Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o oružju i napravama pravnih osoba, obrtnika i udruga

NN 86/2021 (30.7.2021.), Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o oružju i napravama pravnih osoba, obrtnika i udruga

Ministarstvo unutarnjih poslova

1592

Na temelju članka 82. stavka 9. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, br. 70/17 i 141/20), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA O ORUŽJU I NAPRAVAMA PRAVNIH OSOBA, OBRTNIKA I UDRUGA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, izgled i način vođenja upisnika o oružju iz kategorija A, B i C i napravama, koje su dužne voditi pravne osobe, obrtnici i udruge čija je djelatnost vezana za proizvodnju i/ili promet oružja i/ili naprava ili ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja ili popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja ili sakupljanje starog oružja ili uporabu oružja ili uništavanje oružja ili prodaju na malo oružja i streljiva.

Članak 2.

Pravne osobe i obrti koji imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje proizvodnje oružja dužni su na propisanom obrascu iz Priloga I. ovog Pravilnika voditi upisnik o proizvedenom oružju (Obrazac 1.), upisnik o prodanom oružju (Obrazac 2.), upisnik o proizvedenim napravama (Obrazac 3.) i upisnik o prodanim napravama (Obrazac 4.).

Članak 3.

Pravne osobe i obrti koji imaju odobrenje Ministarstva za obavljanje prometa oružja dužni su na propisanom obrascu iz Priloga II. ovog Pravilnika voditi upisnik o nabavljenom oružju (Obrazac 1.) i upisnik o prodanom oružju (Obrazac 2.).

Članak 4.

Pravne osobe i obrti koji imaju odobrenje Ministarstva za obavljanje ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja dužni su na propisanom obrascu iz Priloga III. ovog Pravilnika voditi upisnik o ispitanom i obilježenom vatrenom oružju (Obrazac 1.).

Članak 5.

Pravne osobe i obrti koji imaju odobrenje Ministarstva za obavljanje popravljanja, prepravljanja i onesposobljavanja oružja dužni su na propisanom obrascu iz Priloga IV. ovog Pravilnika voditi upisnik o popravljenom i prepravljenom oružju (Obrazac 1.), upisnik o onesposobljenom oružju (Obrazac 2.) i upisnik o uništenju zamijenjenog dijela vatrenog oružja (Obrazac 3.).

Članak 6.

Pravne osobe i obrti koji imaju odobrenje Ministarstva za sakupljanje starog oružja dužni su na propisanom obrascu iz Priloga V. ovog Pravilnika voditi upisnik o sakupljenom starom oružju (Obrazac 1.).

Članak 7.

Pravne osobe, obrti i udruge koje imaju odobrenje Ministarstva za nabavu vatrenog oružja radi obavljanje djelatnosti za čije je obavljanje predviđena uporaba odnosno posjedovanje vatrenog oružja dužne su na propisanom obrascu iz Priloga VI. ovog Pravilnika voditi upisnik o nabavljenom (Obrazac 1.), oduzetom (Obrazac 2.), prodanom (Obrazac 3.), predanom (Obrazac 4.) ili posuđenom oružju (Obrazac 5.).

Članak 8.

Pravne osobe, obrti i udruge koje imaju odobrenje Ministarstva za osnivanje civilnog strelišta dužne su na propisanom obrascu iz Priloga VII. ovog Pravilnika voditi upisnik o unosu i iznosu oružja i streljiva (Obrazac 1.) te unosu i iznosu komponenti streljiva na područje i sa područja civilnog strelišta (Obrazac 2.) i upisnik o oružju i streljivu koje se čuva na civilnom strelištu (Obrazac 3.).

Članak 9.

Pravne osobe i obrti koji imaju odobrenje Ministarstva za prodavaonicu oružja i streljiva dužni su na propisanom obrascu iz Priloga VIII. ovog Pravilnika voditi upisnik o oružju i bitnim dijelovima oružja prodanim u maloprodaji (Obrazac 1.), upisnik o napravama prodanim u maloprodaji (Obrazac 2.) i upisnik o streljivu i komponentama streljiva (Obrazac 3.).

Članak 10.

(1) Upisnici propisani ovim Pravilnikom vode se u upisnim knjigama ili elektronski.

(2) Upisnici iz stavka 1. ovog članka koji se vode u upisnim knjigama moraju biti ukoričeni u tvrdom povezu s numerički označenim stranicama, a upis se obavlja tintom ili kemijskom olovkom.

(3) U slučaju pogrešnog upisa u upisnoj knjizi ispravak se obavlja precrtavanjem pogrešno upisane riječi, tako da podaci ostanu čitljivi, a novi upis unosi se iznad precrtanih podataka što svojim potpisom ovjerava odgovorna osoba.

