Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje

NN 83/2021 (21.7.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1552

Na temelju članka 99. stavka 7. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, 65/2018 i 17/2020, dalje: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2021. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRAZOVNOM PROGRAMU I ISPITIMA ZA PROVJERU ZNANJA I STJECANJE KVALIFIKACIJA ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O INVESTICIJSKIM PROIZVODIMA I USLUGAMA, BROKERSKE POSLOVE I INVESTICIJSKO SAVJETOVANJE

Članak 1.

U Pravilniku o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje (»Narodne novine« broj 99/2019), članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Obrazovne programe za ispite iz članka 1. ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: Obrazovni program) organizira Hanfa. Provođenje Obrazovnog programa može se organizirati online.

(2) Hanfa na svojoj internetskoj stranici objavljuje rok za podnošenje prijave za pohađanje Obrazovnog programa. Prijave zaprimljene nakon proteka roka neće se uzeti u razmatranje.

(3) Obrazovni program sadrži kolegije iz članka 7. ovog Pravilnika i izvodi se prema rasporedu i sadržaju predavanja koji utvrđuje Hanfa.

(4) Pohađanje Obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje ispitu.

(5) Uz prethodnu suglasnost Hanfe, Obrazovni program ili dio Obrazovnog programa mogu organizirati druge institucije.

(6) Obrazovni program iz stavka 1. ovoga članka može se organizirati zajedno s drugim obrazovnim programima koje provodi Hanfa.«.

Članak 2.

Članak 3. se mijenja i glasi:

»(1) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja se prijavila za pohađanje Obrazovnog programa putem Online Prijave na internetskim stranicama Hanfe, koja ispunjava uvjete iz članka 5. ovog Pravilnika te je podmirila naknadu za pohađanje Obrazovnog programa. Sadržaj Online Prijave Obrazovnog programa propisan je u OBRASCU broj 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) U slučaju opravdane nemogućnosti podnošenja Online prijave za Obrazovni program, Hanfa će omogućiti kandidatu podnošenje prijave Hanfi na prilagođenom OBRASCU broj 2. osobno ili putem pošte.

(3) Hanfa će na internetskoj stranici objaviti:

– listu kandidata za pohađanje Obrazovnog programa (šifre iz Online Prijave)

– sadržaj, raspored, i vrijeme održavanja Obrazovnog programa.

(4) Ako se ne prijavi dovoljan broj kandidata za pohađanje Obrazovnog programa, isti se neće provesti, o čemu će Hanfa, kao i o postupku vraćanja uplaćene naknade, obavijestiti kandidate putem svoje internetske stranice.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Hanfa će organizirati provođenje ispita iz članka 1. ovoga Pravilnika prema procijenjenim potrebama tržišta, na temelju iskazanog interesa za polaganje ispita.

(2) Rok za podnošenje prijava za ispit iz članka 1. ovoga Pravilnika, kao i druge relevantne podatke Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Ispitu iz članka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika može pristupiti osoba koja se prijavila putem Online Prijave na internetskim stranicama Hanfe, podmirila naknadu za pristupanje ispitu i koja ima najmanje 6 mjeseci odgovarajućeg radnog iskustva. Sadržaj Online Prijave za ispit propisan je u OBRASCU broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Ispitu iz članka 1. točke 3. ovoga Pravilnika može pristupiti osoba koja je podnijela prijavu za pristupanje ispitu na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, koja ima najmanje 6 mjeseci odgovarajućeg radnog iskustva, koja je podmirila naknadu za pristupanje ispitu te priložila dokaze o završetku:

a) najmanje preddiplomskog sveučilišnog studija kojim se stječe akademski naziv »sveučilišni prvostupnik« ili stručnog studija čijim završetkom se stječe stručni naziv »stručni prvostupnik«, čijim završetkom je stečeno najmanje 180 ECTS bodova, ili

b) stručnog dodiplomskog studija čijim završetkom je stečena viša stručna sprema, u skladu s posebnim propisima.

