Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike

NN 84/2021 (23.7.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike

HRVATSKI SABOR

1561

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2021. godine.

Klasa: 011-01/21-01/52

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 16. srpnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE

Članak 1.

U Zakonu o osnivanju Agencije za ugljikovodike (»Narodne novine«, br. 14/14. i 73/17.) članak 1. mijenja se i glasi:.

»Ovim se Zakonom osniva Agencija za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: Agencija) kao javna ustanova, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih ovim Zakonom, zakonima kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina, trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, tržište nafte i naftnih derivata i drugim propisima koji uređuju ustrojstvo, prava, obveze i izvore sredstava Agencije.«.

Članak 2.

U članku 2. iza riječi: »ugljikovodika,« dodaju se riječi: »geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) U okviru svoje djelatnosti Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. pruža sustavnu operativnu podršku nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina, kao i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama, u poslovima osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata te u poslovima vezanim uz razvoj i primjenu novih održivih tehnologija korištenja obnovljivih izvora energije

2. vodi i organizira bazu geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim, geotermalnim i geološkim potencijalima za podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida određenih područja Republike Hrvatske te priprema i organizira prezentacije

3. daje prijedloge ministarstvu nadležnom za energetiku za donošenje odluke o provođenju nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, za odabir najboljeg ponuditelja za izdavanje dozvole i sklapanje ugovora te sudjeluje u provedbi nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, u svrhu izdavanja dozvole i sklapanja ugovora

4. utvrđuje troškove za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

5. osigurava uvjete za učinkovito izvršavanje prava i obveza investitora na temelju izdanih dozvola za istraživanje, dozvola za eksploataciju i sklopljenih ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o podzemnom skladištenju plina

6. prati trendove i međunarodne standarde u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina, trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida te ostalih novih tehnologija korištenja obnovljivih izvora energije

7. izrađuje izvješća o izvršavanju obveza investitora na temelju izdanih dozvola za istraživanje, dozvola za eksploataciju i sklopljenih ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o podzemnom skladištenju plina

8. odobrava radne programe i budžete u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika

9. kontrolira troškove po ugovoru o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika u svrhu povrata troškova

10. daje podršku investitoru u postupcima ishođenja svih potrebnih dokumenata i/ili isprava potrebnih za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a sukladno propisima kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i ugovoru sklopljenom između Vlade Republike Hrvatske i investitora

11. pruža pomoć investitoru u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za zemljišne čestice unutar istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja

12. izvještava Europsku komisiju o svim općim poteškoćama s kojima se susreću investitori prilikom pristupa ili provođenja aktivnosti po ovom Zakonu na koje im bude ukazano, uz poštovanje poslovne tajne

13. objavljuje i dostavlja Europskoj komisiji godišnje izvješće koje sadržava informacije o geografskim područjima koja su otvorena za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, izdanim dozvolama za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, ovlaštenicima dozvola i njihovu sastavu te procijenjenim rezervama koje se nalaze na njezinu teritoriju, ako navedeno ne predstavlja poslovne informacije povjerljive prirode

14. kontrolira izvješća koja su investitori dužni dostaviti prilikom trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama, poduzima potrebne korektivne mjere, odobrava privremeni plan postupanja nakon zatvaranja podzemnog skladišta te je odgovorna za praćenje, izvješćivanje i korektivne mjere nakon zatvaranja podzemnog skladišta

15. provodi naftno-rudarske radove u svrhu ispitivanja geotermalnog potencijala na području Republike Hrvatske

16. predlaže osnivanje razvojnog društva radi poticanja i razvoja potencijala u istraživanju i eksploataciji geotermalnih voda i trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u Republici Hrvatskoj sukladno propisima koji uređuju istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda

17. priprema i dostavlja inicijative za izradu i izmjenu i dopunu prostornog plana te sudjeluje u postupcima sukladno propisima iz područja prostornog uređenja radi provedbe okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu sukladno propisima kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika

18. trgovinu na veliko naftnim derivatima

19. trgovinu na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

20. kupnju i prodaju nafte i naftnih derivata u svrhu formiranja i zanavljanja zaliha

21. puštanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište u slučaju poremećaja opskrbe

22. organizaciju, nadzor i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

23. utvrđivanje uvjeta za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

24. skladištenje naftnih derivata

25. skladištenje i/ili nadzor obveznih zaliha naftnih derivata drugih država koje se sukladno međudržavnim sporazumima i/ili direktivama Europske unije čuvaju na državnom području Republike Hrvatske

26. kupnju i/ili gradnju spremnika, pripadajućih lučkih i kopnenih postrojenja i instalacija te upravljanje njima

27. nadzor količine i kvalitete obveznih zaliha nafte, naftnih derivata i usluga

28. prikupljanje i obrada podataka o stanju i prometu komercijalnih, operativnih i obveznih zaliha nafte, odnosno naftnih derivata

29. suradnju s ministarstvima i nadležnim inspekcijama sukladno posebnim propisima

30. provedbu međudržavnih ugovora i sporazuma

31. suradnju s domaćim i inozemnim energetskim tijelima i/ili subjektima.

