Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«

NN 86/2021 (30.7.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«

Ministarstvo poljoprivrede

1599

Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18 i 144/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.10. »AKVAKULTURA KOJA OSIGURAVA USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« (»Narodne novine«, broj 46/20), u članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iz stavka 3. ovoga članka određuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava za dodjelu potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.«.

U stavku 6. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 3. i 4.«.

Članak 2.

Naziv dijela V. mijenja se i glasi:

»V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I ODLUČIVANJE«.

Članak 3.

U članku 9. stavci 3. do 7. mijenjaju se i glase:

»(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(4) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu na oglasnoj ploči.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave korisniku.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 11. i članak 11. mijenjaju se i glase:

»Odlučivanje o zahtjevu za potporu

Članak 11.

(1) O dodjeli potpore na temelju ovoga Pravilnika odlučuje se rješenjem koje donosi Upravljačko tijelo.

(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za potporu u slučaju:

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nepotpunih Zahtjeva za potporu

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu

– utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika

– sufinanciranja aktivnosti koje su financirane drugim javnim izdacima

– neispunjavanja drugih uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

– nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(3) Rješenjem iz stavka 2. točke a) ovoga članka utvrđuje se:

a) iznos odobrene potpore

b) obveze korisnika na temelju ovoga Pravilnika.

(4) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje zahtjeva za potporu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od ukupnih prihvatljivih troškova i donijeti Rješenje o dodjeli sredstava u kojem će ukupan iznos za koji se dodjeljuje potpora biti umanjen za iznos nepravilnog troška.«.

Članak 5.

Članak 12. briše se.

Članak 6.

U članku 13. stavku 3. riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«, a riječi: »odnosno članka 12. stavka 5. točke a)« brišu se.

U stavku 4. riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«, a riječi: »odnosno članka 12. stavka 5. točke a)« brišu se.

U stavku 6. riječ: »Odluku« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«, a riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«.

U stavku 7. riječ: »Odluku« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«.

U stavku 8. riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«, riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«, a riječi: »odnosno članka 12. stavka 5. točke a)« brišu se.

Stavak 9. briše se.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 9.

Članak 7.

Iza članka 13. dodaju se članci 13.a i 13.b sa naslovima iznad njih koji glase:

»Zahtjev za odustajanje

Članak 13.a

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Rješenja iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Rješenje o obustavi postupka dodjele potpore.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 11. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava.

(4) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odustajanje u okviru mjere II.10. Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«.

Poništenje obveze

Članak 13.b

Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o poništavanju Rješenja o dodjeli sredstava u sljedećim slučajevima:

a) utvrđene nepravilnost za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju nepoduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako je utvrđena nepravilnost ujedno i utvrđena sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom

b) kada korisnik ne poštuje odredbe Pravilnika ili nije ispunio obveze određene Rješenjem o dodjeli sredstava

c) ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu.«.

Članak 8.

Članak 14. briše se.

Članak 9.

Naziv dijela VI. mijenja se i glasi:

»VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA«.

Članak 10.

U članku 16. stavku 2. riječ: »Odluci« zamjenjuje se riječju: »Rješenju«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako je Zahtjev za isplatu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za isplatu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu na oglasnoj ploči.«.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu smatra se datum dostave korisniku.«.

Iza dosadašnjeg stavka 5. koji postaje stavak 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 6. briše se.

Članak 11.

Naslov iznad članka 17. i članak 17. mijenjaju se i glase:

»Odlučivanje o zahtjevu za isplatu

Članak 17.

(1) O dodjeli potpore za isplatu na temelju ovoga Pravilnika odlučuje se rješenjem kojega donosi Upravljačko tijelo.

(2) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o isplati potpore

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(3) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za isplatu

b) nepotpunih Zahtjeva za isplatu odnosno nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu

c) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu ili negativnog nalaza kontrole na terenu, ako je primjenjivo u skladu s člankom 18. stavkom 1. ovoga Pravilnika

d) utvrđene nepravilnosti prije isplate potpore ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju nepoduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku

e) utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku. Upravljačko tijelo će zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom

f) neispunjavanja ostalih uvjeta i/ili obveza propisanih ovim Pravilnikom i/ili Rješenjem o dodjeli sredstava.

(4) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje zahtjeva za isplatu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Rješenje o isplati potpore u kojem će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

(5) Isplate sukladno Rješenjima o isplati potpore vrši Agencija za plaćanja.«.

Članak 12.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Redovnu kontrolu na terenu, ako se za time ukaže potreba prilikom administrativnih provjera dokumentacije, provode djelatnici Upravljačkog tijela prije plaćanja. Ex-post provjere provode se tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.«.

Članak 13.

U članku 19. stavku 1. riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«.

U stavku 2. riječ: »Odluka« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici, riječ: »Odluka« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«.

U stavku 3. točkama a) do c) riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«

U stavku 3. točki c) iza riječi: »predstavlja« dodaju se riječi: »i utvrđenu«.

U stavku 4. riječ: »Odluke« zamjenjuje se riječju: »Rješenja«, a riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«.

U stavku 5. riječ: »Odluci« zamjenjuje se riječju: »Rješenju«.

Članak 14.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da je korisniku izdano Rješenje o povratu sredstava, iznimno od članka 19. stavka 4. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravljačko tijelo u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.«.

Članak 15.

Iza članka 20. dodaje se novi naziv dijela koji glasi:

»VIII.a OTKLANJANJE POGREŠAKA«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 21. briše se.

Članak 17.

Naziv dijela IX. mijenja se i glasi:

»IX. PRAVNI LIJEK«.

Članak 18.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.«.

Članak 19.

U Prilogu II. posljednji odlomak:

»Izračunati iznos potpore za isplatu ne može prijeći iznos od 20% godišnjeg prihoda korisnika ostvarenog u posljednjoj financijskoj godini za koju su dostupni financijsko-računovodstveni izvještaji u skladu sa posebnim propisima. U slučaju kada je izračunati iznos potpore za isplatu viši od 20% godišnjeg prihoda korisnika i/ili iznosa dodijeljene potpore, potpora se isplaćuje do iznosa od 20% godišnjeg prihoda korisnika odnosno do iznosa dodijeljene potpore.«

mijenja se i glasi:

»Izračunati iznos potpore za isplatu ne može prijeći iznos od 20% godišnjeg poslovnog prihoda od djelatnosti akvakulture korisnika ostvarenog u posljednjoj financijskoj godini za koju su dostupni financijsko-računovodstveni izvještaji u skladu s posebnim propisima. U slučaju kada je izračunati iznos potpore za isplatu viši od 20% godišnjeg poslovnog prihoda od djelatnosti akvakulture korisnika i/ili iznosa dodijeljene potpore, potpora se isplaćuje do iznosa od 20% godišnjeg poslovnog prihoda od djelatnosti akvakulture korisnika odnosno do iznosa dodijeljene potpore.«.

Članak 20.

(1) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« (»Narodne novine«, broj 46/20), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

(2) Postupci se smatraju započetim donošenjem akta iz članka 11. stavka 2. odnosno članka 12. stavka 5. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« (»Narodne novine«, broj 46/20).

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 19. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na postupke započete po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« (»Narodne novine«, broj 46/20).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-05/20-04/09

Urbroj: 525-13/0747-21-4

Zagreb, 12. srpnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.