Pravilnik o raspremi pomorskih objekata

NN 83/2021 (21.7.2021.), Pravilnik o raspremi pomorskih objekata

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1546

Na temelju članka 67. i članka 124.f Pomorskog zakonika (»Narodne novine« 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O RASPREMI POMORSKIH OBJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i detaljniji uvjeti pod kojima se pomorski objekt može staviti u raspremu i kojima mora udovoljavati za vrijeme trajanja raspreme, uvjeti kojima mora udovoljavati mjesto raspreme, detaljniji uvjeti broja i stručne osposobljenosti članova posade u straži, odnosno nadzornika, uvjeti kojima treba udovoljavati organizirana služba za obilazak i pregled pomorskog objekta i uvjeti u pogledu mjera sigurnosti i zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskog objekta u raspremi.

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na pomorske objekte hrvatske državne pripadnosti kada je mjesto raspreme na području unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske, kao i kada je mjesto raspreme u unutarnjim morskim vodama druge države članice Europske unije ili treće države, u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti s propisima te države.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na pomorske objekte državne pripadnosti drugih država članica Europske unije i trećih država kada je mjesto raspreme na području unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na pomorske objekte osim brodica i jahti.

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1) pomorski objekt je pomorski objekt kako je određen u smislu Glave VII.a, Dijela III. Pomorskog zakonika,

2) hladna rasprema je rasprema kod koje su strojni uređaj i ostala oprema izvan pogona, osim sustava za napajanje električnom energijom u nužnosti,

3) topla rasprema je rasprema kod koje su strojni uređaj i ostala oprema u pogonu i kod koje brod zadržava valjanost statutarnih i klasifikacijskih svjedodžbi,

4) tehnički uvjeti raspreme donose se u pogledu valjanosti brodskih isprava, uvjeta uspostave njihove ponovne valjanosti, uvjeta integriteta trupa i konstrukcije, sustava kaljuže, protupožarne zaštite i brodskih postrojenja, uređaja i opreme koja tijekom raspreme ostaje u radu, redovitih i izvanrednih pregleda te obnovnih pregleda tijekom raspreme,

5) plan raspreme je plan kojim vlasnik ili brodar pomorskog objekta utvrđuje vrijeme trajanja raspreme, mjesto raspreme, vrstu raspreme (topla ili hladna rasprema), broj i sastav članova posade u straži, odnosno podatke o nadzorniku ili organiziranoj službi za obilazak ili pregled pomorskog objekta u raspremi, mjere sigurnosti i zaštite okoliša od onečišćenja za vrijeme trajanja raspreme, uvjete premještaja pomorskog objekta na drugo mjesto raspreme te podatke i isprave kojima dokazuje udovoljavanje pomorskog objekta tehničkim uvjetima raspreme,

6) organizirana služba za obilazak i pregled pomorskog objekta je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost redovnog održavanja/provjere i/ili planiranih popravaka te postupanja u kritičnim situacijama vezano uz sigurnosnu zaštitu pomorskog objekta u raspremi i zaštitu morskog okoliša od onečišćenja s pomorskog objekta u raspremi,

7) nadzornik je fizička osoba koja provodi nadzor nad pomorskim objektom u raspremi,

8) najmanji broj članova posade čini posada pomorskog objekta koja jamči sigurnu plovidbu u odnosu na kategoriju plovidbe i morsko područje plovidbe, veličinu i namjenu broda, snagu porivnog uređaja, stupanj (oznaku) i automatizaciju pogona, sigurnosnu zaštitu pomorskog objekta, zaštitu morskog okoliša, te dovoljan broj posade u situacijama za nuždu,

9) posada u straži je posada kako je određena posebnim propisom koji uređuje najmanji broj članova posade pomorskih brodova,

10) priznata organizacija jest organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom i koja je ovlaštena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata, a koja obuhvaća obavljanje pregleda i izdavanje propisanih isprava,

11) luka je morska luka otvorena za javni promet ili luka posebne namjene koja je upisana u Registar luka,

12) lučko područje je područje luke upisane u Registar luka,

13) Registar luka je registar kojeg sukladno članku 57. Pomorskog zakonika vode lučke kapetanije u elektroničkom obliku za luke koje udovoljavaju propisanim uvjetima sigurnosti plovidbe,

14) nacionalna plovidba je plovidba unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, koji nisu određeni ovim Pravilnikom a određeni su odredbama Pomorskog zakonika, imaju značenje kako je određeno odredbama Pomorskog zakonika.

