Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-301/2021 od 16. lipnja 2021.

NN 85/2021 (28.7.2021.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-301/2021 od 16. lipnja 2021.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1580

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko i Goran Selanec, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo K. Z. iz B., kojeg zastupa Ivan Zorić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Zorić i partneri j.t.d. iz Zagreba, na sjednici održanoj 16. lipnja 2021. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru dužan je, u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od trideset (30) dana, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama« donijeti odluku o dopuštenosti žalbe podnesene protiv rješenja tog suda broj: Pu Ovr-346/2016-14 od 22. prosinca 2020., odnosno žalbu dostaviti nadležnom drugostupanjskom sudu na odlučivanje.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe K. Z. iz B., određuje se primjerena naknada zbog povrede prava zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) u iznosu od 24.700,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. K. Z. iz B. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ivan Zorić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Zorić i partneri j.t.d. iz Zagreba, podnio je 18. siječnja 2021. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava, povrijeđenog nerazumno dugim trajanjem ovršnog postupka koji se u trenutku podnošenja ustavne tužbe vodio pred Općinskim sudom u Novom Zagrebu, Stalnoj službi u Samoboru (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) pod brojem Pu Ovr-346/2016.

Podnositelj je 4. svibnja 2021. dostavio Ustavnom sudu »dopunu ustavne tužbe« u prilogu koje je dostavio rješenje Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž Ovr-78/2021-2 od 23. ožujka 2021., kojim je taj sud odbio podnositeljevu žalbu podnesenu protiv rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Samoboru broj: Pu Ovr-346/2016-17 od 25. siječnja 2021.

Podnositelj je »dopunu ustavne tužbe« podnio u povodu gore navedenih rješenja i rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Samoboru broj: Pu Ovr-346/2016-14 od 22. prosinca 2020.

Također, u dopuni ustavne tužbe podnositelj je istaknuo zahtjev za skraćivanje imena i naziva u odluci Ustavnog suda.

Ustavni sud razdvojio je postupke u povodu ustavne tužbe podnesene radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku i »dopune ustavne tužbe« podnesene u povodu gore navedenih rješenja sudova.

2. Za potrebe ustavnosudskog postupka pokrenutog ustavnom tužbom pribavljena je preslika spisa predmeta prvostupanjskog suda broj: Ovr-346/2016.

II. PREGLED RADNJI U POSTUPKU

3. Podnositelj je na temelju ovršnih isprava i to pravomoćne presude Općinskog suda u Zagrebu broj: P-6391/90 od 13. siječnja 1993. i presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 463/1994-2 od 1. lipnja 1995., protiv ovršenika L. O. i T. V. podnio 3. rujna 2001. Općinskom sudu u Zagrebu prijedlog za ovrhu na novčanim tražbinama ovršenika po računima kod Zagrebačke banke d.d.

Rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu broj: Ovrpl-3173/01 od 16. listopada 2001. prihvaćen je podnositeljev prijedlog za ovrhu.

Ovršenici su 12. studenoga 2001. podnijeli prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe i žalbu protiv gore navedenog rješenja o ovrsi.

Podnositelj je 29. studenoga 2001. podnio odgovor na prijedlog za povrat u prijašnje stanje i na žalbu ovršenika.

4. Potom je pred Općinskim sudom u Zagrebu održano ročište 11. srpnja 2002.

Ročište zakazano za 20. lipnja 2002. nije održano zbog neuredne dostave za ovršenike.

5. Rješenjem Općinskog suda u Zagrebu broj: Ovrpl-3173/01 od 14. listopada 2002., odbijen je prijedlog ovršenika za povrat u prijašnje stanje i odbačena je žalba ovršenika podnesena protiv rješenja o ovrsi.

6. Potom je rješenjem o prijenosu Općinskog suda u Zagrebu broj: Ovrpl-3173/01 od 5. studenoga 2002. naloženo Zagrebačkoj banci d.d. da podnositelju isplati novčane iznose navedene u rješenju o ovrsi.

