Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

NN 83/2021 (21.7.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1550

Na temelju članaka 411., 412. i članka 428. točke 1. i 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2021. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOSTI I PRIMJERENOSTI DISTRIBUTERA OSIGURANJA I DISTRIBUTERA REOSIGURANJA I UPISU U REGISTAR

Članak 1.

U Pravilniku o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (»Narodne novine«, broj 16/19 i 9/21) članak 3. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. priloženu presliku isprave o najmanje stečenoj srednjoj stručnoj spremi ili drugu presliku isprave ili ispravu izdanu u obliku elektroničkog zapisa putem sustava »e-Građani« ili dokument o priznavanju inozemne kvalifikacije o srednjoj stručnoj spremi izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. iza riječi »vraća« dodaju se riječi »u slučaju kada je prijava za polaganje ispita podnesena u skladu s člankom 5. stavkom 1. ovog Pravilnika«.

Članak 3.

Članak 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Godina u kojoj su posrednici i sporedni posrednici u osiguranju dužni kontinuirano održavati razinu stručnosti iz stavka 1. ovoga članka računa se za svakog pojedinog posrednika i sporednog posrednika u osiguranju od dana i mjeseca njegova prvog upisa u registar distributera osiguranja odnosno distributera reosiguranja koji vodi HANFA (primjerice: ako je datum prvog ovlaštenja zastupnika u osiguranju 3. 6. 2014. godine, godina u kojoj mora prikupiti 15 sati kontinuirane edukacije, kao jedan od uvjeta za ostanak u registru, podrazumijeva period 3. 6. 2018. – 2. 6. 2019. godine i tako za svaku sljedeću godinu i to 3. 6. 2019. – 2. 6. 2020., 3. 6. 2020. – 2. 6. 2021…, odnosno ukoliko je prvo ovlaštenje stečeno primjerice 30. 1. 2014., isto podrazumijeva period od 30. 1. 2019. do 29. 1. 2020…).«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/01

Urbroj: 326-01-70-71-21-3

Zagrebu, 14. srpnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.