II. RASPREMA

Opći uvjeti raspreme

Članak 4.

(1) Pomorski objekt prilikom stavljanja u raspremu mora biti sposoban za plovidbu u smislu članka 76. stavka 1. Pomorskog zakonika.

(2) Podrtine i pomorski objekti koji ne udovoljavaju Tehničkim uvjetima raspreme, ne mogu se staviti u raspremu.

(3) Pomorski objekti država članica EU i trećih država koji prije stavljanja u raspremu nisu plovili u nacionalnoj plovidbi mogu se staviti u raspremu u Republici Hrvatskoj samo ako ispunjavanju zahtjeve utvrđene Konvencijom iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009., te Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ u odnosu na primjenjive odredbe Pravila za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova, Poglavlje 2. Zahtjevi za brodove, Dio A Projektiranje i gradnja brodova te upravljanje brodovima i njihovo održavanje.

Rješenje o raspremi i obavijest o raspremi

Članak 5.

(1) Vlasnik ili brodar dužan je podnijeti nadležnoj lučkoj kapetaniji zahtjev i ishoditi rješenje o raspremi za pomorski objekt kojeg privremeno povlači iz plovidbe, odnosno uporabe, osim za pomorski objekt koji je izvučen na kopno.

(2) Vlasnik ili brodar dužan je uz zahtjev za rješenje o raspremi iz stavka 1. ovoga članka podnijeti:

1. plan raspreme koji je potvrđen u skladu s odredbama članka 7. ovoga Pravilnika,

2. suglasnost tijela koje upravlja lukom na čijem lučkom području je mjesto raspreme, odnosno suglasnost nadležnog upravnog odjela za pomorstvo jedinice područne (regionalne) samouprave ako je mjesto raspreme izvan lučkog područja.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, za pomorske objekte duljine do 24 metra koji se stavljaju u toplu raspremu na razdoblje kraće od 60 dana, vlasnik ili brodar nije dužan ishoditi rješenje o raspremi, ali je u obvezi nadležnoj lučkoj kapetaniji prethodno dostaviti obavijest o raspremi koja sadrži sve podatke i priloge koji su odredbama Pomorskog zakonika propisani u pogledu zahtjeva za raspremu, osim plana raspreme.

(4) Uz obavijest iz stavka 3. ovoga članka, vlasnik ili brodar dužan je priložiti suglasnost tijela koje upravlja lukom na čijem lučkom području je mjesto raspreme, odnosno suglasnost nadležnog upravnog odjela za pomorstvo jedinice područne (regionalne) samouprave ako je mjesto raspreme izvan lučkog područja.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, nadležna lučka kapetanija može rješenjem zabraniti stavljanje pomorskog objekta u raspremu na način i/ili na mjestu određenom u zaprimljenoj obavijesti, odnosno može rješenjem odrediti posebne uvjete raspreme ukoliko ocijeni da razlozi sigurnosti plovidbe i okolnosti slučaja to zahtijevaju.

Plan raspreme

Članak 6.

(1) Plan raspreme mora sadržavati:

1. vrijeme trajanja raspreme,

2. mjesto raspreme,

3. predloženi najmanji broj članova posade ili nadzornike ili organiziranu službu za obilazak i pregled pomorskog objekta,

4. uvjete premještaja na drugo mjesto raspreme,

5. mjere sigurnosti i zaštite okoliša od onečišćenja i

6. udovoljavanje tehničkim uvjetima raspreme, a što uključuje:

a) vrstu raspreme,

b) procjenu mogućih rizika,

c) plan redovnog održavanja/provjera i/ili planiranih popravaka i

d) postupanje u kritičnim situacijama.

(2) Vlasnik ili brodar treba izraditi dio plana raspreme koji se odnosi na mjere sigurnosti i zaštite okoliša od onečišćenja kao i udovoljavanje tehničkim uvjetima raspreme sukladno zahtjevima utvrđenim Tehničkim pravilima, a vezano uz mjesto raspreme i predloženi najmanji broj članova posade ili nadzornike ili organiziranu službu za obilazak i pregled pomorskog objekta posebno uzimajući u obzir postupanje u kritičnim situacijama.