(4) Pravne osobe, obrti i udruge koji upisnike iz stavka 1. ovog članka vode elektronički dužni su ih na kraju kalendarske godine ispisati na papir (liste) i uvezati.

Članak 11.

(1) Upisnici propisani ovim Pravilnikom vode se za svaku kalendarsku godinu zasebno.

(2) Istekom kalendarske godine upisnici se ovjeravaju potpisom odgovorne osobe u pravnoj osobi ili potpisom obrtnika ili potpisom osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

(3) Vođenje upisnika za tekuću godinu započinje na prvoj slobodnoj stranici upisne knjige ili digitalnog zapisa.

Članak 12.

Obrasci propisani ovim Pravilnikom tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (»Narodne novine«, br. 33/08, 155/08, 52/13. i 80/16.).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/169
Urbroj: 511-01-152-21-3
Zagreb, 12. srpnja 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG I.

Obrazac 1.

Upisnik o proizvedenom oružju

Podaci o oružju
Redni brojDatum
proizvodnje
Vrsta i kategorija oružjaMarka i modelKalibarTvornički broj oružjaTvornički broj i
kalibar rezervne cijevi
Broj komadaBroj
odobrenja MUP-a
Napomena
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
          

Obrazac 2.

Upisnik o prodanom oružju vlastite proizvodnje

Redni broj:Datum prodajePodaci o kupcu (naziv, adresa, OIB)Broj
komada
Podaci o oružjuBroj i datum odobrenja za nabavu oružjaNapomena
Vrsta i kategorijaMarka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
          

Obrazac 3.

Upisnik o proizvedenim napravama

Podaci o napravama
Redni brojDatum
proizvodnje
Vrsta i kategorija oružjaMarka i modelKalibarTvornički broj napraveBroj komadaBroj odobrenja MUP-aNapomena
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
         

Obrazac 4.

Upisnik o prodanim napravama vlastite proizvodnje

Redni broj:Datum prodajePodaci o kupcu (naziv, adresa, OIB)Broj komadaPodaci o napravamaNapomena
Vrsta i
kategorija
Marka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
         

PRILOG II.

Obrazac 1.

Upisnik o nabavljenom oružju pri obavljanju prometa

Redni brojDatum nabaveBroj oružnog lista nabavljenog oružjaNaziv i broj isprave na temelju koje je oružje nabavljenoOd koga je oružje nabavljeno (ime, prezime/naziv, adresa, OIB)Podaci o oružjuNapomena
Vrsta i kategorijaMarka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
          

Obrazac 2.

Upisnik o prodanom oružju pri obavljanu prometa

Redni broj:Datum prodajePodaci o kupcu (naziv, adresa, OIB)Podaci o oružjuBroj i datum
odobrenja za promet ili nabavu oružja
Napomena
Vrsta i kategorijaMarka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
         

PRILOG III.

Obrazac 1.

Upisnik o ispitanom i obilježenom vatrenom oružju

Redni brojDatum ispitivanja i obilježavanjaPodaci o
vlasniku oružja
Podaci o
proizvođaču oružja
Vrsta i kategorija
oružja
Marka i modelKalibarTvornički brojTvornički broj i kalibar rezervne cijeviBroj komadaNapomena
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.
           

PRILOG IV.

Obrazac 1.

Upisnik o popravljenom i prepravljenom vatrenom oružju

Redni broj:Datum zaprimanja oružjaPodaci o vlasniku oružja
(ime, prezime/ naziv, adresa OIB)
Naziv i broj isprave o oružjuPodaci o oružjuVrsta popravka/prepravka oružjaDatum preuzimanja oružjaNapomena

Vrsta

i kategorija

Marka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.
           

Obrazac 2.

Upisnik o onesposobljenom vatrenom oružju

Redni broj:Datum zaprimanja oružjaPodaci o vlasniku oružja
(ime, prezime/ naziv, adresa OIB)
Naziv i broj isprave o oružjuPodaci o oružjuOružje
onesposobljeno
Datum preuzimanja oružjaNapomena
Vrsta i kategorijaMarka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.
           

Obrazac 3.

Upisnik o uništenju zamijenjenog dijela vatrenog oružja

Redni broj:Datum zaprimanja oružjaPodaci o vlasniku oružja
(ime, prezime/ naziv, adresa OIB)
Naziv i broj isprave o oružjuPodaci o oružjuNaziv
uništenog dijela oružja
Datum
uništavanja
Napomena
Vrsta i
kategorija
Marka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.
           

PRILOG V.

Obrazac 1.

