Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1743/2021 od 16. lipnja 2021.

NN 85/2021 (28.7.2021.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1743/2021 od 16. lipnja 2021.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1581

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko i Goran Selanec, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Zoran Židić iz Zagreba, kojeg zastupa Marko Židić, odvjetnik u Zagrebu, na sjednici održanoj 16. lipnja 2021. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Slavonskom Brodu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se pred tim sudom vodi pod brojem: I-894/96 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon zaprimanja ove odluke.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe, Zoranu Židiću iz Zagreba, Pantovčak 100, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava na razumnu duljinu postupka zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) u iznosu od 1900,00 (tisuću i devetsto) kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. Zoran Židić iz Zagreba, kojeg zastupa Marko Židić, odvjetnik u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 23. ožujka 2021. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

2. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu zbog dugotrajnosti ovršnog postupka koji se, u trenutku podnošenja ustavne tužbe vodio pod brojem: I-894/96.

II. PREGLED RADNJI U POSTUPKU

3. Na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Slavonskom Brodu broj: P-1042/93-23 od 20. veljače 1995., podnositelj je 11. lipnja 1996. podnio prijedlog za izvršenje popisom i prodajom pokretnih stvari dužnika i popisom i prodajom nekretnina dužnika, radi prisilnog ostvarenja novčane tražbine.

Rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj: Gzp-69/10. od 22. prosinca 2011. usvojen je podnositeljev zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i naloženo je Općinskom sudu u Slavonskom Brodu da u roku od šest (6) mjeseci donese odluku u predmetu broj: I-894/96, a određena je primjerena naknada u iznosu od 21.000,00 kuna.

Zbog nepostupanja prema prethodno citiranom rješenju podnositelj je zatražio zaštitu prava na suđenje u razumnom roku ustavnom tužbom od 11. prosinca 2014.

Ustavni sud je odlukom broj: U-IIIA-7830/2014 od 13. srpnja 2016. usvojio ustavnu tužbu podnositelja vezanu uz isti ovršni predmet i isti prigovor povrede prava na suđenje u razumnom roku te odredio primjerenu naknadu u iznosu od 9.500,00 kuna. U trenutku donošenja odluke o ustavnoj tužbi, predmet se još uvijek nalazio u ovršnom postupku pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu.

Nakon donošenja odluke Ustavnog suda broj: U-IIIA-7830/2014, odnosno od 13. srpnja 2016. sud je proveo sljedeće radnje u postupku:

Dana 20. veljače 2017. donesen je zaključak kojim se određuje drugo ročište za prodaju nekretnina. Ročište je zakazano za dan 23. ožujka 2017.

Na ročištu za prodaju nekretnina od 23. ožujka 2017. nije bilo kupaca, stoga je zaključkom utvrđeno da se nekretnina nije mogla prodati.

Rješenjem 29. ožujka 2018. ovršni postupak je obustavljen jer nije predložena nova dražba.

Protiv navedenog rješenja podnositelj je podnio po punomoćniku žalbu.

Rješenjem od 13. travnja 2018. stavljeno je izvan snage rješenje kojim je obustavljan postupak od 29. ožujka 2018. jer je u postupku utvrđeno da je podnositelj predložio određivanje treće dražbe.

Nakon vraćene dostave za dužnika Petra Glavaševića utvrđeno je da je isti umro 7. siječnja 2018.

Iz očitovanja Općinskog suda u Slavonskom Brodu od 10. veljače 2020. proizlazi kako je u daljnjem tijeku ovršnog postupka potrebno donijeti rješenje o nastavku postupka u odnosu na nasljednike dužnika.

Ustavni sud je odlukom broj: U-IIIA-3848/2019 od 6. svibnja 2020. usvojio ustavnu tužbu podnositelja vezanu uz isti ovršni predmet i isti prigovor povrede prava na suđenje u razumnom roku te naložio donošenje odluke u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest mjeseci računajući od prvog idućeg dana nakon zaprimanja ove odluke i odredio primjerenu naknadu u iznosu od 6.600,00 kuna. U trenutku donošenja odluke o ustavnoj tužbi, predmet se još uvijek nalazio u ovršnom postupku pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu.

Provjerom stanja predmeta Općinskog suda u Slavonskom Brodu broj: I-894/96 dana 21. svibnja 2021. utvrđeno je da nije doneseno rješenje o nastavku postupka ovrhe u odnosu na nasljednike pokojnog ovršenika.

Podnositelj od donošenja prethodne odluke Ustavnog suda nije ponovno zahtijevao zaštitu prava na suđenje u razumnom roku pred redovnim sudovima.

Ovršni postupak pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu i dalje je u tijeku.

III. MJERODAVNO PRAVO

4. U rješenju broj: U-IIIVs-3669/2006 i dr. od 2. ožujka 2010. (»Narodne novine« broj 34/10.) Ustavni sud opisao je razvoj pravne zaštite ustavnog prava na suđenje u razumnom roku od trenutka njegovog uvođenja u hrvatski pravni sustav, stupanjem na snagu Promjene Ustava Republike Hrvatske 9. studenoga 2000. (»Narodne novine« broj 113/00.), do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 153/09.).

U rješenju broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.) Ustavni sud opisao je i daljnji razvoj tog mehanizma pravne zaštite sve do 14. ožujka 2013. kada je stupio na snagu Zakon o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13.; u daljnjem tekstu: ZoSud/13). U glavi VI. tog zakona pod nazivom »Zaštita prava na suđenje u razumnom roku« propisan je novi, drugačiji model zaštite prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na onaj koji je bio na snazi u ranijem zakonodavnom razdoblju.

