Odluka o 2. izmjeni Odluke o porezima Općine Vidovec

NN 83/2021 (21.7.2021.), Odluka o 2. izmjeni Odluke o porezima Općine Vidovec

Općina Vidovec

1549

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 31. Statuta Općine Vidovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Vidovec na 2. sjednici, održanoj 9. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

O 2. IZMJENI ODLUKE O POREZIMA OPĆINE VIDOVEC

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Vidovec (»Narodne novine« broj 24/20 i »Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 94/19 i 103/20), članak 4. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7%.«

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 410-01/19-01/08

Urbroj: 2186/10-01/1-21-13

Vidovec, 9. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIDOVEC

Predsjednik
Krunoslav Bistrović, v. r.