Upisnik o sakupljenom starom oružju

Redni broj:Vrsta i kategorija oružjaMarka i modeKalibarTvornički brojNabavljeno od (ime, prezime/naziv, adresa)Broj oružanog listaIspravno/
neispravno
1.2.3.4.5.6.7.8.
        

PRILOG VI.

Obrazac 1.

Upisnik o nabavljenom oružju radi obavljanja djelatnosti

Redni brojDatum nabaveBroj oružnog lista nabavljenog oružjaNaziv i broj isprave na temelju koje je oružje nabavljenoOd koga je oružje
nabavljeno (ime, prezime/naziv, adresa, OIB)
Podaci o oružjuNapomena
Vrsta i kategorijaMarka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
          

Obrazac 2.

Upisnik o oduzetom oružju nabavljenom radi obavljanja djelatnosti

Redni brojDatum oduzimanjaBroj oružnog lista oduzetog oružjaRazlog oduzimanja oružjaNaziv tijela koje je oružje oduzelo (MUP, PU / PP)Podaci o oružjuNapomena
Vrsta i kategorijaMarka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
          

Obrazac 3.

Upisnik o prodanom oružju nabavljenom radi obavljanja djelatnosti

Redni broj:Datum prodajePodaci o kupcu (naziv, adresa, OIB)Podaci o oružjuBroj i datum
odobrenja za promet ili nabavu oružja
Napomena
Vrsta i kategorijaMarka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
         

Obrazac 4.

Upisnik o predanom oružju nabavljenom radi obavljanja djelatnosti

Redni broj:Datum predajeNaziv tijela/tvrtke kome je oružje predano (MUP, PU / PP / naziv tvrtke i OIB)Podaci o oružjuBroj oružnog listaNapomena
Vrsta i kategorijaMarka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
         

Obrazac 5.

Upisnik o posuđenom oružju nabavljenom radi obavljanja djelatnosti

Redni broj:Datum i sat posuđivanja i povratka oružjaPodaci o osobi kojoj je oružje posuđeno (ime, prezime, adresa, OIB)Podaci o oružjuBroj oružnog listaNaziv i broj isprave temeljem koje je oružje posuđenoNapomena
Vrsta i kategorijaMarka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
          

PRILOG VII.

Obrazac 1.

Upisnik o unosu/iznosu oružju i streljiva na područje / sa područja civilnog strelišta

Redni broj:Podaci o osobi koja unosi/iznosi oružje i streljivo (ime, prezime, adresa, OIB)Datum i sat
unosa
Datum i sat
iznosa
Podaci o oružjuBroj
oružnog lista
Količina i kalibar streljivaNapomena
Vrsta i kategorijaMarka i modelKalibarTvornički broj
unosiznos
1.2.3.4.5.6.7.8.9.1011.12.
            

Obrazac 2.

Upisnik o unosu/iznosu dijelova streljiva na područje / sa područja civilnog strelišta

Redni broj:Podaci o osobi koja unosi/iznosi dijelove streljiva (ime, prezime, adresa, OIB)

Datum i sat

unosa

Datum i sat

iznosa

Podaci o dijelovima streljivaBroj oružnog listaKalibar oružjaIznesena količina proizvedenog streljivaNapomena
VrstaUnesena
količina
Iznesena količina
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.
           

Obrazac 3.

Upisnik o oružju i streljivu koje se čuva na civilnom strelištu

Redni broj:Podaci o vlasniku (naziv/ime i prezime, adresa, OIB)Podaci o oružjuPodaci o streljivuNapomena
Vrsta i kategorijaMarka i modelKalibarTvornički brojBroj oružnog listaVrstaKalibarKoličina
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.11.
           

PRILOG VIII.

Obrazac 1.

Upisnik o oružju / bitnim dijelovima oružja prodanim u prodaji na malo

Redni broj:Datum prodajePodaci o kupcu (naziv/ime i prezime, adresa, OIB)Podaci o oružjuBroj i datum odobrenja za promet ili nabavu oružjaNapomena
Vrsta i kategorijaMarka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
         

Obrazac 2.

Upisnik o napravama prodanim u prodaji na malo

Redni broj:Datum prodajePodaci o kupcu (naziv/ime i prezime, adresa, OIB)Podaci o napravamaNapomena
Vrsta i kategorijaMarka i modelKalibarTvornički broj
1.2.3.4.5.6.7.8.
        

Obrazac 3.

Upisnik o streljivu i dijelovima streljiva prodanim u prodaji na malo

Redni broj:Datum prodajePodaci o kupcu (naziv/ime i prezime, adresa, OIB)Podaci o streljivu i dijelovima streljivaBroj i datum odobrenja za promet ili broj
oružnog lista
Napomena
VrstaMarkaKalibarBroj lota/broj pakiranjaKoličina
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.