Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

NN 87/2021 (4.8.2021.), Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

LNG HRVATSKA d.o.o.

1620

Na temelju članka 93. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« br. 18/18 i 23/20) i Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 310-44/21-02/73, urbroj: 371-06-21-11 od 30. srpnja 2021., operator terminala za ukapljeni prirodni plin, LNG Hrvatska d.o.o., 30. srpnja 2021. godine donosi

PRAVILA

KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravila

Članak 1.

(1) Ovim Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (dalje u tekstu: Pravila) posebno se uređuje opis terminala za ukapljeni prirodni plin (dalje u tekstu: terminal za UPP), razvoj, građenje i održavanje terminala za UPP, upravljanje terminalom za UPP, ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja terminala za UPP, rezervacija i korištenje kapaciteta terminala za UPP, mjerna pravila i pravila raspodjele, objava podataka i razmjena informacija, naknada štete i pravila prodaje UPP-a ili prirodnog plina korisnika terminala za UPP u otvorenom postupku.

(2) Sastavni dio ovih Pravila su Prilog I. Opći uvjeti korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (dalje u tekstu: Opći uvjeti).

(3) Ova pravila su izrađena i primjenjuju se prema općim načelima transparentnosti, nediskriminacije korisnika terminala za UPP, sigurnosti terminala za UPP i njegovoj pouzdanosti, kao i tehničkoj i ekonomskoj učinkovitosti rada terminala za UPP.

(4) Ova Pravila dužan je primjenjivati operator terminala za UPP, korisnik terminala za UPP kao i ostali energetski subjekti, odnosno sudionici na tržištu plina koji namjeravaju postati korisnici terminala za UPP.

Definicije pojmova

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovim Pravilima imaju značenja utvrđena propisima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovog članka pojedini pojmovi u ovim Pravilima imaju sljedeća značenja:

1. Banka prihvatljiva operatoru terminala za UPP – banka koja ima rejting najmanje BBB od Standard&Poor’s ili najmanje BBB od Fitch ili najmanje Baa2 od Moody’s FC LT u trenutku podnošenja zahtjeva ili druga banka koju operator terminala za UPP po vlastitoj ocjeni utvrdi prihvatljivom.

2. Brod za prijevoz UPP-a – brod koji doprema i/ili otprema ukapljeni prirodni plin na odnosno iz terminala za UPP.

3. CIMIS – Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (engl. Croatian Integrated Maritime Information System) kojim se osigurava elektroničko poslovanje u prihvatu i otpremi brodova između korisnika sustava u Republici Hrvatskoj i razmjena podataka sa SafeSeaNet sustavom, a kojim se evidentiraju i administriraju dolasci i odlasci brodova u luku.

4. Dnevna nominacija – najava dnevne količine prirodnog plina koju korisnik terminala za UPP namjerava predati u točki isporuke u narednom plinskom danu.

5. Dobavljač UPP-a – pravna osoba koja dobavlja UPP korisnicima terminala za UPP, a koja može biti i korisnik terminala za UPP.

6. Dopušteno vrijeme stajanja – dozvoljeno vrijeme unutar kojeg je brod za prijevoz UPP-a na pristanu plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a odnosno kamion za prijevoz UPP-a spojen s plutajućom jedinicom za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a sukladno ovim Pravilima.

7. Dostupna količina UPP-a za posudbu – količina UPP-a, uključujući UPP korišten za tehnološke potrebe, koji se automatski raspodjeljuje za posudbu od strane ustupitelja UPP-a preuzimatelju UPP-a u skladu s odobrenim rasporedom usluga korisnika terminala za UPP i ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

8. Dozvoljeni gubitak plina – znači gubitak UPP-a u terminalu za UPP koji može iznositi maksimalno 2% od ukupno zaprimljenih količina UPP-a na terminalu za UPP u skladu s Politikom raspodjele prirodnog plina.

9. Dozvoljeno mjerno odstupanje – maksimalno dozvoljeno odstupanje na mjernim mjestima, količine UPP-a i uplinjenog UPP-a, izražen u kWh, a koji maksimalno može iznositi 1% mjerenih količina.

10. Fizičko skladištenje – skladištenje UPP-a u terminalu za UPP, počevši od završetka pretovara tereta određenog korisnika terminala za UPP u terminal za UPP, uključujući gubitke prirodnog plina, do potpunog povlačenja tereta iz terminala za UPP, sukladno ovim Pravilima.

11. Godišnji postupak ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a – postupak dugoročnog ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a za naredne plinske godine u trajanju od najmanje 1 do najviše 15 plinskih godina, a koji se provodi u skladu s ovim Pravilima.

12. Izvještaj o kvaliteti i količini UPP-a pretovarenog u terminal za UPP – dokument koji potvrđuje količinu UPP-a pretovarenu s broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP, izračunat u skladu s postupkom i uvjetima propisanim u ovim Pravilima.

13. Izvještaj o teretu – certifikati kvalitete i količine tereta izdani od strane nadležne osobe u luci ukrcaja tereta na brod za prijevoz UPP-a.

14. Kamion za prijevoz UPP-a – cestovno vozilo za prijevoz UPP-a koje ispunjava sve tehničke i zakonske pretpostavke za ponovni pretovar i prijevoz UPP-a.

15. Kapacitet uplinjavanja UPP-a – količina UPP-a, izražena u kWh, koju korisnik terminala za UPP ima pravo upliniti korištenjem usluge prihvata i otpreme UPP-a tijekom određenog vremenskog perioda, a sukladno odobrenom rasporedu usluga.

16. Kontrola – u odnosu na bilo koju osobu, sposobnost da (izravno ili neizravno) upravlja poslovima takve osobe i/ili kontrolira sastav njene uprave ili ekvivalentnog tijela, uključujući putem:

a) vlasništva ili kontrole (izravno ili neizravno) pedeset posto (50%) ili više udjela u kapitalu s pravom glasa te osobe ili

b) sposobnost da upravlja s barem pedeset posto (50%) ili više glasova iskoristivih na skupštini takve osobe o svim ili u bitnom svim pitanjima ili

c) pravo da imenuje ili opozove direktore odnosne osobe koji drže većinsko pravo glasa na sjednicama uprave (ili ekvivalentnog tijela) takve osobe o svim, ili u bitnom svim, pitanjima,

te će se »kontroliran« tumačiti na odgovarajući način.

17. Korisnik terminala za UPP – trgovac plinom ili opskrbljivač plinom koji može biti zastupan od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe temeljem pravnog posla, punomoći ili zakona, a koji je sklopio ugovor o korištenju terminala za UPP i ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP s operatorom terminala za UPP.

18. Kratkoročni kapacitet – preostali slobodni kapacitet koji se nudi za ugovaranje nakon odobrenja godišnjeg rasporeda usluga, a moguće ga je koristiti najranije nakon 1. listopada tekuće plinske godine.

19. Lučke pristojbe – lučke pristojbe, davanja, troškovi peljarenja, troškovi tegljenja i svi drugi troškovi vezani s brodom za prijevoz UPP-a ili njegovim teretom, a koji pristaje na terminal za UPP.

20. Luka – luka posebne namjene – Industrijska luka Terminal za UPP, Omišalj – Njivice

21. Minimalna operativna razina UPP-a – minimalna količina UPP-a, izražena u m3, koja mora biti konstantno prisutna u teretnim spremnicima plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, prisutnost koje kontrolira operator terminala za UPP.

22. Nadzornik – neovisni stručnjak angažiran od strane korisnika terminala za UPP i/ili dobavljača UPP-a koji se ukrcava na plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a kako bi nezavisno provjerio i potvrdio da su svi uređaji i oprema za mjerenje i analizu plina certificirani i umjereni, te provjerio i potvrdio kvalitetu i količinu pretovarenog tereta.

23. Narudžba pretovara UPP-a – zahtjev korisnika terminala za UPP prema operatoru terminala za UPP da se određena količina tereta pretovari u terminal za UPP.

24. Nedozvoljeni gubitak plina – znači gubitak UPP-a u terminalu za UPP, u iznosu većem od 2% od ukupno zaprimljenih količina UPP-a na terminalu za UPP, izračunat u skladu s Politikom raspodjele prirodnog plina.

25. Neiskorišteni kapacitet – kapacitet uplinjavanja UPP-a raspodijeljen korisniku terminala za UPP, a kojeg korisnik terminala za UPP ne namjerava koristiti i/ili ne koristi sukladno odobrenom rasporedu usluga.

26. Nepovoljni vremenski i/ili meteorološko-maritimni uvjeti – uvjeti koji prema Pravilniku o redu u luci posebne namjene – Industrijskoj luci Terminal za UPP, Omišalj – Njivice ili prema naredbi odgovorne osobe luke ili prema naredbi nadležne lučke kapetanije odgađaju ili sprječavaju brod za prijevoz UPP-a da pristane na lokaciji terminala za UPP ili temeljem kojih zapovjednik broda za prijevoz UPP-a procijeni da nije sigurno pristati s brodom za prijevoz UPP-a na lokaciju terminala za UPP ili temeljem kojih zapovjednik plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a procjeni da nije sigurno pristati s brodom za prijevoz UPP-a na lokaciju terminala za UPP.

27. Nestandardni UPP – UPP koji ne odgovara standardima kvalitete prema specifikaciji kvalitete UPP-a sukladno ovim Pravilima.

28. Obeštećena strana korisnika terminala za UPP – korisnik terminala za UPP i sve njegove povezane osobe, ugovoreni izvođači radova, podizvođači, zaposlenici i ovlašteni predstavnici ukoliko su takve povezane osobe, ugovoreni izvođači radova, podizvođači, zaposlenici i ovlašteni predstavnici uključeni u poslovne odnose s operatorom terminala za UPP.

29. Obeštećena strana operatora terminala za UPP – operator terminala za UPP i sve njegove povezane osobe, ugovoreni izvođači radova, podizvođači, zaposlenici i ovlašteni predstavnici, ukoliko su takve povezane osobe, ugovoreni izvođači radova, podizvođači, zaposlenici i ovlašteni predstavnici uključeni u poslovne odnose s operatorom terminala za UPP.

30. Odobreni godišnji raspored usluga – obvezni godišnji raspored usluga u kojem je za svakog korisnika terminala za UPP naznačena projekcija kapaciteta uplinjavanja UPP-a te vremena dolazaka brodova za prijevoz UPP-a s naznačenim količinama tereta u narednoj plinskoj godini.

31. Odobreni mjesečni raspored usluga – obvezni mjesečni raspored usluga u kojem je za svakog korisnika terminala za UPP naznačen kapacitet uplinjavanja UPP-a i kapacitet ponovnog pretovara te vremena dolazaka brodova za prijevoz UPP-a odnosno kamiona za prijevoz UPP-a s naznačenim količinama tereta u naznačenom mjesecu.

32. Održavanje terminala za UPP – redovni i izvanredni radovi održavanja, uključujući radove vezane uz suhi pristan, potrebni za siguran i pouzdan rad terminala za UPP tijekom kojih su obustavljene usluge operatora terminala za UPP ili je njihova dostupnost ograničena.

33. Opći uvjeti – uvjeti koji se primjenjuju na pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a i bilo koje nestandardne usluge operatora terminala za UPP, a koji su sastavni dio ovih Pravila kao Prilog I.

34. Operator plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a – pravna osoba koja sukladno ugovoru o upravljanju i održavanju terminala za UPP sklopljenim s operatorom terminala za UPP obavlja djelatnost upravljanja i nadziranja rada te je odgovorna za održavanje plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

35. Operator terminala za UPP – LNG Hrvatska d.o.o. kao vlasnik terminala za UPP ili njegovi pravni slijednici, a kako je uređeno propisom kojim se uređuje tržište plina.

36. Otparak – plin nastao isplinjavanjem UPP-a u teretnim spremnicima plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

37. Otprema plina – isporuka prirodnog plina do točke isporuke.

38. Peljarska stanica – mjesto ukrcaja peljara, odnosno mjesto s kojeg se koordinira peljarenje broda za prijevoz UPP-a do terminala za UPP, i to:

– stanica za obalno peljarenje, i

– stanica za lučko peljarenje.

39. Plinski dan – razdoblje od 24 sata koje počinje u 06:00 sati dana D i traje do 6:00 sati dana D+1.

40. Plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a – plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a s mogućnošću ponovnog pretovara UPP-a, a kojom upravlja operator plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

41. Podnositelj zahtjeva – opskrbljivač plinom, trgovac plinom ili postojeći korisnik terminala za UPP koji je podnio zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja.

42. Politika raspodjele prirodnog plina – pravila kojima se utvrđuju načela računanja prirodnog plina dostupnog na terminalu za UPP, a koje donosi operator terminala za UPP te objavljuje na svojim internetskim stranicama.

43. Ponovni pretovar – pretovar UPP-a sa plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a ili brod za prijevoz UPP-a.

44. Povezana osoba – u odnosu na bilo koju pravnu osobu, bilo koja osoba koja kontrolira, je kontrolirana od, ili je pod zajedničkom kontrolom s navedenom pravnom osobom.

45. Pomorski agent – je pravna ili fizička osoba koja je upisana u Upisnik pomorskih agenata u skladu s odredbama Pomorskog zakonika i odgovarajućih podzakonskih propisa, a koja je ovlaštena da u ime i za račun nalogodavca, obavlja pomorske agencijske poslove vezane uz dolazak, boravak i odlazak broda za prijevoz UPP-a u luci, uključujući potrebno administriranje brodom za prijevoz UPP-a i njegovim teretom te razmjenu podataka, dokumenata i isprava.

46. Postupak ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a – postupak ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a na dugogodišnji vremenski period, a koji je proveden prije izgradnje terminala za UPP.

47. Potvrda o spremnosti – potvrda koju izdaje zapovjednik broda za prijevoz UPP-a o spremnosti broda za prijevoz UPP-a za pretovar sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP.

48. Potvrđeni povratni pretovar – potvrda operatora terminala za UPP kojom se korisniku terminala za UPP odobrava njegov zahtjev za pretovar određenih količina UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a na brod za prijevoz UPP-a odnosno kamion za prijevoz UPP-a.

49. Povratna količina UPP-a – količina UPP-a koju je preuzimatelj UPP-a dužan vratiti ustupitelju UPP-a, a koja odgovara pozajmljenoj količini UPP-a.

50. Pozajmljena količina UPP-a – UPP ustupitelja UPP-a, uključujući gubitak plina, koji se pozajmljuje preuzimatelju UPP-a.

51. Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima u luci – je Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod ili vozilo može ući u lučko područje luke posebne namjene – Industrijsku luku Terminal za UPP, Omišalj – Njivice i mjesta na kojima će se rukovati takvim tvarima, a koji donosi operator terminala za UPP te objavljuje na svojim internetskim stranicama.

52. Pravilnik o redu u luci – je Pravilnik o redu u luci posebne namjene – Industrijskoj luci Terminal za UPP, Omišalj – Njivice kojim se propisuju uvjeti i način održavanja reda u luci posebne namjene – Industrijskoj luci Terminal za UPP, Omišalj – Njivice a koji donosi operator terminala za UPP te objavljuje na svojim internetskim stranicama.

53. Predviđeno vrijeme dolaska – predviđeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a do terminala za UPP.

54. Pretovar UPP-a – pretovar tereta s broda za prijevoz UPP-a u plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

55. Preuzimatelj UPP-a – korisnik terminala za UPP koji pozajmljuje UPP od drugog korisnika terminala za UPP koji je ujedno ustupitelj UPP-a.

56. Radni dan – svaki kalendarski dan u godini osim subote i nedjelje te dana koji su kao neradni dani u Republici Hrvatskoj određeni pozitivnim propisima.

57. Radni dan terminala – svaki kalendarski dan u godini osim perioda redovnog i/ili izvanrednog održavanja terminala za UPP.

58. Raspored usluga – odobreni godišnji raspored usluga i/ili odobreni mjesečni raspored usluga za korisnika terminala za UPP, na temelju kojeg operator terminala za UPP pruža usluge tijekom određenog vremenskog razdoblja, a sukladno odredbama ovih Pravila i tehničkih uvjeta terminala za UPP.

59. Savjestan korisnik terminala za UPP – osoba koja postupa u dobroj vjeri s namjerom da ispuni svoje ugovorne obveze temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP i ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP, te koja u tom smislu prilikom svog poslovanja, postupa s takvim stupnjem vještine, dužne pažnje, savjesnosti i predviđanja, koji bi se razumno i uobičajeno očekivao od stručnog i iskusnog korisnika terminala za UPP koji udovoljava svim uvjetima određenim primjenjivim propisima i koji se bavi istim tipom djelatnosti pod istim ili sličnim okolnostima.

60. Savjestan operator terminala za UPP – osoba koja postupa u dobroj vjeri s namjerom da ispuni svoje ugovorne obveze temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP i koja u tom smislu prilikom svog poslovanja, postupa s takvim stupnjem vještine, dužne pažnje, savjesnosti i predviđanja, koji bi se razumno i uobičajeno očekivao od stručnog i iskusnog operatora terminala za UPP koji udovoljava svim uvjetima određenim primjenjivim propisima i koji se bavi istim tipom djelatnosti pod istim ili sličnim okolnostima.

61. Sekundarno tržište – tržište raspodijeljenih kapaciteta uplinjavanja UPP-a i količina UPP-a u terminalu za UPP, na kojem korisnici terminala za UPP mogu prenijeti ugovoreni kapacitet uplinjavanja UPP-a, pravo korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a i/ili UPP na drugog postojećeg korisnika terminala za UPP ili drugog stjecatelja koji ispunjava uvjete sukladno ovim Pravilima.

62. Sigurnosni kontrolni list – dokument u kojem je evidentiran postupak provjere svih propisanih preduvjeta za početak pretovara UPP-a, a kojeg po završetku postupka potpisuju odgovorne osobe broda za prijevoz UPP-a, luke i terminala za UPP.

63. Slobodni kapacitet – kapacitet uplinjavanja UPP-a koji nije raspodijeljen i koji je dostupan sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP i odluci operatora terminala za UPP o maksimalnoj godišnjoj zakupljenosti kapaciteta terminala.

64. Specifikacija kvalitete UPP-a – specifikacija kvalitete UPP-a koji može biti pretovaren na terminal za UPP i/ili uskladišten u spremnicima terminala za UPP sukladno ovim Pravilima, Tehničkim karakteristikama terminala i Tehničkim uvjetima terminala.

65. Standardna količina tereta – količina UPP-a između 65.000 m3 i 140.000 m3 sukladno ovim Pravilima.

66. Stopa uplinjavanja UPP-a – količina UPP-a koja se može upliniti u terminalu za UPP unutar jednog plinskog dana, veća od minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a i manja od maksimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a, sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP.

67. Stvarno vrijeme stajanja – točno vrijeme koje brod za prijevoz UPP-a stvarno potroši na pristajanje, pretovar i odlazak s terminala za UPP.

68. Šteta – skupno; sva potraživanja, odgovornosti, obveze, gubici, nedostaci, kazne, akcije, tužbe, vanjski i drugi troškovi i nadoknade bilo koje vrste, isključujući gubitak dobiti.

69. Tarifa – tarifa za prihvat i otpremu UPP-a sukladno metodologiji kojom se utvrđuju iznosi tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a.

70. Tehničke karakteristike terminala za UPP – tehničke i operativne specifikacije terminala za UPP koje su objavljene na mrežnim stranicama operatora terminala za UPP

71. Tehnički kapacitet terminala za UPP – maksimalni kapacitet uplinjavanja UPP-a kojeg operator terminala za UPP s obzirom na tehničke karakteristike terminala za UPP, tehničke mogućnosti transportnog sustava i ostale faktore može ugovoriti s korisnicima terminala za UPP temeljem usluge prihvata i otpreme UPP-a.

72. Tehnički uvjeti terminala za UPP – detaljni opisi tehničkih odredbi i uvjeta koji se primjenjuju na korisnika terminala za UPP i brodove za prijevoz UPP-a, a koji se odnose na odobrenje brodova za prijevoz UPP-a, njihov dolazak, pristajanje, privez/odvez, postupke pretovara te ostale uvjete korištenja terminala za UPP, a koje donosi operator terminala za UPP i dostavlja korisnicima terminala za UPP.

73. Tehnički uvjeti terminala za UPP za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a – detaljni opisi tehničkih odredbi i uvjeta koji se primjenjuju na korisnika terminala za UPP i kamione za prijevoz UPP-a, a koji se odnose na odobrenje kamiona za prijevoz UPP-a, njihov dolazak, spajanje na terminal za UPP, postupke pretovara odnosno ponovnog pretovara te ostale uvjete korištenja terminala za UPP, a koje donosi operator terminala za UPP i dostavlja korisnicima terminala za UPP.

74. Teret – količina UPP-a koja će biti pretovarena s broda za prijevoz UPP-a u plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a odnosno koja će biti ponovno pretovarena s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u brod za prijevoz UPP-a odnosno kamion za prijevoz UPP-a.

75. Termin – vremensko razdoblje između dolaska dvaju brodova za prijevoz UPP-a.

76. TMS – informacijski sustav kojim upravlja operator terminala za UPP (engl. Terminal management system), putem kojeg operator terminala za UPP i korisnici terminala za UPP mogu razmjenjivati podatke koji se odnose na raspored usluga, nominacije, operativne upute o pruženim uslugama, ostatku UPP-a, pozajmljene i povratne količine UPP-a, kvaliteti plina, kao i druge bitne informacije.

77. Točka isporuke – točka na kojoj se priključni plinovod terminala za UPP povezuje s transportnim sustavom i/ili točka ponovnog pretovara.

78. Točka ponovnog pretovara – točka u kojoj se izlazni prirubnici na cijevima za istovar UPP-a plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a povezuju s ulaznim prirubnicima na cijevima za utovar UPP-a broda za prijevoz UPP-a odnosno kamiona za prijevoz UPP-a.

79. Točka pretovara – točka u kojoj se izlazni prirubnici na cijevima za istovar UPP-a broda za prijevoz UPP-a povezuju s ulaznim prirubnicima na cijevima za utovar UPP-a plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

80. Ugovaranje kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a – postupak u kojem se unutar jedne plinske godine raspodjeljuje kratkoročni kapacitet uplinjavanja UPP-a u trajanju od najmanje jednog mjeseca pa najviše do isteka plinske godine i ugovara usluga prihvata i otpreme UPP-a u slučaju kada ima slobodnih termina i slobodnih kapaciteta unutar te plinske godine, a koji se provodi nakon završenog godišnjeg postupka ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a u skladu s ovim Pravilima.

81. Ugovor o korištenju terminala za UPP – ugovor sklopljen između operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

82. Ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP – ugovor sklopljen između operatora terminala za UPP i svih korisnika terminala za UPP koji uređuje prava i obveze u odnosu na zajedničko korištenje terminala za UPP.

83. Ukupni gubitak plina – količina UPP-a, izražena u kWh, koja uključuje dozvoljeni gubitak plina i nedozvoljeni gubitak plina, izračunata u skladu s Politikom raspodjele prirodnog plina.

84. Uplinjavanje UPP-a – proces uplinjavanja UPP-a u terminalu za UPP tijekom kojeg se UPP pretvara iz tekućeg u plinovito stanje.

85. Usluga prihvata i otpreme UPP-a – usluga koju pruža operator terminala za UPP, a kojom se korisniku terminala za UPP omogućuje korištenje terminala za UPP sukladno ovim Pravilima.

86. Usluge – usluga prihvata i otpreme UPP-a i nestandardne usluge sukladno ovim Pravilima.

87. Ustupitelj UPP-a – korisnik terminala za UPP koji je vlasnik UPP-a kojeg pozajmljuje drugom korisniku terminala za UPP koji je ujedno preuzimatelj UPP-a.

88. Valjano odobren teret – odobreni teret koji udovoljava specifikaciji kvalitete UPP-a i čiji istovar s broda za prijevoz UPP-a na plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a ne može biti veći od najveće dopuštene granice sigurnog utovara, umanjeno za količinu UPP-a u teretnim spremnicima u trenutku pretovara te uvećano za UPP uplinjen tijekom obavljanja pretovara UPP-a s broda za prijevoz UPP-a na plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

89. Virtualno skladište – virtualni/računalni podaci o skladištenju i zajedničkom korištenju terminala za UPP, počevši od završetka pretovara UPP-a određenog korisnika terminala za UPP u terminal za UPP pa sve do potpunog povlačenja UPP-a iz terminala za UPP, uključujući razmjerne gubitke plina korisnika terminala za UPP.

90. Vlastita potrošnja – sveukupna unutarnja potrošnja UPP-a i/ili prirodnog plina od strane plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, koja uključuje UPP koji se troši kao gorivo i otparak.

91. Vrijeme dolaska – vremensko razdoblje dodijeljeno brodu za prijevoz UPP-a da stigne na terminal za UPP.

92. Zagušenje kapaciteta uplinjavanja UPP-a – stanje kada je potražnja za kapacitetom uplinjavanja UPP-a veća od tehničkog kapaciteta terminala za UPP ili slobodnog kapaciteta.

93. Zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a – zahtjev kojeg podnosi novi i/ili postojeći korisnik terminala za UPP, operatoru terminala za UPP radi ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a te raspodjele slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

94. Zajednički korisnik terminala za UPP – korisnik terminala za UPP koji je potpisao ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP te je vlasnik dostavljenog UPP-a kojeg pozajmljuje drugim korisnicima terminala za UPP ili pozajmljuje UPP od drugih korisnika terminala za UPP.

95. Zajednički raspored korištenja terminala za UPP – objedinjeni raspored korištenja usluga terminala za UPP kojeg izrađuje operator terminala za UPP.

96. Zajedničko korištenje terminala za UPP – istovremeno korištenje usluge prihvata i otpreme UPP-a od strane više korisnika terminala za UPP sukladno ovim Pravilima.

II. OPIS TERMINALA ZA UPP

Članak 3.

Terminal za UPP obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. spremnike za skladištenje UPP-a, jedinice za uplinjavanje, fleksibilna istakačka crijeva za utovar/istovar i drugu opremu na plutajućoj jedinici za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a,

2. pristan, koji se sastoji od pristaništa i privezišta, visokotlačne prekrcajne ruke i visokotlačne plinske platforme,

3. priključne plinske instalacije i ostale plinske infrastrukture locirane unutar granica terminala za UPP, uključujući i prihvatno/odašiljačko čistačku stanicu i

4. druge naprave, dijelove, instrumente, dodatke, opremu, infrastrukturu i objekte koji služe u svrhu rada, upravljanja i održavanja terminala za UPP.

Članak 4.

(1) Operator terminala za UPP je odgovoran za projektiranje, izgradnju, redovan rad, upravljanje, razvoj i održavanje terminala za UPP u skladu s propisima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti, tržište plina i ovim Pravilima.

(2) Operator terminala za UPP obavlja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka kako bi osigurao redovan rad terminala za UPP pri najvećoj mogućoj razini sigurnosti, pouzdanosti, raspoloživosti i učinkovitosti za korisnike terminala za UPP.

(3) Operator terminala za UPP donosi i objavljuje na svojoj internetskoj stranici tehničke karakteristike terminala za UPP.

(4) Operator terminala za UPP donosi tehničke uvjete terminala za UPP, koji se dostavljaju korisnicima terminala za UPP.

(5) Korisnici terminala za UPP dužni su se pridržavati tehničkih uvjeta terminala za UPP iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Ukoliko se za vrijeme trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP tehnički uvjeti terminala za UPP iz stavka 4. ovoga članka značajno izmijene na način da utječu na sigurnost i komercijalni položaj korisnika terminala za UPP tako da bi ispunjenje obveza korisniku terminala za UPP postalo pretjerano otežano ili bi mu nanijelo pretjerano veliki gubitak, korisnik terminala za UPP ima pravo postupiti sukladno Prilogu I. ovih Pravila.

III. RAD, ODRŽAVANJE, RAZVOJ I POVEZANOST TERMINALA ZA UPP S TRANSPORTNIM SUSTAVOM

Rad, održavanje i razvoj terminala za UPP

Članak 5.

(1) Operator terminala za UPP je odgovoran za izgradnju, rad, održavanje i razvoj terminala za UPP.

(2) Razvoj terminala za UPP provodi se prema planu razvoja terminala za UPP kojeg donosi operator terminala za UPP sukladno propisu kojim se uređuje tržište plina.

Povezanost s transportnim sustavom

Članak 6.

(1) Terminal za UPP povezan je na transportni sustav Republike Hrvatske, sukladno propisima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina.

(2) Operator terminala za UPP i operator transportnog sustava dužni su sukladno mrežnim pravilima transportnog sustava sklopiti ugovor kojim uređuju međusobna prava i obveze u odnosu na povezane plinske sustave, uključujući usklađenost prilikom raspodjele kapaciteta uplinjavanja terminala za UPP i kapaciteta transportnog sustava na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav.

(3) Operator terminala za UPP dužan je osigurati pravodobnu razmjenu podataka i informacija s operatorom transportnog sustava, sukladno pravilima o razmjeni podataka propisanih mrežnim pravilima transportnog sustava koja se donose na temelju propisa kojima se uređuje tržište plina.

IV. USLUGE OPERATORA TERMINALA ZA UPP

Članak 7.

(1) Operator terminala za UPP pruža korisnicima terminala za UPP uslugu prihvata i otpreme UPP-a i nestandardne usluge.

(2) Pružanje usluga može se ograničiti iznimno u slučajevima propisanim ovim Pravilima, uključujući ali ne ograničeno na slučajeve održavanja terminala za UPP, nepovoljne vremenske i/ili meteorološko-maritimne uvjete i druge razloge propisane u članku 71. ovih Pravila.

(3) Kako bi operator terminala za UPP istovremeno i pod jednakim uvjetima osigurao pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a svim korisnicima terminala za UPP, korisnici terminala za UPP, nakon sklapanja pojedinačnih ugovora o korištenju terminala s Operatorom, dužni su sklopiti ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(4) Ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP dužan je potpisati operator terminala za UPP sa svim korisnicima terminala za UPP.

(5) U slučaju kada nakon ili u okviru godišnjeg postupka ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a, novi korisnik terminala za UPP ugovori uslugu prihvata i otpreme UPP-a, isti je dužan pristupiti ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP-a sukladno ovim Pravilima.

Usluga prihvata i otpreme UPP-a

Članak 8.

(1) Usluga prihvata i otpreme UPP-a čini cjelinu koja se sastoji od sljedećih povezanih i međusobno zavisnih usluga:

1. prihvaćanja i pristajanja broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP,

2. pretovara UPP-a,

3. fizičkog i virtualnog skladištenja UPP-a,

4. uplinjavanja UPP-a, i

5. otpreme plina do točke isporuke.

(2) Operator terminala za UPP uskratit će uslugu prihvata i otpreme UPP-a ako korisnik terminala za UPP nije osigurao:

1. brod za prijevoz UPP-a koji je u skladu s tehničkim uvjetima terminala za UPP,

2. uspješno ishođenje svih odobrenja i zadovoljenje svih provjera propisanih u ovim Pravilima i tehničkim uvjetima terminala za UPP, a koje se odnose na brod za prijevoz UPP-a i UPP,

3. dostavu tereta unutar vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a navedenog u odobrenom rasporedu usluga,

4. dozvoljenu specifikaciju kvalitete UPP-a sukladno ovim Pravilima,

5. pretovar tereta u skladu s ovim Pravilima,

6. nominaciju kapaciteta uplinjavanja UPP-a i/ili kapaciteta transportnog sustava, i

7. da teret ispunjava sve uvjete propisane u Tehničkim karakteristikama terminala za UPP.

(3) Operator terminala za UPP može uskratiti korisniku terminala za UPP uslugu prihvata i otpreme UPP-a iz drugih razloga propisanih ovim Pravilima, ugovorom o korištenju terminala za UPP i ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

Nestandardne usluge

Članak 9.

(1) Nestandardne usluge koje pruža operator terminala za UPP u skladu s ovim Pravilima uključuju:

1. prijenos kapaciteta uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu – naknada prodavatelja,

2. prijenos kapaciteta uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu – naknada kupca,

3. evidentiranje trgovine UPP-om korisniku terminala za UPP prodavatelju UPP-a,

4. evidentiranje trgovine UPP-om korisniku terminala za UPP kupcu UPP-a,

5. prodaja UPP-a ili prirodnog plina korisnika terminala za UPP u otvorenom postupku sukladno ovim Pravilima,

6. pražnjenje spremnika plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a,

7. ponovni pretovar UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a,

8. ponovni pretovar UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u brod za prijevoz UPP-a,

9. provođenje izvanredne inventure zatražene od korisnika terminala sukladno ovim Pravilima, i

10. zamjena dodijeljenih vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a.

(2) Cjenik nestandardnih usluga operatora terminala za UPP donosi se u skladu s metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga koju donosi Agencija.

(3) Nestandardne usluge iz stavka 1. ovoga članka operator terminala za UPP obračunava temeljem cjenika nestandardnih usluga operatora terminala za UPP.

(4) Operator terminala za UPP objavljuje cjenik nestandardnih usluga na svojoj internetskoj stranici sukladno metodologiji iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Operator terminala za UPP pruža nestandardne usluge uzimajući u obzir prava i obveze koje proizlaze iz ugovora o korištenju terminala za UPP i ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP, vodeći računa da pružanje nestandardne usluge ne utječe na uredno pružanje usluga prihvata i otpreme UPP-a.

V. UGOVARANJE USLUGE PRIHVATA I OTPREME UPP-a I RASPODJELA KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-a

Godišnji postupak ugovaranja usluga
prihvata i otpreme UPP-a

Članak 10.

(1) Operator terminala za UPP dužan je redovito ažurirati i objavljivati na svojoj internetskoj stranici informacije o slobodnom kapacitetu.

(2) U slučaju kada postoji slobodni kapacitet, opskrbljivač plinom ili trgovac plinom može ugovoriti usluge prihvata i otpreme UPP-a u godišnjem postupku ugovaranja usluga prihvata i otpreme UPP-a.

(3) Postupak ugovaranja usluga prihvata i otpreme UPP-a započinje predajom zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(4) U skladu sa stavcima 2. i 3. ovoga članka, opskrbljivač plinom ili trgovac plinom trebaju predati zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a najkasnije do 31. svibnja plinske godine koja neposredno prethodi prvoj plinskoj godini koja je obuhvaćena zahtjevom za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(5) Operator terminala za UPP objavljuje obrazac zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a na svojoj internetskoj stranici.

(6) Zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a mora sadržavati najmanje sljedeće:

1. naziv i adresu opskrbljivača plinom ili trgovca plinom,

2. kontakt – podatke opskrbljivača plinom ili trgovca plinom,

3. podatke o kontaktima za razmjenu informacija, obavijesti, priopćenja i operativnu komunikaciju,

4. naznačene plinske godine za koje se zahtijeva raspodjela kapaciteta uplinjavanja UPP-a prilikom rezervacije u godišnjem postupku ugovaranja kapaciteta uplinjavanja UPP-a i

5. iznos zatraženog kapaciteta uplinjavanja UPP-a za pojedinu plinsku godinu, izražen u kWh, a koji ne može biti manji od iznosa standardne količine tereta, osim u slučaju kada postojeći korisnik terminala za UPP namjerava ugovoriti dodatni kapacitet uplinjavanja UPP-a u razdoblju važenja ugovora o korištenju terminala za UPP.

(7) Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji želi ugovoriti kapacitet uplinjavanja UPP-a na terminalu za UPP odnosno postojeći korisnik terminala za UPP koji želi ugovoriti dodatni kapacitet uplinjavanja UPP-a na terminalu za UPP, dužan je dostaviti uz popunjeni, potpisani i ovjereni obrazac zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a također i jamstvo za raspodjelu kapaciteta sukladno ovim Pravilima. Zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a se smatra podnesenim kada operator terminala za UPP zaprimi uredno ispunjen navedeni zahtjev i jamstvo za raspodjelu kapaciteta.

(8) Podnositelj zahtjeva koji nema važeći ugovor o korištenju terminala za UPP dužan je, uz zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a i jamstvo za raspodjelu kapaciteta sukladno ovom članku, dostaviti operatoru terminala za UPP sljedeću dokumentaciju i isprave:

1. izvadak iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva,

2. presliku važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom i/ili dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom u Republici Hrvatskoj i

3. druge isprave na zahtjev operatora terminala za UPP, kao što su ali ne ograničeno na: financijska izvješća, izvješća o bonitetu i dr.

(9) U slučaju da operator terminala ne može u cijelosti udovoljiti zahtijevanom kapacitetu podnositelja zahtjeva, podnositelj zahtjeva zadržava pravo odustati od podnesenog zahtjeva u kojem slučaju je operator terminala podnositelju zahtjeva dužan vratiti jamstvo za raspodjelu kapaciteta.

(10) Podnositelj zahtjeva koji želi ugovoriti preostali slobodni kapacitet uplinjavanja UPP-a u narednoj plinskoj godini nakon proteka roka za godišnji postupak ugovaranja usluga prihvata i otpreme UPP-a iz stavka 4. ovog članka, može predati operatoru terminala za UPP zahtjev za raspodjelu kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(11) Operator terminala za UPP u cilju optimalnog rada terminala može donijeti odluku o maksimalnoj godišnjoj zakupljenosti kapaciteta terminala koju će odmah po donošenju objaviti na svojim internet stranicama.

