Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetskih vrijednosti goriva

NN 88/2021 (6.8.2021.), Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetskih vrijednosti goriva

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1623

Na temelju članka 8. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU PROSJEČNIH ENERGETSKIH VRIJEDNOSTI GORIVA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju prosječne energijske vrijednosti goriva za potrebe prijevoza (u daljnjem tekstu: goriva).

Članak 2.

Ovim pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 21. 12. 2018.).

Članak 3.

Prosječne energijske vrijednosti goriva utvrđene u Prilogu ovog Pravilnika služe za određivanje nacionalnog cilja za biogoriva odnosno obnovljivu energiju u prijevozu i udjela obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu, u skladu s Pravilnikom o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu.

Članak 4.

Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o biogorivima za prijevoz i pripadajućim provedbenim propisima.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetskih vrijednosti goriva (»Narodne novine«, br. 36/2011).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/21

Urbroj: 517-07-3-2-21-2

Zagreb, 29. srpnja 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG

PROSJEČNI ENERGIJSKI SADRŽAJ GORIVA

Vrsta gorivaEnergijski sadržaj po jedinici mase (donja ogrjevna vrijednost MJ/kg)Energijski
sadržaj po jedinici
volumena
(donja ogrjevna vrijednost MJ/L)
GORIVA IZ BIOMASE I/ILI OPERACIJE PRERADE BIOMASE
Biopropan4624
Čisto biljno ulje (ulje proizvedeno od uljarica prešanjem, ekstrakcijom ili usporedivim postupcima, sirovo ili rafinirano, ali kemijski nepromijenjeno)3734
Biodizel – metilni ester masnih kiselina (metil-ester proizveden iz ulja od biomase)3733
Biodizel – etilni ester masnih kiselina (etil-ester proizveden iz ulja od biomase)3834
Bioplin koji se može pročistiti do kvalitete prirodnog plina50
Ulje od biomase obrađeno vodikom (termo-kemijski obrađeno vodikom), koje je namijenjeno uporabi kao zamjena za dizel4434
Ulje od biomase obrađeno vodikom (termo-kemijski obrađeno vodikom), koje je namijenjeno uporabi kao zamjena za benzin4530
Ulje od biomase obrađeno vodikom (termo-kemijski obrađeno vodikom), koje je namijenjeno uporabi kao zamjena za mlazno gorivo4434
Ulje od biomase obrađeno vodikom (termo-kemijski obrađeno vodikom), koje je namijenjeno uporabi kao zamjena za ukapljeni naftni plin4624
Suobrađeno (obrađeno u rafineriji istodobno kad i fosilno gorivo) ulje od biomase ili pirolizirane biomase, koje je namijenjeno uporabi kao zamjena za dizel4336
Suobrađeno (obrađeno u rafineriji istodobno kad i fosilno gorivo) ulje od biomase ili pirolizirane biomase, koje je namijenjeno uporabi kao zamjena za benzin4432
Suobrađeno (obrađeno u rafineriji istodobno kad i fosilno gorivo) ulje od biomase ili pirolizirane biomase, koje je namijenjeno uporabi kao zamjena za mlazno gorivo4333
Suobrađeno (obrađeno u rafineriji istodobno kad i fosilno gorivo) ulje od biomase ili pirolizirane biomase, koje je namijenjeno uporabi kao zamjena za ukapljeni naftni plin4623
GORIVA KOJA SE MOGU PROIZVESTI IZ RAZLIČITIH OBNOVLJIVIH IZVORA UKLJUČUJUĆI BIOMASU
Metanol iz obnovljivih izvora2016
Etanol iz obnovljivih izvora2721
Propanol iz obnovljivih izvora3125
Butanol iz obnovljivih izvora3327
Fischer-Tropschov dizel (sintetski ugljikovodik ili mješavina sintetskih ugljikovodika, koji je namijenjen uporabi kao zamjena za dizel)4434
Fischer-Tropschov dizel (sintetski ugljikovodik, ili mješavina sintetskih ugljikovodika, proizvedenih iz biomase, koji je namijenjen uporabi kao zamjena za benzin)4433
Fischer-Tropschovo mlazno gorivo (sintetski ugljikovodik, ili mješavina sintetskih ugljikovodika, proizvedenih iz biomase, koji je namijenjen uporabi kao zamjena za mlazno gorivo)4433
Fischer-Tropschov ukapljeni naftni plin (sintetski ugljikovodik, ili mješavina sintetskih ugljikovodika, koji je namijenjen uporabi kao zamjena za ukapljeni naftni plin)4624
DME (dimetileter)2819
Vodik iz obnovljivih izvora120
ETBE (etil-tercijarni-butil-eter proizveden na temelju etanola)36 (od toga 37% iz obnovljivih izvora)27 (od toga 37% iz obnovljivih izvora)
MTBE (metil-tercijarni-butil-eter proizveden na temelju metanola)35 (od toga 22% iz obnovljivih izvora)26 (od toga 22% iz obnovljivih izvora)
TAEE (tercijarni-amil-etil-eter proizveden na temelju etanola)38 (od toga 29% iz obnovljivih izvora)29 (od toga 29% iz obnovljivih izvora)
TAME (tercijarni-amil-metil-eter proizveden na temelju metanola)36 (od toga 18% iz obnovljivih izvora)28 (od toga 18% iz obnovljivih izvora)
THxEE (tercijarni-heksil-etil-eter proizveden na temelju etanola)38 (od toga 25% iz obnovljivih izvora)30 (od toga 25% iz obnovljivih izvora)
THxME (tercijarni-heksil-metil-eter proizveden na temelju metanola)38 (od toga 14% iz obnovljivih izvora)30 (od toga 14% iz obnovljivih izvora)
FOSILNA GORIVA
Benzin4332
Dizel4336