Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 84/2021 (23.7.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

1562

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2021. godine.

Klasa: 011-01/21-01/53

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 16. srpnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19.) u članku 45. stavku 2. broj: »7« zamjenjuje se brojem: »8«.

Članak 2.

U članku 56. stavku 4. iza riječi: »Zakona« briše se točka i dodaju riječi: »ili obvezu izrečenu sigurnosnom mjerom.«.

Članak 3.

U članku 70. stavku 1. riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »će«.

Članak 4.

U članku 71. stavku 3. riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »će«, a iza riječi: »i djelatnosti,« dodaju se riječi: »ako postoji opasnost da će zlouporabom te dužnosti ili djelatnosti ponovno počiniti ta kaznena djela,«.

Članak 5.

U članku 74. stavku 1. riječ: » može« zamjenjuje se riječju: »će«.

Članak 6.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»(1) Sigurnosnu mjeru zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora sud će izreći počinitelju ako mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od pet ili više godina za namjerno kazneno djelo ili u trajanju od dvije ili više godina za namjerno kazneno djelo s obilježjem nasilja ili kazna zatvora za drugo kazneno djelo iz glave XVI. ili XVII. ovoga Zakona pod uvjetom da kazna bude u potpunosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust.

(2) Nad počiniteljem će se odmah nakon izlaska iz zatvora započeti provoditi zaštitni nadzor sukladno članku 64. ovoga Zakona i posebne obveze iz članka 62. stavka 2. točke 6. do 9. ako su mu izrečene uz zaštitni nadzor.

(3) Sud prilikom donošenja presude može odrediti da se zaštitni nadzor ne provodi ako ima razloga vjerovati da osoba neće ponovno počiniti kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka i bez njegova provođenja.

(4) Vrijeme provjeravanja traje od jedne do tri godine, osim ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno na štetu djeteta, kada vrijeme provjeravanja traje od jedne do pet godina. Sud može vrijeme provjeravanja prije njegova isteka na prijedlog nadležnog tijela za probaciju produljiti za još jednu godinu ako bi bez provođenja zaštitnog nadzora postojala opasnost od ponovnog počinjenja nekog od kaznenih djela navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(5) Sud izvršenja će nakon proteka prve godine od početka provedbe zaštitnog nadzora i potom najmanje jednom godišnje preispitati potrebu njegova daljnjeg provođenja i o tome donijeti rješenje. Na prijedlog nadležnog tijela za probaciju ili osuđenika ovo preispitivanje može se učiniti i prije, ali ne prije proteka šest mjeseci od zadnjeg preispitivanja. Sud može obustaviti provedbu zaštitnog nadzora ako ima razloga vjerovati da osuđenik neće ponovno počiniti kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka i bez njegova daljnjeg provođenja.«.

Članak 7.

U članku 81. stavku 2. iza riječi: »članak 166. stavak« dodaju se broj i riječ: »2. i«.

Članak 8.

U članku 82. stavku 3. iza riječi: »članka 166. stavka 1.« riječ i broj: »i 2.« brišu se.

Članak 9.

U članku 83. stavku 2. iza riječi: »članak 166. stavak« dodaju se broj i riječ: »2. i«.

Članak 10.

U članku 87. stavku 9. iza riječi: »neformalni životni partner,« dodaju se riječi: »sadašnji ili bivši partner u intimnoj vezi,«.

Iza stavka 30. dodaje se stavak 31. koji glasi:

»(31) Bezgotovinski instrument plaćanja je pokretna stvar, isprava i računalni podatak odnosno program, zaštićeni uređaj, predmet ili zapis ili njihova kombinacija, osim zakonskih sredstava plaćanja, koji jest ili nije u fizičkom obliku, a nositelju ili korisniku omogućuje, samostalno ili u vezi s postupkom, odnosno nizom postupaka, prijenos novca ili novčane vrijednosti i pomoću digitalnih sredstava razmjene. Digitalno sredstvo razmjene znači bilo kakav elektronički novac i virtualne valute.«.

Članak 11.

U članku 91. stavku 2. iza točke 18. dodaje se nova točka 19. koja glasi:

»19. uporaba oružja koje koristi mikrobiološke ili druge biološke agense ili otrove, bez obzira na njihovo podrijetlo ili način proizvodnje,«.

Iza dosadašnje točke 19., koja postaje točka 20., dodaju se nove točke 21. i 22. koje glase:

»21. uporaba oružja namijenjenog ranjavanju fragmentima koji se u ljudskom tijelu ne mogu otkriti rendgenskim zrakama,

22. uporaba posebno izrađenog laserskog oružja kojem je jedina ili jedna od namjena uzrokovanje trajnog sljepila,«.

Dosadašnje točke 20. do 27. postaju točke 23. do 30.

Članak 12.

U članku 97. stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi:

»10. ometanje rada računalnog sustava kada je značajan broj računalnih sustava pogođen uporabom naprava namijenjenih ili prilagođenih za tu svrhu ili kada je time prouzročena znatna šteta ili kada je počinjeno u odnosu na računalni sustav kritične infrastrukture ili oštećenje računalnih podataka kada je počinjeno u odnosu na računalni sustav kritične infrastrukture.«.

Članak 13.

Iza članka 144. dodaje se članak 144.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja

Članak 144.a

(1) Tko zlouporabi odnos povjerenja i bez pristanka snimane osobe učini dostupnim trećoj osobi snimku spolno eksplicitnog sadržaja koja je snimljena uz pristanak te osobe za osobnu uporabu i na taj način povrijedi privatnost te osobe, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko uporabom računalnog sustava ili na drugi način izradi novu ili preinači postojeću snimku spolno eksplicitnog sadržaja i tu snimku uporabi kao pravu te time povrijedi privatnost osobe na toj snimci.

(3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini putem računalnog sustava ili mreže ili na drugi način zbog čega je snimka postala dostupna većem broju osoba, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(4) Kazneno djelo iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka progoni se po prijedlogu.

(5) Snimke i posebne naprave kojima je počinjeno kazneno djelo iz ovoga članka će se oduzeti.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 148.a mijenja se i glasi: »Isključenje protupravnosti za kazneno djelo uvrede«.

Članak 15.

U članku 156. stavak 3. briše se.

Članak 16.

U članku 160. stavku 2. broj: »152.« zamjenjuje se brojem: »153.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 173. mijenja se i glasi: »Neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta i drugih ranjivih skupina ili postupanje protivno pravilima struke«.

Članak 173. mijenja se i glasi:

»(1) Tko ne provodi, spriječi ili onemogući provođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta i drugih ranjivih osoba zbog njihove dobi, teške tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, koju je odredio sud, centar za socijalnu skrb ili državno tijelo, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Službena osoba na radu u ustanovi ili državnom tijelu ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti koja ne provodi odluke suda ili državnih tijela za zaštitu djeteta i druge ranjive osobe zbog njihove dobi, teške tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće pa zbog toga bude ugroženo zdravlje ili razvoj djeteta, odnosno zdravlje i dobrobit ranjive osobe kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) Službena osoba na radu u ustanovi ili državnom tijelu ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti koja pravodobno ne ispunjava zakonske obveze ili očito ne postupa po pravilima struke u zaštiti djeteta i druge ranjive osobe zbog njihove dobi, teške tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće pa zbog toga bude ugroženo zdravlje ili razvoj djeteta, odnosno zdravlje i dobrobit ranjive osobe kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(4) Ako je kazneno djelo iz stavka 2. i 3. ovoga članka počinjeno iz nehaja, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do jedne godine.

(5) Počinitelj koji omogući provođenje odluke iz stavka 1. ovoga članka prije započinjanja kaznenog postupka može se osloboditi kazne.«.

Članak 18.

Iza članka 244. dodaje se članak 244.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Nedozvoljeno posjedovanje bezgotovinskog instrumenta plaćanja

Članak 244.a

Tko posjeduje ukradeni ili na drugi način protupravno prisvojeni ili krivotvoreni bezgotovinski instrument plaćanja radi uporabe s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.«.

Članak 19.

U članku 271. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist unese, prenese, izmijeni, izbriše, prikrije, ošteti, učini neuporabljivim ili nedostupnim računalne podatke ili ometa ili sprječava rad računalnog sustava i na taj način prouzroči štetu drugome, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«.

Članak 20.

U članku 278. stavku 1. iza riječi: »kao pravu« briše se zarez i dodaju riječi: »ili na drugi način učini dostupnom drugome radi uporabe,«.

U stavku 3. iza riječi: »kartice« dodaju se riječi: »ili drugog bezgotovinskog instrumenta plaćanja«.

Članak 21.

Iza članka 331. dodaje se članak 331.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za zlouporabu bezgotovinskih instrumenata plaćanja

Članak 331.a

(1) Tko izrađuje, prima, uveze, izveze, preveze, distribuira, nabavlja, posjeduje, prodaje ili daje na uporabu uređaje, predmete, računalne programe i računalne podatke te druga sredstva izrađena ili prilagođena za protupravno prisvajanje, krivotvorenje ili prijevaru glede bezgotovinskog instrumenta plaćanja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka će se oduzeti.«.

Članak 22.

U članku 386. iza točke 13. dodaju se nove točke 14. i 15. koje glase:

»14. Direktiva (EU) 2018/1673 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o borbi protiv pranja novca kaznenopravnim sredstvima (SL L 284, 12. 11. 2018.),

15. Direktiva (EU) 2019/713 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o borbi protiv prijevara i krivotvorenja u vezi s bezgotovinskim sredstvima plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP (SL L 123, 10. 5. 2019.),«.

Dosadašnje točke 14. do 18. postaju točke 16. do 20.

U dosadašnjoj točki 19. koja postaje točka 21. na kraju rečenice briše se zarez i stavlja točka.

Dosadašnje točke 20., 21. i 22. brišu se.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/44

Zagreb, 15. srpnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.