Zakon o izmjenama Zakona o vodama

NN 84/2021 (23.7.2021.), Zakon o izmjenama Zakona o vodama

HRVATSKI SABOR

1560

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o vodama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2021. godine.

Klasa: 011-01/21-01/51

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 16. srpnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA

Članak 1.

U Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19.) u članku 110. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za provedbu zahvata iz stavka 1. ovoga članka provodi se odgovarajuća procjena utjecaja na okoliš odnosno ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu prema posebnim propisima o zaštiti okoliša i prirode, osim u pojedinačnom slučaju kao odgovor na izvanredna stanja utvrđena tim posebnim propisima primjenjujući pravila postupanja iz tih posebnih propisa. U tom postupku u svojstvu stranke mogu nastupiti Hrvatske vode ili tijelo državne uprave nadležno za plovidbu unutarnjim vodama, ovisno o nadležnosti s obzirom na područje zahvata.«.

Članak 2.

U članku 141. stavku 2. točki 3. riječi: »članku 9. stavku 1. točkama 1. do 4.« zamjenjuju se riječima: »članku 10. točkama 1. do 4.«.

Članak 3.

U članku 212. stavku 1. riječi: »i pravnim položajem znanstvene organizacije« brišu se.

U stavku 5. riječi: »propisi o znanstvenoj djelatnosti i« brišu se.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Statut, financijski plan te pravilnik o radu u skladu s općim propisima o radu donosi upravno vijeće instituta za vode, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«.

Članak 4.

U članku 236. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe članka 11. stavka 6., članka 12. stavka 2., članka 230. stavka 1., članka 231. stavka 1. i članka 232. stavka 4. ovoga Zakona ne utječu na pravo prethodnog zemljišnoknjižnog vlasnika na naknadu tržišne vrijednosti u skladu s općim pravilima imovinskog prava, pod uvjetom da se ne radi o pogrešnoj uknjižbi prava vlasništva.«.

Članak 5.

U cijelom tekstu Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19.) riječi: »središnje tijelo državne uprave« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/30

Zagreb, 15. srpnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.