Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu

NN 88/2021 (6.8.2021.), Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1624

Na temelju članka 14.a Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA POTICANJE KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

U ovome se Pravilniku propisuju mjere za poticanje korištenja biogoriva odnosno obnovljivih izvora energije u prijevozu i način njihova provođenja što obuhvaća:

− način izrade integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana,

− način izrade programa županije i velikog grada,

− način izrade programa i plana obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu,

− način vođenja registra obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu,

− način vođenja evidencija o stavljanju na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu,

− način izrade izvješća obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu,

− način vođenja registra korisnika goriva u javnom prijevozu i javnog sektora,

− način vođenja evidencija korisnika goriva u javnom prijevozu i javnog sektora o broju i vrsti unajmljenih ili novokupljenih vozila koji koriste energiju za prijevoz iz obnovljivih izvora,

− način izrade izvješća korisnika goriva u javnom prijevozu i javnog sektora o korištenju obnovljive energije u prijevozu,

− metodologiju za izračun nacionalnog cilja za biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu,

− metodologiju za izračun obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu i njezinog ispunjenja,

− dodatna pravila za izračun i utvrđivanje ispunjenja nacionalnog cilja i udjela obveznika

Članak 2.

Ovim pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 21. 12. 2018.).

Definicija pojmova

Članak 3.

Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o biogorivima za prijevoz i supsidijarnim propisima. U ovome se Pravilniku koriste i drugi pojmovi koji imaju sljedeća značenja:

1. elektronički dokument je cjeloviti skup podataka koji su elektronički generirani, poslani, primljeni ili sačuvani na elektroničkom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju u svrhu evidentiranja podataka u registru obveznika stavljanja biogoriva na tržište i/ili registru korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru,

2. Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku je plan, odnosno dokument iz članka 3. Uredbe o upravljanju energetskom unijom, a koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva nadležnog za energetiku,

3. korisnik goriva u javnom prijevozu je korisnik goriva u javnom cestovnom prijevozu,u javnom obalnom linijskom prijevozu i korisnik goriva u željezničkom prijevozu

4. korisnik goriva u javnom cestovnom prijevozu je domaći prijevoznik koji koristi gorivo za pogon motornog vozila u obavljanju javnog i/ili posebnog linijskog prijevoza, upisan u upisnik o izdanim dozvolama za autobusne linije koji vodi upravno tijelo županije ili ministarstvo nadležno za promet, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje prijevoz u cestovnom prometu,

5. korisnik goriva u javnom sektoru je proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna, proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačko društvo i pravna osoba u kojoj Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje, koji koristi gorivo za pogon motornog vozila u obavljanju svojih djelatnosti, upisan u registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji vodi ministarstvo nadležno za financije, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje proračun,

6. korisnik električne energije u javnom cestovnom, obalnom linijskom i željezničkom prijevozu je pravna i fizička osoba koja koristi električnu energiju za pogon bilo koje vrste električnih prijevoznih sredstava u javnom cestovnom, obalnom linijskom i željezničkom prijevozu,

7. krajnji korisnik je korisnik goriva u javnom prijevozu i korisnik goriva u javnom sektoru,

8. ministar je ministar nadležan za energetiku,

9. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku,

10. obveza povezana s energijom za prijevoz iz obnovljivih izvora je nacionalni program poticanja korištenja energije za prijevoz iz obnovljivih izvora kojim se od proizvođača energije traži da u svoju proizvodnju uključe određeni dio energije iz obnovljivih izvora, kojim se od distributera energije traži da u svoju isporuku uključe određeni dio energije iz obnovljivih izvora ili kojim se od potrošača energije traži da u svoju potrošnju uključe određeni dio energije iz obnovljivih izvora,

11. obveza korištenja obnovljive energije u javnom prijevozu i javnom sektoru je obveza na temelju koje je krajnji korisnik goriva dužan osigurati da najmanje 70% vozila koja su kupljena, unajmljena ili uzeta na lizing u pojedinoj godini koristi biogorivo umiješano u dizelsko gorivo ili motorni benzin u udjelu većem od standardnog, ili biodizel u obliku čistog biogoriva, ili bioplin u obliku čistog biogoriva, ili električni pogon, ili vodik,

12. obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu (u daljnjem tekstu: obveznik) je distributer koji stavlja na tržište dizelsko gorivo ili motorni benzin za pogon motornih vozila koji se, po posebnom zakonu kojim se uređuju trošarine, smatra trošarinskim obveznikom, osim AZU-a,

13. registar korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru je jedinstvena evidencija podataka vođena na elektroničkom računalu i u pisanom obliku o korisnicima goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru te njihovim planovima i ostvarenjima u ispunjenju obveze najma ili kupnje motornih vozila koji mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora,

14. registar obveznika stavljanja na tržište obnovljive energije u prijevozu je jedinstvena evidencija podataka vođena na elektroničkom računalu i u pisanom obliku o nositeljima obveze stavljanja na tržište obnovljive energije u prijevozu i njihovim planovima te ostvarenjima u ispunjenju obveze stavljanja na tržište obnovljive energije u prijevozu,

15. Uredba o kakvoći biogoriva je Uredba o kakvoći biogoriva Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 141/05, 33/11),

16. Zakon je Zakon o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, broj 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21).