Zaključkom Općinskog suda u Zagrebu broj: Ovrpl-3173/01 od 24. prosinca 2002. pozvana je Zagrebačka banka d.d. da se izjasni o razlozima nepostupanja po rješenju o ovrsi.

Podneskom od 21. siječnja 2003. Zagrebačka banka d.d. obavijestila je Općinski sud u Zagrebu da račun T. V. nije aktivan, te da drugi račun naveden u rješenju o ovrsi nije u vlasništvu nijednog ovršenika.

7. Podneskom od 12. studenoga 2003. podnositelj je predložio promjenu predmeta ovrhe u pogledu T. V., na način da predlaže ovrhu provesti na računu tog ovršenika otvorenom kod Raiffeisenbank Austria d.d.

Rješenjem broj: Ovrpl-3173/01-24 od 15. ožujka 2004. Općinski sud u Zagrebu naložio je Raiffeisenbank Austria d.d. da postupi po rješenju o ovrsi.

Podneskom od 2. veljače 2005. podnositelj je predložio Općinskom sudu u Zagrebu da pozove Raiffeisenbank Austria d.d. na očitovanje o razlozima nepostupanja po rješenju o ovrsi.

Zaključkom broj: Ovrpl-3173/01-27 od 7. veljače 2005. Općinski sud u Zagrebu pozvao je Raiffeisenbank Austria d.d. da obrazloži razloge nepostupanja po rješenju o ovrsi.

Podneskom od 31. svibnja 2005. podnositelj je predložio da Općinski sud u Zagrebu donese rješenje kojim nalaže Raiffeisenbank Austria d.d. da mu isplati sve novčane iznose koje je propustio obustaviti i isplatiti.

Rješenjem broj: Ovrpl-3173/01-34 od 4. listopada 2005. Općinski sud u Zagrebu naložio je Raiffeisenbank Austria d.d. da podnositelju isplati iznos od 1.452,46 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 13. siječnja 1993. do isplate, te na ime troška ovršnog postupka iznos od 1.083,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 1. lipnja 1995. do isplate, te iznos od 605,00 kn.

Zaključkom broj: Ovrpl-3173/01-42 od 2. ožujka 2006. Općinski sud u Zagrebu pozvao je podnositelja da dostavi prijedlog za nastavak postupka, jer je rješenje od 4. listopada 2005. postalo pravomoćno.

U prilogu podneska od 29. ožujka 2006. podnositelj je dostavio prijedlog za ovrhu protiv Raiffeisenbank Austria d.d. (na temelju rješenja broj: Ovrpl-3173/01-34 od 4. listopada 2005.), koji je Općinski sud u Zagrebu prihvatio rješenjem o ovrsi broj: Ovrpl-2321/06 od 18. svibnja 2006.

Protiv navedenog rješenja o ovrsi Raiffeisenbank Austria d.d. podnijela je žalbu 7. lipnja 2006.

Rješenjem Općinskog suda u Zagrebu broj: Ovrpl-2321/06-48 od 9. lipnja 2006. naloženo je Raiffeisenbank Austria d.d. da ne postupa po rješenju o ovrsi broj: Ovrpl-2321/06 od 18. svibnja 2006.

Podnositelj je 4. srpnja 2006. dostavio odgovor na žalbu Raiffeisenbank Austria d.d.

Zaključcima broj: Ovrpl-2321/06-52 i broj: Ovrpl-2321/06-52 od 24. srpnja 2006. Općinski sud u Zagrebu pozvao je podnositelja da dostavi punomoć odvjetniku Ivanu Zoriću za zastupanje i Raiffeisenbank Austria d.d. da dostavi punomoć ovlaštenoj osobi za zastupanje.

Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj: Gžovr-806/07-2 od 17. travnja 2007. odbijena je žalba Raiffeisenbank Austria d.d. i potvrđeno je rješenje o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu broj: Ovrpl-2321/06 od 18. svibnja 2006.