Jamstvo za raspodjelu kapaciteta

Članak 11.

(1) Podnositelj zahtjeva za raspodjelu kapaciteta koji želi ugovoriti kapacitet uplinjavanja UPP-a na terminalu za UPP u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a, dužan je dostaviti jamstvo za raspodjelu kapaciteta (dalje u tekstu: jamstvo za raspodjelu kapaciteta) u obliku:

1. novčanog pologa u eurima (u slučaju da korisnik terminala za UPP ima sjedište izvan Republike Hrvatske), odnosno u kunama (u slučaju da korisnik terminala za UPP ima sjedište u Republici Hrvatskoj), polaganjem gotovine na depozitni račun operatora terminala za UPP, ili

2. bezuvjetne i neopozive bankarske garancije naplative »na prvi poziv«, i »bez prigovora«, izdane od banke prihvatljive operatoru terminala za UPP, sa sadržajem koji je prihvatljiv operatoru terminala za UPP, a čiji sadržaj operator terminala za UPP objavljuje na svojim mrežnim stranicama, na rok važenja 30 dana nakon isteka roka u kojem je korisnik terminala za UPP obvezan dostaviti operatoru terminala za UPP sredstvo osiguranja plaćanja temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP sukladno Općim uvjetima korištenja terminala za UPP.

(2) Jamstvo za raspodjelu kapaciteta mora biti izdano u iznosu od 10% vrijednosti ukupnih naknada za korištenje terminala za UPP za zahtijevano razdoblje, ali ne više od 1.000.000,00 EUR, odnosno 1.000.000,00 EUR plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan plaćanja ako korisnik terminala za UPP ima sjedište u Republici Hrvatskoj, sukladno Općim uvjetima.

(3) Operator terminala za UPP nije obvezan plaćati bilo kakve kamate korisniku terminala za UPP na iznos pologa iz stavka 1. ovoga članka. U slučaju da operator terminala za UPP primi kamate na polog, takve kamate će se pripisivati iznosu ukupnog pologa te će ih operator terminala za UPP biti ovlašten koristiti pod istim uvjetima pod kojima je operator terminala za UPP ovlašten koristiti jamstvo za raspodjelu kapaciteta sukladno ovim Pravilima.

(4) Sve troškove vezane uz izdavanje, održavanje i korištenje (aktivaciju) jamstva za raspodjelu kapaciteta sukladno ovim Pravilima snosi korisnik terminala za UPP.

(5) Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi jamstvo za raspodjelu kapaciteta u iznosu i vrsti sukladno ovom članku uz zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a, operator terminala za UPP će odbiti njegov zahtjev za raspodjelu kapaciteta.

(6) Operator terminala za UPP će u roku 7 dana vratiti korisniku jamstvo za raspodjelu kapaciteta nakon što zaprimi od korisnika terminala za UPP potpisan ugovor o korištenju terminala za UPP, potpisan ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP i sredstvo osiguranja plaćanja temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP sukladno odredbama ovih Pravila i Općih uvjeta, za raspodijeljeni kapacitet.

(7) U slučaju kada operator terminala za UPP ne može udovoljiti zahtjevima naznačenim u zahtjevu za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a, operator terminala za UPP vratit će jamstvo za raspodjelu kapaciteta podnositelju zahtjeva u roku 5 dana od upućivanja obavijesti o odbijanju odnosno vratit će razmjerni dio jamstva za raspodjelu kapaciteta koji odgovara dijelu odbijenog zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a u slučaju djelomičnog udovoljenja navedenom zahtjevu sukladno članku 14. stavku 3. Pravila.

(8) U slučaju da je operator terminala za UPP djelomično udovoljio zahtjevu sukladno članku 14. stavku 3. Pravila, a jamstvo za raspodjelu kapaciteta je dostavljeno u obliku bankarske garancije, podnositelj zahtjeva će operatoru terminala za UPP dostaviti dodatak bankarske garancije ili postojeću bankarsku garanciju zamijeniti novom bankarskom garancijom na iznos propisan stavkom 2. ovog članka, razmjerno raspodijeljenom kapacitetu, dok će operator terminala za UPP vratiti inicijalno dostavljenu bankarsku garanciju u roku od 7 dana od primitka dodatka bankarske garancije odnosno nove bankarske garancije.

(9) Operator terminala za UPP će imati pravo naplatiti jamstvo za raspodjelu kapaciteta i zadržati u svoju korist cjelokupno naplaćeni iznos u slučaju ako:

a) podnositelj zahtjeva ne dostavi operatoru terminala za UPP potpisani primjerak ugovora o korištenju terminala za UPP ili ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP u roku sukladno ovim Pravilima, i/ili

b) podnositelj zahtjeva ne dostavi operatoru terminala za UPP sredstvo osiguranja plaćanja temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP, u roku sukladno Općim uvjetima.

(10) U slučaju kada za pojedinu plinsku godinu tokom trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP korisnik terminala za UPP nije ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a, a nakon koje plinske godine korisnik terminala za UPP ima ugovorenu uslugu prihvata i otpreme UPP-a, u tom slučaju korisnik terminala za UPP će biti obvezan dostaviti operatoru terminala za UPP jamstvo za raspodjelu kapaciteta najkasnije 15 dana prije nego prestane važiti sredstvo osiguranja plaćanja temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP za plinsku godinu koja neposredno prethodi prvoj plinskoj godini u kojoj korisnik terminala za UPP nije ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a. Navedeno jamstvo za raspodjelu kapaciteta mora važiti najmanje do 15 dana nakon što korisnik terminala za UPP dostavi sredstvo osiguranja plaćanja temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP za prvu sljedeću plinsku godinu u kojoj je korisnik terminala za UPP ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a te se na navedeno jamstvo za raspodjelu kapaciteta na odgovarajući način primjenjuju ostale odredbe ovoga članka 11. Pravila.

Članak 12.

(1) Najkasnije u roku od 5 dana od dana zaprimanja zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a i jamstva za raspodjelu kapaciteta, operator terminala za UPP ocjenjuje valjanost zaprimljenog zahtjeva i o tome obavještava podnositelja zahtjeva dostavom obavijesti o raspodjeli kapaciteta koja sadrži najmanje podatke o podnositelju zahtjeva, podatke o raspodijeljenom kapacitetu uplinjavanja UPP-a (izražen u kWh) ili obavijest da dio ili sav zatraženi kapacitet uplinjavanja UPP-a, sukladno ovim Pravilima, nije moguće raspodijeliti u kojem slučaju će se u odnosu na takav kapacitet podnositelj zahtjeva odbiti.

(2) Uz obavijest o raspodjeli kapaciteta, operator terminala za UPP podnositelju zahtjeva će dostaviti potpisan ugovor o korištenju terminala za UPP odnosno dodatak ugovora o korištenju terminala za UPP i ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP odnosno prijavu za pristup ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP, koje je podnositelj zahtjeva dužan potpisati i dostaviti operatoru terminala za UPP najkasnije u roku 7 dana od zaprimanja obavijesti iz ovog stavka.

(3) U slučaju kada podnositelj zahtjeva dostavi nepotpunu dokumentaciju ili postoje nejasnoće ili nedostaci u zahtjevu iz članka 10. stavka 3. ovih Pravila ili dokumentaciji iz članka 10. stavka 8. ovih Pravila, operator terminala za UPP može pozvati podnositelja zahtjeva da otkloni nedostatke i dostavi ispravljeni zahtjev, odnosno ispravnu ili dopunjenu dokumentaciju.

(4) Operator terminala za UPP će podnositelju zahtjeva ostaviti rok od najviše 5 dana da postupi sukladno stavku 3. ovoga članka, te će se u tome slučaju rok iz stavka 1. ovog članka za operatora terminala UPP-a računati od zaprimanja urednog zahtjeva te ispravne i potpune dokumentacije.

(5) Operator terminala za UPP najkasnije do 30-og lipnja, mora zaprimiti potpisani ugovor o korištenju terminala za UPP odnosno dodatak ugovora o korištenju terminala za UPP, ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP odnosno prijavu za pristup ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP sukladno Pravilima, a u suprotnom će se smatrati da ugovor o korištenju terminala za UPP odnosno dodatak ugovora o korištenju terminala za UPP nije sklopljen.

(6) Operator terminala za UPP objavljuje na svojoj internetskoj stranici obrazac ugovora o korištenju terminala za UPP i obrazac ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP sa pripadajućom prijavom za pristup ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

Članak 13.

Operator terminala za UPP ima pravo odbiti zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a u sljedećim slučajevima:

1. zahtjev nije podnesen u skladu s člancima 10. i 12. ovih Pravila,

2. podnositelj zahtjeva je dostavio zahtjev operatoru terminala za UPP nakon isteka roka za dostavu sukladno ovim Pravilima,

3. podnositelj zahtjeva nije ispravio ili dopunio zahtjev ili dokumentaciju na poziv operatora terminala za UPP sukladno članku 12. stavku 3. i 4. ovih Pravila i/ili

4. podnositelj zahtjeva koji nije postojeći korisnik nije dostavio svu propisanu dokumentaciju i isprave sukladno članku 10. stavku 8. ovih Pravila,

5. podnositelj zahtjeva nije dostavio jamstvo za raspodjelu kapaciteta sukladno ovim Pravilima.

6. operator terminala za UPP procijeni temeljem podnesene dokumentacije da postoje drugi opravdani razlozi da se ne prihvati zahtjev podnositelja zahtjeva.

Pravila raspodjele kapaciteta uplinjavanja UPP-a

Članak 14.

(1) Operator terminala za UPP prilikom raspodjele kapaciteta uplinjavanja UPP-a uzima u obzir samo valjane zahtjeve za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(2) Kapacitet uplinjavanja UPP-a raspodjeljuje se podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva u iznosu zatraženog kapaciteta uplinjavanja UPP-a za pojedinu plinsku godinu sve dok postoji raspoloživi kapacitet uplinjavanja UPP-a za tu godinu.

(3) U slučaju kada je iznos zahtijevanog kapaciteta uplinjavanja UPP-a u pojedinoj plinskoj godini veći od iznosa slobodnog kapaciteta, operator terminala za UPP će podnositelju zahtjeva ponuditi zakup raspoloživog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(4) U slučaju kada postoji zagušenje kapaciteta uplinjavanja UPP-a, a istovremeno neki od korisnika terminala za UPP ne namjerava koristiti svoj kapacitet uplinjavanja UPP-a, operator terminala za UPP može nekorišteni kapacitet uplinjavanja UPP-a vratiti na tržište te ga ponuditi u postupku ugovaranja kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(5) Operator terminala za UPP može sukladno stavku 4. ovoga članka, oduzeti neiskorišteni kapacitet uplinjavanja UPP-a korisniku terminala za UPP u slučaju kada korisnik terminala za UPP obavijesti operatora terminala za UPP na način predviđen stavkom 7. ovog članka da nema namjeru uopće koristiti terminal za UPP u narednoj plinskoj godini sukladno odobrenom godišnjem rasporedu usluga.

(6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka operator terminala za UPP može u cijelosti ili djelomično oduzeti kapacitet uplinjavanja UPP-a kojeg korisnik terminala za UPP ne namjerava koristiti te o istome, bez odgode, dostavlja obavijest o oduzimanju kapaciteta uplinjavanja UPP-a korisniku terminala za UPP kojem je oduzet kapacitet.

(7) Operator terminala za UPP će, bez odgađanja, oduzeti kapacitet uplinjavanja UPP-a ponuditi u postupku ugovaranja kapaciteta uplinjavanja UPP-a, i to kako slijedi:

1. ako je korisnik terminala za UPP obavijestio operatora terminala za UPP da neće koristiti kapacitet uplinjavanja UPP-a 7 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a u godišnjem postupku ugovaranja usluga prihvata i otpreme UPP-a iz članka 10. ovih Pravila, operator terminala za UPP će navedeni kapacitet uplinjavanja UPP-a ponuditi u okviru godišnjeg postupka ugovaranja usluga prihvata i otpreme UPP-a,

2. ako je korisnik terminala za UPP obavijestio operatora terminala za UPP da neće koristiti kapacitet uplinjavanja UPP-a nakon proteka roka za podnošenje zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a iz prethodne točke 1. ovog stavka, onda će operator terminala za UPP ponuditi kapacitet u postupku ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a prema članku 17. ovih Pravila.

(8) Korisnik terminala za UPP kojem je oduzet kapacitet uplinjavanja UPP-a kojeg nije namjeravao koristiti, zadržava sva prava i obveze iz ugovora o korištenju terminala za UPP u odnosu na oduzeti kapacitet uplinjavanja UPP-a do trenutka sklapanja ugovora vezano uz korištenje navedenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a od strane novog korisnika terminala za UPP sukladno člancima 16. i 18. ovih Pravila.

(9) Operator terminala za UPP će obavijestiti korisnika terminala za UPP kojem je kapacitet uplinjavanja UPP-a oduzet o raspodjeli kapaciteta drugom korisniku terminala za UPP.

(10) U odnosu na kapacitet uplinjavanja UPP-a koji je naznačen u obavijesti o oduzimanju kapaciteta uplinjavanja UPP-a, a koji nije raspodijeljen drugom korisniku terminala za UPP, korisnik terminala za UPP kojem je kapacitet uplinjavanja UPP-a oduzet, zadržava sva prava i obveze iz ugovora o korištenju terminala za UPP, osim prava sukladno stavku 11. ovoga članka.

(11) Korisnik terminala za UPP nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovoga članka nema pravo prodati oduzeti kapacitet uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu.

Članak 15.

(1) U slučaju kada je raspodijeljen kapacitet uplinjavanja UPP-a podnositelju zahtjeva koji je ujedno i korisnik terminala za UPP, operator terminala za UPP će izraditi dodatak postojećeg ugovora o korištenju terminala za UPP, potpisati ga i dostaviti korisniku terminala za UPP na potpis.

(2) Postojeći korisnik terminala za UPP iz stavka 1. ovog članka, dužan je odmah po primitku potpisati dodatak ugovoru iz stavka 1. ovoga članka te ga bez odgađanja, najkasnije u roku 7 dana, dostaviti operatoru terminala za UPP, a u suprotnom će se smatrati da navedeni dodatak ugovoru iz stavka 1. ovoga članka nije sklopljen. U slučaju kada korisnik terminala za UPP dostavi dodatak ugovoru operatoru terminala za UPP nakon proteka roka iz ovog stavka, operator terminala za UPP ima pravo izjaviti da održava dodatak ugovoru na snazi, u kojem slučaju će o navedenoj okolnosti obavijestiti korisnika terminala za UPP.

(3) Operator terminala za UPP mora posjedovati obostrano potpisani primjerak dodatka ugovora iz stavka 2. ovoga članka, najkasnije do 30.-og lipnja, osim u slučaju ugovaranja kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a, u suprotnom će se smatrati da dodatak ugovora o korištenju terminala za UPP nije sklopljen.

Članak 16.

(1) Sklapanjem svih ugovora iz članka 12. stavka 2. i članka 18. stavka 7. ovih Pravila, podnositelj zahtjeva postaje korisnik terminala za UPP koji ima pravo koristiti uslugu prihvata i otpreme UPP-a sukladno ovim Pravilima i odobrenom rasporedu pružanja usluga u iznosu kapaciteta uplinjavanja UPP-a koji mu je raspodijeljen.

(2) Kapacitet uplinjavanja UPP-a može se koristiti samo nakon usuglašavanja rasporeda usluga u skladu s postupcima i uvjetima propisanim u ovim Pravilima i nakon što je korisnik terminala za UPP zaprimio odobreni raspored usluga.

Ugovaranje kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja

Članak 17.

(1) U slučaju kada nakon provedenog godišnjeg postupka ugovaranja usluga prihvata i otpreme UPP-a ostane slobodnog kapaciteta, isti se može ugovoriti u postupku ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP dužan je svake plinske godine, najkasnije deset radnih dana od dana izrade godišnjeg rasporeda usluga korisnika terminala, na svojoj internetskoj stranici objaviti informaciju o slobodnom kapacitetu za ugovaranje kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a za razdoblje od 1. listopada do 30. rujna plinske godine, uzimajući u obzir odobrene rasporede usluga i tehničke uvjete terminala za UPP.

(3) Operator terminala za UPP na svojoj internetskoj stranici objavljuje obrazac zahtjeva za ugovaranje kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(4) Podnositelj zahtjeva za ugovaranje kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a je dužan zahtjev za raspodjelu kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a dostaviti operatoru terminala za UPP najkasnije 60 dana prije planiranog korištenja usluge prihvata i otpreme UPP-a.

(5) Operator terminala za UPP ima pravo odobriti zahtjev koji je predan izvan roka propisanog u stavku 4. ovoga članka, kada to:

1. ne utječe na ugovorene usluge drugih korisnika terminala za UPP,

2. redovan i siguran rad terminala za UPP,

3. planirane radove održavanja,

4. odobrene rasporede usluga i

5. druge uvjete propisane ovim Pravilima.

(6) Operator terminala za UPP ima pravo odbiti zahtjev za raspodjelu kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a u slučaju kada je ispunjen neki od uvjeta iz članka 13. stavka 1. točaka 1. do 4. i točki 6. ovih Pravila koje odredbe se primjenjuju na odgovarajući način u postupku raspodjele kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(7) Kratkoročni kapacitet uplinjavanja UPP-a za pojedinu plinsku godinu raspodjeljuje se podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva u iznosu zatraženog kapaciteta uplinjavanja UPP-a za pojedini plinski mjesec do isteka te plinske godine sve dok postoji raspoloživi kapacitet uplinjavanja UPP-a za pojedini mjesec te plinske godine.

Pružanje usluga prihvata i otpreme UPP-a temeljem raspodijeljenog kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a

Članak 18.

(1) Pružanje usluga prihvata i otpreme UPP-a temeljem raspodijeljenog kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a moguće je isključivo ako nije protivno odobrenom godišnjem i mjesečnom rasporedu usluga, a koji se smiju izmijeniti i prilagoditi samo kada su ispunjeni sljedeći kumulativni uvjeti:

1. promjene su u skladu s postupcima i uvjetima propisanim u ovim Pravilima,

2. promjene su u skladu s tehničkim uvjetima terminala za UPP,

3. promjene ne utječu na vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a drugih korisnika terminala za UPP, osim ako korisnici terminala za UPP čiji bi odobreni rasporedi usluga bili promijenjeni, daju svoj pristanak, i

4. promjene ne utječu na kapacitet uplinjavanja UPP-a drugih korisnika terminala za UPP, osim ako korisnici terminala za UPP čiji bi odobreni rasporedi usluga bili promijenjeni, daju svoj pristanak.

(2) Korisnici terminala za UPP dužni su se očitovati o zahtjevu za promjenu rasporeda usluga, ako je isti zatražen, u roku od pet radnih dana od kada operator terminala za UPP dostavi pisani upit za izmjenu odobrenog rasporeda usluga.

(3) Ako svi korisnici terminala za UPP nisu dostavili pisani odgovor operatoru terminala za UPP unutar roka iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da uskraćuju pristanak za promjenu odobrenog rasporeda usluga.

(4) Podnositelj zahtjeva za ugovaranje kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP podnosi zahtjev za ugovaranje kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a operatoru terminala za UPP sukladno uvjetima i rokovima propisanim u članku 17.

(5) Operator terminala za UPP u roku 5 radnih dana od zaprimanja zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, pisanim putem obavještava podnositelja zahtjeva o prihvaćanju, djelomičnom prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva dostavom obavijesti o raspodjeli kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(6) Operator terminala za UPP djelomično će prihvatiti zahtjev iz stavka 4. ovog članka, ukoliko je podnositelju zahtjeva raspodijeljen kratkoročni kapacitet uplinjavanja UPP-a u manjem iznosu od zahtijevanog, a zahtjev će odbiti ukoliko nema slobodnog kapaciteta, ili ostali korisnici terminala za UPP nisu dali pristanak za promjenu odobrenih rasporeda usluga ili nije moguće udovoljiti zahtjevu iz razloga predviđenim u članku 13. stavka 1. točkama 1. do 4. i točki 6. ovih Pravila koje odredbe se primjenjuju na odgovarajući način u postupku raspodjele kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(7) U slučaju prihvaćanja ili djelomičnog prihvaćanja zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, operator terminala za UPP će podnositelju zahtjeva uz obavijest o raspodjeli kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a dostaviti ugovor o korištenju terminala za UPP odnosno dodatak ugovoru o korištenju terminala za UPP, te će dostaviti i ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP odnosno prijavu za pristup ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP ako je riječ o podnositelju zahtjeva koji nema već sklopljen ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(8) Najkasnije u roku od 15 dana nakon što podnositelj zahtjeva zaprimi obavijest iz stavka 7. ovog članka, operator terminala za UPP mora zaprimiti od strane podnositelja zahtjeva potpisan ugovor o korištenju terminala za UPP odnosno dodatak ugovoru o korištenju terminala za UPP i ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP odnosno prijavu za pristup ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP ako je riječ o podnositelju zahtjeva koji nema već sklopljen ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP, inače će se smatrati da podnositelj zahtjeva odbija raspodijeljeni kratkoročni kapacitet uplinjavanja UPP-a. U slučaju kada korisnik terminala za UPP dostavi ugovore odnosno prijavu za pristup operatoru terminala za UPP nakon proteka roka iz ovog stavka, operator terminala za UPP ima pravo izjaviti da održava ugovore vezano uz raspodijeljeni kratkoročni kapacitet uplinjavanja UPP-a na snazi, u kojem slučaju će o navedenoj okolnosti obavijestiti korisnika terminala za UPP.

(9) Korisnik terminala za UPP dužan je zajedno s dostavom potpisanog ugovora o korištenju terminala za UPP odnosno dodatka ugovoru o korištenju terminala za UPP i ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP operatoru terminala za UPP odnosno prijave za pristup ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP slijedom raspodjele kratkoročnog kapaciteta sukladno stavku 8. ovog članka, dostaviti operatoru terminala za UPP također i odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja sukladno Općim uvjetima.

(10) U slučaju kada je sukladno stavku 5. članka 17. operator terminala za UPP odobrio zahtjev za ugovaranje kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a predan izvan propisanog roka, korisnik terminala za UPP dužan je, bez odgađanja, odmah po primitku, a najkasnije u roku od 5 dana od dostave obavijesti i ugovora, potpisati i dostaviti operatoru terminala za UPP ugovor o korištenju terminala za UPP odnosno dodatak ugovoru o korištenju terminala za UPP, ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP odnosno prijavu za pristup ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP zajedno s odgovarajućim sredstvom osiguranja plaćanja sukladno Općim uvjetima.

Povećanje kapaciteta uplinjavanja UPP-a

Članak 19.

(1) U slučaju kada se zbog povećanja tehničkog kapaciteta na transportnom sustavu, nadogradnje plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a ili nekog drugog razloga, poveća tehnički kapacitet terminala za UPP, operator terminala za UPP će takav novi, slobodan kapacitet, ponuditi u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a odnosno u postupku kratkoročnog ugovaranja prihvata i otpreme do kraja tekuće plinske godine.

(2) Ugovaranje kapaciteta iz stavka 1. ovog članka, ne smije utjecati na već stečena prava i obveze postojećih korisnika terminala za UPP.

VI. TRGOVANJE NA SEKUNDARNOM TRŽIŠTU

Članak 20.

(1) Korisnik terminala za UPP ima pravo trgovati neiskorištenim kapacitetom na sekundarnom tržištu na način da ugovori prijenos ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a ili prijenos prava korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(2) Predmet trgovanja iz stavka 1. ovoga članka mogu biti samo prava i obveze koje korisnik terminala za UPP ima na temelju važećeg ugovora o korištenju terminala za UPP i samo u dijelu u kojem se odnose na kapacitet uplinjavanja UPP-a koji je predmet trgovanja.

(3) Korisnik terminala za UPP ima pravo trgovati UPP-om uskladištenim u spremnicima terminala za UPP s ili bez prenošenja neiskorištenih kapaciteta.

(4) Stjecatelj kapaciteta uplinjavanja UPP-a, prava korištenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a i/ili UPP-a koji nije postojeći korisnik terminala za UPP je obvezan ispuniti sve uvjete iz ovih Pravila za korisnika terminala za UPP odnosno zajedničkog korisnika terminala za UPP, u koju svrhu navedeni stjecatelj treba u roku iz članka 23. stavka 1. ovih Pravila dostaviti operatoru terminala za UPP sljedeću dokumentaciju:

1. u slučaju prijenosa kapaciteta uplinjavanja UPP-a – dokumentaciju propisanu člankom 10. stavkom 8. ovih Pravila te dokumentaciju propisanu člankom 21. stavkom 7. ovih Pravila, izuzev zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a,

2. u slučaju prijenosa prava korištenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a – presliku važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti propisanu člankom 10. stavkom 8. točkom 2. ovih Pravila,

3. u slučaju prijenosa UPP-a – dokumentaciju propisanu točkom 1. ovog stavka, pri čemu stjecatelj istovremeno uz prijenos UPP-a treba i steći odgovarajući kapacitet uplinjavanja UPP-a sklapanjem ugovora o prijenosu ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(5) Obrasce ugovora o prijenosu iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, operator terminala za UPP objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Prijenos ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a

Članak 21.

(1) Prijenosom ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a, prenositelj na stjecatelja prenosi prava i obveze iz ugovora o korištenju terminala za UPP koja se odnose na kapacitet uplinjavanja UPP-a koji je predmet prijenosa.

(2) Prenositelj ostaje ugovorna strana ugovora o korištenju terminala za UPP u odnosu na sva druga prava i obveze korisnika terminala za UPP koja nisu predmet prijenosa.

(3) Prijenos iz stavka 1. ovoga članka ne utječe na ostala prava i obveze prenositelja i stjecatelja iz ugovora o korištenju terminala za UPP sklopljenih s operatorom terminala za UPP.

(4) Raskid ili prestanak ugovora o korištenju terminala za UPP sklopljenog između prenositelja i operatora terminala za UPP ne utječe na valjanost prijenosa iz stavka 1. ovoga članka, pod uvjetom da je prijenos ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a dovršen u skladu s ovim Pravilima prije nastupa raskida ili prestanka predmetnog ugovora o korištenju terminala za UPP.

(5) Stjecatelj je obvezan u roku iz članka 23. stavka 1. ovih Pravila istovremeno uz ugovor o prijenosu ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a dostaviti operatoru terminala za UPP i sredstvo osiguranja plaćanja za kapacitet uplinjavanja UPP-a koji se prenosi, sukladno odredbama Općih uvjeta korištenja terminala za UPP. Po primitku sredstva osiguranja plaćanja od stjecatelja, operator terminala za UPP može vratiti sredstvo osiguranja plaćanja prenositelju pod uvjetom da je prenositelj uredno ispunio sve svoje obveze iz i u vezi s ugovorom o korištenju terminala za UPP, uključujući i dostavu novog sredstva osiguranja plaćanja u odnosu na preostali ugovoreni kapacitet uplinjavanja prenositelja koji nije prenesen na stjecatelja, a sve tako da operator terminala za UPP cijelo vrijeme raspolaže odgovarajućim sredstvima osiguranja sukladno Općim uvjetima.

(6) U slučaju da prenositelj želi prenijeti kapacitet uplinjavanja UPP-a prije nego što je dospjela njegova obveza dostave sredstva osiguranja plaćanja sukladno odredbama Općih uvjeta korištenja terminala za UPP u odnosu na kapacitet uplinjavanja UPP-a koji je predmet prijenosa, stjecatelj je obvezan u roku iz članka 23. stavka 1. ovih Pravila dostaviti operatoru terminala za UPP jamstvo za raspodjelu kapaciteta za kapacitet uplinjavanja UPP-a koji se prenosi, sukladno odredbama Pravila. Po primitku jamstva za raspodjelu kapaciteta od stjecatelja, operator terminala za UPP može vratiti jamstvo za raspodjelu kapaciteta prenositelju pod uvjetom da je prenositelj dostavio novo jamstvo za raspodjelu kapaciteta u odnosu na preostali ugovoreni kapacitet uplinjavanja UPP-a prenositelja koji nije prenesen na stjecatelja, sukladno odredbama Pravila.

(7) U slučaju da stjecatelj nije postojeći korisnik terminala za UPP, stjecatelj je obvezan u roku iz članka 23. stavka 1. ovih Pravila pristupiti ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP i dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja za zajedničko korištenje terminala za UPP, sukladno odredbama Pravila.

Prijenos prava korištenja ugovorenog
kapaciteta uplinjavanja UPP-a

Članak 22.

(1) Prijenosom prava korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a, prenositelj na stjecatelja prenosi pravo korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(2) Prijenos iz stavka 1. ovoga članka ne utječe na ugovorne odnose između prenositelja, odnosno stjecatelja i operatora terminala za UPP temeljem sklopljenih ugovora o korištenju terminala za UPP.

(3) Prenositelj i nadalje ostaje ugovorna strana te nositelj svih prava i obveza iz sklopljenog ugovora o korištenju terminala za UPP, osim prava korištenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a koje je predmet prijenosa. Temeljem ugovora o prijenosu prava korištenja terminala za UPP stjecatelj stječe pravo korištenja terminala za UPP, u dijelu u kojem se odnosi na kapacitet uplinjavanja UPP-a koji je predmet trgovanja, i pravo korištenja TMS-a za svrhu nominacije korištenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a koji je predmet trgovanja.

(4) U slučaju raskida ili prestanka ugovora o korištenju terminala za UPP sklopljenog između prenositelja i operatora terminala za UPP, stjecatelj gubi pravo korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a, a koje je bilo predmet prijenosa, i pravo korištenja TMS-a.

Odobrenje trgovanja kapacitetom
uplinjavanja UPP-a i UPP-om

Članak 23.

(1) Prenositelj i stjecatelj iz ugovora navedenog u članku 20. stavcima 1. ili 3. su dužni dostaviti ispunjen i obostrano potpisani obrazac ugovora o prijenosu operatoru terminala za UPP najkasnije pet radnih dana prije prijenosa, a ukoliko to propuste napraviti, Operator može odbiti dati odobrenje za navedeno trgovanje.

(2) Trgovanje neiskorištenim ugovorenim kapacitetom uplinjavanja UPP-a, pravom korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a i/ili UPP-om između prenositelja i stjecatelja smatra se dovršenim nakon što ga odobri operator terminala za UPP u skladu s ovim Pravilima.

(3) Prenositelj i/ili stjecatelj može odustati od trgovanja sve dok operator terminala za UPP ne odobri trgovanje.

(4) Nakon što operator terminala za UPP odobri trgovanje, dostavlja pisanu obavijest o odobrenju trgovanja prenositelju i stjecatelju, koja postaje sastavni dio ugovora o korištenju terminala za UPP.

(5) U slučaju kada je korisnik terminala za UPP stekao kapacitet uplinjavanja UPP-a trgovanjem na sekundarnom tržištu i potreban mu je dodatni kapacitet uplinjavanja UPP-a, a postoji slobodan kapacitet uplinjavanja UPP-a, navedeni korisnik terminala za UPP ima pravo sukladno postupcima iz članaka 17. i 18. ovih Pravila ugovoriti dodatni kapacitet uplinjavanja UPP-a.

(6) Operator terminala za UPP će uskratiti odobrenje na sklapanje ugovora o prijenosu ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a i/ili ugovora o prijenosu prava korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a i/ili ugovora o prijenosu UPP-a u sljedećim slučajevima:

1. ako stjecatelj ne ispunjava uvjete da bude korisnik terminala za UPP sukladno ovim Pravilima i/ili

2. ako stjecatelj koji želi steći kapacitet uplinjavanja UPP-a nije dostavio operatoru terminala za UPP sredstvo osiguranja plaćanja, odnosno jamstvo za raspodjelu kapaciteta, sukladno odredbama članka 21. stavaka 5. i 6. ovih Pravila i/ili

3. ako stjecatelj koji želi steći kapacitet uplinjavanja UPP-a nije pristupio ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP i dostavio sredstvo osiguranja plaćanja za zajedničko korištenje terminala za UPP, sukladno odredbama članka 21. stavka 7. Pravila i/ili

4. ako stjecatelj ima bilo kakvih dospjelih nepodmirenih dugovanja prema operatoru terminala za UPP i/ili

5. ako podaci iz popunjenog obrasca za prijenos nisu u skladu sa sklopljenim ugovorom o korištenju terminala za UPP stjecatelja i/ili prenositelja.

VII. RASPORED USLUGA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UPP

Godišnji i mjesečni raspored usluga

Članak 24.

(1) Operator terminala za UPP dužan je izraditi godišnji raspored usluga za svakog korisnika terminala za UPP i zajednički godišnji raspored usluga, a kako bi osigurao neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP.

(2) Odobreni godišnji raspored usluga korisnika terminala za UPP mora sadržavati podatke koji se odnose na tog korisnika terminala za UPP i to najmanje sljedeće:

1. projekciju kapaciteta uplinjavanja UPP-a, izraženu u kWh, za narednu plinsku godinu u kojoj je iznos kapaciteta uplinjavanja UPP-a razrađen po mjesecima i danima plinske godine,

2. vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a i količine tereta koje će dopremiti na terminal za UPP izraženu u kWh, i

3. imena brodova za prijevoz UPP-a i brojeve međunarodne pomorske organizacije (IMO broj) ako su isti poznati u vrijeme sastavljanja godišnjeg rasporeda usluga.

(3) Operator terminala za UPP na isti dan kada dostavlja svakom korisniku terminala za UPP zajednički raspored usluga sukladno članku 26., stavku 4. ovih Pravila, odnosno na isti dan kada dostavlja odobreni godišnji raspored usluga korisniku sukladno članku 27. stavku 5. ovih Pravila, na svojoj internetskoj stranici objavljuje zajednički godišnji raspored usluga, a koji sadrži najmanje sljedeće:

1. vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a,

2. projekciju kapaciteta uplinjavanja UPP-a, izraženu u kWh, a izračunatu kumulativno za svaki dan u plinskoj godini za sve korisnike terminala za UPP, i

3. količinu tereta pojedinog broda za prijevoz UPP-a izraženu u kWh.

(4) Operator terminala za UPP izrađuje mjesečni raspored usluga za svakog korisnika terminala za UPP na temelju odobrenog godišnjeg rasporeda usluga i kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a u slučaju kada su isti ugovoreni za taj mjesec.

(5) Operator terminala za UPP na svojoj internetskoj stranici objavljuje zajednički mjesečni raspored usluga primjenjujući na odgovarajući način pravila iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Operator terminala za UPP pruža uslugu prihvata i otpreme UPP-a korisnicima terminala za UPP sukladno odobrenom mjesečnom rasporedu usluga.

(7) Prilikom sastavljanja rasporeda usluga, operator terminala za UPP dužan je prikupljati informacije i surađivati s korisnicima terminala za UPP, a kako bi u mjeri u kojoj je to moguće, izradio optimalni raspored usluga koji zadovoljava sve korisnike terminala za UPP.

(8) Operator terminala za UPP će prilikom izrade rasporeda usluga primijeniti, u mjeri u kojoj je to moguće, pravila o zajedničkom korištenju terminala za UPP na način da svakom zajedničkom korisniku terminala za UPP od kojeg je pozajmljena količina UPP-a, s protekom vremena bude vraćena povratna količina UPP-a prema rasporedu usluga, kao da nisu primijenjene odredbe o posudbi UPP-a.

(9) Korisnik terminala za UPP je dužan ugovoriti ili na drugi način osigurati odgovarajući kapacitet transportnog sustava, a u protivnom operator terminala za UPP ima pravo nakon dostave odobrenog godišnjeg ili mjesečnog rasporeda usluga uskratiti pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a korisniku terminala za UPP.

(10) Nakon što je operator terminala za UPP odobrio godišnji raspored usluga, isti se na zahtjev korisnika terminala za UPP može mijenjati isključivo na način i sukladno uvjetima kako je propisano u članku 32. ovih Pravila.

Plan rasporeda usluga

Članak 25.

(1) Operator terminala za UPP objavljuje obrazac plana godišnjeg rasporeda usluga na svojoj internetskoj stranici, uzimajući u obzir planirano održavanje terminala za UPP.

(2) Svaki korisnik terminala za UPP dužan je najkasnije do 1. srpnja svake godine dostaviti operatoru terminala za UPP popunjeni obrazac plana godišnjeg rasporeda usluga za narednu plinsku godinu.

(3) Plan godišnjeg rasporeda usluga iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati podatke iz članka 24. stavka 2. ovih Pravila.

