Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja

NN 84/2021 (23.7.2021.), Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1570

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA I MJERILIMA OSTVARIVANJA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti i mjerila koji su uz uvjete iz članka 12. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju potrebni za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj i obrazovanje).

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Programi predškolskog odgoja i obrazovanja mogu se ostvarivati:

– pri osnovnim školama

– u knjižnicama

– u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama

– pri udrugama te drugim pravnim osobama i fizičkim osobama – obrtnicima.

Članak 3.

(1) Pri osnovnim školama (u daljnjem tekstu: škola) s redovitim ili alternativnim ili međunarodnim programima, može se izvoditi predškolski odgoj i obrazovanje za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu, ako na određenom području nema dječjeg vrtića ili postoji vrtić koji ne može prihvatiti svu djecu, a broj djece koja bi pohađala predškolski odgoj i obrazovanje ne prelazi propisani broj djece za dvije odgojno-obrazovne skupine.

(2) U školi koja izvodi posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju ili ustanovi socijalne ili zdravstvene skrbi, mogu se izvoditi posebni programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (s nalazima i rješenjima o utvrđenome oštećenju i vrsti oštećenja), u dobi od šest mjeseci do polaska u školu, ako je moguće oformiti najmanje jednu odgojno-obrazovnu skupinu.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, pri školi koja ima dvije odgojno-obrazovne skupine, uz suglasnost osnivača škole i ministarstva nadležnog za obrazovanje, (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može se izvoditi i program predškole, za jednu odgojno-obrazovnu skupinu djece koja nije uključena u redoviti, odnosno posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja.

(4) Pri školi koja izvodi glazbene i/ili plesne programe, mogu se izvoditi umjetnički programi predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi.

(5) Pri školama iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, uz suglasnost osnivača škole i Ministarstva, mogu se izvoditi i kraći programi za djecu rane i predškolske dobi, u skladu s državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: standard), nacionalnim kurikulumom za predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: nacionalni kurikulum) te ciljevima i ishodima drugih kurikularnih dokumenata vezanih uz sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje donosi ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar).

(6) Pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, pri udrugama i prostorima fizičkih osoba – obrtnika, mogu se izvoditi kraći programi predškolskog odgoja i obrazovanja, u trajanju do tri sata dnevno, a u skladu sa standardom, nacionalnim kurikulumom te ciljevima i ishodima drugih kurikularnih dokumenata vezanih uz sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje donosi ministar.

Članak 4.

(1) Programe iz članka 2. ovoga Pravilnika mogu izvoditi osobe koje ispunjavaju uvjete za rad na radnom mjestu odgojitelja i druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom kojim se propisuje odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika u dječjem vrtiću.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju, uz odgojitelje mogu izvoditi i edukacijski rehabilitatori, u suradnji s drugim članovima stručnoga tima, a u ustanovama s posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju i drugi stručni radnici koji, u skladu s propisima, mogu provoditi i posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju.

Članak 5.

(1) Broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama iz članka 3. ovoga Pravilnika mora biti u skladu sa standardom, odnosno jednak propisanome broju djece u odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima koji izvode istovjetne programe.

(2) Za izvođenje programa iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, škola mora, u skladu s mjerilima propisanim za dječje vrtiće, osigurati prostor za dnevni boravak djece, sanitarni prostor i opremu, prehranu djece i zaposlenike koji će obavljati poslove.

(3) Škola iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika, u kojoj se izvode umjetnički programi mora osigurati:

– prostor za izvođenje programa od najmanje 3 m2 po djetetu

– prilagođeni sanitarni prostor za djecu predškolske dobi

– opremu sukladno programu koji će se izvoditi

– odgojno-obrazovne radnike koji će izvoditi programe, sukladno propisima iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te propisima kojima je uređeno umjetničko obrazovanje.

(4) Prostor u kojemu se izvodi kraći program predškolskog odgoja i obrazovanja iz članka 3. stavka 6. ovoga Pravilnika mora imati:

– površinu od 3 m2 po djetetu

– prilagođen sanitarni čvor za djecu predškolske dobi

– prilagođenu garderobu (ako za tim postoji potreba)

– prostor za prehranu (ako za tim postoji potreba)

– stručne osobe za izvođenje programa, sukladno članku 4. ovoga Pravilnika

– opremu za izvođenje planiranog odgojno-obrazovnog rada u skladu sa standardom

– didaktička sredstva i pomagala u skladu sa standardom.

(5) Prostorni uvjeti u kojima se izvodi program mogu se postići i prilagođavanjem broja djece koja istodobno borave u prostoru u kojem se program izvodi, ali moraju biti usklađeni sa standardom.

Članak 6.

(1) U školama, knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, pri udrugama i prostorima fizičkih osoba - obrtnika mogu se izvoditi programi predškolskog odgoja i obrazovanja na koje je Ministarstvo dalo suglasnost.

(2) Prije podnošenja zahtjeva Ministarstvu radi dobivanja suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva obvezan je pribaviti stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) o programu predškolskog odgoja i obrazovanja koji želi izvoditi.

(3) Agencija je obvezna donijeti stručno mišljenje iz stavka 4. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za davanje stručnog mišljenja.

(4) Uza zahtjev, radi davanja suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva obvezan je priložiti:

– program predškolskog odgoja i obrazovanja

– stručno mišljenje Agencije o programu

– potvrde o osposobljenosti izvoditelja programa ili navesti potrebnu vrstu i razinu obrazovanja za osobe koje će izvoditi program

– suglasnost osnivača ustanove za izvođenjem traženoga programa.

(5) Uza zahtjev i dokumentaciju iz stavka 4. ovoga članka, škola ili ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne ili regionalne samouprave, dužna je dostaviti i:

– suglasnost školskog odbora ili upravnog tijela ustanove za ustroj predškolskog programa

– potvrdu osnivača ustanove iz koje je razvidno da nema mogućnosti osnivanja dječjeg vrtića zbog premalog broja djece, odnosno da broj djece ne prelazi propisani broj djece u dvije odgojno-obrazovne skupine, odnosno da ne postoji mogućnost prihvata djece u najbližem dječjem vrtiću, kao i da su u proračunu osnivača ustanove osigurana financijska sredstva za troškove ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

(6) Škola ili ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska dužna je, uza zahtjev iz stavka 4. ovoga članka, dostaviti suglasnost nadležnog ministarstva za ustroj programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovi za koju se podnosi zahtjev, uz obrazloženje za potrebu ustroja programa.

(7) Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva, podnositelj zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka dužan je podnijeti zahtjev radi dobivanja rješenja kojim se odobrava početak djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave na čijem će se području program izvoditi (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo županije, odnosno Gradski ured).

(8) Škole, ustanove, udruge te druge pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, mogu započeti s izvođenjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja, nakon izvršnosti rješenja iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Škole, ustanove, udruge te druge pravne i fizičke osobe iz stavka 8. ovoga članka, dužne su rješenje iz stavka 7. ovoga članka dostaviti Ministarstvu radi upisa u zajednički elektronički upisnik dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje izvode rani i predškolski odgoj i obrazovanje te upisivati podatke o djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u zajednički elektronički upisnik.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (»Narodne novine«, broj 133/97).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/00025

Urbroj: 533-09-21-001

Zagreb, 16. srpnja 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.