Rješenjem o prijenosu Općinskog suda u Zagrebu broj: Ovrpl-2321/06-67 od 11. srpnja 2007. naloženo je Raiffeisenbank Austria d.d. da isplati podnositelju novčani iznos određen rješenjem o ovrsi broj: Ovrpl-2321/06 od 18. svibnja 2006.

Zaključkom Općinskog građanskog suda u Zagrebu (prije Općinski sud u Zagrebu) broj: Ovrpl-2321/06-69 od 13. studenoga 2007. pozvana je Raiffeisenbank Austria d.d. da iznese razloge za nepostupanje po rješenju o ovrsi tog suda broj: Ovrpl-2321/06 od 18. svibnja 2006.

Podnescima od 26. studenoga 2007. Raiffeisenbank Austria d.d. obavijestila je Općinski građanski sud u Zagrebu da je dovršena pljenidba novčanih sredstava na računima ovršenika u skladu s rješenjem broj: Ovrpl-3173/01-34 od 4. listopada 2005.

Podneskom od 3. ožujka 2008. podnositelj je predložio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu da pozove Raiffeisenbank Austria d.d. dostaviti dokaze da je postupala po rješenju broj: Ovrpl-3173/01-34 od 4. listopada 2005.

Zaključkom broj: Ovrpl-2321/06-75 od 12. ožujka 2008. Općinski građanski sud u Zagrebu pozvao je Raiffeisenbank Austria d.d. da postupi po zaključku broj: Ovrpl-2321/06-69 od 13. studenoga 2007.

Zaključkom broj: Ovrpl-2321/06-77 od 7. siječnja 2010. Općinski građanski sud u Zagrebu pozvao je Raiffeisenbank Austria d.d. da ga izvijesti je li u cijelosti postupila po rješenju o ovrsi broj: Ovrpl-2321/06 od 18. svibnja 2006.

Zaključkom broj: Ovrpl-2321/06-78 od 24. veljače 2010. Općinski građanski sud u Zagrebu pozvao je Raiffeisenbank Austria d.d. da postupi po zaključku broj: Ovrpl-2321/06-77 od 7. siječnja 2010.

Podneskom od 8. lipnja 2010. Raiffeisenbank Austria d.d. udovoljila je zahtjevu Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Podneskom od 1. travnja 2014. podnositelj je obavijestio Općinski građanski sud u Zagrebu da Raiffeisenbank Austria d.d. nije postupila po rješenju o ovrsi broj: Ovrpl-3173/01 od 16. listopada 2001. i rješenju o ovrsi broj: Ovrpl-2321/06 od 18. svibnja 2006.

Podneskom od 26. svibnja 2014. Raiffeisenbank Austria d.d. obavijestila je Općinski građanski sud u Zagrebu da iz dostavljene dokumentacije nije razvidno traži li se njezino postupanje po rješenju o ovrsi broj: Ovrpl-3173/01 od 16. listopada 2001. ili rješenju o ovrsi broj: Ovrpl-2321/06 od 18. svibnja 2006.

Zaključkom broj: Ovrpl-2321/06-69 od 2. lipnja 2014. Općinski građanski sud u Zagrebu pozvao je Raiffeisenbank Austria d.d. da ga izvijesti jesu li namirene tražbine podnositelja utvrđene rješenjima o ovrsi broj: Ovrpl-3173/01 od 16. listopada 2001. i broj: Ovrpl-2321/06 od 18. svibnja 2006.

Podneskom od 19. studenoga 2014. Raiffeisenbank Austria d.d. obavijestila je Općinski građanski sud u Zagrebu da je u cijelosti postupila po rješenju o ovrsi broj: Ovrpl-3173/01 od 16. listopada 2001.

Podneskom od 23. prosinca 2014. podnositelj je opovrgnuo navedeni navod Raiffeisenbank Austria d.d.

8. Prvostupanjski sud je zaključkom broj: Pu Ovr-346/2016-75 od 4. veljače 2019. pozvao podnositelja da se očituje je li naplaćena njegova tražbina utvrđena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu broj: Ovrpl-2321/06 od 18. svibnja 2006.

