Odluka o proglašenju projekta »Hidroenergetski sustav Kosinj« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

NN 86/2021 (30.7.2021.), Odluka o proglašenju projekta »Hidroenergetski sustav Kosinj« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1590

Na temelju članka 14. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 29/18. i 114/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 2021. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROJEKTA »HIDROENERGETSKI SUSTAV KOSINJ« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, projekt pod nazivom »Hidroenergetski sustav Kosinj« (u daljnjem tekstu: Projekt) proglašava se strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

II.

Vrijednost ukupnih troškova Projekta procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 1.539.003.977,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

III.

Investitor je trgovačko društvo Hrvatska elektroprivreda d.d., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb OIB: 28921978587 (u daljnjem tekstu: Investitor).

IV.

Projekt je javni investicijski projekt.

V.

Lokacija realizacije projekta je Općina Perušić, Ličko-senjska županija.

VI.

Projekt obuhvaća izgradnju akumulacijskog jezera Kosinj s branama Kosinj, Sedlo i Bakovac, injekcijske zavjese, hidroelektrane Kosinj s pratećim objektima, rekonstrukciju postojeće hidroelektrane Sklope, izgradnju zamjenskih cesta te spoja na elektroprijenosnu mrežu preko 110 kV rasklopnog postrojenja i DV 2x110 kV i spoja na elektrodistributivnu mrežu 10 (20) kV.

Cilj i učinci ovoga Projekta su povećanje proizvodnje električne energije, i to 230 GWh višegodišnje, tj. 22% u odnosu na sadašnju proizvodnju »Hidroenergetskog sustava Senj«, pri čemu je povećanje vršne energije za cca 130 GWh ili 20% u odnosu na postojeću proizvodnju vršne energije. Izgradnjom akumulacijskog jezera Kosinj očekuje se povećanje stupnja iskorištenja vodnih količina rijeka Like i Gacke smanjenjem preljevnih gubitaka. Time se postiže i visoki stupanj zaštite od poplava nizvodnog područja, Lipovog polja i Kosinjske doline, koji u sadašnjim uvjetima poplave gotovo svake godine.

Izgradnja je u širem smislu i u funkciji gospodarskog rasta – povećanje ukupne proizvodnje električne energije povećava bruto domaći proizvod, tijekom izgradnje postoji mogućnost angažmana domaće industrije (najviše građevinskog sektora), zapošljavanje većeg broja ljudi i u tercijarnom sektoru, ne samo tijekom već i nakon izgradnje zbog mogućnosti za razvoj turizma te agrikulturnih djelatnosti.

VII.

Projekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, zbog sljedećih činjenica:

– u skladu je s važećim prostornim planovima

– procijenjena vrijednost projekta je veća od 75.000.000,00 kuna

– znatno doprinosi poboljšavanju uvjeta proizvodnje električne energije

– pozitivno utječe na više gospodarskih djelatnosti i to: uslužnih, turističkih i pratećih djelatnosti

– podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području jedinice lokalne samouprave na čijem se području provodi Projekt

– stvara uvjete za zapošljavanje većeg broja ljudi.

VIII.

Cjeloviti pregled upravnih i drugih postupaka i radnji potrebnih za pripremu i provedbu Projekta (hodogram aktivnosti) obuhvaća:

– Izrada katastra nekretnina i osnivanja zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Kosinj temeljem nove katastarske izmjere

Nositelj obveze: Državna geodetska uprava – Područni ured za katastar nekretnina Gospić, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Općinski sud u Gospiću, zemljišnoknjižni odjel Gospić

Predvidivi rok: vezan uz dinamiku izlaganja čestica koja bi trebala pratiti planiranu dinamiku ishođenja građevinskih dozvola po etapama iz Lokacijske dozvole

– Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na česticama na kojima je planirana izgradnja Projekta (približno 7500 k.č.) prema dinamici ishođenja građevinskih dozvola:

a) za čestice u vlasništvu Republike Hrvatske inicirati odluku Vlade Republike Hrvatske o raspolaganju državnim zemljištem uključivo izdvajanje šume i šumskog zemljišta iz šumsko gospodarske osnove u skladu s člankom 18. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske i člankom 51. stavkom 9. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.) te u skladu s člankom 32. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19.)

