) proračun i uvjeti za uzlijetanje

4) proračun i uvjeti za slijetanje i

5) proračun performansi zrakoplova u penjanju, horizontalnom letu i snižavanju.

(9) POZNAVANJE SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA – KONSTRUKCIJE I SUSTAVI, OPREMA ZA SLUČAJ OPASNOSTI

1) konstrukcija zrakoplova

2) rotor

3) repne površine i površine za upravljanje

4) trup, vrata, vjetrobran i prozori

5) stajni trap, kotači, gume i kočnice

6) sustav za gorivo

7) električni sustav

8) pogonska grupa

9) klipni motor

10) gorivo

11) rasplinjač i sustav za ubrizgavanje

12) sustav za hlađenje (zračno i vodeno)

13) sustav za podmazivanje

14) sustav za paljenje

15) elisa

16) performanse i upravljanje pogonskom grupom

17) instrumenti

18) pokazivač pritiska

19) pokazivač temperature

20) pokazivač količine goriva

21) pokazivač protoka

22) tahometar

23) brojač okretaja rotora

24) mjerenje aerodinamičkih parametara

25) mjerenje statičkog i dinamičkog pritiska

26) mjerenje temperature

27) visinomjer

28) mjerač vertikalne brzine (variometar)

29) brzinomjer

30) magnetski kompas

31) žiroskopski instrumenti

32) pokazivač klizanja i skretanja

33) radiotelefonski uređaji

34) GPS uređaj i

35) integrirani instrumenti.

3. Silabus praktičnog osposobljavanja

Vježbe praktičnog osposobljavanja se ponavljaju koliko je potrebno da učenik dostigne postavljeni standard za svaku vježbu, a moraju obuhvatiti sljedeće elemente osposobljavanja:

(1) VJEŽBE NA ZEMLJI:

1) konstrukcija zrakoplova

2) pogonska grupa, sustavi i ograničenja

3) pilotski prostor, instrumenti, uređaji i oprema

4) mjere sigurnosti

5) upotreba zrakoplova – normalni postupci

6) upotreba zrakoplova – postupci u slučaju opasnosti

7) režimi leta

8) zaokreti

9) sporo letenje i prevučeni let

10) školski krug, prilaženje na slijetanje i slijetanje

11) imitacija slijetanja u slučaju opasnosti i

12) organizacija i vođenje letenja na aerodromu.

(2) VJEŽBE U ZRAKU:

1) Informativni let

2) Režimi leta

3) Zaokreti

4) Sporo letenje i prevučeni let

5) Školski krugovi

a) Pokazivanje i objašnjenje

b) Zajednički rad

c) Najčešće pogreške

d) Vježbanje i uvježbavanje

e) Usvajanje

6) Imitacije slijetanja u slučaju opasnosti

7) Zona niskog letenja i sniženi školski krug

8) Školski krugovi (samostalno)

9) Letenje u zoni (samostalno)

10) Navigacijsko letenje

11) Navigacijsko letenje (samostalno)

12) Provjera osposobljenosti.

DODATAK 6.

SILABUS TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE DOZVOLE PILOTA SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA KLASA IV

1. Cilj osposobljavanja

Osposobiti učenika za dozvolu pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klase IV.

2. Silabus teorijskog osposobljavanja

Silabus teorijskog osposobljavanja mora obuhvatiti sljedeće predmete i dodijeljene teme:

(1) ZRAKOPLOVNI PROPISI I ATC POSTUPCI

1) propisi u zračnom prometu

2) uvjeti i način upotrebe helikoptera

3) pravila letenja

4) osposobljavanje, ispiti, stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota

5) plovidbenost zrakoplova

6) registar civilnih zrakoplova hrvatske i registracijske oznake

7) Hrvatska kontrola zračne plovidbe

8) podešavanje visinomjera

9) Sekundarni radar (SSR transponder) i operativne procedure

10) upravljanje zračnim prometom (ATM)

11) zrakoplovno informiranje (AIS)

12) aerodromi

13) potraga i spašavanje

14) zaštita zračnog prometa i

15) istraživanje zrakoplovnih nesreća.