Podneskom od 8. ožujka 2019. podnositelj je obavijestio prvostupanjski sud da njegova tražbina nije naplaćena.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-77 od 18. svibnja 2020. utvrđeno je da je ovrha dovršena.

Protiv navedenog rješenja podnositelj je podnio žalbu 1. lipnja 2020.

Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž Ovr-185/2020-2 od 28. srpnja 2020. prihvaćena je podnositeljeva žalba i ukinuto je rješenje prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-77 od 18. svibnja 2020.

Potom je rješenjem prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-14 od 22. prosinca 2020. utvrđeno da je ovrha dovršena.

Podnositelj je 14. siječnja 2021. podnio prvostupanjskom sudu prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za žalbu i žalbu protiv rješenja broj: Pu Ovr-346/2016-14 od 22. prosinca 2020.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-17 od 25. siječnja 2021. odbačen je kao nepravodoban podnositeljev prijedlog za povrat u prijašnje stanje.

Protiv navedenog rješenja podnositelj je podnio žalbu 1. veljače 2021.

Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž Ovr-78/2021-2 od 23. ožujka 2021. odbijena je podnositeljeva žalba podnesena protiv rješenja prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-17 od 25. siječnja 2021. (kojim je kao nepravodoban odbačen njegov prijedlog za povrat u prijašnje stanje).

Ustavni sud je provjerom kod prvostupanjskog suda utvrdio da je navedeno rješenje Županijskog suda u Vukovaru 16. travnja 2021. uručeno podnositelju putem njegova punomoćnika.

Međutim, do donošenja odluke Ustavnog suda prvostupanjski sud nije donio odluku o dopuštenosti žalbe podnositelja podnesene protiv rješenja tog suda broj: Pu Ovr-346/2016-14 od 22. prosinca 2020.

Stoga, Ustavni sud utvrđuje da do dana donošenja njegove odluke nije dovršen ovršni postupak.

Korištenje sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

9. Rješenjem predsjednice prvostupanjskog suda broj: Su-Gzp I-28/2020-4 od 4. lipnja 2020., odbijen je podnositeljev zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku podnesen 1. lipnja 2020.

Rješenjem predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Su-Gžzp I-4/2020-2 od 13. kolovoza 2020. odbijena je podnositeljeva žalba i potvrđeno je gore navedeno rješenje predsjednice prvostupanjskog suda.

Rješenjem predsjednice prvostupanjskog suda broj: Su-Gzp I-62/2020-4 od 8. prosinca 2020., prihvaćen je novi podnositeljev zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i određen je rok od dvanaest (12) mjeseci u kojem je sutkinja zadužena za predmet broj: Pu Ovr-346/2016 dužna donijeti odluku.

III. MJERODAVNO PRAVO

10. U odluci broj: U-IIIA-1031/2014 od 27. travnja 2016., u točkama 4. – 11. (»Narodne novine« broj 50/16.) Ustavni sud opisao je razvoj pravne zaštite ustavnog prava na suđenje u razumnom roku od trenutka njegovog uvođenja u hrvatski pravni sustav, stupanjem na snagu Promjene Ustava Republike Hrvatske 9. studenoga 2000. (»Narodne novine« broj 113/00.) sve do 14. ožujka 2013., kada je stupio na snagu Zakon o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16. – Uredba, 67/18. i 126/19. – rješenje USRH broj: U-I-4658/2019 i dr.; u daljnjem tekstu: ZoSud: 28/13-126/19).

IV. DOPUŠTENOST USTAVNE TUŽBE

11. Sukladno stajalištu Ustavnog suda iz rješenja broj:
U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.), jedna od pretpostavki za dopuštenost ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku jest ta da su podnositelji prethodno koristili dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

12. U konkretnom slučaju podnositelj je koristio pravna sredstva koje su mu bila na raspolaganju na temelju ZoSud-a:28/13-126/19 (vidi točku 9. obrazloženja ove odluke). Njegov zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku podnesen 1. lipnja 2020. predsjednica prvostupanjskog suda odbila je rješenjem broj:
Su-Gzp I-28/2020-4 od 4. lipnja 2020., dok je novi zahtjev prihvatila rješenjem broj: Su-Gzp I-62/2020-4 od 8. prosinca 2020., kojim je odredila rok od dvanaest (12) mjeseci u kojem je nadležna sutkinja dužna donijeti odluku.