II. MJERE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE OBNOVLJIVE ENERGIJE U PRIJEVOZU

1. Planiranje i utvrđivanje udjela energije iz obnovljivih izvora u prijevozu

Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku

Članak 4.

Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku je osnovni planski dokument energetske i klimatske politike Republike Hrvatske koji na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od deset godina, a kojim je, između ostalog, određena putanja nacionalnog cilja za obnovljivu energiju u prijevozu i putanja obveze stavljanja na tržište obnovljive energije u prijevozu za razdoblje od 2021. do 2030. godine i svako naredno desetljeće.

Nacionalni cilj za biogoriva odnosno obnovljivu energiju u prijevozu

Članak 5.

(1) Nacionalni cilj za biogoriva odnosno obnovljivu energiju u prijevozu u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nacionalni cilj) određuje se Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku.

(2) Nacionalni cilj određuje se kao udio energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u prijevozu, u koju se uračunava samo energija benzina, dizela, prirodnog plina, biogoriva, bioplina, obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, goriva iz recikliranog ugljika i električna energija isporučena sektorima cestovnog i željezničkog prometa, a izražava se kao postotak u Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu, uzimajući u obzir propisane prosječne energijske vrijednosti pojedinih goriva.

(3) U ispunjenju nacionalnog cilja iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju: obveznici, korisnici goriva u javnom sektoru i korisnici električne energije u javnom cestovnom i željezničkom prijevozu, županije i veliki gradovi kroz stavljanje na tržište obnovljive energije u prijevozu, poticanje energetske učinkovitosti u prometu i izgradnju infrastrukture za alternativna goriva.

(4) Udio obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu (u daljnjem tekstu: udio obveznika) dio je nacionalnog cilja iz stavka 1. ovoga članka, a izražava se kao postotak u Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu za svaku godinu u razdoblju od 2021. – 2030. godine.

Metodologija za izračun nacionalnog cilja za biogoriva odnosno obnovljivu energiju u prijevozu

Članak 6.

Metodologija za izračun ispunjenja nacionalnog cilja za biogoriva odnosno obnovljivu energiju u prijevozu služi za izračun ispunjenja nacionalnog cilja za biogoriva odnosno obnovljivu energiju u prijevozu i nalazi se u Prilogu I točki 1. ovoga Pravilnika.

Metodologija za izračun obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu i njezinog ispunjenja

Članak 7.

Metodologija za izračun obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu i njezinog ispunjenja služi obvezniku stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu za izračun godišnje obveze te izračun njezinog ispunjenja u godini koja se razmatra i nalazi se u Prilogu I točki 2. ovoga Pravilnika.

Program županije i velikog grada

Članak 8.

(1) Program poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu županije i velikog grada je planski dokument koji se donosi za razdoblje od tri godine, kojim se utvrđuje politika poticanja povećanja proizvodnje i korištenja biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu na području županije i velikog grada (u daljnjem tekstu: program županije i velikog grada).

(2) Program županije i velikog grada sadrži prikaz i ocjenu stanja te potrebe tržišta u potrošnji goriva za prijevoz na području županije i velikog grada, usporedne analize, dugoročne ciljeve, mjere za poticanje povećanja proizvodnje i korištenja biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu te druge potrebne podatke.

(3) Program županije i velikog grada predlaže izvršno tijelo, a donosi predstavničko tijelo županije i velikog grada. Županija i veliki grad su dužni do 30. rujna tekuće godine dostaviti Program županije i velikog grada Ministarstvu.

Program obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu

Članak 9.

(1) Program obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu je planski dokument obveznika koji se donosi za razdoblje od tri godine (u daljnjem tekstu: program obveznika).

(2) Obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije je dužan izračunati svoju godišnju obvezu, planirati nabavu i provjeravati ispunjenje obveze na temelju metodologije propisane u Prilogu I točki.2. ovoga Pravilnika.

(3) Obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije dužan je do 31. listopada tekuće godine dostaviti Ministarstvu program obveznika, u elektroničkom ili pisanom obliku na propisanom obrascu.

(4) Obrazac programa obveznika stavljanja na tržište obnovljive energije u prijevozu nalazi se u Prilogu II točki 1. ovoga Pravilnika.

Plan obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu

Članak 10.

(1) Plan obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu je planski dokument obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu koji se donosi za razdoblje od jedne godine, a utvrđuje provedbu programa obveznika (u daljnjem tekstu: godišnji plan obveznika).

(2) Obveznik stavljanja obnovljive energije na tržište je dužan do 31. listopada tekuće godine dostaviti Ministarstvu godišnji plan obveznika. Plan se dostavlja Ministarstvu u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu.

(3) Obrazac plana obveznika stavljanja na tržište obnovljive energije u prijevozu nalazi se u Prilogu II točki 2. ovoga Pravilnika.

Prenošenje obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu

Članak 11.