(2) LJUDSKE SPOSOBNOSTI I OGRANIČENJA

1) ljudski čimbenici (human factors) i njihov utjecaji u zrakoplovstvu

2) osnove zrakoplovne fiziologije

3) čovjek i okolina

4) zdravlje i higijena

5) letenje i zdravstvena sposobnost

6) osnove zrakoplovne psihologije

7) percepcija

8) ljudske pogreške i pouzdanost

9) donošenje odluka

10) izbjegavanje i upravljanje pogrešaka i

11) utjecaj »g« opterećenja na ljudsko tijelo

(3) METEOROLOGIJA

1) atmosfera, sastav i vertikalna podjela

2) temperatura zraka

3) tlak zraka

4) gustoća zraka

5) ICAO međunarodna standardna atmosfera

6) vjetar

7) turbulencija

8) vlažnost, oborine i formiranje oblaka

9) magla, izmaglica i sumaglica

10) atmosferske fronte

11) letenje iznad ravničarskog, brdskog i planinskog područja

12) letenje iznad vodenih površina

13) klimatologija

14) barometarsko mjerenje visine (visinomjer) i

15) meteorološki ključevi (METAR; TAF).

(4) RADIOTELEFONSKA KOMUNIKACIJA

1) radiotelefonija i komunikacija

2) postupci i komunikacija

3) standardne fraze

4) terminologija meteoroloških informacija

5) neuspjela komunikacija i komunikacija u slučaju opasnosti, nezgode i nesreće

6) osnovni principi prenošenja i dodjele frekvencija i

7) radio telefonsko komunikacijski uređaji u helikopteru.

(5) NAVIGACIJA

1) osnove navigacije

2) oblik zemlje

3) definicija zore i sumraka

4) udaljenost

5) magnetizam i kompas

6) karte

7) korištenje zrakoplovne karte

8) praktična navigacija

9) principi navigacije

10) planiranje leta

11) navigacijski smjerovi

12) korištenje navigacijskog računara

13) trokut vektora brzina i

14) GPS sustav.

(6) TEORIJA LETENJA (AERODINAMIKA I MEHANIKA LETA HELIKOPTERA)

1) atmosfera

2) aerodinamika podzvučnih brzina

3) opstrujavanje aeroprofila, granični sloj i kritične brzine

4) aerodinamički koeficijenti i jednadžbe

5) glavni rotor

6) momenti glavnog rotora i učinak repnog rotora

7) sile koje djeluju na helikopter u letu:

a) raspored sila u horizontalnom letu

b) raspored sila u penjanju

c) raspored sila u spuštanju

d) raspored sila u zaokretu

8) utjecaj blizine tla (ground effect)

9) statička i dinamička stabilnost i metode za postizanje stabilnosti

10) letačke komande i upravljanje helikopterom:

a) upravljanje po poprečnoj osi

b) upravljanje po uzdužnoj osi

c) upravljanje po vertikalnoj osi

11) operativna ograničenja

12) odnos raspoložive i potrebne snage

13) mehanika leta, odnos potencijalne, kinetičke energije

14) odnos najveće dopuštene težine pri uzlijetanju i najveće dopuštene brzine helikoptera

15) poremećaji opstrujavanja rotora i metode otklanjanja poremećaja opstrujavanja

16) vrtložni prstenovi (wotex ring), gubitak efikasnosti repnog rotora (LTE), stoling lopatice glavnog rotora u povlačećoj putanji

17) faktori opterećenja i manevri i

18) autorotacija.

(7) OPERATIVNI POSTUPCI PRI LETENJU SPORTSKO REKREATIVNIM HELIKOPTEROM

1) opći zahtjevi

2) smanjenje buke

3) smanjenje rizika od neodobrenog ulaska na heliodrom

4) požar i dim

5) smicanje vjetra

6) vrtložna turbulencija (wake turbulence)

7) prinudna slijetanja

8) kontaminirani helidrom

9) izvanerodromsko slijetanje i polijetanje na uređene i neuređene terene

10) procedure za slučaj opasnosti i

11) utjecaj tehničkih kvarova.

(8) PLANIRANJE LETA I PERFORMANSE HELIKOPTERA

1) svrha proračuna mase i centra težišta

2) ograničenja mase

3) ograničenja centra težišta

4) proračun centra težišta

5) H-V dijagram i njegov značaj za sigurnost izvođenja operacija helikopterom

6) proračun i uvjeti za uzlijetanje

7) proračun i uvjeti za slijetanje

8) procjena raspoložive snage za lebdenje s utjecajem zemlje i izvan njega i

9) proračun performansi zrakoplova u penjanju, horizontalnom letu i snižavanju.

(9) POZNAVANJE SPORTSKO REKREATIVNOG HELIKOPTERA – KONSTRUKCIJE I SUSTAVI, OPREMA ZA SLUČAJ OPASNOSTI

1) konstrukcija helikoptera

2) glavni rotor, repni rotor, aerodinamičke površine

3) trup, vrata, vjetrobran i prozori

4) stajni trap – skije

5) sustav za gorivo

6) električni sustav

7) pogonska grupa

8) klipni motor

9) gorivo

10) rasplinjač i sustav za ubrizgavanje

11) sustav za hlađenje (zračno i vodeno)

12) sustav za podmazivanje

13) sustav za paljenje

14) performanse i upravljanje pogonskom grupom

15) instrumenti

16) pokazivač pritiska

17) pokazivač temperature

18) pokazivač količine goriva

19) pokazivač protoka

20) tahometar

21) mjerenje statičkog i dinamičkog pritiska

22) mjerenje temperature

23) visinomjer

24) mjerač vertikalne brzine (variometar)

25) brzinomjer

26) magnetski kompas

27) žiroskopski instrumenti

28) pokazivač klizanja i skretanja

29) radio-telefonski uređaji

30) GPS uređaj i

31) integrirani instrumenti.

3. Silabus praktičnog osposobljavanja

Vježbe praktičnog osposobljavanja se ponavljaju koliko je potrebno da učenik dostigne postavljeni standard za svaku vježbu, a moraju obuhvatiti sljedeće elemente osposobljavanja:

(1) VJEŽBE NA ZEMLJI:

1) konstrukcija helikoptera

2) pogonska grupa, sustavi i ograničenja

3) pilotski prostor, instrumenti, uređaji i oprema

4) mjere sigurnosti

5) upotreba helikoptera – normalni postupci

6) upotreba helikoptera – postupci u slučaju opasnosti

7) organizacija i vođenje letenja na aerodromu

8) režimi leta

9) zaokreti

10) lebdenje s utjecajem zemlje i izvan utjecaja zemlje

11) školski krug, prilaženje na slijetanje i slijetanje

12) izvanaerodromska slijetanja, slijetanje na površine ograničene preprekama, na površine pod nagibom i

13) autorotacija

(2) VJEŽBE U ZRAKU:

1) Informativni let

2) Režimi leta

3) Zaokreti

4) Lebdenje s i bez utjecaja zemljine površine

5) Školski krugovi

a) Pokazivanje i objašnjenje

b) Zajednički rad

c) Najčešće pogreške

d) Vježbanje i uvježbavanje

e) Usvajanje

6) Izvanaerodromska slijetanja, slijetanje na površine ograničene preprekama, slijetanje na površine s nagibom

7) Autorotacija

8) Školski krugovi (samostalno)

9) Letenje u zoni (samostalno)

10) Navigacijsko letenje

11) Navigacijsko letenje (samostalno)

12) Provjera osposobljenosti.

DODATAK 7.

SILABUS ZA STJECANJE OVLAŠTENJA NASTAVNIKA LETENJA PILOTA SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA KLASA I/KLASA II/KLASA III/KLASA IV

1. Cilj osposobljavanja

Osposobiti učenika za ovlaštenje nastavnika letenja pilota sportsko rekreativnog zrakoplova klasa I, klasa II, klasa III i klasa IV.

2. Silabus teorijskog osposobljavanja

Silabus teorijskog osposobljavanja mora obuhvatiti sljedeće predmete i dodijeljene teme:

(1) TEMELJNA ZNANJA O ODGOJU I OBRAZOVANJU (PEDAGOGIJA)

1) pedagogija kao znanost

2) terminologija pedagogije

3) sustav odgoja i obrazovanja

4) ne-neutralnost odgoja i obrazovanja

5) odgojna područja

6) odgojno-obrazovni čimbenici

7) odnos poučavanja i učenja i

8) osobnost nastavnika.

(2) DIDAKTIKA I UMIJEĆA NASTAVNIKA

1) didaktika

2) osnovni didaktički pojmovi

3) nastavni proces

4) nastavni sat

5) socijalni oblici nastave

6) nastavne metode

7) temeljna nastavnička umijeća

8) didaktička načela (principi) i

9) čimbenici odgojno-obrazovnog rada u zrakoplovno pedagoškoj praksi.

