Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju

NN 83/2021 (21.7.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1547

Na temelju članka 70. stavaka 7., 8. i 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMORSKOM PELJARENJU

Članak 1.

U Pravilniku o pomorskom peljarenju (»Narodne novine«, broj 116/10 i 43/18), u članku 3., iza stavka 3., dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ukoliko tijekom obveznog peljarenja zapovjednik broda otkaže uslugu peljarenja, peljarska postaja dužna je o istome bez odgode obavijestiti lučku kapetaniju i VTS službu.«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

» (1) Brod čija je bruto tonaža manja od 2000, osim tankera i broda koji prevozi opasne ili štetne tvari, može se osloboditi lučkog peljarenja za određeno razdoblje i na određenom lučkom području, pod uvjetima da:

1. je brod sposoban za plovidbu i

2. zapovjednik posjeduje svjedodžbu iz članka 20. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno, lučka kapetanija može brodu iz stavka 1. ovoga članka narediti korištenje peljara iz razloga sigurnosti plovidbe.«

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznom obalnom peljarenju podliježu brodovi bruto tonaže 40.000 i veće, osim brodova bez tereta koji posjeduju potvrdu o degazaciji ili inertiranju tankova izdanu od strane ovlaštene tvrtke:

1. brodovi namijenjeni prijevozu štetnih tekućih tvari u razlivenom stanju kako su utvrđene Prilogom 2. MARPOL Konvencije

2. brodovi namijenjeni prijevozu ukapljenih plinova

3. tankeri namijenjeni prijevozu ulja.«.

U stavku 5. ispred riječi: »područjem Fažanskog kanala«, dodaju se riječi »koji plove«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veće i jahte bruto tonaže 1000 i veće koji plove područjem Sedmovraća kojeg čini morski prostor između spojnica rt Bonaster (Molat) – otočić Lagnići – rt Veli Rat (Dugo Otok) i spojnica Stopanji rt – otočić Kamenjak – rt Križ (Sestrunj) – otočić Jidula – rt sv. Petar (Ugljan), osim brodova koji obavljaju javni obalni linijski pomorski prijevoz. Peljar se sa sjeverne strane ukrcava na poziciji 44˚ 12.6' N i 014˚ 56.3' E, a s južne strane na poziciji 44˚ 11.5' N i 014˚ 50.0' E«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. točki 2. riječi: »peljarska brodica«, zamjenjuju se riječima: »peljarski brod i brodica«.

U stavku 2. riječi: »namijenjenom komunikaciji »brod-brod« u skladu s Prilogom 18. Pravilnika o frekvencijama pomorskih prijenosnih uređaja Međunarodne telekomunikacijske unije«, zamjenjuju se brojem: »8«.

U stavku 3. riječi: »peljarske brodice«, zamjenjuju se riječima: »peljarskog broda i brodice«.

Članak 5.

U članku 15. u stavku 1. iza riječi: »dnevnik« stavlja se točka, a zarez i riječi: »koji tjedno mora dostaviti na uvid lučkoj kapetaniji, neposredno ili elektronskom poštom.« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Peljarsko društvo dužno je na zahtjev dostaviti lučkoj kapetaniji peljarski dnevnik.«.

Članak 6.

U članku 18. stavku 1. riječ: »obaviti« zamjenjuje se riječju: »obavi«.

Članak 7.

U članku 20. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 1., riječi: »Za brodove duljine manje od 50 metara preko svega,« brišu se.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 1., u podstavku 5. iza riječi: »luke,« dodaju se riječi: »od čega najmanje 2 uplovljenja i 2 isplovljenja noću,«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječi: »iz stavaka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1.«, a riječ: »dvije« zamjenjuju se riječju: »četiri«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »iz stavaka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1.«, a riječi »iz stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 2.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Zahtjev za stjecanje i obnovu svjedodžbe iz ovoga članka podnosi vlasnik broda, brodar ili kompanija.«.

Članak 8.

U članku 21. riječi »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 9.

U članku 27. u stavku 2. riječi: »i članka 20. stavak 2. alineja peta« brišu se.

Članak 10.

U prilogu 3. riječi: »Ova svjedodžba ima valjanost za razdoblje od 2 godine od dana izdavanja. This certificate is valid for a period of two years from the date of issue.« zamjenjuju se riječima: »Ova svjedodžba ima valjanost za razdoblje od četiri godine od dana izdavanja. This certificate is valid for a period of four years from the date of issue.«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/16

Urbroj: 530-04-2-1-21-1

Zagreb, 30. lipnja 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.