(4) Korisnik terminala za UPP dužan je dostaviti popunjen plan godišnjeg rasporeda usluga, uzimajući u obzir tehničke uvjete terminala za UPP, a osobito sljedeće:

1. vrijeme između dolaska dvaju brodova za prijevoz UPP-a, a koje ne može biti kraće od 36 sati,

2. obvezu određivanja datuma dolaska broda za prijevoz UPP-a, a u slučaju kada točan datum dolaska brodova za prijevoz UPP-a nije poznat, u planu godišnjeg rasporeda usluga dozvoljeno je naznačiti vremenski raspon od najviše 6 dana, a u planu mjesečnog rasporeda usluga vremenski raspon od najviše 1 dana, unutar kojih se korisnik terminala za UPP obvezuje da će brod za prijevoz UPP-a pristati na terminal za UPP,

3. projekciju kapaciteta uplinjavanja UPP-a u pojedinom plinskom danu, a koja ne smije biti viša od maksimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a, niti niža od minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a, a sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP,

4. ograničenja kapaciteta transportnog sustava na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav, i

5. druge uvjete za redovan i siguran rad terminala za UPP, sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP.

Članak 26.

(1) Operator terminala za UPP najkasnije u roku od dva radna dana nakon isteka roka za dostavu godišnjeg plana rasporeda usluga provjerava jesu li planovi rasporeda popunjeni sukladno članku 25. stavcima 3. i 4. ovih Pravila.

(2) U slučaju kada godišnji plan rasporeda usluga nije popunjen sukladno članku 25. stavcima 3. i 4. ovih Pravila, operator terminala za UPP će pozvati korisnika terminala za UPP da isti bez odgađanja dopuni i/ili ispravi te dopunjeni plan najkasnije u roku od dva radna dana dostavi operatoru terminala za UPP.

(3) Nakon što svi korisnici terminala za UPP dostave planove godišnjih rasporeda usluga i eventualne ispravke, operator terminala za UPP provjerava jesu li planovi međusobno usklađeni, ima li preklapanja u vremenima dolaska brodova za prijevoz UPP-a, zagušenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a ili drugih nedostataka.

(4) U slučaju kada su planovi usklađeni, nema preklapanja, zagušenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a ili drugih nedostataka, operator terminala za UPP najkasnije u roku od 10 radnih dana nakon isteka roka za dostavu plana iz članka 25. stavka 2. ovih Pravila:

1. odobrava plan rasporeda usluga pojedinom korisniku terminala za UPP,

2. dostavlja odobreni raspored usluga korisniku terminala za UPP na kojega se isti odnosi,

3. objedinjuje sve odobrene planove i izrađuje zajednički raspored usluga i

4. dostavlja svakom korisniku terminala za UPP zajednički raspored usluga.

(5) Korisnici terminala za UPP imaju pravo, na vlastitu inicijativu, u roku iz članka 25. stavka 2. ovih Pravila (u odnosu na plan godišnjeg rasporeda usluga) odnosno roku iz članka 33. stavka 1. ovih Pravila (u odnosu na plan mjesečnog rasporeda usluga), operatoru terminala za UPP dostaviti dogovoren i usklađen prijedlog plana zajedničkog godišnjeg rasporeda usluga i prijedloge planova godišnjih rasporeda usluga svakog pojedinog korisnika terminala za UPP odnosno dogovoren i usklađen prijedlog plana zajedničkog mjesečnog rasporeda usluga i prijedloge planova mjesečnih planova rasporeda usluga za svakog pojedinog korisnika terminala za UPP.

(6) Operator terminala za UPP dužan je prihvatiti prijedlog plana zajedničkog rasporeda usluga i prijedloge planova godišnjih rasporeda usluga pojedinog korisnika terminala za UPP, ako prema procjeni operatora terminala za UPP, nema zapreka za neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP te su zadovoljeni svi uvjeti propisani ovim Pravilima.

(7) U slučajevima iz stavaka 5. i 6. ovoga članka, operator terminala za UPP poduzima radnje sukladno stavku 4. točkama 1., 2. i 4. ovoga članka.

Usklađivanje godišnjih rasporeda usluga

Članak 27.

(1) U slučaju kad postoje preklapanja u dolasku brodova za prijevoz UPP-a i/ili zagušenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a u pojedinim plinskim danima i/ili druge neusklađenosti u planovima godišnjih rasporeda usluga, operator terminala za UPP bez odlaganja dostavlja korisnicima terminala za UPP objedinjeni plan godišnjeg rasporeda usluga s naznačenim neusklađenostima.

(2) Operator terminala za UPP će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka pozvati korisnike terminala za UPP da na određeni datum, a koji ne može biti kasniji od 3 dana od dostave objedinjenog plana godišnjeg rasporeda usluga s naznačenim neusklađenostima pristupe zajedničkim pregovorima u kojima sudjeluju svi korisnici terminala za UPP i operator terminala za UPP, a kako bi se uklonile nedosljednosti i uskladili planovi godišnjeg rasporeda usluga. Svi sudionici postupka pregovaranja su dužni postupati u dobroj vjeri i međusobno uvažavati interese koje žele postići, pri čemu je operator terminala za UPP dužan voditi postupak zajedničkih pregovora i koordinirati sve potrebne aktivnosti u svrhu pregovora.

(3) Operator terminala za UPP će nakon završetka zajedničkih pregovora, a najkasnije u roku od 15 dana od datuma kojeg je operator terminala za UPP odredio kao datum početka pregovora u svom pozivu iz stavka 2. ovog članka:

1. poduzeti radnje sukladno članku 26. stavku 4. točkama 1., 2. i 4. ovih Pravila, u slučaju kada su korisnici terminala za UPP postigli dogovor, ili

2. dostaviti pisanu obavijest korisnicima terminala za UPP o završetku pregovora, budući da strane nisu uspjele uskladiti planove godišnjih rasporeda usluga.

(4) U slučaju kada korisnici terminala za UPP nisu uspjeli postići dogovor oko planova godišnjih rasporeda usluga, operator terminala za UPP ima pravo donijeti konačnu odluku u vezi s rasporedom usluga.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, operator terminala za UPP najkasnije u roku od 10 dana od dostave pisane obavijesti iz stavka 3. točke 2. ovoga članka, ispravlja planove godišnjeg rasporeda usluga svakog korisnika terminala za UPP prema pravilima iz članaka 28., 29. i 30. ovih Pravila i dostavlja odobreni godišnji raspored usluga korisniku terminala za UPP na kojeg se plan odnosi i odobreni zajednički godišnji raspored usluga svim korisnicima terminala za UPP.

Izrada godišnjeg rasporeda usluga od strane operatora terminala za UPP

Članak 28.

(1) Operator terminala za UPP će izraditi godišnji raspored usluga uzimajući u obzir, u najvećoj mogućoj mjeri, zahtjeve korisnika terminala za UPP iz predanih planova godišnjih rasporeda usluga, minimalnu operativnu razinu UPP-a potrebnu za rad terminala za UPP, gubitak plina, predviđene količine UPP-a u terminalu za UPP, uvjete za optimalan rad terminala za UPP, planirani radovi redovnog održavanja i druge čimbenike, a kako bi osigurao neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP.

(2) Operator terminala za UPP temeljem planova godišnjih rasporeda usluga utvrđuje ima li plinskih dana u kojima:

1. je zahtijevani kapacitet uplinjavanja UPP-a ispod minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP,

2. postoje zagušenja terminala za UPP, i

3. postoje preklapanja u previđenim vremenima dolaska brodova za prijevoz UPP-a.

(3) Operator terminala za UPP će korisnicima terminala za UPP koji su zahtijevali kapacitet uplinjavanja UPP-a sukladno stavku 2. točki 1. ovoga članka, u takvim plinskim danima povećati kapacitet uplinjavanja UPP-a najmanje do minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a i to na način da:

1. razmjerno poveća kapacitet uplinjavanja UPP-a ovisno o tome koliko je operator terminala za UPP umanjio kapacitet uplinjavanja UPP-a tom korisniku terminala za UPP u onim plinskim danima u kojima postoji zagušenje terminala za UPP, na odgovarajući način primjenjujući pravila iz stavka 4. ovoga članka, i

2. razmjerno poveća kapacitet uplinjavanja UPP-a korisniku terminala za UPP u plinskim danima za vrijeme istog termina, u kojima je ukupan kapacitet uplinjavanja UPP-a svih korisnika terminala za UPP niži od minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a, i to sukladno zahtijevanom kapacitetu uplinjavanja UPP-a tog korisnika terminala za UPP u odnosu na ukupno zahtijevani kapacitet uplinjavanja svih korisnika terminala za UPP u pojedinom plinskom danu.

(4) U slučaju zagušenja terminala za UPP u pojedinom plinskom danu, operator terminala za UPP će umanjiti kapacitet uplinjavanja UPP-a korisnicima terminala za UPP koji su zahtijevali kapacitet uplinjavanja UPP-a u tom plinskom danu, i to prema sljedećim formulama:

Gdje je:

U – ukupni zahtijevani kapacitet uplinjavanja UPP-a

Ui – zahtijevani kapacitet uplinjavanja UPP-a po pojedinom korisniku terminala za UPP

V – ukupan višak zahtijevanog kapaciteta uplinjavanja UPP-a (preko maksimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a)

Vi – višak kapaciteta uplinjavanja UPP-a raspodijeljen po pojedinom korisniku terminala za UPP

S – maksimalna dopuštena stopa uplinjavanja UPP-a

Ki – konačni kapacitet uplinjavanja UPP-a za pojedinog korisnika terminala za UPP

(5) Operator terminala za UPP kapacitet uplinjavanja UPP-a koji je umanjen, razmjerno raspodjeljuje po plinskim danima u kojima nema zagušenja terminala za UPP, te ako je to moguće, unutar istog mjeseca u kojem je kapacitet uplinjavanja UPP-a umanjen, pri čemu operator terminala za UPP uzima u obzir optimalan i siguran rad terminala za UPP.

(6) U slučaju kada ukupan iznos povećanog ili umanjenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a nije moguće preraspodijeliti tijekom određenog termina u skladu s pravilima iz ovoga članka, ostatak kapaciteta uplinjavanja UPP-a preraspodijelit će se tijekom sljedećeg termina.

Prosječan kapacitet uplinjavanja UPP-a

Članak 29.

(1) U slučaju kada temeljem planova godišnjih rasporeda usluga i primjenom pravila iz članka 28. ovih Pravila nije moguće izraditi usklađen zajednički godišnji raspored usluga, operator terminala za UPP će svakom korisniku terminala za UPP raspodijeliti njegov prosječan kapacitet uplinjavanja UPP-a za sve plinske dane naredne plinske godine.

(2) Prosječni kapacitet uplinjavanja UPP-a izračunava se na način da se zahtijevani godišnji kapacitet uplinjavanja UPP-a pojedinog korisnika terminala za UPP za plinsku godinu podijeli s brojem plinskih dana naredne plinske godine umanjenim za broj dana koji su određeni za održavanje terminala za UPP.

(3) U slučaju da je prosječni kapacitet uplinjavanja UPP-a iz stavka 2. ovoga članka manji od minimalne dopuštene stope uplinjavanje UPP-a, operator terminala za UPP zadržava pravo da kapacitet uplinjavanja UPP-a preraspodijeli na način da osigura optimalan i siguran rad terminala za UPP.

Članak 30.

(1) Operator terminala za UPP nakon određivanja kapaciteta uplinjavanja UPP-a za narednu plinsku godinu određuje vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a i termine unutar godišnjih rasporeda usluga, u svrhu planiranja tereta i datuma dolaska brodova za prijevoz UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP određuje vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a i termine uzimajući u obzir, u mjeri u kojoj je to moguće, zahtjeve korisnika terminala za UPP iz dostavljenih planova godišnjeg rasporeda usluga, u odnosu na datum dolaska brodova i količinu tereta, minimalnu operativnu razinu UPP-a potrebnu za rad terminala za UPP, gubitak plina, predviđene količine UPP-a u terminalu za UPP, uvjete za optimalan rad terminala za UPP i druge čimbenike, a kako bi osigurao neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP.

(3) U svrhu održavanja kontinuiranog rada terminala za UPP, vrijeme dolaska prvog broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP u narednoj plinskoj godini mora započeti najkasnije jedan dan prije nego količina UPP-a u terminalu za UPP dosegne minimalnu operativnu razinu UPP-a, određenu u tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(4) Korisnik terminala za UPP koji je dužan osigurati dolazak prvog broda za prijevoz UPP-a, dužan je najkasnije do roka određenog u stavku 3. ovoga članka dopremiti teret na terminal za UPP, kako bi operator terminala za UPP mogao pružiti ugovorene usluge.

(5) Prvi termin u pojedinoj plinskoj godini završava u trenutku kada je količina UPP-a u terminalu za UPP, uslijed uplinjavanja UPP-a i/ili gubitka plina, dosegla minimalnu operativnu razinu UPP-a potrebnu za rad terminala za UPP.

(6) Korisnik terminala za UPP koji je dužan osigurati dolazak prvog broda za prijevoz UPP-a u pojedinoj plinskoj godini, dužan je osigurati da brod za prijevoz UPP-a pristane na terminal za UPP najkasnije jedan dan prije nego količina UPP-a u terminalu za UPP dosegne minimalnu operativnu razinu UPP-a potrebnu za rad terminala za UPP pri čemu pretovar tereta može započeti čim je to moguće, sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP. Za kasnije brodove za prijevoz UPP-a u plinskoj godini će se primjenjivati vrijeme dolaska određeno u odobrenom godišnjem rasporedu usluga i odobrenom mjesečnom rasporedu usluga.

(7) Za korisnika terminala za UPP koji je dužan osigurati dolazak prvog broda za prijevoz UPP-a u pojedinoj plinskoj godini određuje se onaj korisnik terminala za UPP koji kumulativno za sve plinske dane prvog termina ima planiran najveći kapacitet uplinjavanja UPP-a, uključujući moguće gubitke plina, a uzimajući u obzir količinu tereta iz plana godišnjeg rasporeda usluga tog korisnika terminala za UPP.

(8) Za dolazak svakog idućeg broda za prijevoz UPP-a određuje se korisnik terminala za UPP koji istekom prethodnog termina ima najmanju stvarnu količinu UPP-a dostupnu na terminalu za UPP, izračunatu u skladu s Politikom raspodjele prirodnog plina.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, takav korisnik terminala za UPP neće biti dužan osigurati dolazak prvog broda za prijevoz UPP-a kada prema planu godišnjeg rasporeda usluga ustupitelja UPP-a, ustupitelj UPP-a u tom terminu nije namjeravao koristiti kapacitet uplinjavanja UPP-a, ali će imati obvezu osigurati dolazak broda za prijevoz UPP-a u najbližem terminu u kojem je ustupitelj UPP-a planirao korištenje kapaciteta uplinjavanja UPP-a, sve u svrhu vraćanja povratne količine UPP-a ustupitelju UPP-a.

(10) U slučaju kada se tijekom dodjele termina utvrdi da dva ili više korisnika terminala za UPP imaju jednaku najmanju stvarnu količinu UPP-a dostupnu na terminalu za UPP, idući termin dodjeljuje se korisniku terminala za UPP koji ima najstariju pozajmljenu količinu UPP-a, dok će se ostalim korisnicima terminala za UPP raspodijeliti termini sukladno starosti pozajmljene količine UPP-a, od sljedeće najstarije prema najnovijoj.

(11) U slučaju kada preuzimatelju UPP-a nije dodijeljen termin za vraćanje povratne količine UPP-a u odobrenom godišnjem rasporedu usluga tekuće plinske godine, primijenit će se pravilo iz stavka 6. ovoga članka za narednu plinsku godinu.

(12) U slučaju kada više korisnika terminala za UPP ispunjava uvjete za dodjelu prvog odnosno nekog od idućih termina sukladno pravilima iz ovoga članka, korisnik terminala za UPP koji je ranije podnio plan godišnjeg rasporeda usluga bit će dužan osigurati dolazak broda za prijevoz UPP-a u prvom terminu, odnosno kada je on već određen, dolazak broda za prijevoz UPP-a u nekom od idućih termina.

(13) Operator terminala za UPP će nakon dodjele prvog, svaki sljedeći termin dodijeliti na primjeren način primjenjujući pravila iz ovoga članka.

Članak 31.

(1) Korisnik terminala za UPP koji planira pozajmljivati UPP od drugih korisnika terminala za UPP i ne vraćati pozajmljene količine UPP-a duže od 60 dana zaredom, sukladno odobrenom godišnjem rasporedu usluga ili odobrenom mjesečnom rasporedu usluga, dužan je operatoru terminala za UPP najkasnije 60 dana prije početka korištenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a dostaviti dokaz iz kojega se nedvosmisleno može utvrditi da ima valjani ugovor o kupoprodaji UPP-a s dobavljačem UPP-a te da je ugovorio dopremu količina UPP-a dostatnih za vraćanje navedenih pozajmljenih količina UPP-a.

(2) U slučaju kada korisnik terminala za UPP ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, isto se smatra neispunjenjem obveze dostave svih tereta u tekućoj plinskoj godini te je odgovoran operatoru terminala za UPP i ostalim korisnicima terminala za UPP sukladno pravima i obvezama propisanim u ovima Pravilima, ugovoru o korištenju terminala za UPP i ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

Izmjena odobrenog godišnjeg rasporeda usluga na zahtjev korisnika terminala za UPP

Članak 32.

(1) Svaki korisnik terminala za UPP ima pravo, tijekom cijele plinske godine, prilikom predaje bilo kojeg plana mjesečnog rasporeda usluga za naredni mjesec, predati operatoru terminala za UPP i prijedlog izmjena odobrenog godišnjeg rasporeda usluga, uključujući vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP dužan je odgovoriti korisniku terminala za UPP, prihvaća li predložene izmjene, unutar pet radnih dana od primitka takvog prijedloga.

(3) Operator terminala za UPP može odobriti prijedlog iz stavka 1. ovoga članka ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. uvjeti propisani u članku 25. stavcima 3. i 4. ovih Pravila,

2. izmjene su u skladu s tehničkim uvjetima terminala za UPP,

3. izmjene odgovaraju sigurnosnim uvjetima,

4. izmjene ne mijenjaju odobrene godišnje rasporede usluga, uključujući vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a ostalih korisnika terminala za UPP, i

5. u slučaju kada izmjene mijenjaju odobrene godišnje rasporede usluga, a posebice vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a ostalih korisnika terminala za UPP, korisnik terminala za UPP koji predlaže izmjenu je ishodio pisani pristanak ostalih korisnika terminala za UPP.

(4) Korisnik terminala za UPP neće nerazumno uskratiti pristanak iz stavka 3. točke 5. ovoga članka.

(5) Ukoliko je potreban pristanak ostalih korisnika terminala za UPP na zatražene izmjene sukladno odredbama ovoga članka, navedeni pristanak u pisanom obliku mora biti dostavljen operatoru terminala za UPP najkasnije u roku od pet dana od dostave zahtjeva za izmjenom odobrenog godišnjeg rasporeda usluga kojeg operator terminala za UPP dostavlja ostalim korisnicima terminala za UPP koji još nisu dali svoj pristanak.

(6) Ukoliko korisnik terminala za UPP ne odgovori unutar roka iz stavka 5. ovoga članka, smatra se da se takav korisnik terminala za UPP ne slaže s predloženim izmjenama odobrenog godišnjeg rasporeda usluga.

Mjesečni raspored usluga

Članak 33.

(1) Korisnik terminala za UPP koji koristi uslugu prihvata i otpreme UPP-a prema odobrenom godišnjem rasporedu usluga, dužan je najkasnije 35 dana prije početka svakog mjeseca plinske godine, operatoru terminala za UPP predati plan mjesečnog rasporeda usluga.

(2) Plan mjesečnog rasporeda usluga ne smije biti u suprotnosti s odobrenim kapacitetima uplinjavanja UPP-a i/ili vremenima dolaska iz odobrenog plana godišnjeg rasporeda usluga za isti mjesec ili mjesečnim rasporedima odobrenim uslijed ugovaranja kratkoročnih kapaciteta, osim u slučaju iz članka 32. ovih Pravila.

(3) U planu mjesečnog rasporeda će biti navedene sljedeće informacije:

1. točan kapacitet uplinjavanja UPP-a za svaki plinski dan predmetnog mjeseca,

2. točan kapacitet ponovnog pretovara UPP-a za svaki plinski dan predmetnog mjeseca,

3. vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a koji pretovaruju UPP na terminal za UPP, pri čemu je dozvoljeno naznačiti vremenski raspon od najviše jednog dana unutar kojih se korisnik terminala za UPP obvezuje da će brod za prijevoz UPP-a pristati na terminal za UPP,

4. vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a koji ponovno pretovaruju UPP s terminala za UPP, pri čemu je dozvoljeno naznačiti vremenski raspon od najviše 24 sata unutar kojih se korisnik terminala za UPP obvezuje da će brod za prijevoz UPP-a pristati na terminal za UPP,

5. vrijeme dolaska kamiona za prijevoz UPP-a koji ponovno pretovaruju UPP s terminala za UPP, s naznačenom točnom količinom UPP-a za ponovni pretovar,

6. informacije o brodovima za prijevoz UPP-a koji će pristati na terminal za UPP u predmetnom mjesecu, a koje uključuju najmanje imena brodova za prijevoz UPP-a, brojeve međunarodne pomorske organizacije, registraciju i/ili datum odobrenja na terminalu za UPP,

7. detaljne informacije o svakom teretu koji se planira dostaviti, uključujući točnu količinu UPP-a i planiranu kvalitetu UPP-a, u luci utovara brodova za prijevoz UPP-a i na terminalu za UPP, i

8. informacije o pomorskom agentu, ako su dostupne.

(4) U slučaju kada korisnik terminala za UPP ne dostavi plan mjesečnog rasporeda usluga za predmetni mjesec do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP izrađuje mjesečni raspored usluga koji se odnosi na tog korisnika terminala za UPP, na temelju informacija iz odobrenog godišnjeg rasporeda usluga za tog korisnika terminala za UPP.

Odstupanja od vremena dolaska brodova, količina UPP-a za dostavu i kapaciteta uplinjavanja UPP-a

Članak 34.

(1) Korisniku terminala za UPP je dopušteno u planu mjesečnog rasporeda usluga naznačiti odstupanje od vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a, kao i od količina UPP-a koje će dostaviti, kapaciteta uplinjavanja UPP-a određenog u odobrenom godišnjem rasporedu usluga ili mjesečnom rasporedu usluga odobrenom tijekom ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, ali ne za više od 10% od količina UPP-a odnosno kapaciteta uplinjavanja UPP-a, i to ako:

1. navedeno odstupanje ne utječe na raspored usluga i/ili stvarno vrijeme stajanja brodova za prijevoz UPP-a ostalih korisnika terminala za UPP, ili

2. u slučaju kada navedeno odstupanje utječe na raspored usluga i/ili stvarno vrijeme stajanja brodova za prijevoz UPP-a ostalih korisnika terminala za UPP, a korisnik terminala za UPP koji predlaže odstupanje je ishodio pisani pristanak svih navedenih korisnika terminala za UPP.

(2) U svakom slučaju iz stavka 1. ovoga članka, odstupanje mora biti u skladu s tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(3) Korisnik terminala za UPP može tijekom plinske godine, više od jednom u nizu, odstupiti od mjesečnih količina UPP-a koje su predviđene za dostavu na terminal za UPP i od kapaciteta uplinjavanja UPP-a, ako se time ne krše prava i obveze drugih korisnika terminala za UPP da koriste dozvoljeno odstupanje.

(4) Odstupanja od mjesečnih količina UPP-a za dostavu na terminal za UPP kao i od kapaciteta uplinjavanja UPP-a, a koja su u iznosu većem od 10% od iznosa u odobrenom godišnjem rasporedu usluga ili mjesečnom rasporedu usluga odobrenom tijekom ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, dopuštena su iznimno, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP koji predlaže odstupanje su postigli dogovor o predloženom odstupanju, i

2. navedeno odstupanje ne utječe na odobreni raspored usluga i/ili stvarno vrijeme stajanja brodova za prijevoz UPP-a ostalih korisnika terminala za UPP ili, u slučaju kada utječe na odobrene rasporede usluga i/ili stvarno vrijeme stajanja brodova za prijevoz UPP-a ostalih korisnika terminala za UPP, korisnik terminala za UPP koji predlaže odstupanje ishodio je pisani pristanak svih navedenih korisnika terminala za UPP.

(5) U svakom slučaju, odstupanje iz stavka 4. ovoga članka mora biti u skladu s tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(6) Pristanak ostalih korisnika terminala za UPP na zatraženo odstupanje, ako je nužan sukladno odredbama ovog članka, mora biti dostavljen operatoru terminala za UPP u pisanom obliku i najkasnije u roku od pet dana od dostave zahtjeva za davanje pristanka na odstupanja kojeg operator terminala za UPP šalje ostalim korisnicima terminala za UPP koji još nisu dali svoj pristanak.

(7) Ukoliko korisnik terminala za UPP ne odgovori unutar roka iz stavka 6. ovoga članka, smatra se da se takav korisnik terminala za UPP ne slaže s odstupanjem od odobrenog godišnjeg rasporeda usluga.

(8) Kad se stvarna količina pretovarenog UPP-a, određena primjenom pravila mjerenja pretovarenog UPP-a iz ovih Pravila i/ili stvarno korišteni kapaciteti uplinjavanja UPP-a razlikuju od količine UPP-a planiranog za dostavu na terminal za UPP i/ili projekcije kapaciteta uplinjavanja UPP-a, a koje su navedene u odobrenom godišnjem rasporedu usluga ili mjesečnom rasporedu usluga tijekom ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, smatra se da razlika u količinama i/ili kapacitetima uplinjavanja UPP-a predstavlja odstupanje od rasporeda usluga korisnika terminala za UPP iz stavaka 1. ili 4. ovoga članka.

(9) U slučaju kada zbog odstupanja iz stavaka 1. ili 4. ovoga članka, zajednički godišnji raspored usluga postane neusklađen s tehničkim uvjetima terminala za UPP, operator terminala za UPP ima pravo prilagoditi količinu tereta koji se pretovaruje u terminal za UPP i/ili kapacitet uplinjavanja UPP-a korisnika terminala za UPP koji je odgovoran za odstupanje, ali ne za više od stvarnog odstupanja količina UPP-a iz odobrenog godišnjeg rasporeda usluga ili mjesečnog rasporeda usluga korisnika terminala za UPP tijekom ugovaranja kratkoročnih kapaciteta.

(10) U svrhu usklađivanja mjesečnog plana usluga korisnika terminala za UPP koji zahtijeva odstupanje i mjesečnih planova usluga ostalih korisnika terminala za UPP od kojih je potreban pristanak za odstupanje, u slučaju kad je takav pristanak potreban, operator terminala za UPP ima pravo na zahtjev korisnika terminala za UPP koji zahtijeva odstupanje dostaviti tom korisniku terminala za UPP planove mjesečnih rasporeda usluga ostalih korisnika terminala za UPP.

Članak 35.

(1) Nakon zaprimanja planova mjesečnih rasporeda usluga korisnika terminala za UPP, operator terminala za UPP primjenjuje na odgovarajući način odredbe članka 26. stavaka 1. do 3. i članka 33. stavka 4. ovih Pravila te u slučaju kada nema preklapanja termina, zagušenja terminala za UPP ili drugih nedostataka, najkasnije u roku od pet radnih dana, odobrava i dostavlja odobreni mjesečni raspored usluga korisniku terminala za UPP na kojeg se odnosi i odobreni zajednički mjesečni raspored usluga svim korisnicima terminala za UPP.

(2) U slučaju kad postoje neusklađenosti u planovima mjesečnih rasporeda usluga, operator terminala za UPP bez odlaganja izrađuje objedinjeni plan mjesečnog rasporeda usluga s naznačenim neusklađenostima i ispravlja neusklađenosti u skladu s odobrenim godišnjim rasporedom usluga i primjenjujući pravila propisana u članku 34. ovih Pravila, ako je to moguće, te dostavlja odobreni mjesečni raspored usluga korisniku terminala za UPP na kojeg se odnosi i odobreni zajednički mjesečni raspored usluga svim korisnicima terminala za UPP.

(3) Operator terminala za UPP u roku od pet radnih dana od dostave korisnicima terminala za UPP, objavljuje zajednički mjesečni raspored usluga na svojoj internetskoj stranici.

Promjena načina rada terminala za UPP

Članak 36.

(1) Operator terminala za UPP ima pravo promijeniti način rada terminala za UPP i izmijeniti odobrene rasporede usluga samo u iznimnim situacijama u kojima je ugrožen neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP. Prilikom promjene načina rada terminala za UPP i/ili izmjene odobrenog rasporeda usluga, operator terminala za UPP surađuje s korisnicima terminala za UPP uzimajući u obzir, u mjeri u kojoj je to moguće, njihove zahtjeve.

(2) U slučaju kada operator terminala za UPP nije u mogućnosti izvesti održavanje terminala za UPP, kao što je određeno u članku 68. stavku 2. točki 2. ovih Pravila pri čemu se održavanje terminala za UPP preklapa s vremenom dolaska brodova za prijevoz UPP-a, operator terminala za UPP ima pravo prilagoditi vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a i kapacitete uplinjavanja UPP-a iz odobrenog godišnjeg rasporeda usluga pri čemu pomak vremena dolaska pojedinog broda za prijevoz UPP-a može biti najviše 6 dana.

(3) U slučaju prilagodbe iz stavka 2. ovoga članka, operator terminala za UPP dužan je o tome obavijestiti korisnike terminala za UPP, te dostaviti prijedlog izmijenjenog mjesečnog rasporeda usluga korisnicima terminala za UPP na koje se izmjene odnose.

(4) Korisnici terminala za UPP na koje se izmjene odnose su dužni u roku od 5 dana dostaviti prilagođeni plan mjesečnog rasporeda usluga operatoru terminala za UPP.

(5) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, kada korisnici terminala za UPP ne dostave, ne izmjene ili izmjene plan mjesečnog rasporeda usluga na način da nisu uzeli u obzir izmjene iz prijedloga operatora terminala za UPP, a zbog čega bi mogao biti ugrožen neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP, operator terminala za UPP će sam prilagoditi mjesečne rasporede usluga i dostaviti prilagođene odobrene rasporede usluga korisnicima terminala za UPP.

(6) Operator terminala za UPP je dužan u slučaju iz stavka 2., najkasnije u roku sedam dana od dostave odobrenog rasporeda usluga korisnicima terminala za UPP, na svojoj internetskoj stranici ažurirati odobreni zajednički raspored usluga.

Zamjena dodijeljenog vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a

Članak 37.

(1) Korisnici terminala za UPP imaju pravo tražiti zamjenu dodijeljenih vremena dolazaka brodova za prijevoz UPP-a odobrenih godišnjim ili mjesečnim rasporedom usluga.

(2) Operator terminala za UPP odobriti će zamjenu vremena dolazaka brodova ako ista neće utjecati na raspored usluga ostalih korisnika terminala za UPP te će uslugu naplatiti prema cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za UPP.

VIII. ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE TERMINALA ZA UPP

Minimalna operativna razina UPP-a

Članak 38.

(1) Korisnici terminala za UPP dužni su se pridržavati pravila o zajedničkom korištenju terminala za UPP sukladno ovim Pravilima, ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP i ugovoru o korištenju terminala za UPP, a kako bi se osiguralo zajedničko korištenje terminala za UPP, istovremeno pružanje usluga prihvata i otpreme UPP-a, omogućilo prihvaćanje i uplinjavanje UPP-a svih korisnika terminala za UPP te osigurao neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP.

(2) Operator terminala za UPP odgovoran je za kontrolu minimalne operativne razine UPP-a u terminalu za UPP kako bi osigurao siguran rad terminala za UPP u optimalnim operativnim uvjetima.

(3) Sukladno stavku 2. ovoga članka, operator terminala za UPP prilikom izrade i odobravanja godišnjih i/ili mjesečnih rasporeda usluga vodi računa da se količina potrebna za minimalnu operativnu razinu UPP-a uvijek zadržava u spremnicima terminala za UPP uslijed redovitog dolaska tereta.

(4) Korisnici terminala za UPP dužni su se pridržavati rasporeda usluga kako bi se održavala potrebna minimalna operativna razina UPP-a određena u tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(5) Troškove povezane s održavanjem minimalne operativne razine UPP-a snosit će korisnik terminala za UPP u sljedećim slučajevima:

1. u slučaju kašnjenja broda za prijevoz UPP-a, i/ili

2. u slučaju nedolaska broda za prijevoz UPP-a određenog korisnika terminala za UPP, koji je morao pristati na terminal za UPP, sukladno odobrenom rasporedu usluga, i/ili

3. kršenja drugih obaveza korisnika terminala za UPP koje rezultiraju nemogućnošću pretovara UPP-a u plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

(6) U slučajevima iz stavka 5. ovoga članka, korisnik terminala za UPP koji je odgovoran za takvu situaciju dužan je nadoknaditi trošak UPP-a koji se nadoknađuje za potrebe nadomjeska UPP-a do minimalne operativne razine UPP-a, onom korisniku terminala za UPP koji prema odobrenom rasporedu usluga doprema prvi sljedeći teret, i to na sljedeći način:

1. nadoknadom UPP-a u naravi putem pozajmljene količine UPP-a – na način da se UPP koji se koristi za potrebe nadomjeska UPP-a do minimalne operativne razine UPP-a evidentira kao pozajmljena količina UPP-a od korisnika terminala za UPP koji je dopremio teret kao ustupitelja UPP-a u korist korisnika terminala za UPP koji nije dopremio teret kao preuzimatelja UPP-a, no pod uvjetom da se tako dogovore ustupitelj UPP-a i preuzimatelj UPP-a te o tome obavijeste operatora terminala za UPP sukladno stavku 7. ovog članka; ili

2. na drugi način, prema dogovoru ustupitelja UPP-a i preuzimatelju UPP-a, sukladno stavku 7. ovog članka.

(7) Ukoliko se u roku od tri dana od nastupa događaja iz stavka 5. ovoga članka korisnik terminala za UPP koji je odgovoran za slučajeve iz stavka 5. ovoga članka ne dogovori s korisnikom terminala za UPP koji prema odobrenom rasporedu usluga doprema prvi sljedeći teret o komercijalnim uvjetima po kojima će podmiriti trošak iz stavka 6. ovoga članka i o tome bez odlaganja obavijesti operatora terminala za UPP, dužan je podmiriti trošak iz stavka 6. ovoga članka po cijeni koja se određuje prema cijeni plina na dan početka pretovara, objavljenoj na internetskoj stranici plinskog čvorišta u Austriji (CEGH) u koloni VWAP/CEGHIX izražene u EUR/MWh pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti, uvećanu za najnižu cijenu troška transporta dnevnih proizvoda kapaciteta transportnog sustava od plinskog čvorišta u Austriji (CEGH) do virtualne točke trgovanja u Republici Hrvatskoj.

(8) U slučaju nedolaska ili kašnjenja zaredom dva ili više brodova za prijevoz UPP-a određenih korisnika terminala za UPP, koji su morali pristati na terminal za UPP sukladno odobrenom rasporedu usluga, navedeni korisnici terminala za UPP su dužni nadoknaditi trošak UPP-a koji se nadoknađuje za potrebe nadomjeska UPP-a do minimalne operativne razine UPP-a, sukladno sljedećim pravilima:

1. trošak UPP-a se nadoknađuje onom korisniku terminala za UPP koji prema odobrenom rasporedu usluga dopremi prvi sljedeći teret,

2. trošak UPP-a se nadoknađuje na način da je svaki korisnik terminala za UPP odgovoran za dio minimalne operativne razine UPP-a koja se potroši u terminu koji je dodijeljen navedenom korisniku terminala za UPP koji je odgovoran za nedolazak ili kašnjenje brodova za prijevoz UPP-a sukladno odobrenom rasporedu usluga.

(9) Izuzev slučajeva iz stavka 5. ovoga članka, troškove povezane s održavanjem minimalne operativne razine UPP-a snosit će operator terminala za UPP.

(10) Trošak UPP-a koji se nadoknađuje za potrebe nadomjeska UPP-a do minimalne operativne razine UPP-a u slučaju iz stavka 9. ovoga članka, operator terminala za UPP nadoknađuje onom korisniku terminala za UPP koji prema odobrenom rasporedu usluga doprema prvi sljedeći teret prema cijeni koja se određuje prema cijeni plina na dan početka pretovara, objavljenoj na internetskoj stranici plinskog čvorišta u Austriji (CEGH) u koloni VWAP/CEGHIX izražene u EUR/MWh pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti, te uvećanu za 5% od tako dobivene cijene plina, te na tako dobiveni iznos se dodaje najniža cijena troška transporta dnevnih proizvoda kapaciteta transportnog sustava od plinskog čvorišta u Austriji (CEGH) do virtualne točke trgovanja u Republici Hrvatskoj. Korisnik terminala za UPP ispostavlja račun operatoru terminala za UPP za navedeni trošak UPP-a, uvećan za PDV, a operator terminala za UPP predmetni račun izdan sukladno ovom članku će podmiriti u roku 20 dana od dana zaprimanja računa korisnika terminala za UPP.

(11) Neovisno o tome tko snosi troškove povezane s održavanjem minimalne operativne razine UPP-a iz stavaka 5. i 9. ovoga članka, količinu UPP-a koju je potrebno nadoknaditi za potrebe minimalne operativne razine UPP-a operator terminala za UPP namiruje iz prvog sljedećeg tereta prema odobrenom rasporedu usluga. Iznimno, u slučaju iz stavka 9. ovog članka operator terminala za UPP može odlučiti samostalno pribaviti potrebne količine UPP-a prema uvjetima iz članka 68. stavka 10. ovih Pravila.

Ustupanje UPP-a

Članak 39.

U svrhu zajedničkog korištenja terminala za UPP, UPP koji se nalazi u spremnicima terminala za UPP, isključujući minimalnu operativnu razinu UPP-a koja je potrebna za redovan rad terminala za UPP, može biti ustupljen zajedničkom korisniku za UPP, bez obzira na činjenicu da on nije vlasnik UPP-a koji se uplinjava ili ponovno pretovaruje, pri čemu se moraju poštovati sljedeća pravila:

1. kad se, u skladu s odobrenim rasporedima usluga korisnika terminala za UPP, uplinjava ili ponovno pretovaruje UPP dostavljen od strane ustupitelja UPP-a, a dostava tereta preuzimatelja UPP-a u tom periodu nije predviđena prema odobrenom rasporedu usluga, preuzimatelj UPP-a pozajmljuje dio UPP-a ustupitelja UPP-a, uključujući dozvoljeni i nedozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP bez posebnog sporazuma, ali uzimajući u obzir dostupnu količinu UPP-a za posudbu, sukladno odobrenom zajedničkom rasporedu usluga,

2. dostupna količina UPP-a za posudbu, u svrhu zajedničkog korištenja terminala za UPP se smatra privremeno pozajmljenom od strane ustupitelja UPP-a, a povratna količina UPP-a se smatra UPP-om koji je preuzimatelj UPP-a dužan vratiti ustupitelju UPP-a,

3. dostupna količina UPP-a za posudbu je jednaka povratnoj količini UPP-a, uključujući dozvoljeni i nedozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP, koju je preuzimatelj UPP-a dužan vratiti ustupitelju UPP-a, mjereno u energetskoj vrijednosti,

4. zajedničkim korisnicima za UPP se dodjeljuje jednaka dostupna količina UPP-a za posudbu do količine stvarno uplinjenog odnosno ponovno pretovarenog UPP-a, uključujući dozvoljeni i nedozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP tijekom razdoblja uplinjavanja odnosno ponovnog pretovara UPP-a,

5. povratna količina UPP-a se dodjeljuje na način da se najprije vraća količina UPP-a koja je prva pozajmljena, temeljem stvarno uplinjenog odnosno ponovno pretovarenog UPP-a tijekom razdoblja uplinjavanja odnosno ponovnog pretovara UPP-a, uključujući dozvoljeni i nedozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP, dok u slučaju da je zajedničkim korisnicima za UPP dodijeljena povratna količina UPP-a iste starosti, manja povratna količina UPP-a će se vraćati prva.

Članak 40.

(1) Odredbe članka 39. ovih Pravila se neće primjenjivati u slučaju kada je:

1. terminal za UPP zbog zajedničkog korištenja terminala za UPP, u bilo kojem trenutku morao raditi na način koji može dovesti do nastanka rizika za neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP,

2. prema opravdanom mišljenju operatora terminala za UPP primjena odredbi članka 39. ovih Pravila može uzrokovati opasnost za neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP u određenoj situaciji.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP dužan je o navedenom, bez odgađanja obavijestiti sve korisnike terminala za UPP.

Ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP

Članak 41.

(1) Operator terminala za UPP objavljuje obrazac ugovora o zajedničkom korištenja terminala za UPP na svojoj internetskoj stranici.

(2) U svrhu postizanja što efikasnijeg zajedničkog korištenja terminala za UPP, zajednički korisnici terminala za UPP imaju pravo urediti drugačije uvjete zajedničkog korištenja terminala za UPP od uvjeta propisanih u ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(3) Korisnici terminala za UPP koji su sukladno stavku 2. ovoga članka dogovorili drugačije uvjete, dužni su sklopiti novi ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP i dostaviti ga operatoru terminala za UPP na potpis.

(4) Operator terminala za UPP provjerava:

1. omogućuju li uvjeti iz novog ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP sigurno zajedničko korištenje terminala za UPP, istovremeno pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a za sve korisnike terminala za UPP na nediskriminirajući način te osiguravaju li neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP

2. da uvjeti iz novog ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP nisu protivni pravima i obvezama ostalih korisnika terminala za UPP i/ili operatora terminala za UPP odnosno ovim Pravilima i

3. je li kapacitet uplinjavanja odnosno ponovnog pretovara UPP-a iskorišten što je učinkovitije moguće.

(5) Operator terminala za UPP će razmotriti ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP s dužnom pažnjom te će u slučaju kada prema procjeni operatora terminala za UPP ne postoje zapreke sukladno ovim Pravilima, potpisati novi ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(6) Ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP bit će valjan i proizvoditi učinke od trenutka kada ga potpiše operator terminala za UPP.

Sredstva osiguranja plaćanja za osiguranje potraživanja temeljem zajedničkog korištenja terminala za UPP

Članak 42.

(1) Operator terminala za UPP nije odgovoran za bilo koje posljedice zajedničkog korištenja terminala za UPP, a posebice u odnosu na radnje ili propuste zajedničkih korisnika terminala za UPP, a koje utječu na interese zajedničkih korisnika terminala za UPP, osim u slučaju kada odgovornost operatora terminala za UPP proizlazi iz ovih Pravila, ugovora o korištenju terminala za UPP, ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP ili drugih propisa kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina.

(2) Kako bi se osigurale obveze korisnika terminala za UPP povezane sa zajedničkim korištenjem terminala za UPP, uključujući obvezu osiguranja dostave tereta, korisnici terminala za UPP mogu međusobno dogovoriti sredstvo osiguranja plaćanja koje će dostaviti operatoru terminala za UPP, a kojim će se osigurati:

1. uredno izvršenje obveza dostave svih tereta prema odobrenom rasporedu usluga za tog korisnika terminala za UPP,

2. obvezu urednog vraćanja povratne količine UPP-a sukladno ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP,

3. obvezu da zajednički korisnik terminala za UPP nadoknadi štetu drugim zajedničkim korisnicima terminala za UPP, nastalu zbog neispunjenja obveza iz ovih Pravila i/ili zajedničkog ugovora o korištenju terminala za UPP, a koja šteta je posljedica nemogućnosti ili neurednog povrata povratne količine UPP-a, i

4. sve druge eventualne štete koje nastanu uslijed ili u vezi s kršenjem obveza zajedničkog korisnika terminala za UPP propisanih ovim Pravilima i ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(3) Pravila kojima se uređuje vrsta, iznos, dostava i aktivacija sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 2. ovoga članka određena su u ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(4) U slučaju kada zajednički korisnici terminala za UPP nisu uspjeli postići zajednički dogovor o sredstvima osiguranja plaćanja iz stavka 2. ovoga članka ili jedan zajednički korisnik terminala za UPP nije suglasan s odlukom ostalih zajedničkih korisnika terminala za UPP, o istome su dužni obavijestiti operatora terminala za UPP i to najkasnije u roku u kojem su obvezni dostaviti operatoru terminala za UPP popunjeni obrazac plana godišnjeg rasporeda usluga za narednu plinsku godinu iz stavka 6. ovoga članka.

(5) Operator terminala za UPP će u slučaju zaprimanja obavijesti iz stavka 4. ovoga članka, zajedničkim korisnicima terminala za UPP ili zajedničkom korisniku terminala za UPP koji nije suglasan s odlukom drugih zajedničkih korisnika terminala za UPP, ovisno o događaju opisanom u obavijesti iz stavka 4., bez odlaganja dostaviti zahtjev za dostavu sredstva osiguranja plaćanja u obliku bankarske garancije »na prvi poziv« i »bez prigovora«, izdane od banke prihvatljive operatoru terminala za UPP na iznos umnoška prosječnog tereta odnosnog korisnika terminala za UPP koji dolazi na terminal za UPP u narednoj plinskoj godini i cijene na internetskoj stranici plinskog čvorišta u Austriji (CEGH); CEGH yearly futures settlement price na dan koji pada 7 radnih dana prije dostave popunjenog obrasca plana godišnjeg rasporeda usluga iz stavka 6. ovog članka, i sadržajem koji je prihvatljiv operatoru terminala za UPP, a sve u svrhu osiguranja obveza i naknade štete iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Neovisno o trenutku primitka zahtjeva operatora terminala za UPP za dostavom bankarske garancije iz stavka 5. ovog članka, zajednički korisnici terminala za UPP dužni su svaki pojedinačno, odnosno zajednički korisnik terminala za UPP koji nije suglasan s odlukom drugih zajedničkih korisnika terminala za UPP dužan je, operatoru terminala za UPP u svakom slučaju dostaviti bankarsku garanciju iz stavka 5. ovoga članka najkasnije u roku propisanom za dostavu popunjenog obrasca plana godišnjeg rasporeda usluga za narednu plinsku godinu sukladno članku 25. stavku 2. ovih Pravila.

(7) Bankarska garancija iz stavka 5. ovoga članka mora važiti za cijelo razdoblje plinske godine odnosno 60 dana nakon predviđenog vremena dolaska zadnjeg broda za prijevoz UPP-a u skladu s odobrenim godišnjim rasporedom usluga za narednu plinsku godinu, ovisno o tome koji rok pada na kasniji datum, te ju je zajednički korisnik terminala za UPP dužan obnavljati na vlastitu inicijativu odnosno sukladno primljenim zahtjevima operatora terminala za UPP tako da za cijelo vrijeme dok traje zajedničko korištenje terminala za UPP od strane navedenog zajedničkog korisnika terminala za UPP operator terminala za UPP raspolaže valjanom bankarskom garancijom sukladno ovim Pravilima.

(8) Zajednički korisnik terminala za UPP koji je odgovoran za neurednu dostavu tereta ili neuredno ispunjenje druge obveze koja utječe na uredno zajedničko korištenje terminala za UPP, dužan je obavijestiti operatora terminala za UPP o takvom propustu odmah po saznanju za navedeni propust, a najkasnije sedam dana prije planiranog dolaska broda za prijevoz UPP-a odnosno dospijeća obveze koja utječe na uredno zajedničko korištenje terminala za UPP sukladno odobrenom rasporedu usluga za tog korisnika terminala za UPP. Operator terminala za UPP odmah po zaprimanju obavijesti, bez odgađanja, istu dostavlja svim zajedničkim korisnicima terminala za UPP na čija prava i obveze takav propust utječe.

(9) Operator terminala za UPP će u slučaju propusta iz stavka 8. ovoga članka naplatiti bankarsku garanciju iz stavka 5. ovog članka onog zajedničkog korisnika terminala za UPP koji je odgovoran za takav propust tako da svaki zajednički korisnik terminala za UPP koji ima pravo na naplatu bankarske garancije, primi pripadajući dio naplaćene bankarske garancije, pri čemu će za naplatu vrijediti sljedeća pravila:

1. svaki zajednički korisnik terminala za UPP koji smatra da ima pravo na naplatu iz bankarske garancije mora prethodno uputiti zahtjev za naplatu operatoru terminala za UPP u kojem će izrijekom navesti da daje neopozivu uputu operatoru terminala za UPP da naplati bankarsku garanciju zbog kršenja obveza vezano uz zajedničko korištenje terminala za UPP te iznos u kojem želi da se naplati bankarska garancija,

2. nakon primitka zahtjeva za naplatu iz točke 1. ovog stavka, operator terminala za UPP provjerava isključivo da li je riječ zajedničkom korisniku terminala za UPP koji ima dodijeljene kapacitete uplinjavanja UPP-a odnosno ponovnog pretovara prema odobrenom rasporedu usluga u periodu od početka vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a onog zajedničkog korisnika terminala za UPP koji nije uredno dostavio teret do kraja vremena dolaska sljedećeg broda za prijevoz UPP-a koje je određeno u odobrenom rasporedu usluga,

3. ako operator terminala za UPP utvrdi da je zahtjev za naplatu podnio zajednički korisnik terminala za UPP iz točke 2. ovog stavka, operator terminala za UPP bez odlaganja naplaćuje bankarsku garanciju u iznosu navedenom u zahtjevu zajedničkog korisnika terminala za UPP, no najviše do iznosa navedenog u ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP odnosno sporazumu zajedničkih korisnika terminala za UPP iz stavka 10. ovog članka, te potom prosljeđuje tako naplaćeni iznos zajedničkom korisniku terminala za UPP koji je podnio zahtjev za naplatu,

4. operator terminala za UPP nije ovlašten utvrđivati osnovanost zahtjeva za naplatu zajedničkog korisnika terminala za UPP niti je dužan ishoditi suglasnost drugih zajedničkih korisnika terminala za UPP za naplatu bankarske garancije te odgovornost za točnost podataka i osnovanost zahtjeva za naplatu bankarske garancije snosi zajednički korisnik terminala za UPP koji je podnio zahtjev za naplatu,

5. operator terminala za UPP je dužan izvršiti naplatu bankarske garancije na zahtjev svakog pojedinog zajedničkog korisnika terminala za UPP iz točke 2. ovog stavka, isključujući zajedničkog korisnika terminala za UPP koji je odgovoran za propust, te isplatiti naknadu štete nastale zbog takvog propusta, a ukupno najviše do visine naplaćene bankarske garancije.

(10) U svakom slučaju, u roku od 24 sata nakon što je operator terminala za UPP dostavio obavijest svim zajedničkim korisnicima terminala za UPP o propustu zajedničkog korisnika terminala za UPP sukladno stavku 8. ovoga članka, zajednički korisnici terminala za UPP mogu se sporazumjeti o drugačijem načinu naknade štete zbog propusta iz stavka 8. ovoga članka u odnosu na odredbe ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP. U pogledu takvog sporazuma, vrijede sljedeća pravila:

1. navedeni sporazum, ako se njime ugovara isplata iz sredstva osiguranja plaćanja vezano uz zajedničko korištenje koje naplaćuje operator terminala za UPP sukladno ovim Pravilima, mora minimalno sadržavati postupak, iznose i rokove isplate koji se trebaju izvršiti prema zajedničkim korisnicima terminala za UPP,

2. navedeni sporazum zajedničkih korisnika terminala za UPP će proizvoditi pravne učinke samo ako ga odobri operator terminala za UPP, koji ga može odobriti ako uvjeti iz sporazuma nisu protivni pravima i obvezama ostalih zajedničkih korisnika terminala za UPP i/ili operatora terminala za UPP odnosno ovim Pravilima.

(11) Zajednički korisnik terminala za UPP koji je odgovaran za propust iz stavka 8. ovoga članka dužan je nadoknaditi sva potraživanja zajedničkih korisnika terminala za UPP zbog štete koja je nastala zbog njegovog propusta, a koja nisu podmirena naplatom bankarske garancije iz stavka 9. ovoga članka.

(12) U slučaju kada se bankarska garancija iskoristi ili iz drugog razloga treba uskladiti iznos bankarske garancije, kao i u slučaju kad je potrebno uskladiti rok važenja bankarske garancije, a sve kako bi bankarska garancija bila sukladna ovim Pravilima i ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP kroz cijelo vrijeme zajedničkog korištenja od strane zajedničkog korisnika terminala za UPP, zajednički korisnik terminala za UPP dužan je dostaviti novu ili izmijeniti dostavljenu bankarsku garanciju, najkasnije u roku od 15 dana od nastanka događaja koji je povod za dostavu nove ili izmijenjene bankarske garancije.

(13) Sve radnje vezano uz naplatu bankarske garancije iz stavka 5. ovog članka odnosno sredstva osiguranja plaćanja za zajedničko korištenje terminala za UPP iz stavka 2. ovog članka operator terminala za UPP obavlja isključivo u svojstvu punomoćnika zajedničkih korisnika terminala za UPP u čiju korist se bankarska garancija odnosno sredstvo osiguranja plaćanja naplaćuje.

(14) Operator terminala za UPP ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s kršenjem obveza zajedničkog korisnika terminala za UPP iz ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP, eventualnog odbijanja isplate temeljem sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 2. ovog članka odnosno bankarske garancije iz stavka 5. ovog članka od strane banke ili visine isplate temeljem naplate bankarske garancije zajedničkog korisnika terminala za UPP, radnjama banke, tečajnim razlikama i konverzijama valuta kod naplate bankarske garancije i isplate oštećenog zajedničkog korisnika terminala za UPP ili drugim aspektima povezanim s bankovnom garancijom zajedničkog korisnika terminala za UPP, niti u vezi s eventualnom štetom nastalom zajedničkom korisniku terminala za UPP zbog naplate bankarske garancije.

(15) U odnosu na pitanje dostave i vraćanja bankarske garancije, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 17. stavka 4. i stavka 5. Općih uvjeta.

(16) U slučaju kada postojećem ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP pristupa novi korisnik terminala za UPP, dužan je u dobroj vjeri pregovarati s postojećim zajedničkim korisnicima terminala za UPP vezano na dostavu odgovarajućeg sredstva osiguranja plaćanja, radi osiguranja obveza povezanih sa zajedničkim korištenjem terminala za UPP, pri čemu neće nerazumno uskratiti dostavu sredstva osiguranja plaćanja kojeg su postojeći korisnici terminala za UPP primjenjivali prije njegovog pristupanja. Novi korisnik terminala za UPP koji pristupa postojećem ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP tokom plinske godine dužan je dostaviti dogovoreno sredstvo osiguranja plaćanja operatoru terminala za UPP najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(17) Pravila naplate bankarske garancije za slučaj neurednog izvršenja obveza dostave svih tereta, na odgovarajući način se primjenjuju i za druge slučajeve neispunjenja obveza zajedničkog korisnika terminala za UPP sukladno stavku 2. ovoga članka.

(18) U slučaju kada zajednički korisnik terminala za UPP sredstvima dobivenim uslijed naplate sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 2. ovog članka odnosno bankarske garancije iz stavka 5. ovog članka nabavi zamjenski plin, on mora bez odlaganja obavijestiti operatora terminala za UPP o sljedećim podacima:

1. puni naziv i EIC oznaka preuzimatelja UPP-a koji je vratio povratnu količinu UPP-a;

2. puni naziv i EIC oznaka ustupitelja UPP-a kojem je vraćena povratna količinu UPP-a; i

3. količinu prirodnog plina iz transakcije, izraženu u kWh; i

4. datum vraćanja povratne količine UPP-a.

(19) Obveza zajedničkog korisnika terminala za UPP iz stavka 18. ovog članka se primjenjuje na preuzimatelja UPP-a odnosno na ustupitelja UPP-a koji je naplatom bankarske garancije odnosno sredstva osiguranja plaćanja otklonio propust drugog zajedničkog korisnika terminala za UPP iz stavka 2. ovog članka.

IX. UVJETI KORIŠTENJA TERMINALA ZA UPP

Postupak odobrenja brodova za prijevoz UPP-a

Članak 43.

(1) Brodovi za prijevoz UPP-a koji se planiraju privezati na terminal za UPP dužni su se pridržavati međunarodnih standarda i uvjeta koji se primjenjuju za takvu vrstu brodova u međunarodnoj plovidbi, a osobito standarda i uvjeta propisanih u The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), International Gas Code, SOLAS Convention i međunarodnim konvencijama prihvaćenim u okviru Međunarodne pomorske organizacije (IMO), kao i propisima određenim sukladno registru u koji je brod za prijevoz UPP-a upisan.

(2) Brod za prijevoz UPP-a mora posjedovati sve važeće brodske svjedodžbe i dokumente obvezne za takvu vrstu broda, a čiji je popis objedinjen i ažuriran u dokumentu List of Certificates and Documents Required to be Carried on Bord Ships te potrebne dozvole za ulazak i izvođenje operacija u luci, ispunjavati sve operativne uvjete luke, kao i uvjete nadležne lučke kapetanije i operatora terminala za UPP.

(3) Korisnik terminala za UPP je dužan osigurati da je brod za prijevoz UPP-a u vrijeme dolaska usklađen sa zahtjevima ovoga članka.

(4) Odobravanje pristajanja broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP provodi se u skladu s postupcima koji su propisani u ovim Pravilima, tehničkim karakteristikama terminala za UPP i tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(5) Operator terminala za UPP objavljuje obrazac zahtjeva za odobrenje broda za prijevoz UPP-a na svojoj internetskoj stranici.

(6) Korisnik terminala za UPP ili operator ili vlasnik broda za prijevoz UPP-a ili druga ovlaštena osoba, podnosi ispunjeni obrazac zahtjeva za odobrenjem broda za prijevoz UPP-a, radi upisa u registar operatora terminala za UPP najkasnije u roku od 30 dana prije planiranog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a ili iznimno izvan navedenog roka kada je operator terminala za UPP s time suglasan. Operator terminala za UPP može odobriti brod za prijevoz UPP koji nije naznačen u odobrenom godišnjem rasporedu usluga ili odobrenom mjesečnom rasporedu usluga, no prioritet u odobravanju će dati onom brodu za prijevoz UPP-a za kojeg će u dokumentaciji vezano za dolazak broda za prijevoz UPP-a biti iskazano ranije vrijeme dolaska.

(7) U slučaju kada su ispunjeni uvjeti iz stavaka 1. do 6. ovoga članka, operator terminala za UPP izdaje potvrdu o odobrenju broda za prijevoz UPP-a za dolazak na terminal za UPP podnositelju zahtjeva za odobrenjem broda za prijevoz UPP-a najkasnije u roku od pet dana od zaprimanja sve potrebne dokumentacije, koja je ispunjena na odgovarajući način, te upisuje brod za prijevoz UPP-a u registar odobrenih brodova operatora terminala za UPP.

(8) U slučaju kada je nakon izdane potvrde o odobrenju broda za prijevoz UPP-a za dolazak na terminal za UPP došlo do promjene nekog od odobrenih podataka, koji se odnose na IMO broj, državu registracije, isprave, licence, odgovorne osobe društva koje upravlja brodom za prijevoz UPP-a i/ili vlasnika, operator terminala za UPP ima pravo zatražiti ponavljanje postupka odobrenja broda za prijevoz UPP-a.

(9) Po dolasku broda za prijevoz UPP-a u luku, odgovorna osoba luke i/ili operator terminala za UPP i/ili druga osoba koju on ovlasti, ima pravo provesti sve propisane preglede, a kako bi utvrdio i osigurao da je brod za prijevoz UPP-a kompatibilan s plutajućom jedinicom za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, te samim terminalom za UPP, pri čemu aktivno surađuje s vlasnikom i/ili operatorom broda za prijevoz UPP-a.

(10) Korisnik terminala za UPP odgovoran je za slučaj kada vlasnik, operator, zapovjednik broda za prijevoz UPP-a nije izvršio svoju dužnost ili ispunio uvjete vezano za odobrenje broda za prijevoz UPP-a, a zbog kojih nije došlo do odobrenja i/ili ulaska u luku i/ili pristajanja broda za prijevoz UPP-a.

(11) Operator terminala za UPP objavljuje i redovito ažurira popis odobrenih brodova za prijevoz UPP-a koji dolaze na terminal za UPP na svojoj internetskoj stranici.

Postupak prijave broda za prijevoz UPP-a

Članak 44.

(1) Korisnik terminala za UPP dužan je osigurati da vlasnik/operator broda za prijevoz UPP-a ili zapovjednik broda za prijevoz UPP-a ili pomorski agent ili osoba određena od strane vlasnika ili operatora broda za prijevoz UPP-a, najkasnije u roku od 10 dana od procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP, ili nakon napuštanja luke ukrcaja, po nastupu ranijeg, dostavi operatoru terminala za UPP ispunjeni obrazac zahtjeva za prijavu broda za prijevoz UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP objavljuje zahtjev za prijavu broda za prijevoz UPP-a na svojoj internetskoj stranici.

(3) U zahtjevu za prijavu broda za prijevoz UPP je potrebno naznačiti informacije koje se odnose na datum i vrijeme odlaska iz luke utovara te procijenjeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP.

(4) Uz zahtjev za prijavu broda za prijevoz UPP-a je potrebno operatoru terminala za UPP dostaviti:

1. tovarni list,

2. izvještaj neovisnog nadzornika o teretu ukrcanom u luci utovara,

3. teretni manifest,

4. certifikat porijekla tereta,

5. certifikat o količini tereta,

6. certifikat o kvaliteti tereta,

7. sigurnosni tehnički list tereta,

8. izjavu o aktivnostima broda u luci utovara (engl. Time Log / Port Timesheet),

9. potvrdu zapovjednika broda za prijevoz UPP-a o primitku prethodno navedenih dokumenata (engl. Master’s Receipt of Documents).

Informiranje o procijenjenom vremenu dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP

Članak 45.

(1) Korisnik terminala za UPP ili njegov pomorski agent dužni su osigurati da zapovjednik broda za prijevoz UPP-a ili njegov pomorski agent kroz CIMIS sustav dostavi dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o redu u luci i Pravilnikom o rukovanju opasnim tvarima u luci, redovito ažurira podatke o procijenjenom vremenu dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP i ažurirane podatke dostavlja operatoru terminala za UPP, luci i nadležnoj lučkoj kapetaniji najmanje u sljedećim rokovima:

– 96 sati prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu određenu za luku terminala za UPP, pri čemu obavijest mora sadržavati informacije o stanju tereta, procijenjenoj temperaturi tereta, tlaku UPP-a u spremniku, količini tereta za pretovar na plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a te osobito bilo koji trenutni ili očekivani operativni nedostatak na brodu za prijevoz UPP-a, a koji ima ili bi mogao imati utjecaj na ulazak broda za prijevoz UPP-a u luku i/ili pristajanje broda za prijevoz UPP-a i/ili boravak broda za prijevoz UPP-a u luci i/ili pretovar UPP-a,

– 72 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu,

– 48 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu,

– 24 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu.

(2) Od trenutka kada je procijenjeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu unutar 24 sata, podaci o procijenjenom vremenu dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu ažuriraju se svakih šest sati.

Članak 46.

Kada se bilo koje dostavljeno procijenjeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu, a kako je navedeno u članku 45. ovih Pravila, promijeni za više od šest sati, korisnik terminala za UPP će bez odgode obavijestiti ili će osigurati da zapovjednik broda za prijevoz UPP-a i/ili pomorski agent obavijesti operatora terminala za UPP, luku i nadležnu lučku kapetaniju o ispravljenom procijenjenom vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku stanicu.

Potvrda o spremnosti

Članak 47.

(1) Korisnik terminala za UPP će dostaviti ili će osigurati da zapovjednik broda za prijevoz UPP-a ili pomorski agent dostavi operatoru terminala za UPP potvrdu o spremnosti, odmah nakon ispunjenja sljedećih kumulativnih uvjeta:

1. brod za prijevoz UPP-a je stigao do peljarske stanice određene za luku,

2. stanje tereta udovoljava uvjetima propisanima u tehničkim uvjetima terminala za UPP,

3. nadležna lučka kapetanija, odgovorna osoba luke i nadležne službe su izdale brodu za prijevoz UPP-a potrebne dozvole sukladno Pomorskom zakoniku i propisima kojima se uređuje sigurnost plovidbe i morske luke da uđe u luku i pristane na terminal za UPP,

4. brod za prijevoz UPP-a je naručio sve lučke usluge potrebne za pristajanje na terminal za UPP i

5. korisnik terminala za UPP i/ili treća strane su dale brodu za prijevoz UPP-a sva potrebna dopuštenja da izvrši pretovar UPP-a, a brod za prijevoz UPP-a je spreman da izvede tu operaciju.

(2) U slučaju kada su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. točaka 1. do 5. ovoga članka, te je operatoru terminala za UPP dostavljena potvrda o spremnosti, operator terminala za UPP, bez odlaganja, izdaje obavijest o dopuštenju za pristajanje brodu za prijevoz UPP-a na terminal za UPP i/ili, u slučaju iz članka 48. ovih Pravila, obavijest u kojoj naznačuje vrijeme pristajanja broda za prijevoz UPP-a, osim u slučajevima kad postoje ograničenja pretovara UPP-a u terminal za UPP sukladno ovim Pravilima ili kad korisnik terminala za UPP obavijesti operatora terminala za UPP o okolnostima zbog kojih pretovar UPP-a u terminal za UPP nije moguć.

(3) Ako nisu ispunjeni uvjeti navedeni iz stavka 1. točaka 1. do 5. ovoga članka, operator terminala za UPP može odbiti potvrdu o spremnosti, pod uvjetom da obavijesti korisnika terminala za UPP o razlozima odbijanja te zatraži da dostavi valjanu potvrdu o spremnosti koja ispunjava sve uvjete iz ovog članka.

(4) Operator terminala za UPP ima pravo odbiti pristajanje broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP u slučaju kada korisnik terminala za UPP nije dostavio narudžbu pretovara UPP-a najkasnije dva dana prije vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a, odnosno u naznačenom roku kojeg je operator terminala za UPP ostavio korisniku terminala za UPP nakon što ga je upozorio da nije predana narudžba pretovara UPP-a.

(5) Operator terminala za UPP u slučaju iz stavka 3. i 4. ovog članka ne odgovara za gubitke koje su zbog navedenih propusta pretrpjeli korisnici terminala za UPP.

(6) U slučaju kad je operator terminala za UPP iz razloga navedenih u ovom članku odbio da brod za prijevoz UPP-a pristane na terminal za UPP, dužan je o tome obavijestiti zapovjednika broda za prijevoz UPP-a ili pomorskog agenta, luku, a odgovorna osoba luke nadležnu lučku kapetaniju.

(7) Brod za prijevoz UPP-a koji dolazi u luku i/ili predaje potvrdu o spremnosti ili narudžbu pretovara UPP-a, prije ili poslije vremena dolaska određenog u odobrenom mjesečnom rasporedu usluga, može pristati na terminal za UPP samo u slučaju kada su prema mišljenju operatora terminala za UPP kumulativno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. ne sprječava pristajanje drugih brodova za prijevoz UPP-a koji dolaze prema odobrenim mjesečnim rasporedima usluga i

2. pristajanje broda za prijevoz UPP-a ne ugrožava neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, kada operator terminala za UPP odbije pristajanje broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP, ako je to moguće, odredit će drugo vrijeme pristajanja sukladno ovim Pravilima.

Članak 48.

(1) U slučaju kada dva ili više brodova za prijevoz UPP-a istovremeno pristignu do terminala za UPP izvan njihovih odobrenih vremena dolaska, operator terminala za UPP će osigurati da se pristigli brodovi za prijevoz UPP-a raspoređuju za pristajanje prema sljedećem redoslijedu, pri čemu ima prednost onaj brod za prijevoz UPP-a koji je:

1. zakašnjeli brod za prijevoz UPP-a koji je predao potvrdu o spremnosti nakon vremena dolaska, pod uvjetom da sljedeće vrijeme dolaska nije pomaknuto,

2. preuranjeni brod za prijevoz UPP-a koji je predao potvrdu o spremnosti prije vremena dolaska i koju operator terminala za UPP nije odbio.

(2) Brodu za prijevoz UPP-a koji kasni može odbiti pristajanje na terminal za UPP prije preuranjenog broda za prijevoz UPP-a ako operator terminala za UPP utvrdi da bi pristajanje zakašnjelog broda za prijevoz UPP-a omelo pristajanje preuranjenog broda za prijevoz UPP-a kad počne njegovo vrijeme dolaska.

(3) Iznimno od pravila propisanih u ovom članku, korisnici terminala za UPP mogu dogovoriti drugačija pravila, o čemu će pravovremeno pismenim putem obavijestiti operatora terminala za UPP.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, operator terminala za UPP odobrit će dogovor korisnika terminala za UPP i postupiti sukladno istome, osim ako time ne ugrožava siguran rad terminala za UPP.

Vrijeme stajanja broda za prijevoz UPP-a

Članak 49.

(1) Dopušteno vrijeme stajanja iznosi:

1. 40 uzastopnih sati za standardnu količinu tereta i količinu tereta manju od standardne,

2. kada je količina UPP-a koja se pretovaruje veća od standardne količine tereta, operator terminala za UPP će odrediti dulje dopušteno vrijeme stajanja, ovisno o količini tereta i nakon konzultacija sa korisnikom terminala za UPP.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dopušteno vrijeme stajanja će biti produženo za bilo koje razdoblje odgode koje je uzrokovano jednim ili više sljedećih događaja:

1. kada je količina volumnog protoka pretovara UPP-a s broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP manja od one određene u specifikacijama broda za prijevoz UPP-a i količine određene u tehničkim uvjetima terminala za UPP, pri čemu se takva smanjena količina volumnog protoka pretovara UPP-a može isključivo pripisati terminalu za UPP,

2. za bilo koje razdoblje tijekom kojeg je dolazak na terminal za UPP, pristajanje, pretovar UPP-a i/ili odlazak s terminala za UPP odgođen ili spriječen zbog događaja više sile,

3. za bilo koje razdoblje tijekom kojeg se pretovar UPP-a odgađa ili je onemogućen zbog kvarova ili izvanrednih situacija na terminalu za UPP ili brodu za prijevoz UPP-a, a koji mogu imati za posljedicu opasnost za život, zdravlje ljudi, nastanak velike materijalne štete, onečišćenje okoliša,

4. zbog nepovoljnih vremenskih i/ili meteorološko-maritimnih uvjeta u luci.

(3) Operator terminala za UPP će:

1. u slučaju iz stavka 1. ovog članka, obavijestiti operatora transportnog sustava o količini prirodnog plina otpremljenog u transportni sustav iz terminala za UPP do 5-og dana u tekućem mjesecu,

2. u slučaju iz stavka 2. točke 1. ovoga članka, nadoknaditi troškove korisniku terminala za UPP nastale zbog produženja dopuštenog vremena stajanja na odgovarajući način primjenjujući odredbe Priloga I. ovih Pravila.

(4) Stvarno vrijeme stajanja će početi kako slijedi:

1. u slučaju kad brod za prijevoz UPP-a dostavi potvrdu o spremnosti unutar vremena dolaska, po nastupu ranijeg od sljedećih događaja:

– šest sati nakon što je dostavljena i prihvaćena potvrda o spremnosti i

– trenutak u kojem je brod za prijevoz UPP-a privezan na terminal za UPP,

2. u slučaju kada brod za prijevoz UPP-a dostavi potvrdu o spremnosti prije vremena dolaska, po nastupu ranijeg od sljedećih događaja:

– šest sati nakon što je dostavljena i prihvaćena potvrda o spremnosti i

– trenutak u kojem je brod za prijevoz UPP-a privezan na terminal za UPP,

3. u slučaju kada brod za prijevoz UPP-a dostavi potvrdu o spremnosti nakon vremena dolaska, te je ista prihvaćena:

– trenutak u kojem je brod za prijevoz UPP-a privezan na terminal za UPP.

(5) Stvarno vrijeme stajanja nastavlja se do nastupa ranijeg od sljedećih događaja:

– zadnja fleksibilna cijev za pretovar je odspojena i zapovjednik broda za prijevoz UPP-a je savjesno potvrdio da je nominirani teret u potpunosti pretovaren u terminal za UPP,

– brod za prijevoz UPP-a se otisne od terminala za UPP bez pretovara ili potpunog pretovara tereta.

Radnje pretovara UPP-a

Članak 50.

(1) Korisnik terminala za UPP dostavit će najkasnije tri dana prije vremena dolaska, operatoru terminala za UPP, narudžbu za pretovar UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP na internetskoj stranici objavljuje obrazac narudžbenice za pretovar tereta.

(3) U slučaju kada korisnik terminala za UPP ne preda ili preda narudžbu za pretovar UPP-a nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP ima pravo odbiti pristajanje broda za prijevoz UPP-a.

(4) Ukupni iznos pretovara UPP-a u narudžbi za pretovar UPP-a u usporedbi s količinama u odobrenom godišnjem i mjesečnom rasporedu usluga može odstupati samo u slučaju kada to nije protivno ograničenjima propisanim u članku 34. ovih Pravila i tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(5) Operator terminala za UPP će odobriti narudžbu za pretovar UPP-a samo u slučaju kada je u cjelokupnom dopuštenom vremenu stajanja broda za prijevoz UPP-a ukupna nominacija svih korisnika terminala za UPP iznad minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a.

(6) Iznimno od roka za predaju dnevnih nominacija propisanog u članku 58. stavku 9. ovih Pravila, dnevna nominacija u slučaju pretovara UPP-a mora biti dostavljena operatoru terminala za UPP najkasnije s dostavom narudžbe za pretovar UPP-a.

(7) Operator terminala za UPP će prihvatiti količinu UPP-a na terminal za UPP prema količini UPP-a određenoj u narudžbi pretovara UPP-a, a koju je potvrdio operator terminala za UPP sukladno postupcima propisanim u tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(8) Zapovjednik broda za prijevoz UPP-a i/ili pomorski agent dužni su tijekom postupka pretovara UPP-a poštivati naredbe, upute, pravila i ostale zahtjeve vezane uz aktivnosti u luci i na terminalu za UPP koje postavi odgovorna osoba u luci i operator terminala za UPP.

(9) Pretovar UPP-a može se izvesti samo ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. brod za prijevoz UPP-a ima svu dokumentaciju potrebnu za pretovar UPP-a i sukladno propisima je odobren od strane korisnika terminala za UPP i/ili treće strane za izvođenje pretovara UPP-a u dogovoreno vrijeme, i

2. završen je postupak provjere u skladu s uvjetima sigurnosno kontrolnog lista.

Članak 51.

Operator terminala za UPP ima pravo ne započeti ili zaustaviti već započeti pretovar UPP-a i zahtijevati od broda za prijevoz UPP-a da se odveže od terminala za UPP i dozvoli pristup drugim brodovima za prijevoz UPP-a u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

1. primljena je naredba nadležne lučke kapetanije,

2. primljena je naredba odgovorne osobe luke,

3. nije dovršen postupak provjere propisanih preduvjeta ili je došlo do neispunjenja preduvjeta u skladu s uvjetima iz sigurnosno kontrolnog lista,

4. brod za prijevoz UPP-a ne ispunjava ili nepravilno izvršava naredbe i/ili upute nadležne lučke kapetanije i/ili odgovorne osobe luke i/ili operatora terminala za UPP, postupke propisane u tehničkim uvjetima terminala za UPP ili ovim Pravilima ili druge preduvjete potrebne za izvođenje aktivnosti u luci i na terminalu za UPP, uključujući sigurnosne propise,

5. temeljem odluke operatora terminala za UPP ili odgovorne osobe luke da stanje broda za prijevoz UPP-a ili pretovar UPP-a predstavlja opasnost za život ili zdravlje ljudi, imovinu, okoliš i/ili rad terminala za UPP,

6. dostavljeni teret ne odgovara specifikaciji kvalitete UPP-a, u skladu sa ovim Pravilima, tehničkim karakteristikama terminala za UPP i tehničkim uvjetima terminala za UPP, i

7. u slučaju drugih okolnosti propisanih u ovim Pravilima i/ili ugovoru o korištenju terminala za UPP i/ili koje su izvan kontrole operatora terminala za UPP.

Članak 52.

Brod za prijevoz UPP-a je dužan po završetku pretovara UPP-a napustiti terminal za UPP što je prije moguće i omogućiti pristup terminalu za UPP ostalim korisnicima terminala za UPP, osim u slučaju kad nadležna lučka kapetanija i/ili odgovorna osoba luke izda brodu za prijevoz UPP-a drugačiju naredbu ili ako je operator terminala za UPP odobrio drugačiji postupak napuštanja terminala za UPP i/ili pristupa drugog broda za prijevoz UPP-a.

Članak 53.

U slučaju kada se brod za prijevoz UPP-a ne bi odvezao odmah po isteku dopuštenog vremena stajanja ili po završetku pretovara UPP-a, ovisno o tome koji trenutak nastupi ranije operator terminala za UPP ima pravo naplatiti naknadu korisniku terminala za UPP sukladno Prilogu I. ovih Pravila, osim u slučaju kada je brod za prijevoz UPP-a zaprimio naredbu sukladno članku 52. ili je ispunjen neki od uvjeta iz članka 49. stavka 2. ovih Pravila.

Članak 54.

Zapovjednik broda za prijevoz UPP-a i operator terminala za UPP izvode pretovar UPP-a u skladu sa svim primjenjivim sigurnosnim pravilima.

Članak 55.

Operator terminala za UPP je odgovoran za ispravno izvođenje operacija pretovara UPP-a u terminal za UPP do trenutka odspajanja fleksibilnih cijevi za pretovar UPP-a od broda za prijevoz UPP-a.

Članak 56.

(1) Operator terminala za UPP nije odgovoran za bilo kakve izravne ili neizravne štete, naknadu za prekostojnicu ili drugu sličnu naknadu, uključujući izmaklu korist, prema korisniku terminala za UPP, brodu za prijevoz UPP-a, vlasniku ili operatoru broda za prijevoz UPP-a, zapovjedniku, dobavljaču UPP-a, prijevozniku i/ili posredniku, pomorskom agentu, odgovornoj osobi društva koje upravlja kamionom za prijevoz UPP-a, vlasniku kamiona, trećoj osobi s kojom je korisnik terminala ugovorio prodaju UPP-a niti bilo kojoj trećoj strani u sljedećim slučajevima:

1. operator nije započeo pretovar odnosno ponovni pretovar UPP-a ili je zaustavio započeti pretovar odnosno ponovni pretovar UPP-a ili je postupio u skladu s uvjetima određenim u ovim Pravilima kada UPP ne odgovara specifikaciji kvalitete UPP-a ili drugih razloga propisanih ovim Pravilima i/ili

2. pretovar odnosno ponovni pretovar UPP-a je odgođen ili je protekao uz prekide zbog okolnosti za koje operator terminala za UPP nije odgovoran.

Uplinjavanje UPP-a

Članak 57.

(1) Količine UPP-a za uplinjavanje se određuju sukladno odobrenom godišnjem i mjesečnom rasporedu usluga.

(2) Operator terminala za UPP će upliniti količinu UPP-a prema potvrđenoj dnevnoj nominaciji korisnika terminala za UPP.

(3) Količina UPP-a koja je uplinjena i otpremljena do točke isporuke, izračunava se za svakog korisnika terminala za UPP i jednaka je količini plina koja je stvarno raspoređena sukladno uvjetima propisanim Politikom raspodjele prirodnog plina.

Dnevne nominacije količina plina

Članak 58.

(1) Korisnik terminala za UPP koji želi koristiti kapacitet uplinjavanja UPP-a, dužan je svakodnevno, radnim i neradnim danima, dostaviti operatoru terminala za UPP podatke o dnevnoj nominaciji količina plina, u mjernoj jedinici kWh/h, koje će otpremiti do točke isporuke u narednom plinskom danu.

(2) Korisnik terminala za UPP osim nominacije za naredni plinski dan može dostaviti nominacije za naredne dane tekućeg mjeseca.

(3) Korisnik terminala za UPP dužan je osigurati sigurnu predaju plina u transportni sustav sukladno mrežnim pravilima transportnog sustava, pri čemu:

1. dužan je rezervirati i nominirati odgovarajući kapacitet transportnog sustava na ulazu u transportni sustav koji je ujedno izlaz iz terminala za UPP ili

2. u slučaju kada nema ugovoreni kapacitet transportnog sustava, dužan je operatoru terminala za UPP, najkasnije dva radna dana prije početka predaje plina u transportni sustav, dostaviti podatke o nazivu i EIC kodu korisnika transportnog sustava koji ima ugovoreni kapacitet na ulazu u transportni sustav koji je ujedno izlaz iz terminala za UPP, a kojemu namjerava isporučivati plin.

(4) Operator terminala za UPP i operator transportnog sustava uspostavit će parove korisnika terminala za UPP i korisnika transportnog sustava, najkasnije jedan radni dan prije početka predaje plina u transportni sustav.

(5) Nominacija korištenja kapaciteta terminala za UPP iz stavaka 1. i 2. ovog članka mora, osim podataka o količini plina, sadržavati i podatak o korisniku transportnog sustava koji će preuzeti plin na ulazu u transportni sustav koji je ujedno izlaz iz terminala za UPP.

(6) Nakon zaprimanja dnevnih nominacija, operator terminala za UPP provjera jesu li nominacije u skladu s odobrenim godišnjim i/ili mjesečnim rasporedom usluga te iste dostavlja operatoru transportnog sustava.

(7) Operator terminala za UPP će nakon usklađivanja podataka s operatorom transportnog sustava odobriti dnevnu nominaciju koju je dostavio korisnik terminala za UPP samo kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. dnevna nominacija pojedinog korisnika terminala za UPP usklađena je s mjesečnim rasporedom,

2. ispunjeni su uvjeti iz stavka 3. ovoga članka,

3. u slučaju odstupanja dnevnih nominacija od odobrenog mjesečnog rasporeda usluga, ista je u skladu s, na odgovarajući način primijenjenim, uvjetima iz članka 34. ovih Pravila,

4. ukupna dnevna nominacija svih korisnika terminala za UPP u pojedinom plinskom danu je iznad minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a i ispod maksimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a, sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(8) Operator terminala za UPP objavljuje na svojoj internetskoj stranici obrazac za dostavu dnevnih nominacija.

(9) Korisnik terminala za UPP dužan je dnevnu nominaciju za plinski dan D dostaviti operatoru terminala za UPP najkasnije do 13:00 sati na dan D-1, osim u slučaju iz članka 50. stavka 6. ovih Pravila.

(10) Korisnik terminala za UPP ima pravo renominirati odobrenu dnevnu nominaciju najkasnije do 4:00 sata u plinskom danu D-1 za plinski dan D, pri čemu će operator terminala za UPP odobriti renominaciju ako je ona u skladu s uvjetima iz stavka 7. ovoga članka.

(11) Ako operatori u postupku uparivanja nominacija utvrde da nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 7. ovog članka, operator terminala za UPP odbit će nominaciju i obavijestiti korisnika terminala za UPP i operatora transportnog sustava te će korisniku terminala za UPP omogućiti dostavu ispravljene nominacije.

(12) Operator terminala za UPP ima pravo prilagoditi dostavljenu dnevnu nominaciju korisnika terminala za UPP na način da ukupne stvarne količine UPP-a koje odstupaju, prilagodi količinama UPP-a iz odobrenog godišnjeg i/ili mjesečnog rasporeda usluga, a posebice kada takva odstupanja dovode do neusklađenosti s odobrenim zajedničkim godišnjim rasporedom usluga, a koje mogu dovesti do nemogućnosti prihvata brodova za prijevoz UPP-a ili pretovara UPP-a ili nemogućnosti ispunjenja drugih obveza operatora terminala za UPP, o kojoj prilagodbi će operator terminala za UPP bez odlaganja obavijestiti korisnika terminala za UPP.

(13) U slučaju odbijanja nominacija iz stavka 11. ovoga članka i/ili prilagodbe nominacija iz stavka 12. ovoga članka, korisnik terminala za UPP u koordinaciji s korisnikom transportnog sustava koji preuzima plin na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav, dužan je renominirati korištenje kapaciteta transportnog sustava.

(14) Nakon isteka roka iz stavka 9. odnosno stavka 10. ovoga članka, operator terminala za UPP u roku od 1 sata obavještava korisnika terminala za UPP i operatora transportnog sustava o iznosu prihvaćenih dnevnih nominacija.

(15) U slučaju kada operator terminala za UPP odbije dnevnu nominaciju, u roku 30 minuta obavještava korisnika terminala za UPP o razlozima odbijanja nominacije.

(16) U slučaju kada operator terminala za UPP odbije renominaciju, zadnja prihvaćena nominacija ili renominacija je važeća.

(17) Nominacija ili zadnja renominacija za određeni plinski dan koju prihvati operator terminala za UPP obvezujuća je za korisnika terminala za UPP.

(18) U slučaju kada korisnik terminala za UPP ne dostavi dnevnu nominaciju ili operator terminala za UPP ne odobri dostavljenu dnevnu nominaciju, smatra se da je nominirana količina UPP-a za uplinjavanje za naredni plinski dan jednaka količini plina iz odobrenog mjesečnog rasporeda usluga. U slučaju da ne postoji odobreni mjesečni raspored usluga, smatra se da je nominirana količina UPP-a za uplinjavanje za naredni plinski dan jednaka količini plina iz odobrenog godišnjeg rasporeda usluga.

(19) Predana količina energije plina za pojedinog korisnika terminala za UPP za pojedini plinski dan utvrđuje se u iznosu zadnje prihvaćene nominacije ili renominacije korisnika terminala za UPP.

(20) U slučaju ograničenja ili prekida pružanja usluga iz članka 71. ovih Pravila i u slučaju izvanredne situacije koja uzrokuje ograničenje korištenja kapaciteta transportnog sustava sukladno mrežnim pravilima transportnog sustava, korisnik terminala za UPP u koordinaciji s korisnikom transportnog sustava koji preuzima plin na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav, dužan je na poziv operatora terminala za UPP i u roku koji odredi operator terminala za UPP, izvanrednom unutar-dnevnom renominacijom za taj dan uskladiti količine plina koje će se otpremiti u transportni sustav.

X. SPECIFIKACIJA KVALITETE I MJERENJE UPP-a I UPLINJENOG PRIRODNOG PLINA

Specifikacija kvalitete UPP-a

Članak 59.

(1) Korisnik terminala za UPP dužan je osigurati da kvaliteta tereta dostavljena na terminal za UPP u vrijeme pretovara odgovara specifikaciji kvalitete UPP-a, a u vrijeme otpreme uplinjenog plina u transportni sustav odgovara standardnoj kvaliteti prirodnog plina određenoj u općim uvjetima opskrbe plinom.

(2) Operator terminala za UPP nije odgovoran za kvalitetu tereta koji se dostavlja u terminal za UPP.

(3) Pod uvjetom da korisnici terminala za UPP koriste uslugu prihvata i otpreme UPP-a sukladno ovim Pravilima, operator terminala za UPP jamči da će sadržaj i specifikacije UPP-a odnosno uplinjenog plina dostavljenog na točku isporuke odgovarati standardnoj kvaliteti prirodnog plina određenoj u općim uvjetima opskrbe plinom i u slučajevima miješanja UPP-a u spremnicima terminala za UPP.

(4) Korisnik terminala za UPP dužan je uzeti u obzir da se parametri kvalitete UPP-a mijenjaju s protekom vremena, stoga se parametri kvalitete tereta mogu promijeniti tijekom transporta od luke ukrcaja do terminala za UPP, kao i da se parametri UPP-a dostavljenog u terminal za UPP mogu zbog proteka vremena razlikovati od parametara kvalitete plina odnosno UPP-a u trenutku isporuke istog na točki isporuke. U skladu s navedenim, operator terminala za UPP će upozoriti korisnika terminala za UPP ako su parametri kvalitete UPP-a u luci ukrcaja takvi da bi UPP odnosno plin u trenutku isporuke na točci isporuke mogao biti nesukladan važećim propisima te će u tom slučaju korisnik terminala za UPP preuzeti rizik za nemogućnost isporuke UPP-a odnosno plina na točci isporuke zbog parametara kvalitete UPP-a koji nisu sukladni važećim propisima. Operator terminala za UPP će odobriti pristajanje broda za prijevoz UPP-a i/ili pretovar UPP-a samo u slučaju kada UPP na brodu za prijevoz UPP-a odgovara specifikaciji kvalitete UPP-a iz stavka 6. ovoga članka u trenutku pretovara UPP-a.

(5) Operator terminala za UPP, odnosno korisnik terminala za UPP dužan je bez odgađanja obavijestiti drugu stranu u slučaju bilo kakvog saznanja da dostavljeni teret ili teret koji tek treba biti dostavljen, predstavlja ili bi mogao predstavljati nestandardni UPP te u obavijesti opisati razinu očekivanog odstupanja.

(6) Korisnik terminala za UPP dužan je osigurati da kvaliteta tereta dostavljena u terminal za UPP u vrijeme pretovara odgovara specifikaciji naznačenoj u Općim uvjetima opskrbe plinom Agencije koje operator terminala za UPP objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(7) Ukoliko se za vrijeme trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP specifikacija kvalitete UPP-a iz stavka 6. ovoga članka značajno izmijeni tako da bi ispunjenje obveza korisnika terminala za UPP postalo pretjerano otežano ili bi mu nanijelo pretjerano velike gubitke ili troškove, korisnik terminala za UPP ima pravo pregovarati o izmjenama i dopunama ugovora o korištenju terminala za UPP, odnosno raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP sukladno Prilogu I. ovih Pravila.

Članak 60.

(1) Operator terminala za UPP dužan je poduzeti odgovarajuće radnje kako bi utvrdio da je UPP koji se namjerava pretovariti u terminal za UPP i/ili UPP koji je u postupku pretovara u terminal za UPP u skladu sa specifikacijom kvalitete UPP-a iz članka 59. ovih Pravila te spriječiti svaki pretovar UPP-a koji se sukladno specifikacijama kvalitete UPP-a iz članka 59. ovih Pravila smatra nestandardnim UPP-om.

(2) Operator terminala za UPP će po primitku zahtjeva za prijavu broda za prijevoz UPP-a odbiti takav zahtjev, ako UPP koji je specificiran u tom zahtjevu ne odgovara specifikacijama kvalitete UPP-a iz članka 59. ovih Pravila i smatra se nestandardnim UPP-om.

(3) U slučaju kada sukladno stavku 2. ovog članka nije bilo moguće utvrditi da li se radi o nestandardnom UPP-u, operator terminala za UPP dužan je prekinuti već započeti pretovar UPP-a u terminal za UPP kada prilikom uzorkovanja UPP-a koji se pretovaruje u terminal za UPP utvrdi da UPP ne odgovara specifikacijama kvalitete UPP-a iz članka 59. ovih Pravila i smatra se nestandardnim UPP-om.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, odgovornost korisnika terminala za UPP koji je dopremio nestandardni UPP odrađena je sukladno Prilogu I. ovih Pravila.

Članak 61.

(1) Kvaliteta i količina UPP-a mjeri se i određuje u skladu s odredbama članaka 62., 63. i 64. ovih Pravila.

(2) Operator terminala za UPP će na poseban zahtjev korisnika terminala za UPP temeljem povijesnih podataka i ostalih dostupnih pretpostavki preliminarno predvidjeti promjene u kvaliteti UPP-a koji je fizički uskladišten u terminalu za UPP te procijeniti u kojem bi trenutku UPP po specifikaciji kvalitete iz članka 59. ovih Pravila mogao postati nestandardni UPP.

Članak 62.

(1) Prije pretovara UPP-a iz broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP, nadzornik provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz stavaka 1. do 3. članka 64. ovih Pravila.

(2) Operator terminala za UPP, korisnik terminala za UPP i nadzornik zajedno sudjeluju u mjerenju tereta, prije i nakon pretovara UPP-a u terminal za UPP, uključujući mjerenje preostalog UPP-a, volumena, temperature i tlaka u spremniku broda za prijevoz UPP-a.

(3) Prilikom pretovara tereta u terminal za UPP, nadzornik priprema izvještaj o kvaliteti i količini UPP-a pretovarenog u terminal za UPP sukladno Politici raspodjele prirodnog plina, a na temelju podataka o količini tereta koje je dužan osigurati zapovjednik broda za prijevoz UPP-a te podataka o kvaliteti UPP-a i količini pretovarenog UPP-a u terminal za UPP koje je dužan osigurati operator terminala za UPP.

(4) Privremeni izvještaj kvalitete i količine UPP-a pretovarenog u terminal za UPP, nadzornik priprema u roku od 24 sata nakon dovršenog pretovara UPP-a, a završni izvještaj kvalitete i količine UPP-a pretovarenog u terminal za UPP unutar 72 sata nakon dovršetka pretovara UPP-a, osim u slučaju iz članka 64. stavka 6. ovih Pravila.

(5) Svi izvještaji, nalozi, specifikacije i druga dokumentacija u vezi s rezultatima mjerenja parametara kvalitete UPP-a moraju biti verificirani od strane neovisnog nadzornika, u prisutnosti operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP ili ovlaštenog predstavnika korisnika terminala za UPP.

(6) Operator terminala za UPP dužan je u svakom trenutku pribaviti, koristiti i održavati opremu za skupljanje uzoraka UPP-a i za određivanje kvalitete pretovarenog UPP-a i svaku drugu opremu za mjerenje ili analizu UPP-a, a koja je potrebna da se provedu sva propisana mjerenja i analize UPP-a na plutajućoj jedinici za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

Mjerenje pretovarenog UPP-a

Članak 63.

(1) Korisnik terminala za UPP dužan je osigurati da se prilikom pretovara UPP-a u terminal za UPP, mjerenje kvalitete i količine UPP-a provede sukladno međunarodnim ISO standardima u referentnim uvjetima i propisima kojima se uređuju postupci uzimanja uzoraka i njihova učestalost.

(2) ISO10976:2015 ili noviji standard koji ga stavlja izvan snage i zamjenjuje, smatra se minimalnim preduvjetom koji mora biti ispunjen za određivanje razine UPP-a u spremnicima broda, temperature, tlaka te tehničkih specifikacija za brod za prijevoz UPP-a.

(3) Sva mjerila, plinski kromatografi i druga mjerna oprema na terminalu za UPP koji se koriste za mjerenje kvalitete i količine UPP-a, koji se pretovaruje iz broda za prijevoz UPP-a, moraju biti umjereni i certificirani od strane nezavisnih ovlaštenih laboratorija, sukladno pravilima struke i prema, u tom trenutku, primjenjivim međunarodnim standardima.

(4) Operator terminala za UPP dužan je osigurati da prilikom pretovara UPP-a u terminal za UPP, mjerenje količina i kvalitete UPP-a provede sukladno međunarodnim ISO standardima u referentnim uvjetima i propisima kojima se uređuju postupci uzimanja uzoraka i njihova učestalost. Određivanje kemijskog sastava plina provodi se sukladno normi HRN EN ISO 6974: Prirodni plin – Određivanje sastava s određenom nesigurnošću plinskom kromatografijom.

(5) Količina pretovarenog UPP-a izračunava se u gornjoj ogrjevnoj vrijednosti.

(6) Količina pretovarenog UPP-a izražena u gornjoj ogrjevnoj vrijednosti računa se sukladno sljedećoj formuli:

E = (V × d × Hm/gcv) – Qr – Qbog

Gdje je:

E – količina pretovarenog UPP-a izražena u kWh pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti

V – količina pretovarenog UPP-a izražena u m³

d – gustoća UPP-a izražena u kg/m³ (kilogram po kubnom metru UPP-a)

Hm/gcv – gornja ogrjevna vrijednost mase UPP-a izražena u kWh/kg

Qbog – energetska vrijednost plina kojeg konzumira brod za prijevoz UPP-a tijekom pretovara UPP-a izražena u kWh pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti

Qr – energetska vrijednost plina vraćenog na brod za prijevoz UPP-a tijekom pretovara UPP-a izražena u kWh pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti

Izračuni se provode u gornjoj ogrjevnoj vrijednosti u skladu sa sljedećim uvjetima mjerenja:

– gornja ogrjevna vrijednost na tlaku 1,01325 bar, temperaturi 25° C/0° C.

(7) Izračun fizikalnih svojstava plina pri standardnim uvjetima provodi se sukladno normi HRN EN ISO 6976:2016 Prirodni plin – Proračun toplinskih vrijednosti, gustoće, relativne gustoće i Wobbeovog broja iz sastava ili noviji standard koji ga stavlja izvan snage i zamjenjuje, a izračun svojstava ukapljenog prirodnog plina provodi se sukladno normi HRN EN ISO 6578:2019 Pothlađeni tekući ugljikovodici – Statičko mjerenje – Postupak izračunavanja ili noviji standard koji ga stavlja izvan snage i zamjenjuje.

(8) Izračuni se provode bez zaokruživanja sa prikazivanjem na 6 decimalnih mjesta. Konačni rezultati izračuna, utvrđivanja sastava i fizikalnih svojstava plina zaokružuju se na sljedeći način:

• molarni udjeli pojedinih komponenti (Xi) zaokružuju se na 6 decimalnih mjesta,

• molarna masa pojedinih komponenti (Mi) zaokružuje se na 5 decimalnih mjesta,

• molarni volumeni pojedinih komponenti zaokružuju se na 6 decimalnih mjesta.

(9) Izračun gustoće UPP-a bit će sačinjen primjenom revidirane Klosek-McKinely formule i izražava u jedinici kg/m3. Gustoća ukapljenog prirodnog plina (d) zaokružuje se na 3 decimalna mjesta.

(10) Ogrjevne vrijednosti izrazit će se u MJ/mol (molarna), MJ/kg (masena) te MJ/m3 (volumna). Svi rezultati bit će zaokruženi, te izraženi na 2 decimalna mjesta.

(11) Faktori korekcije volumena (k1, k2) računaju se sukladno normi HRN ISO 6578, te zaokružuju se na 6 decimalnih mjesta.

(12) Sastav UPP-a koji se vraća na brod za prijevoz UPP-a u plinovitom stanju, prilikom pretovara UPP-a, smatra se 100% metan.

(13) Sav prirodni plin utrošen od strane broda za prijevoz UPP-a bit će oduzet od ukupno pretovarene količine UPP-a. Izmjerena količina tako utrošenog plina smatrat će se 100% metan.

Uzimanje uzorka UPP-a

Članak 64.

(1) Osim u slučaju kada je operator terminala za UPP odredio drugačije, kvaliteta pretovarenog UPP-a utvrđuje se kontinuiranim online plinskim kromatografom kao primarnim sustavom i sustavom isprekidanih uzimanja uzoraka koji koristi stalni tlačni/plutajući klip (CP/FP) spremnik kao pomoćni sustav.

(2) Svako uzorkovanje UPP-a i svi postupci vezani uz uzorkovanje UPP-a, uključujući uzorkovanje UPP-a prilikom pretovara UPP-a iz broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP provodi se sukladno standardu ISO 8943:2007 ili novijem standardu koji ga stavlja izvan snage i zamjenjuje.

(3) U slučaju kada se kvaliteta pretovarenog UPP-a utvrđuje pomoćnim sustavom, nadzornik uzima i unosi uzorke u tri CP/FP spremnika tijekom pretovara UPP-a. Takve spremnike s uzorcima zapečaćuje nadzornik koji svjedoči uzimanju uzoraka, a trošak uzorkovanja snosi korisnik terminala za UPP.

(4) Jedan CP/ FP spremnik s uzorkom koristi se za analizu, drugi spremnik je dostupan korisniku terminala za UPP, a trećeg zadržava operator terminala za UPP na vrijeme od 30 dana ili do trenutka kada operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP potpišu certifikat o zaprimanju tereta.

(5) U slučaju kada korisnik terminala za UPP preuzme spremnik uzorka sukladno stavku 4. ovog članka, dužan ga je vratiti u roku od pet dana nakon primitka spremnika.

(6) Korisnik terminala za UPP ima pravo prigovoriti točnosti analize kvalitete UPP-a u roku od 30 dana koji rok započinje na dan kada je korisnik terminala za UPP preuzeo svoj spremnik uzorka ili odbio potpisati certifikat o zaprimanju tereta.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju kada korisnik terminala za UPP prigovori točnosti analize kvalitete UPP-a koju je napravio operator terminala za UPP, korisnik terminala za UPP ima pravo zadržati spremnik uzorka do dana podnošenja prigovora operatoru terminala za UPP, ali u svakom slučaju korisnik terminala za UPP je dužan vratiti spremnik uzorka u roku od 90 dana od primitka.

(8) U slučaju prigovora iz stavka 6. ovoga članka, operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP suglasit će se o ovlaštenom laboratoriju kojem se dostavlja spremnik uzorka na analizu.

(9) Provođenju postupka analize iz stavka 8. ovog članka mogu prisustvovati predstavnici operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP.

Članak 65.

Plinski kromatograf operatora terminala za UPP koji se koristi za određivanje kvalitete UPP-a mora biti certificiran i umjeren sukladno pravilima struke i mjerodavnoj praksi, o čemu će posvjedočiti nadzornik i/ili korisnik terminala za UPP ili njegov predstavnik, operator terminala za UPP i/ili predstavnik operatora transportnog sustava nakon svakog umjeravanja sukladno propisima.

Članak 66.

(1) U slučaju kada kontinuirani online plinski kromatograf kao primarni sustav i sustav isprekidanih uzimanja uzoraka koji koristi stalni tlačni/plutajući klip (CP/FP) spremnik kao pomoćni sustav nisu u funkciji, operator terminala za UPP određuje kvalitetu pretovarenog UPP-a uz prisutnost nadzornika, a na temelju izvještaja o teretu i stvarnih uvjeta putovanja, pri čemu se kvaliteta UPP-a određena u luci utovara smatra točnom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP određuje kvalitetu pretovarenog UPP-a temeljem povijesnih podataka o kvaliteti UPP-a iz iste utovarne luke i podataka o putovanjima s istom količinom isparavanja, a u slučaju da nije dostupno dovoljno povijesnih podataka za određivanje kvalitete UPP-a, primijenit će se model teoretskog starenja sukladno GIIGNL – LNG Custody Transfer Handbook iz 2017. godine v. 5.0 ili noviji model ako je objavljen.

(3) Ako su korisnik terminala za UPP i operator terminala za UPP suglasni da makar jedan od rezultata izračunatih temeljem stavka 2. ovoga članka ne daje ispravnu pretpostavku kvalitete UPP-a, operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP će u dobroj vjeri i u suradnji s nadzornikom suglasno odabrati prihvatljivu metodu kako bi se utvrdila kvaliteta UPP-a.

XI. REVIZIJA KOLIČINA UPP-a I OTPREMLJENOG PLINA

Članak 67.

(1) Operator terminala za UPP dužan je korisnicima terminala za UPP omogućiti pristup informacijama o količini UPP-a u vlasništvu pojedinog korisnika terminala za UPP, a koja se nalazi u spremnicima terminala za UPP kao i o kvaliteti i količini UPP-a u terminalu za UPP.

(2) Pristup informacijama iz stavka 1. ovoga članka operator terminala za UPP omogućuje putem informacijskog sustava operatora terminala za UPP.

(3) Količina UPP-a i plina se određuje i ažurira, u skladu s Politikom raspodjele prirodnog plina.

(4) Operator terminala za UPP temeljem opravdanog zahtjeva korisnika terminala za UPP može omogućiti pristup svim podacima koji se odnose na utvrđivanje izračuna kvalitete i količine plina.

(5) Operator terminala za UPP provodi inventuru UPP-a u terminalu za UPP najmanje jednom godišnje, a u slučaju kada se tijekom inventure otkrije da se dostupna količina UPP-a u terminalu za UPP razlikuje od količina UPP-a izračunatih temeljem operativnih računa, pri čemu razlika ne prelazi dozvoljeni gubitak, tada se utvrđeni višak ili manjak UPP-a dodjeljuje korisnicima terminala za UPP proporcionalno kapacitetima uplinjavanja UPP-a koje su iskoristili tijekom razdoblja za koje je provedena inventura.

(6) Utvrđeni manjak UPP-a koji prelazi dozvoljeni gubitak raspoređuje se gubitku plina operatora terminala za UPP kojeg operator terminala za UPP nadoknađuje korisnicima terminala za UPP u skladu s postupcima u Politici raspodjele prirodnog plina.

(7) Korisnik terminala za UPP ima pravo zatražiti od operatora terminala za UPP da provede izvanrednu inventuru prema odredbama Politike raspodjele prirodnog plina.

(8) U slučaju kada izvanredna inventura pokaže da dozvoljeni gubitak nije prekoračen, korisnik terminala za UPP koji je zahtijevao izvanrednu inventuru dužan je operatoru terminala za UPP platiti troškove nastale zbog izvanredne inventure, sukladno cjeniku nestandardnih usluga.

XII. ODRŽAVANJE TERMINALA ZA UPP

Članak 68.

(1) Operator terminala za UPP dostavlja obavijest korisnicima terminala za UPP o izvođenju redovnih radova održavanja na način kako slijedi:

1. svake godine najkasnije do 15. lipnja, operator terminala za UPP na internetskoj stranici objavljuje godišnji raspored planiranih radova redovnog održavanja za narednu plinsku godinu u kojem su naznačeni dani planiranog prestanka ili ograničenja pružanja usluge prihvata i otpreme UPP-a zbog planiranih radova redovnog održavanja terminala za UPP, a koji ne mogu biti dulji od ukupno sedam dana,

2. operator terminala za UPP ima pravo izvoditi neplanirane radove redovnog održavanja u danima koji nisu naznačeni u rasporedu planiranih radova redovnog održavanja objavljenom do 15. lipnja pod uvjetom da njihovo ukupno trajanje zajedno s planiranim godišnjim radovima redovnog održavanja ne prelazi deset dana u pojedinoj plinskoj godini i koji onemogućuju uredno korištenje usluge prihvata i otpreme UPP-a pri čemu korisnici terminala za UPP moraju o točnim danima izvođenja takvih radova održavanja biti obaviješteni najkasnije 60 dana prije početka izvođenja radova,

3. operator terminala za UPP ima pravo izvoditi redovne radove održavanja vezane za suhi pristan plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a sukladno propisima kojima se uređuje pomorstvo i u slučajevima kada je ugrožen siguran rad terminala za UPP; život ili zdravlje ljudi, okoliš ili imovina operatora terminala za UPP i/ili korisnika terminala za UPP, pri čemu mora najaviti izvođenja remonta plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a najkasnije u roku iz točke 1. ovog stavka.

(2) U odnosu na stavak 1. ovoga članka, operator terminala za UPP nastoji u razumnoj mjeri:

1. izvoditi radove održavanja u vrijeme održavanja regulatornih i zakonskih pregleda i/ili kad se po objavljenom godišnjem rasporedu održavanja operatora transportnog sustava izvodi održavanje na transportnom sustavu,

2. u drugom terminu izvesti radove održavanja koji bi se inače trebali izvesti tijekom bilo kojeg vremena dolaska broda za prijevoz UPP s ciljem minimalnog ometanja prava korisnika terminala za UPP.

(3) Operator terminala za UPP ima pravo ograničiti i/ili onemogućiti korištenje terminala za UPP i pružanje usluga prihvata i otpreme UPP-a i nestandardnih usluga u razdoblju i u opsegu koji je povezan s radovima održavanja, koji se izvode nakon što su korisnici terminala za UPP obaviješteni sukladno stavcima 1. i 5. ovog članka.

(4) Izvanredni radovi održavanja koji uzrokuju prekid pružanja usluge operatora terminala za UPP ili ograničenje korištenja ugovorenih usluga, mogu se odvijati samo ako se radi o kvarovima koji mogu imati za posljedicu opasnost za život i zdravlje ljudi, ugrožavanje sigurnosti rada terminala za UPP, nastanak veće materijalne štete ili onečišćenje okoliša.

(5) Operator terminala za UPP će dostaviti pisanu obavijest korisnicima terminala za UPP o izvanrednim radovima održavanja, odmah nakon saznanja da su takvi radovi potrebni te će navedena obavijest sadržavati raspored potrebnih radova izvanrednog održavanja u kojem je naznačeno vrijeme prestanka ili ograničenja pružanja usluge prihvata i otpreme UPP-a.

(6) Korisnici terminala za UPP će uzeti u obzir raspored redovnih i izvanrednih radova održavanja te će razumno i u dobroj vjeri surađivati s operatorom terminala za UPP da prilagode svoje odobrene godišnje i mjesečne rasporede usluga prema radovima održavanja.

(7) Operator terminala za UPP će u slučaju izvanrednog održavanja biti odgovoran za štetu koja nastane korisnicima terminala za UPP krivnjom operatora terminala za UPP sukladno Prilogu I. ovih Pravila.

(8) Operator terminala za UPP u slučaju potrebe za pražnjenjem minimalne operativne razine UPP-a iz spremnika uslijed izvođenja radova održavanja sukladno ovim Pravilima, može ustupiti dio minimalne operativne razine UPP-a koji je moguće upliniti ili ponovno pretovariti bez naknade korisnicima terminala za UPP koji na to pristanu, kako bi se omogućilo sigurno izvođenje radova.

(9) Zaprimljena količina UPP-a iz stavka 8. ovog članka mora se vratiti operatoru terminala za UPP prilikom prvog idućeg dolaska broda za prijevoz UPP-a. Korisnik ili korisnici terminala za UPP koji su zaprimili količinu UPP-a iz stavka 8. ovog članka, dužni su urediti međusobna potraživanja i obveze prema korisniku terminala za UPP koji je dopremio prvi teret primjenjujući na odgovarajući način članak 38. stavak 7. Pravila.

(10) Operator terminala za UPP će na transparentan i nediskriminirajući način te na tržišnim principima nabavljati plin za potrebe obavljanja svoje osnovne djelatnosti, optimalnog vođenja terminala za UPP, pogonske potrošnje tehnoloških objekata, nadoknade gubitaka plina u terminalu za UPP prilikom izvođenja radova na sustavu i nadoknade pogonskih gubitaka.

(11) Neplanirane radove redovnog održavanja iz stavka 1. točke 2. ovog članka, Operator terminala za UPP smije izvoditi u mjesecima travnju i listopadu.

XIII. PROMJENE I OGRANIČENJA UPRAVLJANJA TERMINALOM ZA UPP

Članak 69.

