Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom

NN 83/2021 (21.7.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1551

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20), članka 42. stavka 10. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18 i 115/18) i članka 38. stavka 10. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2021. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRAZOVNOM PROGRAMU I ISPITU ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA I STJECANJE KVALIFIKACIJA ZA UPRAVLJANJE MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVOM

Članak 1.

U Pravilniku o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom (»Narodne novine« broj 99/2019) članak 1. se mijenja i glasi:

»Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i trajanje obrazovnog programa, uvjeti za pristupanje ispitu, sadržaj i način provođenja ispita za:

1. stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i

2. provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. dodaje se rečenica »Provođenje Obrazovnog programa može se organizirati i putem udaljenog pristupa (online).«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja se prijavila za pohađanje Obrazovnog programa putem Online Prijave na internetskim stranicama Hanfe, koja ispunjava uvjete iz članka 5. ovog Pravilnika te je platila naknadu za pohađanje Obrazovnog programa. Sadržaj Online Prijave za Obrazovni program propisan je u OBRASCU broj 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) U slučaju opravdane nemogućnosti podnošenja Online prijave za Obrazovni program, Hanfa će omogućiti kandidatu podnošenje prijave Hanfi na prilagođenom OBRASCU broj 2. osobno ili putem Pisarnice Hanfe.

(3) Hanfa će na internetskoj stranici objaviti:

– listu kandidata za pohađanje Obrazovnog programa (šifra iz Online Prijave) i

– sadržaj, raspored i vrijeme održavanja Obrazovnog programa.

(4) Ako se ne prijavi dovoljan broj kandidata za pohađanje Obrazovnog programa, isti se neće provesti, o čemu će Hanfa, kao i o postupku vraćanja uplaćene naknade, obavijestiti kandidate putem svoje internetske stranice«.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Hanfa će organizirati provođenje ispita iz članka 1. ovoga Pravilnika prema procijenjenim potrebama tržišta, na temelju iskazanog interesa za polaganje ispita.

(2) Rok za podnošenje prijava za pristupanje ispitu iz članka 1. ovoga Pravilnika i druge relevantne podatke Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici. Prijave zaprimljene nakon proteka roka neće se uzeti u razmatranje.«.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Ispitu iz članka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika može pristupiti osoba koja se prijavila putem Online Prijave na internetskim stranicama Hanfe, podmirila naknadu za pristupanje ispitu te priložila dokaze o završenom jednom od sljedećih studija:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stečeno najmanje 300 ECTS bodova, ili

b) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stečena visoka stručna sprema, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stečena visoka stručna sprema, u skladu s posebnim propisima.

Sadržaj Online Prijave za ispit propisan je u OBRASCU broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Odgovarajući stupanj obrazovanja iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se preslikom diplome ili ispravom izdanom u obliku elektroničkog zapisa putem sustava »e-Građani« odnosno preslikom inozemne isprave kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja prevedenom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača i ovjerenom u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica odnosno dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanim od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kad je primjenjivo.

(3) U slučaju opravdane nemogućnosti podnošenja online prijave za ispit, Hanfa će omogućiti kandidatu podnošenje prijave za pristupanje ispitu Hanfi na prilagođenom OBRASCU broj 1. osobno ili putem Pisarnice Hanfe.

(4) Hanfa prema pravovremeno zaprimljenim prijavama utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga članka i objavljuje ju na svojoj internetskoj stranici objavom šifre kandidata navedene u prijavi.

Članak 6.

U članak 7. stavak 3. na početku rečenice se dodaju se riječi: »Ispit se polaže na online platformi za održavanje ispita, a«.

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Ispit se polaže na hrvatskom jeziku na udaljenom računalu (online).

(2) Prijavljeni kandidati su obvezni pristupiti ispitu u roku od mjesec dana od dana uredno popunjene Online Prijave.

(3) Hanfa će kandidatima koji su uredno popunili Online Prijavu za polaganje ispita poslati podatke za pristup ispitu na adresu elektroničke pošte navedene u Online Prijavi s terminima za polaganje ispita.

(4) Detaljniji način provođenja ispita na udaljenom računalu (online) Hanfa će objaviti u Uputi na svojoj internetskoj stranici.

(5) Iznimno, samo u slučaju opravdane nemogućnosti polaganja ispita na način iz stavka 1. ovog članka (tehnički, organizacijski i drugi razlozi), Hanfa će omogućiti kandidatu polaganje ispita na Hanfinim računalima, dolaskom u prostorije Hanfe. Termin polaganja ispita na Hanfinom računalu, Hanfa će utvrditi najkasnije 20 (dvadeset) dana prije dana održavanja ispita i objaviti na svojoj internetskoj stranici www.hanfa.hr, a kandidati su dužni uredno popuniti Online Prijavu za polaganje ispita najkasnije 10 (deset) dana prije dana održavanja ispita.