Potvrđivanje plana raspreme

Članak 7.

(1) Plan raspreme pomorskog objekta hrvatske državne pripadnosti u nacionalnoj plovidbi mora biti odobren od Hrvatskog registra brodova.

(2) Plan raspreme pomorskog objekta hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi mora biti odobren od priznate organizacije koja obavlja statutarnu certifikaciju.

(3) Plan raspreme pomorskog objekta državne pripadnosti druge države članice Europske unije ili treće države mora biti odobren od priznate organizacije koja obavlja statutarnu certifikaciju ili od neke od priznatih organizacija prema izboru brodara ako organizacija koja obavlja statutarnu certifikaciju u ime države članice Europske unije ili treće države nije ujedno ovlaštena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata.

Mjesto raspreme

Članak 8.

(1) Mjesto raspreme može biti siguran vez u luci i na lučkom području luke otvorene za javni promet, odnosno luke posebne namjene upisane u Registar luka (npr. industrijska luka, ribarska luka i slično).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka lučka kapetanija može odobriti raspremu izvan lučkog područja, na onom dijelu pomorskog dobra koji nije upisan kao luka u Registru luka, a koji ima odgovarajuću lučku infrastrukturu za siguran vez pomorskog objekta u raspremi, pod uvjetom da je takvo mjesto raspreme predviđeno godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom jedinice područne (regionalne) samouprave te da je vlasnik ili brodar pribavio suglasnost nadležnog upravnog odjela za pomorstvo jedinice područne (regionalne) samouprave za vez pomorskog objekta na takvom mjestu raspreme.

(3) Mjesto raspreme izvan lučkog područja u skladu sa stavkom 2. ovog članka ne može se odobriti:

1. pomorskim objektima duljine trupa veće od 24 metra,

2. pomorskim objektima trećih država,

3. pomorskim objektima za prijevoz ulja, kemikalija, ukapljenog plina i opasnih tvari, bez obzira na duljinu trupa,

4. ro-ro putničkim brodovima, te

5. pomorskim objektima koji ne plove u nacionalnoj plovidbi u Republici Hrvatskoj.

Ne može biti mjesto raspreme

Članak 9.

Iznimno od odredbi članka 8. ovoga Pravilnika mjesto raspreme ne mogu biti:

1. luke i lučka područja luka nautičkog turizma i sportskih luka,

2. sidrišta bilo koje vrste,

3. operativne obale luka otvorenih za javni promet.

Rješenje o promjeni mjesta raspreme

Članak 10.

(1) Lučka kapetanija će, po službenoj dužnosti ili na zahtjev tijela koje upravlja mjestom raspreme, donijeti rješenje kojim će vlasniku ili brodaru pomorskog objekta u raspremi narediti promjenu mjesta raspreme ako utvrdi:

1. da je u vrijeme trajanja raspreme pomorskog objekta, mjesto raspreme prestalo udovoljavati uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom ili

2. da je mjesto raspreme postalo nesigurno za vez pomorskog objekta u raspremi, odnosno da rasprema pomorskog objekta na tom mjestu utječe na sigurnost plovidbe i/ili zaštitu morskog okoliša od onečišćenja.

(2) Ako vlasnik ili brodar u ostavljenom roku ne postupi po rješenju o promjeni mjesta raspreme iz stavka 1. ovoga članka, lučka kapetanija može donijeti rješenje o prestanku raspreme.

Vrste raspreme

Članak 11.

(1) Rasprema pomorskog objekta može biti topla ili hladna.

(2) Topla rasprema može se predvidjeti planom raspreme samo ukoliko je vrijeme trajanja raspreme unutar razdoblja valjanosti statutarnih i klasifikacijskih svjedodžbi.

(3) Pomorski objekt koji podliježe odredbama Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik) i Međunarodnog pravilnika o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora (ISPS Pravilnik) može biti u toploj raspremi najduže u razdoblju od 6 mjeseci, pod uvjetom da u međuvremenu valjanost Potvrde upravljanja sigurnošću, odnosno Međunarodne svjedodžbe o sigurnosnoj zaštiti broda ne ističe, ili da u međuvremenu ne dospijeva međuprosudba.