(1) Kako bi osigurao kontinuiran, redovan i siguran rad terminala za UPP i redovno pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a, operator terminala za UPP ima pravo isprazniti spremnike plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a korištenjem kapaciteta uplinjavanja UPP-a ili na drugi način ukloniti UPP i/ili prirodni plin koji pripada korisniku terminala za UPP u sljedećim slučajevima:

1. brod za prijevoz UPP-a dolazi prema odobrenom rasporedu usluga, a spremnici plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a nisu dovoljno prazni da prihvate puni teret zbog toga što jedan ili više korisnika terminala za UPP ne koristi kapacitet uplinjavanja UPP-a prema rasporedu usluga,

2. specifikacija kvalitete UPP-a u spremnicima plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a ne odgovara specifikaciji kvalitete UPP-a ili se približava najnižoj dozvoljenoj granici specifikacije kvalitete UPP-a pri čemu operator terminala za UPP ima pravo na ponovni pretovar takvog UPP-a iz spremnika terminala za UPP na brod za prijevoz UPP-a ili kamion za prijevoz UPP-a i odvoz takvog UPP-a s terminala za UPP,

3. u drugim slučajevima kad je uklanjanje UPP-a ili prirodnog plina iz plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a potrebno da bi se osigurala sigurnost života ili zdravlja ljudi, okoliša ili prijeti veća materijalna šteta na imovini operatora terminala za UPP ili korisnika terminala za UPP.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP ima pravo prodati UPP i/ili plin, primjenjujući na odgovarajući način pravila za prodaju plina u otvorenom postupku prodaje, najpovoljnijem ponuditelju, za račun korisnika terminala za UPP čije količine plina prodaje.

(3) Prodaja plina sukladno ovom članku smatra se nestandardnom uslugom operatora terminala za UPP, a naplaćuje se sukladno cjeniku nestandardnih usluga.

(4) Operator terminala za UPP poduzima razumne mjere kako bi uskladio s korisnicima terminala za UPP provedbu radnji opisanih u ovom članku, a da bi se ublažili rizici i/ili gubici korisnika terminala za UPP i/ili operatora terminala za UPP.

(5) UPP koji je uplinjen i otpremljen s terminala za UPP ili na druge načine uklonjen iz spremnika plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, u slučajevima navedenim stavku 1. točkama 1. ili 2. ovoga članka, oduzima se iz virtualno uskladištenih količina UPP-a korisnika terminala za UPP, za što će odgovarati onaj korisnik terminala za UPP čije su radnje ili propusti radnji rezultirali postupcima operatora terminala za UPP opisanim u ovom članku.

(6) U slučaju kada spremnici plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a sadrže nestandardni UPP koji ne može biti otpremljen a koji pripada većem broju korisnika terminala za UPP, operator terminala za UPP utvrdit će korisnika ili korisnike terminala za UPP čije su radnje ili propusti radnji rezultirale nastankom nestandardnog UPP-a u spremnicima.

(7) U slučaju kada se bar jedan korisnik terminala za UPP ne slaže s odlukom iz stavka 6. ovoga članka, ima pravo o tome obavijestiti operatora terminala za UPP u roku od tri dana od dostave odluke.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, svi korisnici terminala za UPP iz stavka 6. kojima pripada nestandardni UPP i operator terminala za UPP dužni su u roku od 10 dana odabrati laboratorij akreditiran za ispitivanje značajki kvalitete UPP-a i plina koji će donijeti konačnu odluku, a u slučaju kada korisnici terminala za UPP ne uspiju izabrati navedeni laboratorij unutar propisanog roka, izabrat će ga operator terminala za UPP dok će troškove laboratorija predujmiti oni korisnici terminala za UPP koji su osporavali odluku operatora terminala za UPP sukladno stavku 7. ovog članka.

(9) Sve nastale troškove povezane s nestandardnim UPP-om iz stavka 6. ovoga članka dužan je nadoknaditi onaj korisnik terminala za UPP čije su radnje ili propusti radnji rezultirale nastankom nestandardnog UPP-a i/ili prekidom rada terminala i/ili su dovele do potrebe za uklanjanjem nestandardnog UPP-a iz spremnika terminala za UPP.

Članak 70.

(1) Operator terminala za UPP ima pravo promijeniti kapacitet uplinjavanja UPP-a iz odobrenog rasporeda usluga i/ili raspored vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a u sljedećim slučajevima:

1. prekid ili ograničenje pružanja usluga u slučajevima opisanim u članku 71. ovih Pravila i/ili

2. raskid bar jednog ugovora o korištenju terminala za UPP prije isteka njegovog trajanja i/ili

3. nastanak rizika za neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP.

(2) Operator terminala za UPP nastoji promjene iz stavka 1. ovoga članka provesti na način da što manje utječu na odobreni raspored usluga korisnika terminala za UPP čije radnje nisu razlog za navedene promjene.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka operator terminala za UPP dužan je unutar 24 sata obavijestiti korisnike terminala za UPP o svakoj promjeni u odobrenim rasporedima usluga. Promijenjene rasporede usluga koje je objavio operator terminala za UPP obvezne su za sve korisnike terminala za UPP.

(4) U slučaju nastanka štete zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka, korisnik terminala za UPP ili operator terminala za UPP, ovisno o tome tko je odgovoran za nastalu štetu, nadoknadit će nastalu štetu ostalim korisnicima terminala za UPP odnosno operatoru terminala za UPP u skladu s Prilogom I. ovih Pravila.

Ograničenje ili prekid pružanja usluga

Članak 71.

(1) Operator terminala za UPP ima pravo ograničiti ili prekinuti pružanje usluge u skladu s postupkom i uvjetima određenim u propisima kojima se uređuje tržište plina i ovim Pravilima.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP dužan je odmah obavijestiti korisnika terminala za UPP o razlozima, opsegu i trajanju ograničenja ili prekida pružanja usluga putem pisane obavijesti dane korisniku terminala za UPP u razumnom roku.

(3) Operator terminala za UPP će nastojati korisniku terminala za UPP ostaviti razuman rok za usklađivanje opsega korištenja usluga s ograničenjem ili prekidom pružanja usluga.

(4) Operator terminala za UPP ima pravo bez prethodne najave ograničiti ili prekinuti pružanje usluga bez krivnje korisnika terminala za UPP i/ili operatora terminala za UPP kako bi zaštitio javni interes, neprekinut i siguran rad terminala za UPP ili u drugim slučajevima izrijekom predviđenim u propisima kojima se uređuje energija, uređenje energetskih djelatnosti, tržište plina ili ovim Pravilima, ugovoru o korištenju terminala za UPP ili ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

1. kada je to nužno za sprječavanje nesreće na terminalu za UPP ili na brodu za prijevoz UPP-a i/ili sprječavanje opasnosti za život ili zdravlje ljudi, okoliš i/ili imovinu, u slučajevima više sile, neodobrenih radnji od strane treće strane i/ili nesreća, kvarova ili ostalih tehničkih ili sigurnosnih razloga,

2. kada je to potrebno zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i/ili meteorološko-maritimnih uvjeta i/ili više sile i/ili izvanrednih uvjeta rada terminala za UPP, a kako je određeno u tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(5) Operator terminala za UPP će u slučaju ograničenja ili prekida pružanja usluga, zbog krivnje operatora terminala za UPP, biti odgovoran za štetu koja nastane korisnicima terminala za UPP u skladu s Prilogom I. ovih Pravila.

(6) Operator terminala za UPP će imati pravo prekinuti ili ograničiti pružanje usluga korisniku terminala za UPP bez prethodne najave u slučaju nezgode, kvara ili greške u radu na terminalu za UPP i/ili na brodu za prijevoz UPP-a i/ili povezanoj opremi. U bilo kojem od navedenih slučajeva, operator terminala za UPP dužan je odmah pisanim putem obavijestiti korisnike terminala za UPP o prekidu ili ograničavanju pružanja usluga te navesti razlog i opseg za takvo ograničenje ili prekid i očekivano trajanje, u kojem slučaju operator terminala za UPP ima ovlaštenje od korisnika terminala za UPP zahtijevati da izvanrednom unutar-dnevnom renominacijom za taj dan usklade količine plina koji će se otpremiti u transportni sustav sukladno članku 58. stavku 20. ovih Pravila.

(7) Operator terminala za UPP ima pravo prekinuti ili ograničiti pružanje usluga zbog okolnosti koje se mogu pripisati odgovornosti korisnika terminala za UPP, uključujući, ali ne ograničavajući se na, u sljedećim situacijama:

1. korisnik terminala za UPP ili druga nadležna osoba za brod za prijevoz UPP-a ne napravi savjesnu provjeru usklađenosti broda za prijevoz UPP-a s terminalom za UPP sukladno tehničkim uvjetima terminalna za UPP,

2. kvaliteta UPP-a na terminalu za UPP ne odgovara specifikaciji kvalitete UPP-a,

3. korisnik terminala za UPP nije podmirio bilo koji ispostavljeni račun temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP u roku od 10 radnih dana od njegova dospijeća, ili nije dostavio ili obnovio sredstvo osiguranja plaćanja sukladno ovim Pravilima, i

4. u drugim slučajevima, kada je to izrijekom propisano sukladno ovim Pravilima i/ili ugovoru o korištenju terminala za UPP i/ili ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP (uključujući, ali ne ograničavajući se na slučaj kada korisnik terminala za UPP prestane ispunjavati uvjete propisane za korisnika terminala za UPP uslijed gubitka ili prestanka važenja energetske dozvole i sl.).

(8) U slučaju iz stavka 7. točke 1. ovoga članka, operator terminala za UPP pisanim putem će obavijestiti korisnika terminala za UPP, najkasnije 24 sata nakon donošenja odluke o prekidu ili ograničenju usluga o razlogu, vremenu, opsegu i trajanju prekida ili ograničenja.

(9) U slučaju iz stavka 7. točke 2. ovoga članka, operator terminala za UPP odmah po prekidu ili ograničenju usluga, pisanim putem obavješćuje korisnika terminala za UPP-a o razlogu, vremenu, opsegu i trajanju prekida ili ograničenja.

(10) U slučaju iz stavka 7. točke 3. ovoga članka, vrijedit će sljedeća pravila:

a) operator terminala za UPP će pisanim putem obavijestiti korisnika terminala za UPP, najkasnije 24 sata prije prekida ili ograničenja pružanja usluga o razlogu, opsegu i trajanju prekida ili ograničenja pružanja usluga, i

b) kad korisnik terminala za UPP podmiri sve dugovane iznose zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, kao i sve druge iznose koji su nastali i dospjeli tijekom razdoblja prekida ili ograničenja pružanja usluga, odnosno dostavi sredstvo osiguranja plaćanja, operator terminala za UPP će odmah nastaviti s pružanjem usluga, počevši od sljedećeg plinskog dana nakon dostave korisniku terminala za UPP obavijesti o nastavku pružanja usluga.

(11) U svim slučajevima iz stavka 7. ovog članka:

a) korisnik terminala za UPP će nadoknaditi operatoru terminala za UPP sve troškove i štetu koji nastanu operatoru terminala za UPP kao posljedica prekida ili ograničenja i nastavka pružanja usluga sukladno ovim Prilogu I. ovih Pravila,

b) prekid ili ograničenje pružanja usluga neće osloboditi korisnika terminala za UPP od njegove obveze da podmiri sva neplaćena dospjela dugovanja ili dugovanja koja bi mogla nastati u budućnosti, uključujući naknadu za korištenje terminala za UPP za vrijeme prekida pružanja usluga i dospjele zatezne kamate, i

c) za vrijeme trajanja prekida ili ograničenja pružanja usluga, korisnik terminala za UPP kojem je prekinuto ili ograničeno pružanje usluga ne može ugovoriti dodatni kapacitet uplinjavanja UPP-a, i

d) operator terminala za UPP može u svojoj obavijesti o prekidu ili ograničenju pružanja usluga odrediti opseg prekida ili ograničenja pružanja usluga na način da je korisnik terminala za UPP i dalje ovlašten, neovisno o prekidu ili ograničenju usluga, trgovati na sekundarnom tržištu sukladno ovim Pravilima.

(12) U svakom slučaju iz ovog članka, operator terminala za UPP u slučaju prekida ili ograničenja usluga će postupiti kako slijedi:

(a) dužan je dostaviti obavijest svim korisnicima terminala za UPP na čija prava i obveze taj prekid ili ograničenja utječu; te

(b) po potrebi će naložiti korisniku terminala za UPP kojem je ograničena ili prekinuta usluga, da u koordinaciji s korisnicima transportnog sustava koji preuzimaju plin na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav, izvanrednom unutar-dnevnom renominacijom za taj dan usklade količine plina koje će se otpremiti u transportni sustav.

XIV. PRODAJA UPP-a ILI PRIRODNOG PLINA KORISNIKA TERMINALA ZA UPP U OTVORENOM POSTUPKU

Članak 72.

(1) Korisnik terminala za UPP dužan je upliniti i/ili otpremiti cjelokupnu količinu UPP-a koja je u terminalu za UPP i koja je u njegovom vlasništvu prije dana prestanka važenja ugovora o korištenju terminala za UPP po bilo kojoj pravnoj osnovi.

(2) U slučaju kada korisnik terminala za UPP pravovremeno ne uplini i/ili otpremi cjelokupnu količinu UPP-a sukladno stavku 1. ovoga članka, operator terminala za UPP ima pravo temeljem otvorenog postupka prodaje, prodati najpovoljnijem ponuditelju cjelokupnu ili dio količina UPP-a koje nisu uplinjene i/ili prirodnog plina koje će se otpremiti, u ime i za račun korisnika terminala za UPP.

(3) Prodaja plina iz stavka 2. ovoga članka u otvorenom postupku je nestandardna usluga operatora terminala za UPP i naplaćuje se sukladno cjeniku nestandardnih usluga.

(4) Nakon provedenog otvorenog postupka prodaje, operator terminala za UPP će bez odgode predati prihode od prodaje korisniku terminala za UPP, pri čemu prvo namiruje svoja potraživanja prema korisniku terminala za UPP, i to:

– cijenu nestandardne usluge prodaje nepovučenog UPP-a odnosno prirodnog plina,

– eventualna dugovanja za pružene usluge za vrijeme trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP,

– trošak fizičkog i virtualnog skladištenja količine UPP-a dodijeljenog korisniku terminala za UPP, a koji odgovara visini naknade za skladištenje plina za razdoblje od datuma prestanka važenja ugovora o korištenju terminala za UPP do dana prodaje plina,

– bilo kakvu štetu koju je operator terminala za UPP pretrpio zbog nepovlačenja plina,

– bilo koje drugo potraživanje koje je operator terminala za UPP imao vezano za bilo koju pruženu uslugu prema korisniku terminala za UPP.

XV. PONOVNI PRETOVAR UPP-a S PLUTAJUĆE JEDINICE ZA PRIHVAT, SKLADIŠTENJE I UPLINJAVANJE UPP-a U BROD ZA PRIJEVOZ UPP-a ODNOSNO U KAMION ZA PRIJEVOZ UPP-a

Članak 73.

(1) Ukoliko namjerava koristiti nestandardne usluge ponovnog pretovara UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u brod za prijevoz UPP-a odnosno kamion za prijevoz UPP-a, korisnik terminala za UPP je dužan:

1. prilikom ispunjavanja obrasca plana godišnjeg rasporeda usluga sukladno Pravilima, obavijestiti operatora terminala za UPP o namjeravanom korištenju nestandardne usluge ponovnog pretovara UPP-a,

2. prilikom ispunjavanja obrasca plana mjesečnog rasporeda usluga sukladno Pravilima, naznačiti točnu projekciju kapaciteta uplinjavanja UPP-a i projekciju ponovnog pretovara te vremena dolazaka brodova za prijevoz UPP-a odnosno kamiona za prijevoz UPP-a s naznačenim količinama tereta u naznačenom mjesecu, koji plan mjesečnog rasporeda usluga mora udovoljavati uvjetima iz članka 33. ovih Pravila.

(2) Korisnik terminala za UPP koji namjerava koristiti nestandardnu uslugu ponovnog pretovara UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u brod za prijevoz UPP-a, dužan je ishoditi odobrenje operatora terminala za UPP za namjeravano korištenje navedene usluge, primjenjujući na odgovarajući način članak 43. Pravila.

(3) Korisnik terminala za UPP koji namjerava koristiti nestandardnu uslugu ponovnog pretovara UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a, dužan je ishoditi odobrenje operatora terminala za UPP najkasnije unutar roka određenog tehničkim uvjetima terminala za UPP za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a.

(4) Odredbe ovih Pravila i općih uvjeta, a osobito glave IX. ovih Pravila će se na odgovarajući način primjenjivati na pružanje nestandardne usluge ponovnog pretovara UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a u brod za prijevoz UPP-a, osim ako nije drugačije određeno ovim Pravilima.

Članak 74.

(1) Odobravanje dolaska kamiona za prijevoz UPP-a na terminal za UPP provodi se u skladu s postupcima koji su propisani u ovim Pravilima, tehničkim karakteristikama terminala za UPP i tehničkim uvjetima terminala za UPP za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a.

(2) Po dolasku kamiona za prijevoz UPP-a u luku, odgovorna osoba luke i/ili operator terminala za UPP i/ili druga osoba koju on ovlasti, ima pravo provesti sve propisane preglede, a kako bi utvrdio i osigurao da je kamion za prijevoz UPP-a kompatibilan s plutajućom jedinicom za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, te samim terminalom za UPP, pri čemu aktivno surađuje s odgovornom osobom društva koje upravlja kamionom za prijevoz UPP-a.

(3) Ukoliko nisu ispunjene sve pretpostavke iz ovog članka, operator terminala za UPP može uskratiti odobrenje za dolazak kamiona za prijevoz UPP-a.

Članak 75.

(1) Za vrijeme obavljanja radnje pretovara ili ponovnog pretovara UPP-a s ili na brod za prijevoz UPP-a, nije dopušteno obavljanje ponovnog pretovara u kamion za prijevoz UPP-a.

(2) Kamion za prijevoz UPP-a je dužan po završetku ponovnog pretovara UPP-a napustiti terminal za UPP što je prije moguće i omogućiti pristup terminalu za UPP ostalim korisnicima terminala za UPP, osim u slučaju kad nadležna lučka kapetanija i/ili odgovorna osoba luke izda kamionu za prijevoz UPP-a drugačiju naredbu ili ako je operator terminala za UPP odobrio drugačiji postupak.

(3) Odgovorna osoba društva koje upravlja kamionom za prijevoz UPP-a i operator terminala za UPP izvode ponovni pretovar UPP-a u skladu sa sigurnosnim pravilima. Operator terminala za UPP je odgovoran za ispravno izvođenje operacije ponovnog pretovara UPP-a iz terminala za UPP do trenutka odspajanja fleksibilnih cijevi za ponovni pretovar UPP-a od kamiona za prijevoz UPP-a.

XVI. NAKNADA ŠTETE

Članak 76.

Operator terminala za UPP dužan je braniti obeštećenu stranu korisnika terminala za UPP od bilo kojih i svih šteta odnosno nadoknaditi takve štete sukladno uvjetima definiranim u Prilogu I. ovih Pravila.

Članak 77.

Korisnik terminala za UPP dužan je braniti obeštećenu stranu operatora terminala za UPP u odnosu na bilo koje i sve štete odnosno nadoknaditi takve štete sukladno uvjetima definiranim u Prilogu I. ovih Pravila.

XVII. OBJAVLJIVANJE PODATAKA I RAZMJENA INFORMACIJA

Operativna suradnja

Članak 78.

(1) Operator terminala za UPP razmjenjuje sa sudionicima tržišta plina podatke koji su definirani odredbama ovih Pravila, a za potrebe postupke ugovaranja, izrade rasporeda usluga, nominiranja i izvještavanja kao i ostale informacije u skladu s propisima kojima se uređuje tržište plina.

(2) Razmjena podataka iz stavka 1. ovoga članka odvija se putem informacijske platforme operatora terminala za UPP i/ili elektroničkom poštom, osim kada je ovim Pravilima propisano drugačije.

Objavljivanje informacija

Članak 79.

(1) Operator terminala za UPP dužan je redovito objavljivati i ažurirati podatke na svojoj internetskoj stranici.

(2) Operator terminala za UPP na svojoj internetskoj stranici objavljuje najmanje sljedeće:

1. ova Pravila uključujući Prilog,

2. tehničke karakteristike terminala za UPP,

3. kontakt podatke i adresu elektroničke pošte za dostavu podataka i komunikaciju s energetskim subjektima,

4. informacije o godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a,

5. informacije o postupku ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a,

6. informacije o raspodijeljenim i slobodnim kapacitetima uplinjavanja UPP-a,

7. zajednički raspored usluga,

8. popis odobrenih brodova za prijevoz UPP-a,

9. informacije o nastanku okolnosti i/ili uvjeta i njihovih promjena koje bi mogle imati utjecaja na redovan rad i korištenje terminala za UPP,

10. informacije o hitnim situacijama i događajima više sile,

11. poveznice na informacije koje je objavio operator transportnog sustava o tehničkim kapacitetima transportnog sustava na točki isporuke,

12. raspored održavanja terminala za UPP,

13. obrazac zahtjeva pristupa informacijskoj platformi operatora terminala za UPP i obrazac ugovora za korištenje informacijske platforme operatora terminala za UPP,

14. Politiku raspodjele prirodnog plina,

15. Odluku o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina,

16. Odluku o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin, i

17. ostale informacije sukladno ovim Pravilima.

(3) Operator terminala za UPP je na svojoj internetskoj stranici dužan objaviti informacije u skladu s LNG predloškom GLE Transparency Template sukladno uputi udruženja plinske infrastrukture Europe, Gas Infrastructure Europe.

(4) Operator terminala za UPP je dužan svim zainteresiranim stranama omogućiti pristup informacijama koje se odnose na uslugu prihvata i otpreme UPP-a i nestandardne usluge.

(5) Korisnik terminala za UPP dužan je dostavljati svoje zahtjeve, obavijesti i informacije operatoru terminala za UPP sukladno postupcima i pod uvjetima propisanim u ovim Pravilima, ugovoru o korištenju terminala za UPP i ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(6) Korisnici terminala za UPP i operator terminala za UPP dostavljaju svoje zahtjeve, obavijesti i informacije putem e-poruke i/ili informacijskog sustava, osim kada je sukladno odredbama ovih Pravila ili po uputi operatora terminala za UPP potrebno dostaviti izvornik dokumenata.

Članak 80.

(1) U svrhu razmjene podataka putem informacijskog sustava operatora terminala za UPP, operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP sklapaju ugovor o korištenju informacijskog sustava.

(2) Nakon sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP će dodijeliti korisnički račun, lozinku za pristup i korisnička prava te omogućiti pristup informacijskoj platformi operatora terminala za UPP korisniku terminala za UPP.

(3) Zahtjevi, obavijesti i/ili informacije koje se dostavljaju u skladu s člankom 79. stavkom 5. ovih Pravila smatrat će se propisno dostavljenim, ako su podneseni u ime korisnika terminala za UPP od osobe koju je propisno ovlastio korisnik terminala za UPP.

(4) Operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP dužni su poduzeti sve mjere kako bi osigurali razmjenu podataka sukladno propisima kojima se propisuju sigurnosna pravila razmjene informacija.

(5) Razmjena podataka između operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP provodi se na hrvatskom jeziku kad je korisnik terminala za UPP registriran u Republici Hrvatskoj, a u suprotnom na engleskom jeziku, osim ako se strane nisu dogovorile drugačije.

Članak 81.

(1) Operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP dužni su u hitnim slučajevima ili događajima ili uvjetima koji mogu utjecati na ispunjavanje ovih Pravila i/ili ugovora o korištenju terminala za UPP, bez odgađanja obavijestiti drugu stranu.

(2) U slučaju nastupa rizika pojave okolnosti koje dovode u opasnost brod za prijevoz UPP-a ili teret, ljudski život, zdravlje, imovinu ili okoliš, korisnik terminala za UPP ili njegov ovlašteni predstavnik dužan je odmah nakon saznanja za takvu okolnost, bez odgađanja, telefonskim putem obavijestiti operatora terminala za UPP i nastavno najmanje svaka četiri sata, o promjenama okolnosti do potpunog prestanka opasnosti.

XVIII. IZRAČUN I OBRAČUN GUBITKA PLINA TERMINALA ZA UPP

Izračun i obračun gubitka plina terminala za UPP

Članak 82.

(1) Operator terminala za UPP svakog dana izračunava procijenjenu ukupnu količinu gubitka plina terminala za UPP po plinskom danu kako slijedi:

Ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskom danu određuje se temeljem sljedeće formule:

Gdje je:

GP – količina UPP-a utrošena po plinskom danu za tehnološke potrebe terminala za UPP (kWh),

K0 – količina UPP-a u terminalu za UPP na početku plinskog dana (kWh),

K1 – količina UPP-a u terminalu za UPP na kraju plinskog dana (kWh),

PP – količina UPP-a prihvaćena u terminal za UPP po plinskom danu (kWh),

DP – količina prirodnog plina uplinjenog po plinskom danu u terminalu za UPP (kWh),

ZP – količina ponovno pretovarenog UPP-a (kWh).

(2) Ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskoj godini određuje se temeljem sljedeće formule:

GG – Ukupni gubitak plina po plinskoj godini terminala za UPP (kWh),

– Ukupni gubitak plina po plinskom danu (kWh).

i [1; n],

n – broj dana u plinskoj godini

(3) Dozvoljeni gubitak plina određuje se temeljem sljedeće formule:

Gdje je:

DGG – dozvoljeni gubitak plina po plinskoj godini (kWh),

PG – količina UPP-a prihvaćena u terminal po plinskoj godini (kWh).

(4) Nedozvoljeni gubitak plina određuje se temeljem sljedeće formule:

Gdje je:

NGG – nedozvoljeni gubitak plina po plinskoj godini (kWh),

GG – ukupni gubitak plina po plinskoj godini (kWh),

DGG – dozvoljeni gubitak plina po plinskoj godini (kWh).

Članak 83.

(1) Alokaciju ukupnog gubitka plina na radni dan terminala za UPP na svakog korisnika terminala za UPP operator terminala za UPP određuje svakog plinskog dana na temelju sljedeće formule:

Gdje je:

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskom danu,

– ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskom danu,

– ukupna količina ponovno uplinjenog i/ili ponovno pretovarenog UPP-a određenog korisnika terminala za UPP po plinskom danu (kWh),

i [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP.

(2) Alokaciju ukupnog gubitka plina po plinskoj godini, dozvoljenog te nedozvoljenog gubitka za svakog korisnika terminala za UPP, operator terminala za UPP određuje svake plinske godine na temelju sljedeće formule:

Gdje je:

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini,

– ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskoj godini,

– ukupna godišnja količina plina prihvaćena u terminal za UPP za pojedinog korisnika terminala za UPP koja uključuje i transakcije na sekundarnom tržištu (kWh),

i [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP.

Gdje je:

– dozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini,

– ukupna godišnja količina plina prihvaćena u terminal za UPP za pojedinog korisnika terminala za UPP koja uključuje i transakcije na sekundarnom tržištu (kWh),

i [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP.

Gdje je:

– nedozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini,

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini,

– dozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini,

i [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP.

Članak 84.

Načela računanja prirodnog plina dostupnog na terminalu za UPP detaljnije su opisana u Politici raspodjele prirodnog plina.

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine«, broj 34/2018, 39/20, 136/20).

Članak 86.

(1) Iznimno od članka 85. ovih Pravila, operator terminala za UPP će započeti s pružanjem nestandardnih usluga iz članka 9. stavka (1) točaka 7. do 10. nakon što stupi na snagu odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za UPP koju donosi Agencija i kojom se propisuje cijena za navedene nestandardne usluge.

(2) Iznimno od članka 85. ovih Pravila, u odnosu na sve međusobne tražbine operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP nastale do dana stupanja na snagu ovih Pravila, primjenjivat će se odredbe Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine« 60/18, 39/20, 136/20).

(3) Iznimno od članka 85. ovih Pravila, članak 63. ovih Pravila primjenjivat će se od dana stupanja na snagu odredbi Općih uvjeta opskrbe plinom koje propisuju primjenu gornje ogrjevne vrijednosti, a do tada će se za pitanje izračuna količine pretovarenog UPP-a primjenjivati Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine«, broj 34/2018, 39/20, 136/20).

(4) Do stupanja na snagu odredbi Općih uvjeta opskrbe plinom koje propisuju primjenu gornje ogrjevne vrijednosti pretvorba cijene izražene u EUR/MWh pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti u cijenu izraženu u EUR/MWh pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti iz članka 38. stavaka 7. i 10. provodi se množenjem s koeficijentom 0,901.

(5) Iznimno od članka 85. ovih Pravila, odredbe ovih Pravila o godišnjem postupku ugovaranja usluga prihvata i otpreme UPP-a (odredbe članka 10. do 16.) i odredbe ovih Pravila o sastavljanju godišnjeg rasporeda usluga (odredbe članka 24. do 27.) primjenjivat će se od 1. listopada 2021. Godišnji postupak ugovaranja usluga prihvata i otpreme UPP-a te postupak sastavljanja godišnjeg rasporeda usluga koji su započeti temeljem Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine«, broj 34/2018, 39/20, 136/20), dovršit će se prema odredbama navedenog propisa.

(6) Operator terminala za UPP će objaviti nove obrasce ugovora o korištenju terminala za UPP i ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP prema odredbama ovih Pravila te su korisnici terminala za UPP dužni operatoru terminala za UPP dostaviti potpisane ugovore u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovih Pravila, a u protivnom odnosni korisnik terminala za UPP i/ili operator terminala za UPP imaju pravo raskinuti postojeći ugovor o korištenju terminala za UPP i postojeći ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP za odnosnog korisnika terminala za UPP sukladno odredbama Priloga I. ovih Pravila o stabilnosti odredbi ugovora o korištenju terminala za UPP.

(7) Ako zajednički korisnici terminala za UPP nisu uspjeli postići zajednički dogovor o sredstvima osiguranja plaćanja za zajedničko korištenje terminala za UPP za plinsku godinu 2021/22 ili pojedini zajednički korisnik terminala za UPP nije suglasan s odlukom ostalih zajedničkih korisnika terminala za UPP, za plinsku godinu 2021/22 će navedeni korisnici terminala za UPP koji nisu postigli suglasnost dostaviti operatoru terminala za UPP sredstva osiguranja plaćanja za zajedničko korištenje terminala za UPP sukladna članku 42. ovih Pravila najkasnije 15 dana prije isteka važenja postojećeg sredstva osiguranja plaćanja za zajedničko korištenje terminala za UPP.

(8) Operator terminala za UPP će donijeti tehničke uvjete terminala za UPP za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

(9) Iznimno od odredbe članka 68. stavka 1. točke 2. ovih Pravila operator terminala za UPP ima pravo u plinskoj godini 2021./2022. izvoditi neplanirane radove redovnog održavanja u danima koji nisu naznačeni u rasporedu planiranih radova redovnog održavanja objavljenom do 15. lipnja pod uvjetom da njihovo ukupno trajanje zajedno s planiranim godišnjim radovima redovnog održavanja ne prelazi četrnaest dana i koji onemogućuju uredno korištenje usluge prihvata i otpreme UPP-a pri čemu korisnici terminala za UPP moraju o točnim danima izvođenja takvih radova održavanja biti obaviješteni najkasnije 60 dana prije početka izvođenja radova.

(10) Ova će se Pravila objaviti u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 002-059-IP/260-2021

Zagreb, 30. srpnja 2021.

Direktor društva
Hrvoje Krhen, v. r.

PRILOG I

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Predmet Općih uvjeta

Članak 1.

(1) Predmet ovih Općih uvjeta je određivanje međusobnih prava i obveza operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP, kao i utvrđivanje uvjeta koji će se primjenjivati na pružanje usluga operatora terminala za UPP.

(2) Svako upućivanje u ovim Općim uvjetima na ugovor o korištenju terminala za UPP će se odnositi i na dodatak ugovoru o korištenju terminala za UPP, kojeg korisnik terminala za UPP eventualno sklopi s operatorom terminala za UPP sukladno Pravilima.

(3) Ograničenje odgovornosti operatora terminala za UPP predviđeno ovim Općim uvjetima se primjenjuje na odgovornost operatora terminala za UPP prema korisnicima terminala za UPP za štetu neovisno o time je li odgovornost operatora terminala za UPP za štetu nastala samo radi kršenja obveza iz ugovora o korištenju terminala za UPP ili je došlo i do kršenja obveza operatora terminala za UPP iz ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

Definicije

Članak 2.

Osim ako nije drugačije izrijekom definirano u ovim Općim uvjetima, pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno Pravilima i propisima kojima se uređuje energija, reguliranje energetskih djelatnosti i tržište plina.

Sklapanje ugovora o korištenju terminala za UPP

Članak 3.

(1) Kako bi ostvario pravo na usluge operatora terminala za UPP, korisnik terminala za UPP je obvezan s operatorom terminala za UPP sklopiti ugovor o korištenju terminala za UPP, a čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti.

(2) Ugovor o korištenju terminala za UPP će sadržavati, između ostalog, posebne odredbe koje se tiču:

– informacija o energetskim subjektima koji sklapaju ugovor o korištenju terminala za UPP,

– kapaciteta uplinjavanja UPP-a raspodijeljenog korisniku terminala za UPP za pojedinu plinsku godinu za vrijeme trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP,

– razdoblje trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP i

– drugih odredbi oko kojih se mogu dogovoriti operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP.

Prava koja proizlaze iz ugovorene usluge

Članak 4.

Operator terminala za UPP dužan je pružati ugovorene usluge u skladu s uvjetima određenim u Pravilima, ovim Općim uvjetima, ugovorom o korištenju terminala za UPP i ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

Prava i dužnosti operatora terminala za UPP

Članak 5.

(1) Prava i dužnosti operatora terminala za UPP uređena su propisima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti, tržište plina, Pravilima, ugovorom o korištenju terminala za UPP i ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(2) Operator terminala za UPP je dužan osigurati tajnost povjerljivih informacija koje su dostupne operatoru terminala za UPP, sukladno ovim Općim uvjetima.

Prava i dužnosti korisnika terminala za UPP

Članak 6.

Korisnik terminala za UPP ima pravo:

1. pristupa terminalu za UPP u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje tržište plina, Pravilima, ugovorom o korištenju terminala za UPP i ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP,

2. koristiti ugovorenu uslugu i ispunjavati sve obveze sukladno Pravilima, ugovoru o korištenju terminala za UPP i ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP i

3. trgovati kapacitetom na sekundarnom tržištu u skladu s odredbama Pravila.

Članak 7.

Korisnik terminala za UPP dužan je:

– u potpunosti podmiriti dospjele račune koje je izdao operator terminala za UPP na ime naknade za korištenje terminala za UPP, cijene nestandardnih usluga operatora terminala za UPP kao i druge obveze plaćanja ukoliko iste proizlaze iz ugovora o korištenju terminala za UPP,

– osigurati tehničke uvjete za komunikaciju s operatorom terminala za UPP,

– dostaviti operatoru terminala za UPP sredstvo osiguranja plaćanja u skladu s ovim Općim uvjetima,

– osigurati da dostavljeni UPP zadovoljava specifikaciju kvalitete UPP-a u skladu sa Pravilima,

– koristiti usluge u skladu s odobrenim rasporedima usluga sukladno Pravilima,

– koristiti usluge u skladu s Pravilima, te tehničkim karakteristikama terminala za UPP i tehničkim uvjetima terminala za UPP,

– obavijestiti operatora terminala za UPP o bilo kakvim promjenama okolnosti koje bi mogle dovesti do raskida ugovora o korištenju terminala za UPP ili su bitne za ispunjavanje obveza iz ugovora o korištenju terminala za UPP,

– odgovarati za prijevoz i pristajanje svakog tereta kojeg korisnik terminala za UPP ima pravo iskrcati na terminalu za UPP sukladno tehničkim karakteristikama terminala za UPP i tehničkim uvjetima terminala za UPP te Pravilima,

– osigurati predaju plina na točki isporuke, sukladno Pravilima i

– osigurati tajnost povjerljivih informacija koje su dostupne korisniku terminala za UPP, sukladno ovim Općim uvjetima.

Članak 8.

Korisnik terminala za UPP također ima i druga prava i dužnosti koja su uređena propisima kojima se uređuje tržište plina, Pravilima, ovim Općim uvjetima, ugovorom o korištenju terminala za UPP i ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

Naknada za korištenje terminala za UPP

Članak 9.

(1) Korisnik terminala za UPP dužan je platiti operatoru terminala za UPP naknadu za korištenje terminala za UPP.

(2) Korisnik terminala za UPP dužan je platiti naknadu za korištenje terminala za UPP iz stavka 1. ovoga članka bez obzira je li zaista koristio uslugu prihvata i otpreme UPP-a u iznosu koji odgovara ugovorenom kapacitetu uplinjavanja UPP-a.

(3) Naknada za korištenje terminala za UPP utvrđuje se i obračunava sukladno metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i odluci o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina koje donosi Agencija.

(4) Obračun i račun na ime naknade za korištenje terminala za UPP te konačni obračun naknade za korištenje terminala za UPP i račun koji se izdaje slijedom konačnog obračuna, operator terminala za UPP izrađuje i dostavlja korisniku terminala za UPP u rokovima koji su određeni u metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina koju donosi Agencija.

(5) U slučaju izmjene odluke o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina iz stavka 3. ovoga članka, a koja bitno utječe na ekonomske ili komercijalne odredbe ugovora o korištenju terminala za UPP, ugovorne strane će postupiti sukladno članku 47. ovih Općih uvjeta.

