Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu

NN 86/2021 (30.7.2021.), Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1589

Na temelju članka 51. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20. i 69/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 2021. donijela

ODLUKU

O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

I.

Ovom Odlukom određuje se visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava za 2020., u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio te trgovačkih društava od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket ili manjinski udio, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu.

II.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na trgovačka društva navedena u popisu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

III.

Članovi skupština trgovačkih društava navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio, obvezni su poduzeti sve potrebne radnje i mjere da trgovačka društva dio dobiti nakon oporezivanja za 2020. uplate izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu, razmjerno paketu dionica ili udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva. Članovi nadzornih odbora trgovačkih društava navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke obvezni su, prije održavanja redovitih skupština, poduzeti sve pripremne radnje za provedbu gore propisanih radnji i mjera.

U trgovačkim društvima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke, u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket dionica ili manjinski udio, članovi skupština i nadzornih odbora koji zastupaju Republiku Hrvatsku, obvezni su zahtijevati da se dio dobiti nakon oporezivanja za 2020. uplati izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu, razmjerno paketu dionica ili udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva.

IV.

Trgovačka društva navedena u popisu iz točke II. ove Odluke dužna su, prije uplate dobiti u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu, sukladno odredbama ove Odluke, postupiti prema odredbama zakona kojim se uređuju trgovačka društva.

Nakon donošenja odluka trgovačkih društava navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke, koje su potrebne za provedbu radnji i mjera sukladno ovoj Odluci, odnosno ispunjenja svih obveza iz stavka 1. ove točke, trgovačka društva navedena u popisu iz točke II. ove Odluke uplatit će 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2020., ostvarenih temeljem udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripada Republici Hrvatskoj u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Iznimno od stavka 2. ove točke:

– trgovačko društvo Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb uplatit će 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2020. u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i ta će sredstva biti namjenski korištena za poboljšanje materijalnih uvjeta policijskih službenika

– trgovačko društvo Narodne novine d.d., Zagreb uplatit će 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2020. u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i ta će sredstva biti namjenski korištena za uspostavu i održavanje nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

– trgovačko društvo Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb uplatit će dobit koju ostvari u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu, sukladno članku 9. stavku 6. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09., 35/13., 158/13., 41/14. i 143/14.).

V.

Trgovačka društva navedena u popisu iz točke II. ove Odluke su sredstva s osnove dobiti nakon oporezivanja utvrđena ovom Odlukom, dužna uplatiti izravno na račun državnog proračuna IBAN HR1210010051863000160 s modelom 68 i pozivom na broj 7161-OIB uplatitelja-godina za koju se uplaćuje dobit prema dinamici uplate koju će usuglasiti s Ministarstvom financija.

VI.

Trgovačka društva navedena u popisu iz točke II. ove Odluke dostavit će najkasnije do 31. kolovoza 2021. Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvu financija obavijest o svim planiranim, odnosno poduzetim radnjama i mjerama u svrhu provedbe ove Odluke.

VII.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da o donošenju ove Odluke, na odgovarajući način, izvijesti trgovačka društva na koja se ova Odluka odnosi.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/288

Urbroj: 50301-05/14-21-2

Zagreb, 29. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

Popis trgovačkih društava:

1. ACI d.d., Opatija

2. Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb

3. APIS IT d.o.o., Zagreb

4. Državne nekretnine d.o.o., Zagreb

5. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb

6. Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb

7. Hrvatske šume d.o.o., Zagreb

8. Janaf d.d., Zagreb

9. Narodne novine d.d., Zagreb

10. Plovput d.o.o., Split

11. Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb.