Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za biljne genetske izvore

NN 87/2021 (4.8.2021.), Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za biljne genetske izvore

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1614

Na temelju članka 5. stavka 1. podstavka 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14, 115/18 i 32/20), ministrica poljoprivrede donosi

RJEŠENJE

O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA BILJNE GENETSKE IZVORE

I.

Osniva se Povjerenstvo za biljne genetske izvore (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:

1. Sandra Zokić, prof., Ministarstvo poljoprivrede, predsjednica (Ivica Delić, dipl. ing. agr., Ministarstvo poljoprivrede, zamjenik predsjednice)

2. dr. sc. Dunja Halapija Kazija, Ministarstvo poljoprivrede, tajnica

3. Tomislav Petrović, dipl. ing. agr., Ministarstvo poljoprivrede, član (Željka Cegur, dipl. ing. agr., Ministarstvo poljoprivrede, zamjena člana)

4. prof. dr. sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, član

5. izv. prof. dr. sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, članica

6. prof. dr. sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, član

7. prof. dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, član

8. izv. prof. dr. sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, član

9. izv. prof. dr. sc. Tomislav Vinković, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član

10. dr. sc. Mira Radunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, članica

11. dr. sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, član

12. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: HAPIH), član

13. doc. dr. sc. Ivana Rukavina, HAPIH, Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo, članica

14. dr. sc. Predrag Vujević, HAPIH, Centar za voćarstvo i povrćarstvo, član

15. dr. sc. Tihomir Čupić, Poljoprivredni institut Osijek, član

16. dr. sc. Dean Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, član

17. dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, članica

18. dr. sc. Dijana Horvat, v. pred., Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, članica

19. Marija Marinović Peričević, dipl. ing. agr., Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture, članica

20. izv. prof. dr. sc. Frane Strikić, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, član

21. Ivana Ilijaš, dipl. ing. agr., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, članica

22. dr. sc. Marko Maričević, Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d., član

23. Sunčana Pešak, dipl. ing., Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača, članica

24. Silvija Kolar-Fodor, univ. bacc. oec., Udruga »Biovrt – u skladu s prirodom«, članica.

III.

Zadaća Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je provođenje Nacionalnog programa za očuvanje i održivu uporabu biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu za razdoblje 2021. – 2027. godina (u daljnjem tekstu: Nacionalni program), odobravanje godišnjih aktivnosti rada institucija i radnih skupina, praćenje provedbe aktivnosti iz godišnjih planova rada, dostava usvojenih godišnjih planova aktivnosti institucija Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), usvajanje godišnjih izvješća radnih skupina i institucija, usvajanje prijedloga financijske potpore institucijama iz Državnog proračuna Republike Hrvatske imenovanje voditelja i zamjenika voditelja radnih skupina, potvrđivanje članova radnih skupina, povezivanje i usklađivanje rada svih sudionika Nacionalnog programa i provođenje nadzora rada radnih skupina uključujući i njihove kolekcije koje čuvaju.

IV.

Stupanjem na snagu ovoga rješenja prestaje važiti rješenje: klasa: 080-01/18-01/23, urbroj: 525-07/0200-21-115 od 10. ožujka 2021. godine.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/21-01/49
Urbroj: 525-7/1272-21-18
Zagreb, 15. srpnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.