Nositelj obveze: Investitor, Općina Perušić, Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske šume d.o.o., Vlada Republike Hrvatske

Predvidivi rok: sukladno planiranoj dinamici ishođenja građevinskih dozvola po etapama iz Lokacijske dozvole (uvjet za stupanje u posjed)

b) za čestice u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba (u daljnjem tekstu: privatne nekretnine) ishoditi rješenje o potpunom odnosno nepotpunom izvlaštenju sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, br. 74/14., 69/17. i 98/19.) odnosno sklopiti kupoprodajni ugovor. Pritom se izvlaštenje i / ili otkup čestica na kojima je planirana gradnja vodnih građevina za proizvodnju električne energije provodi u ime i za račun Republike Hrvatske, sukladno članku 12. stavku 7. Zakona o vodama

Nositelj obveze: Investitor, nadležni Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Ministarstvo pravosuđa i uprave

Predvidivi rok: sukladno planiranoj dinamici ishođenja građevinskih dozvola po etapama iz Lokacijske dozvole

– Uspostava režima javnog vodnog dobra na nekretninama na kojima se grade vodne građevine za proizvodnju električne energije te prava upravljanja odnosno prava građenja Investitora na istima u skladu sa Zakonom o vodama (po geodetskim elaboratima formiranja građevnih čestica)

Nositelj obveze: Investitor i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske – Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću, Općinski sud u Gospiću

Predvidivi rok: sukladno dinamici rješavanja imovinskopravnih odnosa za pojedine građevine po etapama iz Lokacijske dozvole

– Ishođenje građevinskih i uporabnih dozvola za priključni dalekovod DV 2x110 kV (35 kV) HE Kosinj – prijenosna mreža:

a) Izmjena i dopuna lokacijske dozvole radi uvođenja faznosti izgradnje u odnosu na korištenje naponske razine – planirani rok drugi kvartal 2021. godine

b) planirani rok podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu: zadnji kvartal 2021. godine

c) izgradnja priključnog dalekovoda – planirana u razdoblju od prvoga kvartala 2022. do kraja 2022. godine

d) ishođenje uporabnih dozvola – planirani rok kraj 2022. godine

Nositelji obveze za točke a) do d) su: Investitor i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja

Predvidivi rok: sukladno planiranoj dinamici podnošenja zahtjeva

– Ishođenje građevinskih i uporabnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) po pojedinim etapama predviđenim Lokacijskom dozvolom prema sljedećoj planiranoj dinamici:

a) Etapa 3 – rekonstrukcija ceste Studenci – Sklope s potrebnom infrastrukturom:

1. u izgradnji, planirani rok završetka: drugi kvartal 2022. godine

2. ishođenje (zasebne) uporabne dozvole: drugi kvartal 2022. godine

b) Etapa 2 – izgradnja ceste Kosinj most – Bakovac s potrebnom infrastrukturom:

1. građevinska dozvola ishođena 12. siječnja 2021.

2. planirano vrijeme izgradnje: drugi kvartal 2021. do drugi kvartal 2023. godine (prethodno, do sredine 2022. godine HEP-ODS d.o.o. treba izgraditi KTS 10(20)/0,4 kV Kosinjski Bakovac 4 i priključni DV 10(20) kV)

3. ishođenje (zasebne) uporabne dozvole: drugi kvartal 2023. godine

c) Etapa 4 – izgradnja tunela i kanala Bakovac – Lika:

1. ishođenje građevinske dozvole u tijeku (zahtjev podnesen 5. prosinca 2020.)