(3) PSIHOLOGIJA POUČAVANJA I UČENJA

1) psihički (mentalni) procesi

2) učenje

3) krivulje učenja

4) pamćenje i zaboravljanje

5) temperament i karakter

6) podsticaji za učenje i transfer učenja

7) motiv i motivacija za učenje

8) mjerenje uspjeha u učenju (uvod u dokimologiju-znanost o vrednovanju postignuća) i

9) uvod u zrakoplovnu psihologiju.

(4) METODIKA

1) Metodika letačkog osposobljavanja

a) metodika u sustavu pedagoške znanosti

b) metodika teorijskog i praktičnog osposobljavanja učenika pilota i nastavnika letenja

c) priprema leta: razrada zadaće za let, individualni rad, razigra leta, poslijeletna kritika i analiza leta

d) metodičko oblikovanje izvršenja leta

e) metodičko oblikovanje razrade leta

f) metodika i metode u teorijskom osposobljavanju i pripremi leta u osposobljavanju učenika pilota, kandidata za nastavnika letenja

g) metode praktičnog osposobljavanja na zemlji i u zraku

h) klasifikacija i opis metoda praktičnog osposobljavanja

i) karakteristike i primjena metoda praktičnog osposobljavanja

j) metodički postupci

k) misaona slika (model) predstojećeg leta

l) dokumentacija i evidencija nastavnika letenja i

m) dokimološki temelji praktičnog osposobljavanja (vrednovanje napredovanja i postignuća)

2) Metodički praktikum – radionice (mikro satovi)

a) polijetanje

b) školski krug, prilaženje na slijetanje i slijetanje

c) slijetanje

d) karakteristične greške na slijetanju

e) informativni let i let za upoznavanje zrakoplova

f) režimi leta

g) zaokreti (blagi i oštri)

h) sporo letenje i prevučeni let

i) imitacija prisilnog slijetanja i

j) navigacijsko letenje.

(5) ORGANIZACIJA I SIGURNOST LETENJA

1) organizacija za osposobljavanje

2) organizacija nastavnog procesa: razigra leta, izvršna priprema, letenje, analiza letenja i priprema leta

3) priprema za osposobljavanje

4) pojam sigurnosti letenja i potreba za sigurnosnim letenjem i osposobljavanjem

5) uloga nastavnika letenja u postizanju zadovoljavajuće razine sigurnosti letenja

6) analize (raščlambe) tijekom osposobljavanja

7) popunjavanje dokumentacije u osposobljavanju

8) metodički aspekti organizacije i sigurnosti osposobljavanja

9) čimbenici koji utječu na sigurnost letenja i

10) postupci u slučaju ugrožavanja sigurnosti letenja, nezgoda i nesreća.

(6) LJUDSKE MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA

1) ljudski utjecaj

2) temelji zrakoplovne fiziologije i očuvanje zdravlja

3) barotraume

4) hipoksija

5) čovjek – pilot i zračni prostor kao okruženje

6) ravnoteža

7) povezivanje primljenih informacija

8) letački zamor i zamor tijekom osposobljavanja

9) zdravlje i higijena pilota

10) umor, odmor, cirkadijalni ritmovi i letačka učinkovitost

11) uobičajena manja i problematična oboljenja pilota

12) postupci za preživljavanje nakon prisilnog napuštanja zrakoplova letu ili proživljenog sraza sa zemljom (morem)

13) uloga zrakoplovne psihologije u formiranju pilota

14) struktura psihofizičkih sposobnosti

15) osjeti i percepcija u letačkoj djelatnosti

16) mišljenje i inteligencija u letačkoj djelatnosti

17) procjena podobnosti i razvoja učenika i

18) psihologija zrakoplovnih nezgoda.

3. Silabus praktičnog osposobljavanja

Vježbe praktičnog osposobljavanja se ponavljaju koliko je potrebno da učenik dostigne postavljeni standard za svaku vježbu, a moraju obuhvatiti slijedeće elemente osposobljavanja:

(1) VJEŽBE NA ZEMLJI:

1) specifičnosti letenja sa sjedišta namijenjenog nastavniku

2) tehnika pilotiranja i način motrenja

3) primijenjene metodičke vježbe

4) usklađivanje metodike sa tehnikom pilotiranja i

5) raspored pomicanja pozornosti i ispravljanje grešaka.