ZoSud/13 do danas je izmijenjen nekoliko puta:

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 33/15.),

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/15.),

– Uredbom o dopuni Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/16.) i

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 67/18.).

Odredbe koje se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (članci 63. – 70. ZoSud-a/13) nisu mijenjane.

5. Pregled pravila sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku od 2002. do 2013. godine Ustavni sud dao je u odluci broj: U-IIIA-1031/2014 od 27. travnja 2016. (»Narodne novine« broj 50/16.).

IV. DOPUŠTENOST USTAVNE TUŽBE

6. Sukladno stajalištu Ustavnog suda iz rješenja broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014., jedna od pretpostavki za dopuštenost ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku jest ta da su podnositelji prethodno koristili dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

7. U konkretnom slučaju podnositelj je 10. prosinca 2014. podnio Ustavnom sudu ustavnu tužbu koju je Ustavni sud odlukom broj: U-IIIA-7830/2014 usvojio, a potom je podnio ustavnu tužbu 24. rujna 2019. koja je usvojena odlukom broj: U-IIIA-3848/2019. Navedene tužbe odnosile su se na isti ovršni predmet Općinskog suda u Slavonskom Brodu broj: I-894/96 kao i u konkretnom slučaju.

8. Ustavni sud utvrđuje da se podnositelj koristio pravnim sredstvima koja su mu bila na raspolaganju, te da je ustavna tužba u konkretnom slučaju dopuštena pa će razmotriti njezinu osnovanost.

V. OSNOVANOST USTAVNE TUŽBE

9. Ustavni sud ponavlja da se razumnost duljine postupka uvijek mora procjenjivati u svjetlu okolnosti konkretnog slučaja prema sljedećim kriterijima: složenost predmeta, ponašanje podnositelja i nadležnih tijela te važnost predmeta postupka za podnositelja.

U konkretnom slučaju Ustavni sud posebno razmatra postupanje nadležnih sudova i podnositelja u razdoblju od donošenja odluke Ustavnog suda broj: U-IIIA-3848/2019, odnosno od 6. svibnja 2020. pa do dana donošenja ove odluke (razmatrano razdoblje).

1) Duljina sudskog postupka

10. Ovršni postupak pokrenut je 11. lipnja 1996. prijedlogom za izvršenje podnositelja. U trenutku odlučivanja o ovoj ustavnoj tužbi ovršni postupak nije okončan i vodi se pred Općinskim građanskim sudom u Slavonskom Brodu pod brojem I-894/96. Ustavni sud utvrđuje da ovršni postupak, u konkretnom slučaju, od podnošenja prijedloga za ovrhu do donošenja ove odluke traje ukupno dvadeset i pet (25) godina i pet (5) dana.

Ovršni postupak od donošenja odluke Ustavnog suda kojom je podnositelju utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku (odluka od 6. svibnja 2020.), pa do donošenja ove odluke traje ukupno jednu (1) godinu, jedan (1) mjesec i i deset (10) dana.

2) Složenost sudskog predmeta

11. Ustavni sud ocjenjuje da je u konkretnom slučaju riječ o složenijem predmetu.

3) Postupanje nadležnih sudova

12. Ustavni sud utvrđuje da je nakon donošenja odluke broj: U-IIIA-3848/2019 odnosno od 6. svibnja 2020. ovršni postupak pod brojem I-894/96 i dalje u tijeku pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu.

Uzimajući u obzir navedeno, utvrđena je neaktivnost suda u nerazumno dugom razdoblju, a što proizlazi i iz činjenice da prema točki II. navedene odluke Ustavnog suda kojom je Općinski sud u Slavonskom Brodu bio obvezan donijeti odluku u predmetu u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci nakon zaprimanja odluke, taj sud nije proveo niti jednu radnju.

4) Ponašanje podnositelja ustavne tužbe

13. Ustavni sud ocjenjuje da podnositelj ustavne tužbe nije pridonio duljini trajanja postupka.

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

14. U konkretnom slučaju Ustavni sud uzeo je u obzir činjenicu da ovaj ovršni postupak u svojoj ukupnosti traje više od dvadeset i pet (25) godina, dakle, nerazumno dugo, da je od osobite važnosti za podnositelja, da je sud nakon zaprimanja prve odluke Ustavnog suda od 13. srpnja 2016. kojom je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku imao dulje razdoblje neaktivnosti i provedene samo četiri radnje, a da je u razmatranom razdoblju od godine dana od donošenja druge odluke od 6. svibnja 2020. kojom je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku i ovršni postupak i dalje u tijeku, a sud nioje poduzeo niti jednu radnju. Slijedom navedenog, Ustavni sud ocjenjuje da je podnositelju povrijeđeno pravo da sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Izreka odluke i nalog predsjedniku nadležnog suda

15. Utvrdivši da je ustavna tužba osnovana, u smislu članka 63. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke.

Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona određuje se da je predsjednik Općinskog suda u Slavonskom Brodu dužan dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.

16. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona, donesena je odluka kao u točkama III. i IV. izreke.

Ustavni sud utvrđuje visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

17. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka V. izreke).

Broj: U-IIIA-1743/2021

Zagreb, 16. lipnja 2021.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Branko Brkić, v. r.