13. Budući da je podnositelj prije podnošenja ustavne tužbe koristio dopuštena pravna sredstva u svrhu ubrzanja sudskog postupka, Ustavni sud utvrđuje da je ustavna tužba u konkretnom slučaju dopuštena te će razmotriti njezinu osnovanost.

V. OSNOVANOST USTAVNE TUŽBE

14. Ustavni sud ponavlja da se razumnost duljine postupka uvijek mora procjenjivati u svjetlu okolnosti konkretnog slučaja prema sljedećim kriterijima: složenosti predmeta, ponašanju podnositelja i mjerodavnih tijela, te važnosti predmeta postupka za podnositelja.

1) Duljina sudskog postupka

15. Podnositelj je podnošenjem prijedloga za ovrhu Općinskom građanskom sudu u Zagrebu (prije Općinski sud u Zagrebu), 3. rujna 2001. pokrenuo ovršni postupak protiv ovršenika L. O. i T. V.

Rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Zagrebu broj: Ovrpl-3173/01 od 16. listopada 2001. prihvaćen je navedeni podnositeljev prijedlog za ovrhu.

Također, rješenjem o ovrsi istog suda broj: Ovrpl-2321/06 od 18. svibnja 2006. prihvaćen je podnositeljev prijedlog za ovrhu podnesen protiv ovršenice Raiffeisenbank Austria d.d. zbog toga što nije postupila po pravomoćnom rješenju o ovrsi tog suda broj: Ovrpl-3173/01 od 16. listopada 2001.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-14 od 22. prosinca 2020. utvrđeno da je ovrha dovršena.

Podnositelj je 14. siječnja 2021. podnio prvostupanjskom sudu prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za žalbu i žalbu protiv rješenja broj: Pu Ovr-346/2016-14 od 22. prosinca 2020.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-17 od 25. siječnja 2021. odbačen je kao nepravodoban podnositeljev prijedlog za povrat u prijašnje stanje.

Protiv navedenog rješenja podnositelj je podnio žalbu 1. veljače 2021.

Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž Ovr-78/2021-2 od 23. ožujka 2021. odbijena je podnositeljeva žalba podnesena protiv rješenja prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-17 od 25. siječnja 2021. (kojim je kao nepravodoban odbačen njegov prijedlog za povrat u prijašnje stanje).

Međutim, do donošenja odluke Ustavnog suda prvostupanjski sud nije donio odluku o dopuštenosti žalbe podnositelja podnesene protiv rješenja tog suda broj: Pu Ovr-346/2016-14 od 22. prosinca 2020.

16. Ustavni sud utvrđuje da je postupak u razmatranom razdoblju od 3. rujna 2001. (dana podnošenja prijedloga za ovrhu Općinskom sudu u Zagrebu) do 16. lipnja 2021. (dana donošenja odluke Ustavnog suda), trajao ukupno devetnaest (19) godina, devet (9) mjeseci i trinaest (13) dana.

2) Složenost sudskog predmeta

17. Ustavni sud ocjenjuje da se u konkretnom slučaju ne radi o složenijem predmetu.

3) Postupanje nadležnih sudova

18. Općinski građanski sud u Zagrebu (prije Općinski sud u Zagrebu) rješenjem o ovrsi broj: Ovrpl-3173/01 od 16. listopada 2001. prihvatio je podnositeljev prijedlog za ovrhu podnesen protiv ovršenika L. O. i T. V.

Isti sud rješenjem o ovrsi broj: Ovrpl-2321/06 od 18. svibnja 2006. prihvatio je podnositeljev prijedlog za ovrhu podnesen 29. ožujka 2006. protiv ovršenika Raiffeisenbank Austria d.d.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-77 od 18. svibnja 2020. utvrđeno je da je ovrha dovršena.

Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž Ovr-185/2020-2 od 28. srpnja 2020. prihvaćena je podnositeljeva žalba i ukinuto je rješenje prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-77 od 18. svibnja 2020.

Potom je rješenjem prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-14 od 22. prosinca 2020. utvrđeno da je ovrha dovršena.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-17 od 25. siječnja 2021. odbačen je kao nepravodoban podnositeljev prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe protiv rješenja tog suda broj: Pu Ovr-346/2016-14 od 22. prosinca 2020., međutim nije odlučeno o podnositeljevoj žalbi protiv rješenja istog suda broj: Pu Ovr-346/2016-14 od 22. prosinca 2020., podnesenoj istodobno s prijedlogom za povrat u prijašnje stanje.

Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž Ovr-78/2021-2 od 23. ožujka 2021. odbijena je podnositeljeva žalba podnesena protiv rješenja prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-17 od 25. siječnja 2021. (kojim je kao nepravodoban odbačen njegov prijedlog za povrat u prijašnje stanje), ali nije odlučeno o podnositeljevoj žalbi podnesenoj protiv rješenja prvostupanjskog suda broj: Pu Ovr-346/2016-14 od 22. prosinca 2020. (kojim je utvrđeno da je ovrha dovršena).

4) Ponašanje podnositelja ustavne tužbe

19. Ustavni sud ocjenjuje da je podnositelj ustavne tužbe u bitnome pridonio duljini postupka.

Približno devet mjeseci nakon što je Zagrebačka banka d.d. 21. siječnja 2003. obavijestila Općinski sud u Zagrebu da račun T. V. nije aktivan, te da drugi račun naveden u rješenju o ovrsi nije u vlasništvu nijednog ovršenika, podnositelj je predložio promjenu predmeta ovrhe.

Približno deset mjeseci nakon što je Općinski sud u Zagrebu naložio Raiffeisenbank Austria d.d. da postupi po rješenju o ovrsi podnositelj je tom sudu predložio da pozove navedenu banku da obrazloži razloge nepostupanja po rješenju o ovrsi.

Gotovo četiri godine nakon što je Raiffeisenbank Austria d.d. udovoljila zahtjevu Općinskog građanskog suda u Zagrebu za dostavljanje obavijesti o postupanju po rješenju o ovrsi broj: Ovrpl-2321/06 od 18. svibnja 2006., podnositelj je opovrgnuo navode te banke da je postupila po rješenju o ovrsi.

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

20. Ustavni sud utvrđuje da se ovršni postupak u razmatranom razdoblju vodio dulje od devetnaest (19) godina. Imajući u vidu ukupno trajanje ovršnog postupka, postupanje sudova u tom postupku, činjenicu da je podnositelj svojim ponašanjem pridonio duljini postupka, kao i da do odluke Ustavnog suda postupak nije pravomoćno dovršen, Ustavni sud ocjenjuje da je podnositelju povrijeđeno pravo da sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Izreka odluke i nalog predsjedniku nadležnog suda

21. Utvrdivši da je ustavna tužba osnovana, u smislu članka 63. stavaka 1. i 3. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke.

Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona određuje se da je predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Samoboru dužna dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumu donošenja odluke o dopuštenosti podnositeljeve žalbe podnesene protiv rješenja tog suda broj: Pu Ovr-346/2016-14 od 22. prosinca 2020., odnosno dostave iste nadležnom drugostupanjskom sudu, u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke odnosno dostave žalbe, a najkasnije u roku od osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.

22. U skladu s člankom 63. stavkom 3. Ustavnog zakona, donesena je odluka kao u točkama III. i IV. izreke.

Ustavni sud utvrđuje visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

U konkretnom slučaju Ustavni sud uzeo je u obzir podnositeljev doprinos duljini trajanja ovršnog postupka.

23. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka V. izreke).

Broj: U-IIIA-301/2021

Zagreb, 16. lipnja 2021.

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Branko Brkić, v. r.