(2) VJEŽBE U ZRAKU:

1) Kontrolni let – utvrđivanje razine osposobljenosti kandidata za nastavnika letenja

2) *Pokazni let sa sjedišta namijenjenog nastavniku

3) *Režimi leta

4) *Zaokreti

5) *Sporo letenje i prevučeni let

6) *Školski krugovi

7) *Imitacije slijetanja u slučaju opasnosti

8) *Zona niskog letenja i sniženi školski krug

9) *Navigacijsko letenje

10) Provjera praktične osposobljenosti

* sa sjedišta namijenjenog nastavniku

DODATAK 8.

SILABUS TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA OVLAŠTENJE ZA UZLIJETANJE I SLIJETANJE NA VODENE POVRŠINE

1. Cilj osposobljavanja:

Osposobiti pilota sportsko rekreativnog zrakoplova za upis ovlaštenja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine.

2. Silabus teorijskog osposobljavanja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine

Silabus teorijskog osposobljavanja mora obuhvatiti:

1) važnost pripreme za let i sigurno planiranje uzimajući u obzir sve čimbenike za manevriranje sportsko rekreativnim zrakoplovom na vjetru, plimnim strujama, smjenama plime i oseke i kretanju vodene površine na moru, rijeci, ušću i jezeru. Dodatno, uzeti u obzir uvjete zaleđivanja, vodenu površinu prekrivenu ledom i napuknutim ledom

2) tehnike o najkritičnijim trenucima pri polijetanju, slijetanju, taksiranju i privezivanju sportsko rekreativnog zrakoplova

3) metode konstrukcije i karakteristike plovaka i vodenih kormila, važnost provjere curenja u plovcima

4) potrebne zahtjeve za poštivanje pravila za izbjegavanje sudara na moru, s obzirom na pomorske karte, plutače, svjetla i sirene.

U cilju uspješnog teorijskog osposobljavanja, silabus minimalno mora sadržavati slijedeće teme:

1) čimbenici koji su značajni za planiranje i donošenje odluke o izvršenju leta hidroavionom i alternativne mjere za završetak leta

2) utjecaj tlaka zraka, vjetra, plime i oseke na razinu vodene površine, propisi i sigurnost leta, ovisno o promjenama u razini vode

3) nastanak različitih vrsta zaleđivanja na vodenim površinama

4) tumačenje nautičkih karata i karata o dubinama i plićacima te rizika vodenih struja, smicanja vjetra i turbulencije

5) donošenje odluke o potrebnoj opremi koja se treba nositi tijekom leta hidroavionom u skladu s operativnim zahtjevima

6) nastanak i širenje vodenih valova, valovi na otvorenom moru, vodene struje i njihov učinak na sportsko rekreativni zrakoplov

7) utjecaj vodenih i zračnih snaga na sportsko rekreativni zrakoplov na vodenoj površini

8) utjecaj otpora vodene površine na performanse zrakoplova na mirnoj valovitoj vodenoj površini

9) posljedice taksiranja s prevelikom snagom motora

10) utjecaj tlaka i temperature na performanse pri uzlijetanju i penjanju s jezera na većoj nadmorskoj visini

11) učinak vjetra, turbulencije i drugih meteoroloških uvjeta od posebne važnosti za prelet jezera i otoka u planinskim i drugim neravnim područjima

12) funkcija i upravljanje vodenim kormilom uključujući učinak spuštenog vodenog kormila prilikom polijetanja i slijetanja

13) dijelovi instalacije plovka i njihova funkcija

14) učinak plovaka na aerodinamiku i performanse sportsko rekreativnog zrakoplova na vodenoj površini i u zraku

15) posljedice prodiranja vode u plovke i nakupina na donjoj površini plovka

16) propisi koji reguliraju operacije za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine

17) propisi koji reguliraju zaštitu životinja, prirode i okoliša, a koji su primjenjivi na operacije uzlijetanja s vodene površine, uključujući uzlijetanje s nacionalnih parkova

18) navigacijske plutače, oblici i svrha

19) organizacija i metode rada Službe spašavanja na moru

20) zahtjevi u ICAO Aneks 2 kako su navedeni u paragrafu 3.2.6. »Operacije na vodi«, uključujući relevantne dijelove Konvencije o međunarodnim propisima za sprečavanje sudara na moru

21) procedure u slučaju opasnosti i

22) sigurnosne procedure.