(3) Odgovarajući stupanj obrazovanja iz stavka 2. ovoga članka dokazuje se preslikom diplome ili ispravom izdanom u obliku elektroničkog zapisa putem sustava »e-Građani«, odnosno preslikom inozemne isprave kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja prevedenom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača i ovjerenom u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica odnosno dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanim od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kad je primjenjivo.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, ispitu iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika može pristupiti osoba koja ima položen brokerski ispit ili drugu priznatu kvalifikaciju za obavljanje brokerskih poslova u smislu pravilnika Hanfe koji uređuje kvalifikacije i kadrovske uvjete za pružanje investicijskih usluga i četiri godine radnog iskustva na brokerskim poslovima.

(5) Pod odgovarajućim iskustvom iz stavaka 1. i 2. podrazumijeva se obavljanje poslova u statusu kandidata prema odredbama Pravilnika o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga odnosno obavljanje poslova koji su usporedivi s poslovima iz članka 99. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala.

(6) Hanfa prema pravovremeno zaprimljenim prijavama utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga članka i objavljuje je na svojoj internetskoj stranici objavom šifre kandidata navedene u prijavi za pristupanje ispitu.

(7) U slučaju opravdane nemogućnosti podnošenja online prijave za ispit, Hanfa će omogućiti kandidatu podnošenje prijave za pristupanje ispitu Hanfi na prilagođenom OBRASCU broj 1. osobno ili putem Pisarnice Hanfe.«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 4. na početku rečenice ispred riječi »ispitna« dodaju se riječi: »Ispit se polaže na online platformi za održavanje ispita, a«.

Članak 6.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Ispit se polaže na hrvatskom jeziku na udaljenom računalu (online).

(2) Prijavljeni kandidati su obvezni pristupiti ispitu u roku od mjesec dana od dana uredno popunjene Online Prijave.

(3) Hanfa će kandidatima koji su uredno popunili Online Prijavu za polaganje ispita poslati podatke za pristup ispitu na adresu elektroničke pošte navedene u Online Prijavi s terminima za polaganje ispita.

(4) Detaljniji način provođenja ispita na udaljenom računalu (online) Hanfa će objaviti u Uputi na svojoj internetskoj stranici.

(5) Iznimno, samo u slučaju opravdane nemogućnosti polaganja ispita na način iz stavka 1. ovog članka (tehnički, organizacijski i drugi razlozi), Hanfa će omogućiti kandidatu polaganje ispita na Hanfinim računalima, dolaskom u prostorije Hanfe. Termin polaganja ispita na Hanfinom računalu, Hanfa će utvrditi najkasnije 20 (dvadeset) dana prije dana održavanja ispita i objaviti na svojoj internetskoj stranici www.hanfa.hr, a kandidati su dužni podnijeti Online Prijavu za polaganje ispita najkasnije 10 (deset) dana prije dana održavanja ispita.

(6) Hanfa će najkasnije 5 (pet) dana prije dana održavanja ispita, na svojoj internetskoj stranici objaviti i poziv kandidatima koji su uredno popunili Online Prijavu za polaganje ispita na način određen stavkom 5., da pristupe ispitu, objavom šifre kandidata navedene u Online Prijavi za polaganje ispita.

(7) Smatra se da je kandidat uspješno položio ispit ako je ostvario postotak za prolaznost u skladu s uvjetima propisanim člankom 7. ovog Pravilnika.

(8) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(9) Hanfa će u roku od 8 radnih dana od dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti listu kandidata koji su položili ispit, objavom šifre kandidata navedene u prijavi za pristupanje ispitu te objaviti rok od najmanje 8 dana u kojem kandidat može ostvariti uvid u ispit.

(10) Ako kandidat smatra da mu zadaci nisu točno vrednovani, može u roku od osam dana od dana objave rezultata podnijeti pisanu predstavku Hanfi.