(6) Hanfa će najkasnije 5 (pet) dana prije dana održavanja ispita, na svojoj internetskoj stranici objaviti i poziv kandidatima koji su uredno popunili Online Prijavu za polaganje ispita na način određen stavkom 5., da pristupe ispitu, objavom šifre kandidata navedene u Online Prijavi za polaganje ispita.

(7) Smatra se da je kandidat uspješno položio ispit ako je ostvario postotak za prolaznost u skladu s uvjetima propisanim člankom 7. ovog Pravilnika.

(8) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(9) Hanfa će u roku od 8 radnih dana od dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti listu kandidata koji su položili ispit, objavom šifre kandidata navedene u Online Prijavi za pristupanje ispitu te objaviti rok od najmanje 8 dana u kojem kandidat može ostvariti uvid u ispit.

(10) Ako kandidat smatra da mu zadaci nisu točno vrednovani, može u roku od osam dana od dana objave rezultata podnijeti pisanu predstavku Hanfi.

(11) Komisija će odgovoriti na predstavku kandidata najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka predstavke te u slučaju opravdanosti iste, kandidata uključiti na listu kandidata koji su položili ispit.

(12) Osobi koja položi ispit, Hanfa će izdati Uvjerenje o položenom ispitu najkasnije u roku od 30 dana od dana polaganja ispita.«

Članak 8.

OBRAZAC 1 koji je prilog Pravilniku mijenja se i glasi:

»OBRAZAC broj 1

PRIJAVA ZA PRISTUPANJE ISPITU

A) Podnosim prijavu za pristupanje ispitu za (zaokružiti):

☐ upravitelja mirovinskim fondovima

☐ stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom

1. Ime i prezime:*

2. Datum, mjesto i država rođenja:*

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:*

4. Adresa prebivališta/boravišta:*

5. Adresa za prepisku u vezi s polaganjem Ispita:

6. Telefon:

7. E-mail:*

8. OIB za državljane Republike Hrvatske, a za strane državljane OIB ili drugi identifikacijski broj:*

9. Šifra kandidata*: (šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Tomislava Horvata može biti: TH59AFC).

10. Ispit polažem (navesti koji put)

B) Pod uvjetom da položim ispit izabran u točki A) ove prijave, podnosim zahtjev za izdavanje Uvjerenja o položenom ispitu.

C) Podaci o ispitima položenima u organizaciji Hanfe (naziv i godina)

D) Podaci o ispitima položenima u organizaciji CFA Instituta

VAŽNA NAPOMENA: bez upisane šifre kandidata Hanfa neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita. Ako se kandidat prijavljuje i za pohađanje Obrazovnog programa, njegova šifra u Online Prijavi za pristupanje ispitu i Prijavi za pohađanje Obrazovnog programa mora biti jednaka.

Kandidat podnošenjem Online Prijave potvrđuje da su svi navedeni podaci istiniti i točni te je suglasan da se isti koriste prilikom izdavanja Uvjerenja o položenom ispitu.

Prilog:

1. dokaz iz članka 5. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika

2. dokaz o položenim ispitima iz točke 9. podtočke D) ovoga obrasca, kada je primjenjivo i

3. dokaz o podmirenoj naknadi.

Napomena: kod podnošenja prijave za pristupanje ispitu za drugi rok za polaganje ispita prilaže se samo prilog broj 3.«

Članak 9.

Prilog Pravilniku Obrazac 2 mijenja se i glasi:

»OBRAZAC broj 2

PRIJAVA ZA POHAĐANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA

Podnosim prijavu za pohađanje obrazovnog programa

1. Ime i prezime:*

2. Datum, mjesto i država rođenja:*

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:*

4. Adresa prebivališta/boravišta:*

5. Adresa za prepisku:

6. Telefon:

7. E-mail:*

8. OIB za državljane Republike Hrvatske, a za strane državljane OIB ili drugi identifikacijski broj:*

9. Šifra kandidata:* (šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Tomislava Horvata može biti: TH59AFC).

VAŽNA NAPOMENA: bez upisane šifre kandidata Hanfa neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita. Šifra kandidata na obrascu prijave za pristupanje ispitu i obrascu prijave za pohađanje Obrazovnog programa mora biti jednaka.

Kandidat podnošenjem Online Prijave potvrđuje da su svi navedeni podaci istiniti i točni.

Prilog:

1. dokaz iz članka 5. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika

2. dokaz o podmirenoj naknadi za pohađanje Obrazovnog programa«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/04

Urbroj: 326-01-70-71-21-3

Zagreb, 14. srpnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.