3. Silabus praktičnog osposobljavanja za uzlijetanje i slijetanje na vodene površine

Vježbe praktičnog osposobljavanja se ponavljaju koliko je potrebno da učenik dostigne postavljeni standard za svaku vježbu.

Tijekom vježbi učenik se mora osposobiti za:

1) manevriranje i privezivanje sportsko rekreativnog zrakoplova na vodenoj površini

2) izviđanje područja za slijetanje i privezivanje iz zraka, uključujući područje uzlijetanja

3) procjenu učinka različitih dubina vodene površine, plićaka, vjetra i visine valova

4) letenje s plovcima i njihov utjecaj na performanse i letačke karakteristike

5) letenje iznad neravnog terena tijekom različitih uvjeta vjetra i turbulencije i

6) uzlijetanje i slijetanje na mirnoj vodenoj površini i različitim visinama valova.

U cilju uspješnog osposobljavanja po navedenim vježbama, silabus minimalno mora sadržavati sljedeće elemente osposobljavanja:

1) rukovanje opremom koju je potrebna za operacije uzlijetanja s vodene površine

2) svakodnevni prijeletni pregled sportsko rekreativnog zrakoplova prije uzlijetanja s vodene površine, pregled instalacije plovka i posebne opreme za uzlijetanje s vodenih površina, uključujući pražnjenje plovaka

3) plovidba, taksiranje i okretanje sportsko rekreativnog zrakoplova na valovima, upravljanje vodenim kormilom

4) taksiranje sa i prema platformi, izvođenje zaokreta

5) određivanje pravca uzlijetanja u odnosu na pravac vjetra i smjer valova

6) radnje i postupci u slučaju gubitka sposobnosti upravljanja i pada osobe sa sportsko rekreativnog zrakoplova

7) slijetanje i privezivanje sportsko rekreativnog zrakoplova na platformu, plutaču ili plažu, osiguravanje sportsko rekreativnog zrakoplova

8) održavanje zadane brzine snižavanja samo pomoću variometra

9) uzlijetanje i slijetanje s mirne vodene površine bez vanjskih orijentira (na otvorenom moru)

10) uzlijetanje i slijetanje s valovite vodene površine

11) slijetanje na vodenu površinu bez snage motora

12) motrenje i određivanje područja za slijetanje, privezivanje i uzlijetanje

13) određivanje smjera i jačine vjetra za sigurno izvođenje operacija

14) procjena utjecaja okolnog terena (prepreka)

15) procjena utjecaja nadzemnih žica i drugih prepreka iznad i ispod vodene površine

16) izbjegavanje naseljenih područja

17) određivanje smjera i jačine vjetra iz zraka

18) određivanje prihvatljivosti uvjeta za letenje za konkretni tip sportsko rekreativnog zrakoplova

a) određivanje maksimalne dozvoljene visine valova

b) određivanje maksimalnog broja okretaja motora tijekom taksiranja

19) utjecaj letenja s plovcima na performanse i letačke karakteristike sportsko rekreativnog zrakoplova

20) poduzimanje korektivnih mjera u slučajevima opasnosti i kritičnim situacijama zbog smicanja i turbulencije vjetra

21) upravljati sportsko rekreativni zrakoplov po vodenoj površini uzimajući u obzir oznake, plutače i ostali promet

22) simulacije procedura u slučaju opasnosti

23) provođenje sigurnosnih procedura.

DODATAK 9.

SILABUS ZA STJECANJE OVLAŠTENJA ZA VUČU JEDRILICA, OVJESNIH JEDRILICA ILI TRANSPARENATA

1. Cilj osposobljavanja:

Osposobiti pilota sportsko rekreativnog zrakoplova upis ovlaštenja za vuču jedrilice, ovjesne jedrilice ili transparenta.

2. Silabus teorijskog osposobljavanja za vuču jedrilica i ovjesnih jedrilica

Silabus teorijskog osposobljavanja mora obuhvatiti obnovu i nadogradnju znanja iz sljedećih tema:

(1) propisi koji reguliraju vuču jedrilica i ovjesnih jedrilica

(2) oprema za vuču jedrilica i ovjesnih jedrilica

(3) radnje i postupci u vuči jedrilica i ovjesnih jedrilica uključujući:

1) vizualni signali i govorna komunikacija

2) uzlijetanje (bez vjetra, s čeonim i bočnim vjetrom)

3) procedure tijekom vuče

4) snižavanje u vuči

5) procedura otkačivanja jedrilice ili ovjesne jedrilice

6) procedura snižavanja (praćenje parametara rada motora, sprečavanje pothlađivanja motora, motrenje putanje jedrilice ili ovjesne jedrilice)

7) procedura odbacivanja užeta

8) procedura slijetanja s užetom

9) procedure u slučaju opasnosti uključujući neispravnost opreme za vuču

10) sigurnosne procedure

11) performanse sportsko rekreativnih zrakoplova u vuči (razlike u vuči plastičnih, metalnih ili drvenih jedrilica i ovjesnih jedrilica)

12) motrenje i izbjegavanje sudara i

13) upoznavanje s performansama jedrilica i ovjesnih jedrilica uključujući:

a) zahtijevanu brzinu tijekom vuče (u zavisnosti o tipa jedrilice ili ovjesne jedrilice)

b) minimalne brzine u zaokretima.

3. Silabus teorijskog osposobljavanja za vuču transparenta

Silabus teorijskog osposobljavanja mora obuhvatiti obnovu i nadogradnju znanja iz slijedećih tema:

(1) propisi koji reguliraju vuču transparenata

(2) oprema za vuču transparenta

(3) koordinacija s osobljem na zemlji

(4) prijeletne procedure

(5) radnje i postupci u vuči transparenta uključujući:

1) uzlijetanje s transparentom

2) povlačenje transparenta s zemlje iz niskog leta

3) let u vuči transparenta (brzine, manevri, kontrola transparenta)

4) procedura otkačivanja

5) slijetanje s transparentom

6) procedure u slučaju opasnosti uključujući neispravnost opreme za vuču

7) sigurnosne procedure

8) performanse sportsko rekreativnog zrakoplova u vuči (razlike u vuči težih i lakših transparenata) i

9) izbjegavanje prevlačenja tijekom vuče transparenta

4. Silabus praktičnog osposobljavanja za vuču jedrilica i ovjesnih jedrilica

Vježbe praktičnog osposobljavanja se ponavljaju koliko je potrebno da učenik dostigne postavljeni standard za svaku vježbu, a moraju obuhvatiti sljedeće elemente osposobljavanja:

(1) procedure uzlijetanja (bez vjetra, s čeonim i bočnim vjetrom)

(2) zaokreti za 360° u vuči s nagibom od 30° i više

(3) snižavanje u vuči

(4) procedura otkačivanja jedrilice ili ovjesne jedrilice

(5) snižavanje i provođenje procedura tijekom snižavanja (praćenje parametara rada motora, sprečavanje pothlađivanja motora, motrenje putanje jedrilice ili ovjesne jedrilice)

(6) procedura slijetanja s užetom

(7) procedura odbacivanja užeta

(8) simulacije procedura u slučaju opasnosti i

(9) signali i komunikacija tijekom vuče.

5. Silabus praktičnog osposobljavanja za vuču transparenta

Vježbe praktičnog osposobljavanja se ponavljaju koliko je potrebno da učenik dostigne postavljeni standard za svaku vježbu, a moraju obuhvatiti sljedeće elemente osposobljavanja:

(1) tehnike uzlijetanja s transparentom (uzlijetanje s transparentom, povlačenje transparenta s zemlje iz niskog leta)

(2) let u vuči transparenta (tehnika pilotiranja, brzine, manevri, kontrola transparenta)

(3) procedura otkačivanja transparenta

(4) letenje na kritično malim brzinama

(5) manevri na maksimalnim performansama sportsko rekreativnih zrakoplova

(6) simulacije procedura u slučaju opasnosti

(7) specifične sigurnosne procedure u vuči transparenta

(8) procedure neuspjelog slijetanja i produžavanja (go-around) s transparentom i

(9) simulacije gubitka snage motora tijekom vuče transparenta.

DODATAK 10.