2. planirano vrijeme izgradnje: drugi kvartal 2022. do drugi kvartal 2024. godine

3. ishođenje (zasebne) uporabne dozvole: drugi kvartal 2024. godine

d) Etapa 1 – pripremni radovi:

1. planirani rok podnošenja zahtjeva: zadnji kvartal 2021. godine

2. planirano vrijeme izgradnje: početak 2023. – 2027. godine (do početka gradnje potrebno izgraditi priključni dalekovod DV 2x110 kV (35 kV) HE Kosinj – prijenosna mreža, radi toga što će se u prvoj fazi isti koristiti za napajanje gradilišta HES Kosinj električnom energijom – ishođenje zasebne uporabne dozvole za tu fazu)

e) Etapa 6 – izgradnja brane Kosinj i Sedlo:

1. planirani rok podnošenja zahtjeva: prvi kvartal 2022. godine

2. planirano vrijeme izgradnje: početak 2023. – 2027. godine

3. ishođenje uporabne dozvole (jedna za etape 6, 7, 9, 10 i 11): početak 2028. godine

f) Etapa 7 – izgradnja brane Bakovac:

1. planirani rok podnošenja zahtjeva: prvi kvartal 2022. godine

2. planirano vrijeme izgradnje: početak 2023. – 2027. godine (prethodno HEP-ODS d.o.o. treba izgraditi KBDV 10(20) kV Kosinjski Bakovac 1 – Kosinjski Bakovac 3 i DV 10(20) kV Dragnuša (VP Pazarište) – Ruja (VP Kvarte) 3)

3. ishođenje uporabne dozvole (jedna za etape 6, 7, 9, 10 i 11) početak 2028. godine

g) Etapa 10 – izgradnja strojarnice u HE Kosinj:

1. planirani rok podnošenja zahtjeva: drugi kvartal 2022. godine (preduvjet – ishođeno energetsko odobrenje sukladno važećim propisima)

2. planirano vrijeme izgradnje: početak 2023. – 2027. godine

3. ishođenje uporabne dozvole (jedna za etape 6, 7, 9, 10 i 11) početak 2028. godine

h) Etapa 5 – izgradnja odvojka ceste Studenci – Krš – Rudinka prema Kosinj mostu s potrebnom infrastrukturom:

1. planirani rok podnošenja zahtjeva: treći kvartal 2022. godine

2. planirano vrijeme izgradnje: 2023. – 2025. godine

3. ishođenje zasebne uporabne dozvole: 2025. godine

i) Etapa 8 – rekonstrukcija HE Sklope:

1. planirani rok podnošenja zahtjeva: treći kvartal 2022. godine (preduvjet – ishođeno energetsko odobrenje sukladno važećim propisima)

2. planirano vrijeme izgradnje: 2023. – 2027. godine (prethodno HEP-ODS

d.o.o. treba izgraditi MTS 10(20)/0,4 kV Sklope 2 i priključni KBDV 10(20) kV)

3. ishođenje zasebne uporabne dozvole: 2028. godine

j) Etapa 9 – izgradnja injekcijske zavjese na prostoru HES Kosinj:

1. planirani rok podnošenja zahtjeva: zadnji kvartal 2022. godine

2. planirano vrijeme izgradnje: početak 2023. – 2027. godine

3. ishođenje uporabne dozvole (jedna za etape 6, 7, 9, 10 i 11) početak 2028. godine

k) Etapa 11 – izgradnja građevina na uređenju prostora akumulacije HES Kosinj:

1. planirani rok podnošenja zahtjeva: prvi kvartal 2024. godine

2. planirano vrijeme izgradnje: početak 2023. – 2027. godine (prije uređenja akumulacije HEP-ODS d.o.o. treba ukloniti EE mrežu s tog područja)

3. ishođenje uporabne dozvole (jedna za etape 6, 7, 9, 10 i 11) početak 2028. godine

Nositelji obveze za točke a) do k) su: Investitor i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja

Predvidivi rok: prema planiranoj dinamici podnošenja zahtjeva i izgradnje

– Sklapanje ugovora o koncesiji za korištenje vodne snage za proizvodnju električne energije sukladno Zakonu o vodama, čemu prethodi odluka Vlade Republike Hrvatske o dodjeli predmetne koncesije sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

Nositelj obveze: Investitor i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Predvidivi rok: zadnji kvartal 2026. godine – nakon izgradnje Projekta, a prije ishođenja uporabne dozvole.

Svi upravni i drugi postupci navedeni u predmetnom hodogramu aktivnosti kao i možebitni postupci koji nisu navedeni, a koje će biti potrebno provesti u svrhu pripreme i realizacije Projekta, provest će se sukladno propisima Republike Hrvatske.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/277

Urbroj: 50301-05/05-21-2

Zagreb, 29. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.