Članak 10.

(1) Korisnik terminala za UPP dužan je platiti operatoru terminala za UPP naknadu za pružene nestandardne usluge operatora terminala za UPP.

(2) Cijena nestandardnih usluga operatora terminala za UPP se utvrđuje sukladno metodologiji utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom, i odluci o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin, koje donosi Agencija.

(3) U slučaju izmjene okolnosti koje bitno utječu na ekonomske ili komercijalne odredbe ugovorenih nestandardnih usluga, ugovorne strane će postupiti sukladno članku 47. ovih Općih uvjeta.

Članak 11.

Naknada za korištenje terminala za UPP fakturira se mjesečno u skladu s člankom 12. ovih Općih uvjeta.

Izdavanje računa i plaćanje

Članak 12.

(1) Operator terminala za UPP dostavlja korisniku terminala za UPP najkasnije do 15.-og dana u tekućem mjesecu račun za usluge pružene u prethodnom mjesecu.

(2) Korisnik terminala za UPP dužan je podmiriti račune koje je izdao operator terminala za UPP u roku od 15 dana od dana kada je operator terminala za UPP izdao račun.

(3) U slučaju da posljednji dan roka iz stavka 2. ovoga članka pada na neradni dan, kao posljednji dan roka računa se sljedeći radni dan.

(4) Obveza plaćanja smatra se izvršenom na dan kada novac bude proknjižen na poslovnom računu operatora terminala za UPP.

(5) Računi će se dostavljati korisniku terminala za UPP elektronskim putem, preporučenom poštom ili kurirskom službom.

(6) Od datuma izdavanja računa koji je označen na računu počinje se računati rok dospijeća plaćanja.

(7) Za svaki dan kašnjenja u uplati naknada, korisnik terminala za UPP obvezan je platiti zakonsku zateznu kamatu koja je važeća za relevantno razdoblje.

Valuta obveze

Članak 13.

(1) Plaćanje naknade za korištenje terminala za UPP i svih drugih naknada, izdataka i plaćanja, uključujući naknadu štete, od strane korisnika terminala za UPP operatoru terminala za UPP, i obratno, od strane operatora terminala za UPP korisniku terminala za UPP, temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP i ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP, obavljaju se u valuti euro, osim ako korisnik terminala za UPP ima sjedište u Republici Hrvatskoj, u kojem slučaju će svi takvi iznosi biti plativi u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan izdavanja računa, a ako se za pojedino plaćanje ne izdaje račun (primjerice, ali ne ograničeno na, u svrhu uplate pologa), koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke važeći na dan plaćanja.

(2) Iznos naznačen u sredstvu osiguranja plaćanja kojeg korisnik terminala za UPP predaje operatoru terminala za UPP temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP i/ili ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP (kada je primjenjivo) iskazuje se u valuti euro, osim ako korisnik terminala za UPP ima sjedište u Republici Hrvatskoj, u kojem slučaju se iskazuje u valuti euro, plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan plaćanja.

Članak 14.

(1) U slučaju bilo kakvog osporavanja pojedinih stavki ili iznosa obračunatih od strane operatora terminala za UPP, korisnik terminala za UPP ovlašten je operatoru terminala za UPP dostaviti pisani prigovor u kojem navodi stavke i razloge za takvo osporavanje, te osporeni iznos (dalje u tekstu: prigovor), u roku od 7 dana od izdavanja računa.

(2) Korisnik terminala za UPP dužan je u roku dospijeća uplatiti nesporni dio stavki ili iznosa obračunatih od strane operatora terminala za UPP, a u prigovoru navesti stavke i razloge osporavanja te naznačiti osporeni iznos.

(3) Operator terminala za UPP će donijeti odluku o prigovoru najkasnije u roku od 10 dana od zaprimanja prigovora. Ako korisnik terminala za UPP naknadno dostavi podatke potrebne za rješavanje prigovora, rok od 10 dana se računa od dana dostave posljednjeg podatka operatoru terminala za UPP.

(4) U slučaju prihvaćanja prigovora, u cijelosti ili dijelu, operator terminala za UPP će dostaviti korisniku terminala za UPP korekciju-odobrenje ili novi račun za iznos u pogledu kojeg je prihvatio prigovor.

(5) U slučaju neprihvaćanja prigovora, u cijelosti ili dijelu, korisnik terminala za UPP je dužan bez odgađanja platiti dio računa u pogledu kojeg operator terminala za UPP nije prihvatio prigovor, uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća računa pa do isplate.

Članak 15.

(1) Svi iznosi navedeni u ovim Općim uvjetima pisani su bez PDV-a, osim ako je drugačije navedeno. Ako se PDV obračunava na bilo koji iznos naknade za izvršenu uslugu koju strana plaća povezano s ugovorom o korištenju terminala za UPP ili raskidom ugovora o korištenju terminala za UPP, strana koja obavlja uplatu će strani koja prima uplatu, uz samu uplatu, platiti i iznos pripadajućeg PDV-a.

(2) Operator terminala za UPP nije odgovoran za troškove i izdatke koji eventualno nastanu bilo kojoj trećoj osobi od strane korisnika terminala za UPP, a koji se između ostaloga odnose na carine i/ili troškove uvoza, trošarine, porez na prijevoz ili bilo koje druge poreze povezane s UPP-om, tegljačima, lučkim pristojbama, uslugama peljara, troškovima agenta i svim drugim sličnim troškovima koji su povezani s brodom za prijevoz UPP-a korisnika terminala za UPP, kamionom za prijevoz UPP-a, UPP-om korisnika terminala za UPP i/ili pristajanjem broda za prijevoz UPP-a korisnika terminala za UPP na terminal za UPP.

(3) U slučaju da treća osoba postavi bilo kakav zahtjev iz stavka 2. ovog članka prema operatoru terminala za UPP, korisnik terminala za UPP će podmiriti zahtjeve treće osobe i bez odlaganja poduzeti sve potrebno da bi oslobodio operatora terminala za UPP takvog zahtjeva, te mu regresirati štetu koju takva treća osoba eventualno naplati, pri čemu korisnik terminala za UPP neće imati nikakvih potraživanja prema operatoru terminala za UPP s te osnove.

Sredstva osiguranja plaćanja

Članak 16.

(1) Kako bi se osigurale sve obveze plaćanja korisnika terminala za UPP temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP te obveze koje nastanu kao posljedica njegova prestanka, uključujući i obvezu naknade štete, korisnik terminala za UPP obvezan je dostaviti operatoru terminala za UPP sredstvo osiguranja plaćanja u skladu s ovim Općim uvjetima.

(2) Sredstvo osiguranja plaćanja mora biti valjano i na snazi za čitavo vrijeme trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP te najmanje 60 dana nakon isteka razdoblja trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP, a u slučaju raskida ugovora o korištenju terminala za UPP do ispunjenja svih obveza korisnika terminala za UPP (dalje u tekstu: razdoblje osiguranja plaćanja); pri čemu u slučaju ako je korisnik terminala za UPP ugovorio kapacitet uplinjavanja UPP-a za dvije ili više plinskih godina, tada sredstvo osiguranja plaćanja može imati rok važenja sukladno članku 19. ovih Općih uvjeta, ali ga je korisnik terminala za UPP obvezan obnavljati sukladno članku 19. ovih Općih uvjeta.

(3) Sve troškove vezane uz izdavanje, održavanje, održavanje na snazi i obnovu sredstva osiguranja plaćanja te troškove vezane uz korištenje (aktivaciju) sredstva osiguranja plaćanja sukladno ovim Općim uvjetima snosi korisnik terminala za UPP.

(4) Operator terminala za UPP neće započeti s pružanjem usluga sve dok korisnik terminala za UPP ne dostavi operatoru terminala za UPP sredstvo osiguranja plaćanja u roku i sukladno uvjetima iz ovih Općih uvjeta.

Članak 17.

(1) Za usluge iz članka 7. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin, korisnik terminala za UPP je obvezan dostaviti operatoru terminala za UPP sredstvo osiguranja plaćanja u skladu s člancima 16. do 18. ovih Općih uvjeta.

(2) Korisnik terminala za UPP koji je ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a mora dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu koji odgovara najmanje 50% ukupnih naknada za korištenje terminala za UPP, uvećano za iznos PDV-a (ako je PDV primjenjiv), za narednu plinsku godinu u obliku:

1. novčanog pologa u eurima (u slučaju da korisnik terminala za UPP ima sjedište izvan Republike Hrvatske), odnosno u kunama (u slučaju da korisnik terminala za UPP ima sjedište u Republici Hrvatskoj), polaganjem gotovine na depozitni račun operatora terminala za UPP ili

2. bezuvjetne i neopozive bankarske garancije naplative »na prvi poziv«, i »bez prigovora«, izdane od banke prihvatljive operatoru terminala za UPP, sa sadržajem koji je prihvatljiv operatoru terminala za UPP, a čiji sadržaj operator terminala za UPP objavljuje na svojim mrežnim stranicama, na rok važenja najmanje 60 dana nakon isteka naredne plinske godine, pri čemu ako je korisnik terminala za UPP ugovorio kapacitet uplinjavanja UPP-a za dvije ili više plinskih godina, tada bankarska garancija može imati rok važenja sukladno članku 19. ovih Općih uvjeta, te ju je korisnik terminala za UPP obvezan obnavljati sukladno članku 19. ovih Općih uvjeta.

(3) U slučaju ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a, korisnik terminala za UPP dužan je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja najkasnije u roku u kojem je sukladno odredbama Pravila obvezan dostaviti operatoru terminala za UPP plan godišnjeg rasporeda usluga za narednu plinsku godinu.

(4) Smatra se da je korisnik terminala za UPP dostavio sredstvo osiguranja plaćanja kad operator terminala za UPP na adresi sjedišta zaprimi izvornik bankarske garancije, odnosno kad su novčana sredstva proknjižena na depozitnom računu te je operatoru terminala za UPP omogućeno raspolaganje tim sredstvima.

(5) Operator terminala za UPP će vratiti sredstvo osiguranja plaćanja korisniku terminala za UPP na njegov zahtjev, ako je korisnik terminala za UPP uredno ispunio sve svoje obveze iz ugovora o korištenju terminala za UPP i u vezi s istim.

(6) Odredbe o sredstvu osiguranja plaćanja za usluge ugovorene u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a na odgovarajući način se primjenjuju na postupak ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

Članak 18.

(1) Za usluge ugovorene putem ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, osiguranje plaćanja će iznositi 100% ukupnih naknada za korištenje terminala za UPP za ugovorenu uslugu kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a, uvećano za PDV, ako je PDV primjenjiv.

(2) Osiguranje plaćanja iz stavka 1. ovoga članka mora biti dano kao:

1. novčani polog u eurima (u slučaju da korisnik terminala za UPP ima sjedište izvan Republike Hrvatske), odnosno u kunama (u slučaju da korisnik terminala za UPP ima sjedište u Republici Hrvatskoj), polaganjem gotovine na depozitni račun operatora terminala za UPP ili

2. bezuvjetna i neopoziva bankarska garancija naplativa »na prvi poziv«, i »bez prigovora«, izdana od banke prihvatljive operatoru terminala za UPP, sa sadržajem koji je prihvatljiv operatoru terminala za UPP, a čiji sadržaj operator terminala za UPP objavljuje na svojim mrežnim stranicama, na rok važenja najmanje 60 dana nakon isteka razdoblja trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP.

(3) Korisnik terminala za UPP dužan je dostaviti operatoru terminala za UPP sredstvo osiguranja plaćanja iz ovog članka u roku u kojem je sukladno Pravilima obvezan dostaviti operatoru terminala za UPP potpisani primjerak ugovora o korištenju terminala za UPP, odnosno dodatka ugovoru o korištenju terminala za UPP, ovisno što je primjenjivo.

Članak 19.

(1) U slučaju kada je korisnik terminala za UPP ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a za dvije ili više plinskih godina, dužan je najkasnije 15 radnih dana prije početka svake naredne plinske godine obnoviti i dostaviti novu bankarsku garanciju ili novčani polog u iznosu sukladno ovim Općim uvjetima, pri čemu u tom slučaju svaka bankarska garancija mora biti izdana sa rokom važenja u trajanju od jedne plinske godine, osim posljednje bankarske garancije, koja mora biti izdana sa rokom važenja najmanje 60 dana nakon isteka posljednje plinske godine za koju je ugovorena usluga prihvata i otpreme UPP-a. Iznimno od navedenog, u slučaju ako za pojedinu plinsku godinu trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP korisnik terminala za UPP nije ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a (dalje kao: Plinska godina bez ugovorenog kapaciteta), tada i bankarska garancija za plinsku godinu koja prethodi Plinskoj godini bez ugovorenog kapaciteta mora biti izdana s rokom važenja najmanje 60 dana nakon isteka plinske godine za koju se izdaje.

(2) U slučaju kada je korisnik terminala za UPP ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a za dvije ili više plinskih godina, pri čemu za pojedinu plinsku godinu trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP nije ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a, korisnik terminala za UPP će biti obvezan dostaviti operatoru terminala za UPP jamstvo za raspodjelu kapaciteta sukladno odredbama Pravila.

(3) Postupak iz stavka 1. ovoga članka ponavlja se tijekom cijelog razdoblja osiguranja plaćanja, tako da za cijelo vrijeme razdoblja osiguranja plaćanja operator terminala za UPP drži valjanu bankarsku garanciju sukladno ugovorenim uvjetima.

(4) Bankarska garancija mora biti izdana u pisanom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili putem SWIFT-a. Ako Korisnik dostavi bankarsku garanciju na stranom jeziku, uz izvornik bankarske garancije mora dostaviti ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku.

(5) U slučaju da nova bankarska garancija nije izdana i dostavljena operatoru terminala za UPP u roku iz stavka 1. ovoga članka, a korisnik terminala za UPP u istom roku nije dostavio ni drugo sredstvo osiguranja plaćanja sukladno članku 17. ovih Općih uvjeta, operator terminala za UPP će imati pravo naplatiti bankarsku garanciju i položiti primljena sredstva kao gotovinski polog na depozitni račun operatora terminala za UPP. Ovaj će polog predstavljati sredstvo osiguranja plaćanja sve dok korisnik terminala za UPP ne dostavi operatoru terminala za UPP novu bankarsku garanciju sukladno člancima 16. i 17. ovih Općih uvjeta, nakon čega će operator terminala za UPP vratiti korisniku terminala za UPP sredstva dobivena naplatom bankarske garancije.

(6) Odredba stavka 5. ovog članka se na odgovarajući način primjenjuje i u slučaju ako korisnik terminala za UPP ne dostavi operatoru terminala za UPP jamstvo za raspodjelu kapaciteta iz stavka 2. ovog članka sukladno odredbama Pravila.

(7) Operator terminala za UPP nije obvezan plaćati bilo kakve kamate korisniku terminala za UPP na iznos pologa koji se daje kao sredstvo osiguranja plaćanja sukladno ovim Općim uvjetima, uključujući ni pologa iz stavka 5. ovoga članka. U slučaju da operator terminala za UPP primi kamate na polog, takve kamate se neće automatski uračunavati u ispunjenje obveza korisnika terminala za UPP po ugovoru o korištenju terminala za UPP, nego će se pripisivati iznosu ukupnog pologa te će ih operator terminala za UPP biti ovlašten koristiti pod istim uvjetima pod kojima je operator terminala za UPP ovlašten koristiti sredstvo osiguranja plaćanja sukladno ovim Općim uvjetima.

(8) U slučaju da korisnik terminala za UPP ne ispuni bilo koju obvezu plaćanja koja nastane temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP ili kao posljedica njegova prestanka, uključujući obvezu naknade štete, ili zakasni s ispunjenjem neke od svojih obveza iz ugovora o korištenju terminala za UPP, operator terminala za UPP će biti ovlašten naplatiti, odnosno koristiti sredstvo osiguranja plaćanja radi podmirenja bilo koje tražbine nastale na temelju ugovora o korištenju terminala za UPP i u vezi s tim ugovorom. Operator terminala za UPP neće koristiti osiguranje plaćanja u svrhu namirenja nepodmirene tražbine prema korisniku terminala za UPP prije nego proteknu tri radna dana od dospijeća predmetne tražbine prema korisniku terminala za UPP.

Članak 20.

(1) U slučaju da operator terminala za UPP koristi sredstvo osiguranja plaćanja za namirenje obveza korisnika terminala za UPP, neovisno o tome je li sredstvo osiguranja plaćanja korišteno u cijelom iznosu ili u dijelu, korisnik terminala za UPP se obvezuje dostaviti operatoru terminala za UPP novo sredstvo osiguranja plaćanja, u iznosu koji odgovara iznosu koji je naplaćen temeljem korištenog sredstva osiguranja plaćanja u roku 10 dana od dana kada je operator terminala za UPP koristio sredstvo osiguranja plaćanja.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se na odgovarajući način i na obveze korisnika terminala za UPP koje nastanu nakon isteka ili raskida ugovora o korištenju terminala za UPP kao posljedica neispunjenja obveza korisnika terminala za UPP iz tog ugovora.

(3) Bez utjecaja na bilo koja druga prava koja operator terminala za UPP ima temeljem članka 20. ovih Općih uvjeta, ako korisnik terminala za UPP ne dostavi ili ne obnovi sredstvo osiguranja plaćanja na način i unutar rokova propisanih ovim Općim uvjetima i u skladu s odredbama ugovora o korištenju terminala za UPP, operator terminala za UPP ima pravo raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP sukladno članku 39. ovih Općih uvjeta, uz ostavljanje naknadnog roka za ispunjenje od tri radna dana. Time se ne dovode u pitanja ostala prava operatora terminala za UPP na temelju ugovora o korištenju terminala za UPP, ovih Općih uvjeta ili Pravila, a posebice pravo potraživanja naknade štete od korisnika terminala za UPP koja je nastala operatoru terminala za UPP kao posljedica raskida ugovora o korištenju terminala za UPP.

Naknada štete od strane korisnika terminala za UPP

Članak 21.

(1) Obeštećene strane korisnika terminala za UPP neće biti odgovorne prema operatoru terminala za UPP za štetu koja nastane kao posljedica:

1. bilo kakvog oštećenja na imovini bilo kojih od obeštećenih strana operatora terminala za UPP ili

2. bilo kakve tjelesne ozljede ili smrti (uključujući smrtonosnu ozljedu, bolest ili oboljenje) zaposlenika, zastupnika ili osoblja obeštećenih strana operatora terminala za UPP ili drugih fizičkih osoba angažiranih od strane obeštećenih strana operatora terminala za UPP ili

3. bilo kakve štete u okolišu ili onečišćenje u okolišu (uključujući kazne izrečene od nadležnih tijela, uključujući štete na ime kontrole, sprječavanja daljnjeg onečišćenja, otklanjanja, sanacije, obnove i čišćenja onečišćenja ili kontaminacije), do kojeg dođe kao posljedica požara, urušavanja tla, cijeđenja, istjecanja ili bilo kojeg drugog nekontroliranog ili nezakonitog istjecanja tekućina, plina, vode ili drugih tvari, a koja šteta ili onečišćenje dolazi iz bilo koje imovine obeštećenih strana operatora terminala za UPP, uključujući izlijevanje ili propuštanje goriva, maziva, nafte, brtvila, boja, otapala, balasta, kaljuže, otpada ili kanalizacije,

osim ako je takvu štetu prouzročila bilo koja obeštećena strana korisnika terminala za UPP svojom namjerom ili nepažnjom.

(2) Ako bilo koja treća osoba ili obeštećena strana operatora terminala za UPP postavi odštetni zahtjev ili pokrene postupak protiv obeštećene strane korisnika terminala za UPP radi naknade štete koja je posljedica događaja iz stavka 1. ovog članka, operator terminala za UPP se obvezuje zaštititi i braniti obeštećenu stranu korisnika terminala za UPP od takvog zahtjeva, te joj regresirati štetu koju takva osoba eventualno naplati, ali samo pod uvjetom da štetu nije prouzročila obeštećena strana korisnika terminala za UPP svojom namjerom ili nepažnjom.

Naknada štete od strane operatora terminala za UPP

Članak 22.

(1) Obeštećene strane operatora terminala za UPP neće biti odgovorne prema korisniku terminala za UPP za štetu koja nastane kao posljedica:

1. bilo kakvog oštećenja na imovini bilo kojih od obeštećenih strana korisnika terminala za UPP ili

2. bilo kakve tjelesne ozljede ili smrti (uključujući smrtonosnu ozljedu, bolest ili oboljenje) zaposlenika, zastupnika ili osoblja obeštećenih strana korisnika terminala za UPP ili drugih fizičkih osoba angažiranih od strane obeštećenih strana korisnika terminala za UPP ili

3. bilo kakve štete u okolišu ili onečišćenje u okolišu (uključujući kazne izrečene od nadležnih tijela, uključujući štete na ime kontrole, sprječavanja daljnjeg onečišćenja, otklanjanja, sanacije, obnove i čišćenja onečišćenja ili kontaminacije), do kojeg dođe kao posljedica požara, urušavanja tla, cijeđenja, istjecanja ili bilo kojeg drugog nekontroliranog ili nezakonitog istjecanja tekućina, plina, vode ili drugih tvari, a koja šteta ili onečišćenje dolazi iz bilo koje imovine obeštećenih strana korisnika terminala za UPP, uključujući izlijevanje ili propuštanje goriva, maziva, nafte, brtvila, boja, otapala, balasta, kaljuže, otpada ili kanalizacije,

osim ako je takvu štetu prouzročila bilo koja obeštećena strana operatora terminala za UPP svojom namjerom ili nepažnjom.

(2) Ako bilo koja treća osoba ili obeštećena strana korisnika terminala za UPP postavi odštetni zahtjev ili pokrene postupak protiv obeštećene strane operatora terminala za UPP radi naknade štete koja je posljedica događaja iz stavka 1. ovog članka, korisnik terminala za UPP se obvezuje zaštititi i braniti obeštećenu stranu operatora terminala za UPP od takvog zahtjeva, te joj regresirati štetu koju takva osoba eventualno naplati, ali samo pod uvjetom da štetu nije prouzročila obeštećena strana operatora terminala za UPP svojom namjerom, ili nepažnjom.

Članak 23

Svaka strana (dalje kao: prva strana) će štititi, braniti i regresirati drugu stranu (dalje kao: druga strana) (i/ili bilo koju obeštećenu stranu operatora terminala za UPP (kada je operator terminala za UPP druga strana) i/ili bilo koju obeštećenu stranu korisnika terminala za UPP (kada je korisnik terminala za UPP druga strana) od bilo kojih i svih šteta koje se potražuju od ili koje pretrpi druga strana (i/ili bilo koja obeštećena strana operatora terminala za UPP (kada je operator terminala za UPP druga strana) i/ili bilo koja obeštećena strana korisnika terminala za UPP (kada je korisnik terminala za UPP druga strana)) u odnosu na bilo koje od sljedećeg:

(i) gubitak ili štetu na imovini bilo koje osobe osim operatora terminala za UPP, korisnika terminala za UPP, bilo koje obeštećene strane operatora terminala za UPP ili bilo koje obeštećene strane korisnika terminala za UPP (dalje kao: treća strana); i/ili

(ii) tjelesnu ozljedu ili smrt (uključujući smrtonosnu ozljedu, bolest ili zarazu) bilo koje treće strane ili radnika, zastupnika ili osoblja treće strane ili drugih fizičkih osoba angažiranih od treće strane,

u mjeri u kojoj takve štete nastanu temeljem ili vezano uz ugovor o korištenju terminala za UPP te su prouzročene namjerom ili nepažnjom prve strane (ili, ako je prva strana operator terminala za UPP, obeštećene strane operatora terminala za UPP, a ako je prva strana korisnik terminala za UPP, obeštećene strane korisnika terminala za UPP).

Članak 24.

(1) Strana koja ima pravo na zaštitu od druge strane u skladu s člancima 21. stavak 2., 22. stavak 2., ili 23. ovih Općih uvjeta (dalje kao: zaštićena strana), odmah će obavijestiti drugu stranu o bilo kojem zahtjevu za naknadu štete u odnosu na kojeg ima pravo na zaštitu sukladno navedenim člancima.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se najkasnije u roku od 30 dana nakon što zaštićena strana stekne saznanja o nastanku zahtjeva iz članka 21. stavka 2., 22. stavka 2. ili 23. ovih Općih uvjeta.

(3) Zaštićena strana ima pravo osporiti, braniti se i voditi parnicu (i angažirati pravne savjetnike po svom izboru u vezi s tim) u vezi s bilo kojim potraživanjem, radnjom, tužbom ili postupkom, koji prijete ili su pokrenuti protiv zaštićene strane, a koji proizlaze iz bilo koje stvari u odnosu na koju zaštićena strana ima pravo na zaštitu sukladno člancima 21. stavak 2., 22. stavak 2. ili 23. ovih Općih uvjeta, te će razumni troškovi toga biti podložni spomenutoj naknadi štete. Strana koja ima obvezu zaštititi zaštićenu stranu ima pravo izjasniti se o načinu pravne zaštite od takvog zahtjeva, radnje, tužbe ili postupka i sudjelovati o svom trošku i kroz pravne savjetnike po svom izboru u praćenju postupka pravne zaštite zaštićene strane. Zaštićena strana će uzeti u obzir upute druge strane o takvoj pravnoj zaštiti.

(4) Zaštićena strana se neće nagoditi oko potraživanja, radnje, tužbe ili postupka oko kojeg ima pravo na zaštitu od druge strane, bez prethodnog pisanog pristanka takve druge strane, koji pristanak neće biti nerazumno uskraćen ili odgođen.

Sanacija štete u okolišu

Članak 25.

(1) Operator terminala za UPP (ili bilo koja od njegovih povezanih osoba) ima pravo poduzeti bilo koje korake koji su razumno potrebni u vezi sa sanacijom bilo koje štete u okolišu za koju je odgovorna bilo koja obeštećena strana korisnika terminala za UPP.

(2) U mjeri u kojoj je korisnik terminala za UPP odgovoran sukladno članku 21. stavku (1) točki 3. ovih Općih uvjeta za štetu u okolišu, korisnik terminala za UPP će obeštetiti operatora terminala za UPP (ili njegove povezane osobe) za sanaciju i/ili troškove čišćenja i operator terminala za UPP (i njegove povezane osobe) neće imati nikakvu odgovornost prema korisniku terminala za UPP u odnosu na takvu sanaciju i/ili radnje čišćenja.

(3) Korisnik terminala za UPP će biti obvezan obeštetiti operatora terminala za UPP ili njegove povezane osobe u mjeri u kojoj postupanje operatora terminala za UPP ili njegovih povezanih osoba prouzroči daljnju štetu ili oštećenje, ako:

1. postupanje operatora terminala za UPP ili njegovih povezanih osoba je poduzeto na temelju prethodne pisane suglasnosti korisnika terminala za UPP ili

2. operator terminala za UPP ili njegove povezane osobe su obvezni sukladno propisima poduzeti takve sanacijske radnje ili

3. radnje operatora terminala za UPP ili njegovih povezanih osoba su poduzete u suradnji sa osiguravajućim društvom korisnika terminala za UPP i bilo kojim nadležnim tijelom.

(4) Neovisno o stavku 3. ovog članka, ako su operator terminala za UPP ili njegove povezane osobe postupali s krajnjom nepažnjom ili namjerom u poduzimanju radnji iz stavka 3. ovoga članka, korisnik terminala za UPP neće biti obvezan obeštetiti operatora terminala za UPP ili bilo koju njegovu povezanu osobu, u mjeri u kojoj radnje operatora terminala za UPP ili njegovih povezanih osoba prouzrokuju daljnju štetu.

(5) Ispunjenje ili neispunjenje bilo koje takve radnje od strane operatora terminala za UPP (ili njegovih povezanih osoba) neće osloboditi korisnika terminala za UPP bilo koje od obveza korisnika terminala za UPP temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP te neće utjecati na bilo koja druga prava ili pravne lijekove bilo koje od obeštećenih strana operatora terminala za UPP temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP ili koja bi imali temeljem druge osnove.

Članak 26.

Odgovornost strana temeljem članaka 21. do 25. ovih Općih uvjeta nije ograničena po visini naknade štete.

Članak 27.

(1) Operator terminala za UPP je odgovoran korisnicima terminala za UPP za štetu koja nastane korisnicima terminala za UPP zbog neizvršavanja, ograničenja ili prekida pružanja usluga, osim u slučaju ako je do neizvršavanja, ograničenja ili prekida pružanja usluga došlo zbog: događaja više sile, redovnog održavanja terminala za UPP ili druge okolnosti u kojoj je operator terminala za UPP sukladno Pravilima ili drugom propisu ovlašten ograničiti ili prekinuti pružanje usluga, krivnje bilo kojeg korisnika terminala za UPP ili treće osobe, ili zbog bilo kojeg razloga koji nije naveden u ovom stavku, a za kojeg operator terminala za UPP nije odgovoran (uključujući, ali ne ograničeno na, izvanredno održavanje terminala u slučaju ako je potreba za takvim održavanjem nastala bez krivnje operatora terminala za UPP).

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP odgovara korisnicima terminala za UPP do iznosa stvarno nastale štete, ali najviše do:

1. iznosa od 50.000,00 EUR (pedeset tisuća eura) po danu trajanja neizvršavanja usluga, prekida ili ograničenja pružanja usluga prema svim korisnicima terminala za UPP,

2. iznosa od 18.250.000,00 EUR (osamnaest milijuna dvjestopedeset tisuća eura) ukupno u jednoj plinskoj godini prema svim korisnicima terminala za UPP i

3. iznosa od 10.000.000,00 EUR (deset milijuna eura) po pojedinom događaju prema svim korisnicima terminala za UPP.

(3) Najveći iznos odgovornosti operatora terminala za UPP iz stavka 2. ovoga članka prema svakom pojedinom korisniku terminala za UPP računa se prema sljedećoj formuli:

O = Uk / Usk * Io

gdje je:

O = najveći iznos odgovornosti operatora terminala za UPP iz stavka 2. ovog članka prema pojedinom korisniku terminala za UPP

Uk = ugovoreni kapacitet uplinjavanja UPP-a pojedinog korisnika terminala za UPP u plinskoj godini u kojoj je nastao štetni događaj

Usk = ukupno ugovoreni kapacitet uplinjavanja UPP-a svih korisnika terminala za UPP u plinskoj godini u kojoj je nastao štetni događaj

Io = iznos ograničenja odgovornosti iz stavka 2. ovog članka.

(4) Operator terminala za UPP će nadoknaditi bilo kakve izravne gubitke koji nastanu korisniku terminala za UPP zbog neizvršavanja, prekida ili ograničenja pružanja usluga do kojeg dođe radi obavljanja izvanrednih radova održavanja terminala za UPP, ali samo u slučaju ako je potreba za obavljanjem izvanrednih radova održavanja nastala zbog krivnje operatora terminala za UPP, pri čemu se primjenjuje ograničenje odgovornosti iz ovih Općih uvjeta.

(5) Bilo koja strana (dalje kao: prva strana) će nadoknaditi bilo kakve izravne gubitke koji nastanu drugoj strani (dalje kao: druga strana) ako zbog krivnje prve strane nastane potreba drugoj strani za radovima održavanja.

Obveze u pogledu prekostojnice

Članak 28.

(1) Ako, u odnosu na bilo koji valjano odobren teret ili potvrđeni povratni pretovar, stvarno vrijeme stajanja utvrđeno sukladno članku 49. Pravila bude duže od dopuštenog vremena stajanja, zbog krivnje operatora terminala za UPP, operator terminala za UPP će biti dužan platiti korisniku terminala za UPP naknadu za prekostojnicu i troškove, kako slijedi:

– naknadu za brodove za prijevoz UPP-a s bruto kapacitetom do 60.000,00 m³ u iznosu od 23.000,00 EUR po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili potvrđeni povratni pretovar,

– naknadu za brodove za prijevoz UPP-a s bruto kapacitetom između 60.000,00 m³ i 110.000,00 m³ u iznosu od 39.000,00 EUR po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili potvrđeni povratni pretovar,

– naknadu za brodove za prijevoz UPP-a s bruto kapacitetom iznad 110.000,00 m³ u iznosu od 56.000,00 EUR po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili potvrđeni povratni pretovar i

– razumno dokumentirane troškove koji stvarno nastanu korisniku terminala za UPP u dodatno utrošenom vremenu, pod uvjetom da korisnik terminala za UPP dostavi operatoru terminala za UPP preslike računa, dokaz o plaćanju troškova i potpisanu obrazloženu izjavu o nužnosti i opravdanosti predmetnih troškova.

(2) Operator terminala za UPP će pisanim putem potvrditi korisniku terminala za UPP da li prihvaća opravdanost troškova iz alineje 4 stavka 1. ovog članka, te platiti nesporni dio troškova, a u odnosu na pravo na naplatu osporenog dijela troškova korisnik terminala za UPP može pokrenuti postupak radi rješavanja spora sukladno članku 49. ovih Općih uvjeta.

Članak 29.

(1) Ako zbog bilo koje radnje ili propusta korisnika terminala za UPP, broda za prijevoz UPP-a ili zapovjednika broda za prijevoz UPP-a, pretovar tereta ili potvrđeni povratni pretovar nije završen unutar dopuštenog vremena stajanja, korisnik terminala za UPP dužan je platiti operatoru terminala za UPP naknadu za prekostojnicu i troškove, kako slijedi:

– naknadu za brodove za prijevoz UPP-a s bruto kapacitetom do 60.000,00 m³ u iznosu od 23.000,00 EUR po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili potvrđeni povratni pretovar,

– naknadu za brodove za prijevoz UPP-a s bruto kapacitetom između 60.000,00 m³ i 110.000,00 m³ u iznosu od 39.000,00 EUR po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili potvrđeni povratni pretovar,

– naknadu za brodove za prijevoz UPP-a s bruto kapacitetom iznad 110.000,00 m³ u iznosu od 56.000,00 EUR po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili potvrđeni povratni pretovar i

– razumno dokumentirane troškove koje plati operator terminala za UPP bilo kojem drugom korisniku terminala za UPP kao posljedicu kašnjenja s pretovarom tereta ili potvrđenim povratnim pretovarom iz ovog članka, pod uvjetom da operator terminala za UPP dostavi korisniku terminala za UPP preslike računa, dokaz o plaćanju troškova ili potpisanu obrazloženu izjavu o nužnosti i opravdanosti predmetnih troškova.

(2) Korisnik terminala za UPP će pisanim putem potvrditi operatoru terminala za UPP da li prihvaća opravdanost troškova iz alineje 4 stavka 1. ovog članka, te platiti nesporni dio troškova, a u odnosu na pravo na naplatu osporenog dijela troškova operator terminala za UPP može pokrenuti postupak radi rješavanja spora sukladno članku 49. ovih Općih uvjeta.

Članak 30.

(1) U slučaju nastupa okolnosti iz članka 28. ili članka 29. ovih Općih uvjeta, naknada za prekostojnicu za prekoračenje dopuštenog vremena stajanja računa se na sljedeći način:

a) vremenski period za koji se obračunava naknada za prekostojnicu počinje teći čim istekne dopušteno vrijeme stajanja,

b) svaki započeti sat prekoračenja se računa kao jedan puni sat prekoračenja dopuštenog vremena stajanja i

c) za prekoračenje dopuštenog vremena stajanja koje traje manje od jednog dana naknada za prekostojnicu se računa na proporcionalnoj osnovi s obzirom na iznose iz članaka 28. i 29. ovih Općih uvjeta koji reguliraju plaćanje naknade za prekostojnicu u danima, izračunato prema broju sati koliko je stvarno trajalo prekoračenje dopuštenog vremena stajanja.

(2) Naknade naznačene u člancima 28. i 29. ovih Općih uvjeta mogu biti izmijenjene godišnje od strane operatora terminala za UPP sukladno prosječnom godišnjem povećanju hrvatskog indeksa potrošačkih cijena kojeg objavljuje Državni zavod za statistiku.

Članak 31.

(1) U svim slučajevima, naknada za prekostojnicu mora biti plaćena u roku od 20 radnih dana od dana primitka računa i pripadajuće dokumentacije. Ako se uplata ne izvrši unutar tog razdoblja, strana koja ima obavezu platiti naknadu za prekostojnicu u skladu s člancima 28. i 29. ovih Općih uvjeta, imat će obvezu platiti drugoj strani zakonske zatezne kamate, koje su primjenjive u tom razdoblju.

(2) Svi zahtjevi za isplatu naknade za prekostojnicu moraju biti podneseni drugoj strani u roku od 180 dana od datuma kada je nastupio događaj prekostojnice. U protivnom će istekom navedenog roka strana koja potražuje naknadu izgubiti svoje pravo na potraživanje iz članaka 28. i 29. ovih Općih uvjeta.

(3) Za svako nepoštivanje vremena dolaska od strane korisnika terminala za UPP, naznačenog u odobrenom mjesečnom rasporedu usluga, korisnik terminala za UPP će nadoknaditi operatoru terminala za UPP time nastalu štetu, osim kad su takva nepoštivanja rezultat radnji operatora terminala za UPP ili njegovog propusta, ili događaja više sile.