SILABUS TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA OVLAŠTENJE ZA IZVOĐENJE OPERACIJA SA SVRHOM ISKAKANJA PADOBRANACA

1. Cilj osposobljavanja:

Osposobiti pilota sportsko rekreativnog zrakoplova za upis ovlaštenja za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca.

2. Silabus teorijskog osposobljavanja za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca

Silabus teorijskog osposobljavanja mora obuhvatiti obnovu i nadogradnju znanja iz sljedećih tema:

(1) propisi koji reguliraju operacije sa svrhom iskakanja padobranaca

(2) oprema sportsko rekreativnog zrakoplova za operacije sa svrhom iskakanja padobranaca uključujući opremu za slučaj opasnosti

(3) radnje i postupci u operacijama sa svrhom iskakanja padobranaca uključujući:

1) priprema sportsko rekreativnog zrakoplova za operacije sa svrhom iskakanja padobranaca (odstranjivanje sjedala, upravljačkih komandi, vrata, postavljanje hvatišta za gurtne, platforme za izlazak padobranca itd. kako je primjenjivo

2) dogovor pilota zrakoplova i padobranca (vizualni signali i govorna komunikacija)

3) izračun mase i ravnoteže, određivanje količine goriva

4) izračun performansi sportsko rekreativnog zrakoplova (let bez vrata, let s platformom za izlazak padobranca, utjecaj na performanse, posebno na potrebnu duljinu USS)

5) određivanje pravca za iskakanje

6) izbacivanje sondažne trake (pravac, trenutak izbacivanja, motrenje pada trake, izračun zanosa vjetra)

7) procedure u pripremi za iskakanje (podešavanje pravca, brzine, snage motora)

8) procedure nakon iskakanja padobranca (»trimanje« sportsko rekreativnog zrakoplova, uvlačenje gurtne, zatvaranje vrata, kako je primjenjivo)

9) procedura snižavanja (praćenje parametara rada motora, sprečavanje pothlađivanja motora, motrenje putanje padobranca)

10) planiranje prilaza za slijetanje (motrenje i izbjegavanje sudara s padobrancem)

11) procedure u slučaju opasnosti i

12) sigurnosne procedure.

3. Silabus praktičnog osposobljavanja za izvođenje operacija sa svrhom iskakanja padobranaca

Vježbe praktičnog osposobljavanja se ponavljaju koliko je potrebno da učenik dostigne postavljeni standard za svaku vježbu, a moraju obuhvatiti sljedeće elemente osposobljavanja:

(1) VJEŽBE NA ZEMLJI:

1) priprema sportsko rekreativnog zrakoplova za operacije sa svrhom iskakanja padobranaca (odstranjivanje sjedala, upravljačkih komandi, vrata, postavljanje hvatišta za gurtne, platforme za izlazak padobranca itd. kako je primjenjivo

2) prijeletni brifing – dogovor pilota sportsko rekreativnog zrakoplova i padobranca (određivanje visine i pravca izbacivanja sondažne trake i iskakanja padobranca, vizualni signali i govorna komunikacija)

3) izračun mase i ravnoteže, izračun potrebne ili maksimalne količine goriva

4) izračun performansi sportsko rekreativnog zrakoplova (let bez vrata, let s platformom za izlazak padobranca, utjecaj na performanse, posebno na potrebnu duljinu USS)

(2) VJEŽBE U ZRAKU:

1) uzlijetanje i penjanje (brzina najboljeg uzdizanja, brzina najboljeg kuta penjanja)

2) motrenje terena i parametara rada motora

3) ulazak u pravac za izbacivanje sondažne trake (pravac, trenutak izbacivanja)

4) motrenje pada trake i izračun zanosa vjetra

5) ulazak u pravac za iskakanje padobranca i procedure u pripremi za iskakanje (podešavanje visine, pravca, brzine i snage motora)

6) procedure – radnje i postupci nakon iskakanja padobranca (»trimanje« sportsko rekreativnog zrakoplova, uvlačenje gurtne, zatvaranje vrata, kako je primjenjivo)

7) snižavanje i provođenje procedura tijekom snižavanja (praćenje parametara rada motora, sprečavanje pothlađivanja motora, motrenje putanje padobranca)

8) planiranje prilaza za slijetanje (motrenje i izbjegavanje sudara s padobrancem)

9) simulacije procedura u slučaju opasnosti

10) provođenje sigurnosnih procedura i

11) signali i govorna komunikacija.