(2) Agencija kao javnu ovlast obavlja posao vođenja registra ugovora u koji unosi osnovne podatke o svim sklopljenim ugovorima.

(3) Osim poslova definiranih u stavcima 1. i 2. ovoga članka, Agencija obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima iz područja djelatnosti Agencije.

(4) Agencija u suradnji s ministarstvom nadležnim za energetiku vodi i ažurira registre na digitalnoj platformi sukladno propisima koji uređuju istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U praćenju izvršenja aktivnosti prilikom izvođenja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida sukladno izdanoj dozvoli, sklopljenom ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i investitora, odredbama ovoga Zakona i odredbama drugih propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, Agencija surađuje s nadležnim državnim tijelima u okviru njihove nadležnosti.«.

U stavku 4. iza riječi: »nafte« dodaju se riječi: »i naftnih derivata«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Agencija može povjeriti energetskom subjektu s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj, specijaliziranom za obavljanje poslova skladištenja, skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata u objektima u vlasništvu Agencije te upravljanje tim objektima.«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 2. riječ: »središnjeg« briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Članove Upravnog vijeća čine državni dužnosnici iz ministarstva nadležnog za energetiku, ministarstva nadležnog za financije i ministarstva nadležnog za prostorno uređenje te dva člana iz reda rukovodećih državnih službenika s odgovarajućim stručnim znanjima iz područja energetike i gospodarstva ili iz reda znanstvenika i stručnjaka iz područja energetike i gospodarstva.«.

U stavku 4. iza riječi: »vijeća« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »a po prethodnom prijedlogu nadležnih ministara iz stavka 3. ovoga članka« brišu se.

Članak 6.

U članku 13. stavku 2. riječ: »rudarske,« zamjenjuje se riječima: »naftno-rudarske, geološke,«.

Članak 7.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva za redovito obavljanje poslova iz djelokruga Agencije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Agencija ostvaruje i prihode od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu države iz poslovanja obveznim zalihama nafte i naftnih derivata koji se uplaćuju u državni proračun Republike Hrvatske, a čija se namjena korištenja propisuje ovim Zakonom.

(3) Namjenskim trošenjem prihoda iz stavka 2. ovoga članka smatra se:

– podmirenje troškova kupnje nafte i naftnih derivata radi formiranja obveznih zaliha

– podmirenje troškova osiguranja, skladištenja i zanavljanja obveznih zaliha

– podmirenje troškova kontrole količine i kvalitete obveznih zaliha

– podmirenje troškova rada naftnih terminala u vlasništvu ili suvlasništvu Agencije i instalacija na pomorskom dobru koje Agencija koristi na temelju valjanog pravnog osnova

– podmirenje pratećih troškova u vezi sa stvaranjem preduvjeta za prihvat i skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, a radi povećanja sigurnosti prijevoza i skladištenja opasnih tereta i ograničavanja mogućih negativnih utjecaja na okoliš

– kupnja, gradnja, rekonstrukcija i dogradnja spremnika, pripadajućih lučkih i kopnenih postrojenja i instalacija te upravljanje njima.

(4) Agencija može ostvarivati prihode i iz drugih izvora, kao što su pomoći, donacije, sredstva iz fondova Europske unije i drugih sličnih fondova sukladno propisima, pod uvjetom da se time ne narušava njezina neovisnost.

(5) Statutom Agencije određuju se poslovi prije čijeg poduzimanja Uprava Agencije mora pribaviti suglasnost Upravnog vijeća Agencije, odnosno Upravno vijeće Agencije od Vlade Republike Hrvatske.«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 2. riječi: »15. veljače« zamjenjuju se riječima: »30. travnja«.

U stavku 3. riječi: »15. veljače« zamjenjuju se riječima: »30. travnja«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za energetiku, imenovat će Upravno vijeće Agencije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Imenovanjem članova Upravnog vijeća Agencije iz stavka 1. ovoga članka prestaje mandat članovima Upravnog vijeća Agencije imenovanih prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Upravno vijeće Agencije iz stavka 1. ovoga članka uskladit će Statut i druge opće akte Agencije s odredbama ovoga Zakona u roku od 180 dana od imenovanja Upravnog vijeća.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/39

Zagreb, 15. srpnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.