(4) Operator terminala za UPP će nadoknaditi korisniku terminala za UPP štetu nastalu korisniku terminala za UPP zbog nepoštivanja vremena dolaska od strane tog korisnika terminala za UPP sukladno odobrenom mjesečnom rasporedu usluga, iz razloga za kojeg je kriv operator terminala za UPP.

(5) Za svako nepoštivanje zahtjeva za odvezivanje od terminala za UPP i omogućavanja pristupa terminalu za UPP drugim brodovima za prijevoz UPP-a i/ili odlaska iz luke, korisnik terminala za UPP će nadoknaditi operatoru terminala za UPP time nastalu štetu, osim kad su takva nepoštivanja rezultat radnji operatora terminala za UPP ili njegovog propusta, ili kada je dopušteno vrijeme stajanja valjano produženo sukladno odredbama Pravila bez krivnje korisnika terminala za UPP.

(6) U slučaju nemogućnosti odvezivanja od terminala za UPP i/ili isplovljavanja s terminala za UPP i/ili odlaska iz luke broda za prijevoz UPP-a, zbog krivnje operatora terminala za UPP, operator terminala za UPP će nadoknaditi korisniku terminala za UPP bilo kakve štete koje nastanu takvom korisniku terminala za UPP.

(7) Operator terminala za UPP će ishoditi i održavati na snazi ovlaštenja, dozvole i odobrenja koja traže nadležna tijela za upravljanje i održavanje plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

(8) Korisnik terminala za UPP će ishoditi i održavati na snazi za čitavo vrijeme trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP ovlaštenja, dozvole i odobrenja koja zahtijevaju nadležna tijela za izvršavanje njegovih obveza temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP.

(9) Za potrebe članaka 28. do 31. ovih Općih uvjeta, radnje ili propusti operatora transportnog sustava, čija je odgovornost kontrola ulaska uplinjenog UPP-a u transportni sustav, nisu radnje ili propusti operatora terminala za UPP.

Isplata naknade štete

Članak 32.

(1) Ako bilo koji iznos bude trebalo isplatiti bilo kojoj strani (dalje u tekstu: strana primatelj) kao naknadu štete od druge strane (dalje u tekstu: strana platitelj) sukladno odredbama ovih Općih uvjeta, onda će strana primatelj, predati strani platitelju obrazloženi zahtjev i račun sa specifikacijom iznosa koji se duguje (dalje u tekstu: račun obeštećenja).

(2) Strana platitelj će, sukladno stavku 3. ovoga članka, platiti strani primatelju iznos definiran u računu obeštećenja u roku od 20 radnih dana nakon zaprimanja računa obeštećenja od strane strane platitelja.

(3) Svi računi obeštećenja će se izdavati i biti plativi u valuti euro, osim kada korisnik terminala za UPP ima sjedište u Hrvatskoj, u kojem slučaju će iznos iz računa obeštećenja biti plativ u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, važećem na dan izdavanja računa.

(4) Ako se strana platitelj ne slaže s bilo kojim dijelom računa obeštećenja, ovlaštena je u roku od šest mjeseci od zaprimanja računa obeštećenja dostaviti strani primatelju pisani prigovor u kojem navodi osporeni iznos, stavke i razloge osporavanja (dalje kao: prigovor na račun obeštećenja). U slučaju da je došlo do očitih pogrešaka u računanju, strana platitelj će platiti ispravan iznos nakon obavještavanja strane primatelja o grešci.

(5) Strana platitelj je obvezna u roku dospijeća podmiriti cjelokupni nesporni iznos računa obeštećenja.

(6) U slučaju da strane ne uspiju riješiti spor u odnosu na račun obeštećenja u roku 20 dana od zaprimanja prigovora na račun obeštećenja, svaka od ugovornih strana može pokrenuti postupak radi rješavanja spora sukladno članku 49. ovih Općih uvjeta.

(7) Nakon rješenja bilo kojeg spora o računu obeštećenja, iznos koji je dogovoren ili utvrđen da je dospio za plaćanje, bit će plaćen od strane korisnika terminala za UPP ili operatora terminala za UPP (ovisno o slučaju) drugoj strani, zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od izvornog datuma dospijeća do dana plaćanja dospjelog iznosa.

(8) Račun obeštećenja može se izmijeniti od strane koja ga je izdala putem pisane obavijesti dostavljene drugoj strani u roku od šest mjeseci nakon njegovog izdavanja.

Viša sila i gubitak plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a

Članak 33.

(1) Strana (dalje u tekstu: strana pogođena višom silom) neće biti odgovorna za:

1. bilo koji neuspjeh da ispuni bilo koju od svojih obveza temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP ili

2. za bilo koji gubitak ili štetu ili kašnjenje koje proizlazi iz neuspjeha, zakašnjenja ili propusta u izvršavanju svojih obveza;

radi ili koje proizlazi iz bilo kojeg događaja više sile.

(2) Događaj više sile znači bilo koji događaj i/ili okolnost čiji nastanak i utjecaj je izvan razumne kontrole strana, a nastanak i učinke kojih nije moguće spriječiti, umanjiti ili otkloniti postupanjem i pažnjom savjesnog operatora terminala za UPP odnosno savjesnog korisnika terminala za UPP, te koji nije nastao zbog krivnje bilo koje od strana, pri čemu događaj više sile onemogućuje neku od strana (u potpunosti ili djelomično) u ispunjenju obveza prema drugoj strani, sukladno ugovoru o korištenju terminala za UPP.

(3) U mjeri u kojoj takvi događaji ili okolnosti zadovoljavaju opću definiciju događaja više sile sukladno stavku 2. ovoga članka, događaj više sile će primjerice uključivati, sljedeće događaje ili okolnosti:

– atmosferski poremećaji, poplave, munje, tajfuni, tornada, uragani ili oluje ozbiljne prirode, potresi, vulkanske erupcije, odroni zemlje, slijeganje tla, ispiranje, plimni valovi, tsunami ili druge prirodne katastrofe,

– ratovi, blokade (zemalja, luka ili zračnih luka), javne međunarodne trgovinske sankcije, embargo, ustanci, pobune, piratski činovi, građanski nemiri, terorizam, radnje državnih neprijatelja, sabotaža, invazije, revolucije ili preuzimanje vlasti vojnim ili drugim ne-pravnim sredstvima,

– bilo koji štrajk, isključenje s rada (»lockout«) ili industrijske smetnje u luci ili drugom postrojenju na kojem je plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a usidrena ili na koje ili iz kojeg prolazi,

– kemijska ili radioaktivna kontaminacija ili ionizirajuće zračenje,

– požar, nesreća, strukturalni kolaps ili eksplozija,

– sudar, brodolom, navigacijske i pomorske opasnosti,

– epidemije, kuga, ili karantena,

– kršenje internetske sigurnosti ili internetski napad,

– probijanje zvučnog zida,

– zrakoplovne nesreće,

– odluke Vlade Republike Hrvatske donesene sukladno propisu kojim se uređuje energija u slučaju poremećaja na domaćem tržištu zbog neočekivanog ili neprekidnog manjka energije, neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti države te velikih prirodnih nepogoda ili tehnoloških katastrofa (krizne situacije) sukladno propisu kojem se uređuje energija,

– propust, nezakonito ili diskriminirajuće kašnjenje ili odbijanje od strane bilo kojeg nadležnog tijela da izda, izmijeni ili obnovi dozvolu potrebnu da bi operator terminala za UPP ili korisnik terminala za UPP mogao ispunjavati svoje obveze po ugovoru o korištenju terminala za UPP, ili ukidanje, izmjena, poništenje ili opoziv takve dozvole od strane takvog nadležnog tijela, osim ako je takav propust, nezakonito ili diskriminirajuće kašnjenje ili odbijanje ili ukidanje, izmjena, poništenje ili opoziv prouzročen skrivljenim ponašanjem operatora terminala za UPP ili korisnika terminala za UPP (uključujući povredu ili kršenje uvjeta i obveza iz bilo koje postojeće dozvole ili drugog zahtjeva),

– nacionalizacija, oduzimanje, izvlaštenje, prisilno stjecanje, zapljena bilo koje imovine (uključujući plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a) od strane bilo kojeg nadležnog tijela.

Članak 34.

(1) Čim to postane moguće nakon nastupa događaja za kojeg strana smatra da bi mogao rezultirati događajem više sile, a u svakom slučaju u roku od tri kalendarska dana od dana nastupa događaja više sile, strana pogođena višom silom će obavijestiti drugu stranu o takvom događaju više sile opisujući u razumnim pojedinostima:

1. događaj koji je dao povod tvrdnji o mogućem ili stvarnom nastupu događaja više sile, uključujući, ali ne ograničeno na, mjesto i vrijeme kada je takav događaj nastupio,

2. u mjeri koja je poznata ili utvrdiva, obveze koje mogu biti ili su stvarno bile u zakašnjenju ili onemogućene za ispunjenje i procijenjeni vremenski period tokom kojeg takvo izvršenje obveza može biti obustavljeno ili ograničeno, uključujući procijenjeni opseg takvog ograničenja izvršenja obveza i

3. pojedinosti aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se osiguralo potpuno nastavljanje redovnog izvršenja obveza temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP.

(2) Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka će biti dopunjavane i ažurirane u razumnim intervalima tokom trajanja takvog događaja više sile te će se u njima specificirati radnje koje se poduzimaju da se otklone okolnosti koje su prouzrokovale takav događaj više sile i datum na koji se očekuje da takav događaj više sile i njegovi učinci završe.

(3) Strana pogođena višom silom će koristiti razumne napore da ublaži učinke takvog događaja više sile i da nastavi sa redovnim izvršavanjem obveza temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP čim to bude razumno izvedivo.

Posljedice događaja više sile i gubitka plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a

Članak 35.

(1) U mjeri u kojoj je ispunjenje obveza strane pogođene višom silom spriječeno ili u zakašnjenju zbog događaja više sile, strana pogođena višom silom neće biti odgovorna za neispunjenje takvih obveza za vrijeme trajanja događaja više sile. Strana pogođena višom silom će koristiti razumne napore da ublaži učinke događaja više sile i nastavi s redovnim izvršavanjem obveza temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP čim to postane razumno izvedivo, a u mjeri u kojoj strana pogođena višom silom ne iskoristi razumne napore da prevlada ili ublaži učinke događaja više sile, neće biti oslobođena odgovornosti za štetu za bilo koje kašnjenje ili nemogućnost ispunjenja koje je moglo biti izbjegnuto koristeći razumne napore.

(2) Za vrijeme trajanja događaja više sile kada je operator terminala za UPP strana pogođena višom silom, korisnik terminala za UPP nastavit će plaćati naknade za korištenje terminala za UPP operatoru terminala za UPP proporcionalno stvarno pruženoj usluzi prihvata i otpreme UPP-a.

(3) Za vrijeme trajanja događaja više sile kada je korisnik terminala za UPP strana pogođena višom silom, korisnik terminala za UPP nastavit će plaćati naknade za korištenje terminala za UPP operatoru terminala za UPP u punom iznosu prvih 30 dana od nastanka događaja više sile, u iznosu od 75% od punog iznosa u sljedećih 30 dana, i u iznosu od 50% od punog iznosa za preostalo vrijeme trajanja događaja više sile.

(4) Ako jedan ili više događaja više sile sprječava ili rezultira kašnjenjem strane pogođene višom silom da ispuni sve ili značajan dio njenih obveza ili bilo koje njene bitne obveze temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP u neprekinutom razdoblju od 3 mjeseca ili duže (dalje u tekstu: produženi događaj više sile), tada će svaka od strana imati pravo raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP s otkaznim rokom od 30 dana, a posljedice takvog raskida će biti kako je određeno u članku 41. stavku 3. ovih Općih uvjeta.

(5) Da bi strana imala pravo na raskid ugovora o korištenju terminala za UPP, uz uvjete propisane stavkom 4. ovoga članka, korisniku terminala za UPP mora radi događaja više sile biti neprekinuto onemogućeno korištenje kapaciteta uplinjavanja UPP-a, u iznosu od najmanje 30% ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a za tu plinsku godinu kroz razdoblje od 3 mjeseca ili duže, sukladno ugovoru o korištenju terminala za UPP.

(6) Ako u bilo koje vrijeme, plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a:

– u potpunosti propadne, naknada za korištenje terminala za UPP će se prestati plaćati te operator terminala za UPP može raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP u vrijeme i na dan njegovog gubitka, bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje, ili

– bude utvrđena izvedenim potpunim gubitkom ili sporazumnim potpunim gubitkom, naknada za korištenje terminala za UPP će se prestati plaćati te operator terminala za UPP može raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP, bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje, u vrijeme i na dan na koji se osiguravatelji plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a slože da je nastupio izvedeni potpuni gubitak ili sporazumni potpuni gubitak ili ako takav sporazum nije postignut s osiguravateljima plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a dan na koji je utvrđeno od strane nadležnog suda da je nastupio izvedeni potpuni gubitak ili sporazumni potpuni gubitak plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a ili

– nestane, naknada za korištenje terminala za UPP će se prestati plaćati te operator terminala za UPP može raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP, bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje, u vrijeme i na dan primitka posljednje vijesti o plutajućoj jedinici za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

(7) Posljedice raskida ugovora o korištenju terminala za UPP sukladno stavku 6. ovoga članka, izuzev u slučajevima iz članka 41. stavaka 1. i 2. ovih Općih uvjeta, bit će kako je utvrđeno u članku 41. stavku 3. ovih Općih uvjeta.

Ograničenje ili prekid pružanja usluga

Članak 36.

(1) Operator terminala za UPP može ograničiti ili prekinuti pružanje svih usluga u slučajevima i kako je regulirano Pravilima.

(2) Operator terminala za UPP ima pravo ograničiti ili prekinuti pružanje svih usluga i u drugim slučajevima kad je takvo pravo ili obveza predviđena sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, uključujući, ali ne ograničavajući se na situacije predviđene propisom kojim se uređuje tržište plina.

(3) Korisnik terminala za UPP je dužan u cijelosti podmiriti naknadu za korištenje terminala za UPP i druge primjenjive naknade za vrijeme u kojem je pružanje usluga bilo ograničeno ili prekinuto, osim u slučaju:

a) ograničenja ili prekida pružanja usluga zbog redovnih radova održavanja (planiranih i neplaniranih, uključujući radova održavanja vezanih za suhi pristan) koji traju duže od 7 dana u jednoj plinskoj godini, pri čemu:

– za prvih 7 dana trajanja redovnih radova održavanja korisnik terminala za UPP je dužan podmiriti naknadu za korištenje terminala za UPP i druge primjenjive naknade, te

– za preostalo vrijeme trajanja redovnih radova održavanja, nakon proteka prvih 7 dana trajanja radova u jednoj plinskoj godini, korisnik terminala za UPP nije dužan podmiriti naknadu za korištenje terminala za UPP i druge primjenjive naknade, osim ako je operator terminala za UPP u tom vremenskom periodu barem u dijelu pružao ugovorene usluge, a u kojem slučaju će korisnik terminala za UPP biti dužan podmiriti naknadu za korištenje terminala za UPP i druge primjenjive naknade za cijelo vrijeme u kojem je operator terminala za UPP pružio ugovorene usluge i u iznosu kapaciteta uplinjavanja koji je bio dostupan korisniku terminala za UPP,

b) ograničenja ili prekida pružanja usluga zbog izvanrednih radova održavanja, pri čemu je korisnik terminala za UPP dužan podmiriti naknadu za korištenje terminala za UPP i druge primjenjive naknade za vremenski period u kojem je operator terminala za UPP pružio ugovorene usluge i u iznosu kapaciteta uplinjavanja koji je bio dostupan korisniku terminala za UPP za vrijeme takvog prekida ili ograničenja pružanja usluga,

c) ograničenja ili prekida pružanja usluga zbog krivnje operatora terminala za UPP, pri čemu je dužan podmiriti naknadu za korištenje terminala za UPP i druge primjenjive naknade za vremenski period u kojem je operator terminala za UPP pružio ugovorene usluge i u iznosu kapaciteta uplinjavanja koji je bio dostupan korisniku terminala za UPP za vrijeme takvog prekida ili ograničenja pružanja usluga, te

d) ograničenja ili prekida pružanja usluge zbog događaja više sile ili gubitka plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, u kojem slučaju je dužan podmiriti naknadu za korištenje terminala za UPP i druge primjenjive naknade sukladno odredbama članka 35. ovih Općih uvjeta.

(4) Korisnik terminala za UPP će nadoknaditi operatoru terminala za UPP sve troškove i štetu koji nastanu operatoru terminala za UPP kao posljedica ograničenja odnosno prekida i nastavka pružanja usluga zbog okolnosti koje se mogu pripisati odgovornosti korisnika terminala za UPP, pri čemu korisnik terminala za UPP odgovara operatoru terminala za UPP za nastalu štetu najviše do ukupnog iznosa od 10.000.000,00 EUR (deset milijuna eura) po pojedinom događaju.

Trajanje i prestanak ugovora o korištenju terminala za UPP

Članak 37.

Ugovor o korištenju terminala za UPP se sklapa na određeno vrijeme te traje do isteka ugovorenog razdoblja pružanja usluge (dalje u tekstu: datum prestanka usluga).

Članak 38.

Ugovorne strane su ovlaštene raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP u slučajevima predviđenim propisima, ugovorom o korištenju terminala za UPP i ovim Općim uvjetima.

Članak 39.

(1) Operator terminala za UPP može raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP iz sljedećih razloga:

1. temeljem zajedničkog sporazuma obje strane,

2. u slučajevima produženog događaja više sile ili gubitka plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, pod uvjetima i uz otkazni rok sukladno članku 35. ovih Općih uvjeta,

3. ako zbog kršenja obveza korisnika terminala za UPP iz ugovora o korištenju terminala za UPP, operator terminala za UPP četiri ili više puta u jednoj plinskoj godini trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP prekine pružanje usluga sukladno ovim Općim uvjetima. U ovom slučaju prije korištenja prava na raskid ugovora o korištenju terminala za UPP, operator terminala za UPP mora od korisnika terminala za UPP koji krši obveze, zatražiti ispunjenje ugovora o korištenju teminala za UPP, te mu dati naknadni rok za ispunjenje od najviše 10 dana.

4. ako korisnik terminala za UPP ne dostavi ili obnovi sredstvo osiguranja plaćanja u skladu s člancima 16. do 20. ovih Općih uvjeta, uz ostavljanje naknadnog roka za ispunjenje sukladno članku 20. stavku 3. ovih Općih uvjeta,

5. ako korisnik terminala za UPP propusti održati na snazi bilo koje osiguranje koje je obvezan održavati na snazi temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP, uz ostavljanje naknadnog roka za ispunjenje od 60 dana,

6. u slučaju da korisnik terminala za UPP prekrši bilo koju svoju drugu obvezu temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP (uključujući, ali ne ograničeno na, obvezu da za čitavo vrijeme trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP ima valjanu i na snazi dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom i/ili trgovine plinom u Republici Hrvatskoj), ako kršenje nije otklonjeno niti u naknadnom roku za ispunjenje od 15 dana od dostave obavijesti o raskidu, ili

7. u slučaju da korisnik terminala za UPP ne plati bilo koji račun u roku od 30 dana od dana dospijeća temeljem ili vezano uz ugovor o korištenju terminala za UPP, uz ostavljanje naknadnog roka za ispunjenje od 7 dana.

(2) Ako naknadni rok za ispunjenje sukladno stavku 1. ovog članka protekne, a korisnik terminala za UPP ne otkloni kršenje obveze, ugovor o korištenju terminala za UPP će se smatrati raskinutim istekom naknadnog roka za ispunjenje.

(3) Ako operator terminala za UPP raskine ugovor o korištenju terminala za UPP zbog krivnje korisnika terminala za UPP, korisnik terminala za UPP će operatoru terminala za UPP platiti iznos u visini:

a) ukupnog iznosa naknada za korištenje terminala za UPP (bez PDV-a) za razdoblje od nastupa raskida ugovora o korištenju terminala za UPP do isteka plinske godine koja slijedi nakon plinske godine u kojoj je nastupio raskid ugovora o korištenju terminala za UPP (dalje kao: druga plinska godina), uvećano za

b) iznos koji odgovara 20% ukupnog iznosa naknada za korištenje terminala za UPP koje bi korisnik terminala za UPP platio operatoru terminala za UPP u razdoblju od početka plinske godine koja slijedi nakon druge plinske godine pa do datuma prestanka usluga, kao da ugovor o korištenju terminala za UPP nije raskinut, i povrh toga bilo koju naknadu štete (isključujući neizravnu štetu) koja nastane operatoru terminala za UPP kao posljedica raskida ugovora o korištenju terminala za UPP, sukladno odredbama o ograničenju odgovornosti iz ovih Općih uvjeta. Obveza plaćanja svih iznosa iz ovog stavka dospjeva na datum raskida ugovora o korištenju terminala za UPP.

(4) Kako bi se izračunao iznos kojeg će korisnik terminala za UPP platiti operatoru terminala za UPP sukladno stavku 3. ovoga članka, strane će uzeti u obzir važeći iznos tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina na snazi u vrijeme raskida ugovora o korištenju terminala za UPP kao da je ugovor ostao na snazi.

Članak 40.

(1) Korisnik terminala za UPP može raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP iz sljedećih razloga:

1. temeljem zajedničkog sporazuma obje stranke,

2. u slučajevima produženog događaja više sile, pod uvjetima i uz otkazni rok u skladu s člankom 35. ovih Općih uvjeta,

3. u slučaju da operator terminala za UPP prekrši bilo koju svoju obvezu temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP, uz ostavljanje naknadnog roka za ispunjenje od 10 dana, ili

4. ako u bilo kojoj kalendarskoj godini trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP, ukupna odgovornost operatora terminala za UPP prema svim korisnicima terminala za UPP za propust da pruži usluge, bude veća od 10.000.000,00 EUR (deset milijuna eura), a prema svakom pojedinom korisniku terminala za UPP, veća od razmjernog dijela predmetnog najvećeg iznosa, koji se utvrđuje sukladno ugovorenoj usluzi prihvata i otpreme UPP-a takvog korisnika terminala za UPP u toj kalendarskoj godini u odnosu na ugovorene usluge prihvata i otpreme UPP-a svih korisnika terminala za UPP u odnosnoj kalendarskoj godini.

(2) Ako naknadni rok za ispunjenje sukladno stavku 1. ovog članka protekne, a operator terminala za UPP ne otkloni kršenje obveze, ugovor o korištenju terminala za UPP će se smatrati raskinutim istekom naknadnog roka za ispunjenje.

(3) Ako korisnik terminala za UPP raskine ugovor o korištenju terminala za UPP zbog krivnje operatora terminala za UPP, korisnik terminala za UPP će biti ovlašten potraživati od operatora terminala za UPP naknadu štete (isključujući neizravnu štetu) koja nastane korisniku terminala za UPP kao posljedica raskida ugovora o korištenju terminala za UPP, sukladno odredbama o ograničenju odgovornosti iz ovih Općih uvjeta. Obveza plaćanja svih iznosa iz ovog stavka dospjeva na datum raskida ugovora o korištenju terminala za UPP.

Članak 41.

(1) Ako plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a propadne, bude utvrđena izvedenim potpunim ili sporazumnim gubitkom ili nestane, kako je predviđeno ovim Općim uvjetima, zbog krivnje korisnika terminala za UPP, pa radi toga dođe do raskida ugovora o korištenju terminala za UPP, posljedice takvog raskida će biti kako je predviđeno u članku 39. stavku 3. ovih Općih uvjeta.

(2) Ako plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a propadne, bude utvrđena izvedenim potpunim ili sporazumnim gubitkom ili nestane, kako je predviđeno ovim Općim uvjetima, zbog krivnje operatora terminala za UPP, pa radi toga dođe do raskida ugovora o korištenju terminala za UPP, posljedice takvog raskida će biti kako je predviđeno u članku 40. stavku 3. ovoga članka.

(3) Ako raskid ugovora o korištenju terminala za UPP nastupi prije datuma prestanka usluga sukladno ovim Općim uvjetima, sukladno članku 35. stavcima 4. ili 6. ovih Općih uvjeta, tada, osim u uvjetima iz stavaka 1. i 2. ovog članka, niti jedna strana neće imati nikakvih tražbina prema drugoj strani kao posljedica ili u vezi s takvim raskidom.

(4) Neovisno o raskidu ugovora o korištenju terminala za UPP, sredstvo osiguranja plaćanja koje je korisnik terminala za UPP predao operatoru terminala za UPP u skladu s člancima 16. do 20. ovih Općih uvjeta ostat će na snazi i u posjedu operatora terminala za UPP te ga operator terminala za UPP ima pravo koristiti sukladno svrsi za koju je sredstvo osiguranja dano, sve dok ne budu ispunjene sve obveze korisnika terminala za UPP.

(5) U slučaju raskida ugovora o korištenju terminala za UPP, korisnik terminala za UPP je dužan podmiriti operatoru terminala za UPP naknade za korištenje terminala za UPP i druge primjenjive iznose i naknade koji su nastali za razdoblje do nastupa raskida ugovora o korištenju terminala za UPP.

Ograničenje odgovornosti za štetu

Članak 42.

(1) Osim kada ovim Općim uvjetima nije izrijekom navedeno drugačije, ukupna, kumulativna, cjelokupna odgovornost za štetu korisnika terminala za UPP prema operatoru terminala za UPP temeljem ili vezano uz povredu obveze iz ugovora o korištenju terminala za UPP od strane korisnika terminala za UPP ili raskid ugovora o korištenju terminala za UPP neće ni u kojem slučaju biti veća od 20.000.000,00 EUR (dvadeset milijuna eura). Ograničenje odgovornosti iz ovog stavka se ne primjenjuje u slučaju namjere ili krajnje nepažnje korisnika terminala za UPP.

(2) Osim kada ovim Općim uvjetima nije izrijekom navedeno drugačije, ukupna, kumulativna, cjelokupna odgovornost za štetu operatora terminala za UPP prema svim korisnicima terminala za UPP, temeljem ili vezano uz povredu obveze iz ugovora o korištenju terminala za UPP od strane operatora terminala za UPP ili raskid ugovora o korištenju terminala za UPP neće ni u kojem slučaju biti veća od:

a) 20.000.000,00 EUR (dvadeset milijuna eura) prema svim korisnicima terminala za UPP zajedno, a

b) prema svakom pojedinom korisniku terminala za UPP neće biti veća od razmjernog dijela predmetnog najvećeg iznosa, koji razmjerni dio se računa putem sljedeće formule:

O = Uk / Usk * Io

gdje je:

O = najveći iznos ograničenja odgovornosti operatora terminala za UPP iz ovog stavka 2. prema pojedinom korisniku terminala za UPP

Uk = ugovoreni kapacitet uplinjavanja UPP-a pojedinog korisnika terminala za UPP u plinskoj godini u kojoj je došlo do povrede obveze iz ugovora o korištenju terminala za UPP ili raskida ugovora o korištenju terminala za UPP

Usk = ukupno ugovoreni kapacitet uplinjavanja UPP-a svih korisnika terminala za UPP u plinskoj godini u kojoj je došlo do povrede obveze iz ugovora o korištenju terminala za UPP ili raskida ugovora o korištenju terminala za UPP

Io = 20.000.000,00 EUR (dvadeset milijuna eura).

Ograničenje odgovornosti iz ovog stavka se ne primjenjuje u slučaju namjere ili krajnje nepažnje operatora terminala za UPP.

(3) Niti jedna strana neće biti odgovorna drugoj strani za neizravnu štetu (uključujući i izmaklu korist) prouzročenu običnom nepažnjom štetnika.

Osiguranje

Članak 43.

Operator terminala za UPP je odgovoran za ugovaranje i održavanje polica osiguranja u odnosu na terminal za UPP i bilo koju drugu imovinu u vlasništvu operatora terminala za UPP koju operator terminala za UPP smatra za to prikladnom, uključujući sljedeće:

– osiguranje imovine od svih rizika u odnosu na pristan i plinovod,

– osiguranje trupa i strojeva (pomorski i ratni rizici) i klupsko osiguranje (eng. »Protection and Indemnity«) za štetu u odnosu na plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a,

– osiguranje tereta UPP-a od svih rizika u odnosu na UPP za bilo koje vrijeme kada se takav UPP ili plin nalazi u terminalu za UPP,

– osiguranje operatora terminala za UPP od odgovornosti prema trećim osobama i

– osiguranje odgovornosti poslodavca i/ili osiguranje tražbina radnika ako se zahtijeva sukladno mjerodavnom pravu.

Članak 44.

Korisnik terminala za UPP odgovoran je za ugovaranje i održavanje, o svom trošku, polica osiguranja u odnosu na brod za prijevoz UPP-a i bilo koje druge imovine u vlasništvu korisnika terminala za UPP koje korisnik terminala za UPP smatra za to prikladnim, uključujući sljedeće:

– osiguranje trupa i strojeva (pomorski i ratni rizici) i klupsko osiguranje (eng. »Protection and Indemnity«) u odnosu na bilo koji brod za prijevoz UPP-a,

– široko opće osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama i

– osiguranje odgovornosti poslodavca i/ili osiguranje tražbina radnika ako se zahtijeva sukladno mjerodavnom pravu.

Dostava obavijesti

Članak 45.

Osim u slučajevima koji se odnose na radnje o kojima se mora dostaviti obavijest u skladu s Pravilima i ovim Općim uvjetima, sva druga komunikacija među stranama koja se odnosi na ugovor o korištenju terminala za UPP, bit će dostavljena običnom ili elektroničkom poštom.

Prijenos ugovora o korištenju terminala za UPP

Članak 46.

(1) Trgovanje kapacitetom uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu moguće je sukladno odredbama Pravila.

(2) Korisnik terminala za UPP i operator terminala za UPP ne mogu djelomično niti u potpunosti prenijeti ugovor o korištenju terminala za UPP, niti prenijeti prava iz ugovora o korištenju terminala za UPP, bez prethodne pisane suglasnosti druge strane, čiji pristanak neće biti uskraćen bez opravdanog razloga ako bi osoba na koju se prenosi (nova strana) ispunjavala sve uvjete sukladno Pravilima, ovim Općim uvjetima i ugovoru o korištenju terminala za UPP.

(3) Ograničenje mogućnosti prijenosa prava iz ugovora o korištenju terminala za UPP navedeno u prethodnom stavku ovog članka se ne primjenjuje u slučaju kad operator terminala za UPP ustupa tražbine koje ima prema korisniku terminala za UPP temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP trećim osobama radi osiguranja financiranja terminala za UPP.

Stabilnost odredbi ugovora o korištenju terminala za UPP

Članak 47.

(1) U slučaju da tijekom važenja sklopljenog ugovora o korištenju terminala za UPP dođe do značajnih izmjena ili dopuna odredbi zakonskih i drugih propisa koji su bili na snazi u vrijeme stupanja ugovora o korištenju terminala za UPP na snagu, na način da bi radi predmetnih izmjena ili dopuna propisa ispunjenje obveza korisnika terminala za UPP postalo pretjerano otežano ili bi mu nanijelo pretjerano veliki gubitak, ugovorne strane pristupit će pregovorima u svrhu eventualnih izmjena ili dopuna ugovora o korištenju terminala za UPP kojima bi se osigurala ravnoteža interesa i planiranih ekonomskih rezultata ugovornih strana koji su postojali u trenutku sklapanja ugovora o korištenju terminala za UPP i koji su sukladni odredbama sklopljenog ugovora o korištenju terminala za UPP.

(2) Ukoliko strane ne postignu pisani dogovor o izmjenama ili dopunama ugovora o korištenju terminala za UPP sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka u roku od 60 dana od stupanja na snagu izmjene ili dopune propisa iz stavka 1. ovog članka, korisnik terminala ima pravo raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP.

(3) Odredbe ovoga članka neće se primjenjivati u slučaju izmjena ili dopuna zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi, zaštita prirode i okoliša, zaštita zdravlja ljudi, zaštita na radu, zaštita ljudi i sigurnost imovine.

(4) U slučaju raskida ugovora o korištenju terminala za UPP temeljem stavka 2. ovog članka, strane neće imati nikakvih međusobnih potraživanja kao posljedicu raskida ugovora o korištenju terminala za UPP, osim obveze podmirenja tražbina za usluge pružene do časa raskida Ugovora o korištenju terminala za UPP i drugih tražbina temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP koje su nastale prije raskida ugovora.

Mjerodavno pravo i jezik ugovora o korištenju terminala za UPP i ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP

Članak 48.

(1) Za ugovor o korištenju terminala za UPP i ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP i bilo koji spor ili potraživanje koji proizlaze iz njih ili su povezani s njima mjerodavno je hrvatsko pravo i tumači ih se u skladu s hrvatskim pravom, isključujući primjenu kolizijskih pravila koja bi uputila na primjenu prava druge države.

(2) Ugovori iz stavka 1. ovoga članka sklapaju se na hrvatskom i engleskom jeziku, a u slučaju nepodudaranja između teksta na hrvatskom i engleskom jeziku, mjerodavna je inačica na hrvatskom jeziku.

Sporovi koji proizlaze iz ugovora o korištenju terminala za UPP i ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP

Članak 49.

(1) Bilo kakav spor ili zahtjev koji proizlazi iz ili u vezi s ugovorom o korištenju terminala za UPP i/ili ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP (dalje u tekstu: spor), uključujući bilo koje pitanje koje se tiče njihovog postojanja, valjanosti ili raskida, bit će konačno riješeni arbitražom u skladu s Arbitražnim pravilima Međunarodne trgovačke komore (ICC Pravila), a arbitražno vijeće sastojat će se od tri arbitra.

(2) Za arbitražnu klauzulu iz ovoga članka mjerodavno je hrvatsko pravo.

(3) Ništa u ovom članku neće onemogućiti ili spriječiti korisnika terminala za UPP da koristi pravne lijekove koje predviđa hrvatsko prisilno pravo, kao što su pravni lijekovi koji se odnose na zaštitu od nezakonitih radnji operatora terminala za UPP, predviđeni propisima kojima se uređuje tržište plina i propisima kojima se uređuje regulacija energetskih djelatnosti.

Povjerljivost

Članak 50.

(1) Korisnik terminala za UPP i operator terminala za UPP dužni su:

– čuvati tajnim i ne otkriti (u cijelosti ili djelomično) bilo kojoj trećoj osobi odredbe ugovora o korištenju terminala za UPP niti bilo koje druge informacije koje su im otkrivene od strane ili u ime druge strane ugovora o korištenju terminala za UPP (bilo usmeno, pisano ili u drugom obliku) u vezi s ugovorom o korištenju terminala za UPP, osim:

1. s prethodnim pisanim odobrenjem druge strane ili

2. na temelju zahtjeva regulatornog tijela, suda ili drugog nadležnog tijela ili

3. na temelju zakonske obveze,

– ne koristiti povjerljive informacije osim u svrhe povezane s ugovorom o korištenju terminala za UPP i

– osigurati da njihovi radnici, članovi uprave ili nadzornog odbora, članovi/dioničari, povezane osobe, suradnici, vanjski savjetnici ili bilo koja treća osoba koju angažira strana, njene povezane osobe ili članovi/dioničari, čuvaju tajnima i sve takve povjerljive informacije tretiraju kao tajne.

(2) Obveze čuvanja povjerljivosti informacija predviđene ovim člankom ostat će u primjeni i nakon prestanka ugovora o korištenju terminala za UPP ili prijenosa prava i obveza korisnika terminala za UPP i/ili operatora terminala za UPP po ugovoru o korištenju terminala za UPP, u razdoblju od tri godine nakon takvog prestanka ili prijenosa ugovora o korištenju terminala za UPP.

Vlasništvo i rizik

Članak 51.

(1) Vlasništvo nad UPP-om i plinom korisnika terminala za UPP neće niti u kojem trenutku prijeći operatoru terminala za UPP, te će ostati na korisniku terminala za UPP.

(2) Operator terminala za UPP je odgovoran korisniku terminala za UPP za štetu ili gubitak UPP-a i plina, koja nastane odnosno do koje dođe, za vrijeme kada je UPP ili plin u terminalu za UPP, osim u slučaju događaja više sile, kao i u slučaju dozvoljenog gubitka UPP-a.

(3) Odgovornost za gubitak ili oštećenje UPP-a u smislu stavka 2. ovoga članka prelazi na operatora terminala za UPP u trenutku prolaska UPP-a preko točke pretovara.

(4) Odgovornost za gubitak ili oštećenje plina u smislu stavka 2. ovoga članka prelazi na korisnika terminala za UPP u trenutku prolaska točke isporuke.

Članak 52.

Operator će objaviti Pravila i Opće uvjete na svojoj internetskoj stranici na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu je verzija Pravila i Općih uvjeta na hrvatskom jeziku mjerodavna, dok verzija Pravila i Općih uvjeta na engleskom jeziku služi samo u informativne svrhe.