Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti

NN 88/2021 (6.8.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti

Ministarstvo unutarnjih poslova

1622

Na temelju članka 43. stavka 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVLAŠTENIM IZVRŠITELJIMA NA PODRUČJU NUKLEARNE SIGURNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti (»Narodne novine«, broj 29/17) u članku 2. riječi: »Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (dalje u tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječima: »ministar unutarnjih poslova (u daljnjem u tekstu: ministar)«.

Stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Stavak 2. briše se.

Članak 5.

Članak 9. briše se.

Članak 6.

U članku 19. riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. riječi: »službenik Zavoda s najmanje sedam godina« zamjenjuju se riječima: »službenik Ministarstva s najmanje pet godina«.

U stavku 2. riječi: »službenici Zavoda ili vanjski stručnjaci s najmanje pet godina« zamjenjuju se riječima: »službenici Ministarstva ili vanjski stručnjaci s najmanje tri godine«.

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 4. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 5. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 9.

U članku 23. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 10.

U članku 24. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/166

Urbroj: 511-01-152-21-7

Zagreb, 3. kolovoza 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.