Najmanji broj članova posade za vrijeme raspreme

Članak 12.

(1) Pomorski objekt hrvatske državne pripadnosti za cijelo vrijeme trajanja raspreme mora imati određeni broj članova posade u straži sukladno posebnom propisu koji uređuje najmanji broj članova posade pomorskih brodova.

(2) Pomorski objekti država članica Europske unije i trećih država za cijelo vrijeme trajanja raspreme u Republici Hrvatskoj moraju imati određeni broj članova posade u straži sukladno propisima svoje države pripadnosti, a ako je taj broj manji od onog propisanog za pomorske objekte hrvatske državne pripadnosti, tada moraju imati određeni broj članova posade u straži sukladno propisu iz stavka 1. ovoga članka.

Organizirana služba i nadzornik u raspremi

Članak 13.

(1) Iznimno od članka 12. ovoga Pravilnika, ako je to predviđeno odobrenim planom raspreme, nadležna lučka kapetanija može rješenjem o raspremi za pomorske objekte bruto tonaže manje od 500 te za pomorske objekte koji plove u nacionalnoj plovidbi odobriti manji broj članova posade u straži od propisanog ili odobriti raspremu bez posade u straži, pod uvjetom da na mjestu raspreme postoji organizirana služba za obilazak i pregled pomorskog objekta ili nadzornik za obilazak, pregled i održavanje pomorskog objekta u raspremi.

(2) Poslove organizirane službe nadzora ili nadzornika iz stavka 1. ovoga članka može obavljati pravna ili fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i koja je upisana u odgovarajući sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar, a registrirana je za djelatnost održavanja plovnih objekata te održavanje brodskih strojeva, uređaja i opreme, osim ako se radi o nadzorniku iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, nadzornik može biti zaposlenik vlasnika ili brodara pomorskog objekta koji se stavlja u raspremu, ako je to predviđeno odobrenim planom raspreme i ako je to rješenjem o raspremi odobrila nadležna lučka kapetanija.

(4) Organizirana služba za obilazak i pregled pomorskog objekta ili nadzornik dužni su voditi evidenciju pregleda i dnevnik održavanja pregleda pomorskih objekata u raspremi u skladu s Tehničkim pravilima.

Odgovornost i obveze vlasnika ili brodara

Članak 14.

(1) Vlasnik ili brodar dužan je za cijelo vrijeme trajanja raspreme osigurati da pomorski objekt udovoljava uvjetima raspreme kako su utvrđeni rješenjem o raspremi nadležne lučke kapetanije i Tehničkim pravilima u pogledu:

1. valjanosti brodskih isprava i uvjeta uspostave njihove ponovne valjanosti,

2. uvjeta integriteta trupa i konstrukcije,

3. sustava kaljuže,

4. protupožarne zaštite i brodskih postrojenja,

5. uređaja i opreme koja tijekom raspreme ostaje u radu i

6. pregleda tijekom raspreme.

(2) Vlasnik ili brodar pomorskog objekta dužan je odmah obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju i Hrvatski registar brodova ili priznatu organizaciju ako pomorski objekt za vrijeme trajanja raspreme prestane udovoljavati uvjetima kako su utvrđeni rješenjem o raspremi nadležne lučke kapetanije i Tehničkim pravilima.

(3) Vlasnik ili brodar pomorskog objekta u raspremi odgovoran je za sigurnost posade i sigurnost pomorskog objekta u raspremi te onečišćenja morskog okoliša od pomorskog objekta u raspremi za cijelo vrijeme trajanja raspreme te tu odgovornost ne može prenijeti na organiziranu službu nadzora ili nadzornika.

(4) Tijekom trajanja raspreme vlasnik ili brodar dužan je osigurati da se u brodskom dnevniku evidentira svako uklanjanje opreme ili rezervnih dijelova s pomorskog objekta u raspremi, kao i druge mjere koje se poduzimaju tijekom raspreme.

Pregledi pomorskih objekata u raspremi

Članak 15.

(1) Vlasnik ili brodar dužan je obavljati preglede pomorskog objekta u raspremi sukladno zahtjevima utvrđenim ovim člankom.