(11) Komisija će odgovoriti na predstavku kandidata najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka predstavke te u slučaju opravdanosti iste, kandidata uključiti na listu kandidata koji su položili ispit.

(12) Osobi koja položi ispit, Hanfa će izdati Uvjerenje o položenom ispitu najkasnije u roku od 30 dana od dana polaganja ispita.«.

Članak 7.

Mijenja se prilog Pravilniku Obrazac 1 i sada glasi:

»OBRAZAC broj 1

PRIJAVA ZA PRISTUPANJE ISPITU

Uputa: Prijava mora biti u cijelosti popunjena, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

A) Podnosim prijavu za pristupanje ispitu za (zaokružiti)*:

☐ L1 Informiranje

☐ L2 Brokerski poslovi

☐ L3 Investicijsko savjetovanje

1. Ime i prezime*:

2. Datum, mjesto i država rođenja*:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje*:

4. Adresa prebivališta/boravišta*:

5. Adresa za prepisku u vezi s polaganjem Ispita:

6. Telefon:

7. E-mail*:

8. OIB za državljane Republike Hrvatske, a za strane državljane OIB ili drugi identifikacijski broj*:

9. Šifra kandidata*: (šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Tomislava Horvata Babića može biti: THB59AFC)

10. Ispit polažem*: (navesti koji put)

B) Pod uvjetom da položim ispit izabran u točki A) ove prijave, podnosim zahtjev za izdavanje Uvjerenja o položenom ispitu.

C) Podaci o ispitima položenima u organizaciji Hanfe (naziv i godina).

D) Podaci o ispitima položenima u organizaciji CFA instituta

E) Potvrda poslodavca o potrebnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima

VAŽNA NAPOMENA: bez upisane šifre kandidata i e-mail adrese Hanfa neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita. Ako se kandidat prijavljuje i za pohađanje Obrazovnog programa, njegova šifra na obrascu prijave za pristupanje Ispitu i obrascu prijave za pohađanje Obrazovnog programa mora biti jednaka.

Kandidat podnošenjem Online Prijave potvrđuje da su svi navedeni podaci istiniti i točni te je suglasan da se isti koriste prilikom izdavanja Uvjerenja o položenom ispitu.

Prilog:

1. dokaz iz članka 5. stavka 1., 2., 3. ovog Pravilnika

2. dokaz o položenim ispitima iz točke 9. podtočke D) ovoga Obrasca i

3. dokaz o podmirenoj naknadi.

Napomena: kod podnošenja prijave za polaganje ispita za drugi rok za polaganje ispita prilaže se samo prilog broj 3.«.

Članak 8.

Mijenja se prilog Pravilniku Obrazac broj 2 i sada glasi:

»OBRAZAC broj 2

PRIJAVA ZA POHAĐANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA

Uputa: Prijava mora biti u cijelosti popunjena, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

Podnosim prijavu za pohađanje obrazovnog programa

1. Ime i prezime*

2. Datum, mjesto i država rođenja*:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje*:

4. Adresa prebivališta/boravišta*

5. Adresa za prepisku:

6. Telefon:

7. E-mail*:

8. OIB za državljane Republike Hrvatske, a za strane državljane OIB ili drugi identifikacijski broj*

9. Šifra kandidata*: (šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Tomislava Horvata može biti: TH59AFC).

VAŽNA NAPOMENA: bez upisane šifre kandidata i e-mail adrese Hanfa neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita. Šifra kandidata na obrascu prijave za pristupanje ispitu i obrascu prijave za pohađanje Obrazovnog programa mora biti jednaka.

Kandidat podnošenjem Online Prijave potvrđuje da su svi navedeni podaci istiniti i točni.

Prilog:

1. dokaz iz članka 5. stavka 1., 2., 3. ovog Pravilnika

2. dokaz o podmirenoj naknadi za pohađanje Obrazovnog programa.«

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/01

Urbroj: 326-01-70-71-21-4

Zagrebu, 14. srpnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.