(2) Pomorski objekti stavljeni u hladnu raspremu, za vrijeme boravka u raspremi podliježu pregledima u vremenu obveze godišnjeg pregleda, međupregleda ili obnovnog pregleda za svaku statutarnu i klasifikacijsku svjedodžbu.

(3) Pomorski objekti stavljeni u toplu raspremu, za vrijeme boravka u raspremi ne podliježu pregledima ukoliko je trajanje tople raspreme određeno sukladno odredbama članka 15. stavka 3. i 4. ovog Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pomorski objekti u nacionalnoj plovidbi, osim pomorskih objekata trećih država, čija starost u trenutku obveze obavljanja pregleda ne prelazi 25 godina, a trajanje hladne raspreme nije duže od dvije godine, ne podliježu obavljanju pregleda za vrijeme boravka u raspremi ukoliko rok za obavljanje obveznih pregleda za zadržavanje valjanosti statutarnih i klasifikacijskih isprava ne prelazi 24 mjeseca od datuma stavljanja pomorskog objekta u raspremu.

Priznata organizacija

Članak 16.

(1) Priznata organizacija obavlja preglede pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi za vrijeme boravka u raspremi i preglede pomorskih objekata država članica Europske unije i trećih država za vrijeme boravka u raspremi.

(2) Hrvatski registar brodova obavlja preglede pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti u nacionalnoj plovidbi za vrijeme boravka u raspremi.

(3) Način, obim i razdoblja obavljanja pregleda za vrijeme boravka u raspremi propisani su Tehničkim pravilima.

Napuštanje i promjena mjesta raspreme

Članak 17.

(1) Nadležna lučka kapetanija, na zahtjev vlasnika ili brodara, rješenjem će dozvoliti isplovljenje pomorskog objekta s mjesta raspreme, odnosno napuštanje mjesta raspreme, samo ako prethodno temeljem provedenog izvanrednog pregleda utvrdi njegovu sposobnost za plovidbu ili uporabu.

(2) U slučaju premještaja pomorskog objekta s mjesta raspreme na drugo mjesto raspreme ili odlaska u brodogradilište, nadležna lučka kapetanija, na zahtjev vlasnika ili brodara, rješenjem će utvrditi uvjete sigurnosti plovidbe tog premještaja ili odlaska u brodogradilište, te prema potrebi u tu svrhu zatražiti od vlasnika ili brodara pribavljanje svjedodžbi izdanih od Hrvatskog registra brodova ili priznate organizacije.

(3) Vlasnik, brodar i zapovjednik pomorskog objekta odgovorni su u skladu s odredbama članka 994.d Pomorskog zakonika ako pomorski objekt u raspremi isplovi ili napusti mjesto raspreme bez prethodne dozvole nadležne lučke kapetanije.

Prestanak raspreme

Članak 18.

(1) Rasprema prestaje protekom vremena koje je rješenjem o raspremi određeno kao vrijeme trajanja raspreme.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, donošenjem novog rješenja lučke kapetanije na zahtjev vlasnika ili brodara rasprema može prestati i prije proteka vremena koje je utvrđeno kao vrijeme trajanja raspreme.

(3) Rasprema prestaje ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da plovni objekt ne udovoljava uvjetima iz rješenja o raspremi ili obavijesti o raspremi.

(4) Rasprema prestaje i bez donošenja posebnog rješenja o prestanku raspreme ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da plovni objekt predstavlja opasnost iz članka 840.a stavka 4. Pomorskog zakonika.

Pregledi prije stavljanja u službu nakon raspreme

Članak 19.

(1) Prije ponovnog stavljanja u službu pomorskog objekta koji je bio u raspremi do tri mjeseca te kojem tijekom trajanja raspreme nije istekla valjanost statutarnih i klasifikacijskih svjedodžbi, odnosno kojem tijekom trajanja raspreme nije dospjelo obavljanje nekih od redovnih pregleda, ne zahtijeva se obavljanje prigodnog pregleda.

(2) Prije ponovnog stavljanja u službu pomorskog objekta koji je bio u raspremi duže od tri mjeseca, potrebno je obaviti prigodni pregled svih statutarnih isprava na način i u obimu propisanim Tehničkim pravilima.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati strani plovni objekt da bi boravio u raspremi u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 10/08).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/63

Urbroj: 530-03-1-21-2

Zagreb, 1. srpnja 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.