(1) Obveza o stavljanju na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu može se prenijeti na treće osobe pisanim ugovorom. Ugovor mora sadržavati podatke o vrsti i količini biogoriva odnosno obnovljive energije za koja se treća osoba obvezala da će je staviti na tržište, načinu stavljanja na tržište, vremenu ispunjenja obveze i trajanju ugovora.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije dostavlja Ministarstvu zajedno s obavijesti o prenošenju obveze na treću osobu u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu.

(3) Obrazac prijave prenošenja obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu nalazi se u Prilogu II točki 3. ovoga Pravilnika.

Evidencija obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu

Članak 12.

(1) Obveznik je dužan voditi evidenciju o količini i vrsti biogoriva odnosno obnovljive energije stavljene na tržište za potrebe prijevoza na način da evidencija obuhvaća sve podatke iz obrasca propisanog za plan obveznika. Ukoliko je obveza prenesena na treću osobu, evidenciju o količini i vrsti biogoriva odnosno obnovljive energije stavljene na tržište za potrebe prijevoza za obveznika vodi treća osoba.

(2) Obveznici unose izravno u bazu podataka Europske unije informacije potrebne za provjeru usklađenosti s ispunjenjem udjela obveznika prema ovom Pravilniku.

Monitoring količine biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu

Članak 13.

(1) Monitoring je postupak utvrđivanja količine biogoriva odnosno obnovljive energije stavljene na tržište ili na korištenje koji uključuje neposrednu provjeru tehnoloških postupaka dodavanja biogoriva naftnom gorivu, provjeravanje isprava o sukladnosti na osnovi kojih proizvođači goriva jamče za količinu biogoriva u dizelskom gorivu ili motornom benzinu i utvrđivanje količine biogoriva u pojedinim pošiljkama goriva odnosno provjeravanje dokumentacije koja prati pošiljku goriva po postupku utvrđenom u programu monitoringa količine biogoriva. Monitoring također obuhvaća postupak utvrđivanja količine električne energije i vodika proizvedenih iz obnovljivih izvora i stavljenih na tržište za potrebe prijevoza.

(2) Obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu dužan je osigurati provođenje monitoringa količine biogoriva odnosno obnovljive energije po programu koji je potvrdilo Ministarstvo. Program monitoringa za sljedeću godinu obveznik dostavlja Ministarstvu do 31. listopada tekuće godine, osim u slučaju ako nema promjena u odnosu na ranije potvrđeni program.

(3) Program monitoringa količine biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu sadrži utvrđen opseg i način stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije za potrebe prijevoza, uz poštivanje propisanih zahtjeva za kakvoću goriva, a naročito podatke o:

1. vrsti biogoriva,

2. načinu umješavanja biogoriva u dizelsko gorivo ili motorni benzin,

3. mjestu umješavanja biogoriva s dizelskim gorivom ili motornim benzinom,

4. izdavanju potvrde (certifikata) o sukladnosti,

5. načinu provjere vjerodostojnosti podataka iz točke 1. do točke 4. ovoga stavka,

6. provjeravanju količine biogoriva u pojedinim pošiljkama goriva,

7. načinu i mjestu isporuke biogoriva krajnjem korisniku,

8. druge podatke iz godišnjeg plana obveznika

9. količini i podrijetlu električne energije iz obnovljivih izvora za potrebe prijevoza koje obveznik planira staviti na tržište putem javno dostupne punionice u svojem vlasništvu,

10. količini i podrijetlu vodika uz potvrdu (certifikat) o podrijetlu

(4) Program monitoringa količine biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu smije provoditi samo osoba ovlaštena za provedbu monitoringa količine biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba za provedbu monitoringa količine biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu).

(5) Ovlaštena osoba iz stavka 4. ovoga članka izrađuje izvješće o provedbi monitoringa količine biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu stavljene na tržište za prethodnu godinu.

(6) Obrazac izvješća o provedbi monitoringa količine biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu nalazi se u Prilogu II točki 4. ovoga Pravilnika.

Dokazivanje održivosti biogoriva stavljenih na tržište

Članak 14.

Obveznik stavljanja biogoriva odnosno obnovljive energije na tržište dužan je dokazati da biogoriva koja je stavio na tržište ispunjavaju zahtjev održivosti u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva.

Izvješće obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu

Članak 15.

(1) Obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu izrađuje Izvješće o provedbi godišnjeg plana obveznika (u daljnjem tekstu: Izvješće obveznika) koje sadrži podatke i analizu ispunjenja udjela obveznika u prethodnoj godini i buduće mjere. Ukoliko je obveznik stavio na tržište manju količinu biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu u odnosu na količinu za koju je obvezan, dužan je u Izvješću obveznika naznačiti tu nedostajuću količinu i za nju platiti posebnu naknadu za okoliš sukladno Zakonu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka, obveznik podnosi Ministarstvu zajedno s propisanom dokumentacijom u prilogu do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Obveznik dostavlja izvješće Ministarstvu u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu.

(3) U prilogu izvješća iz stavka 1. ovoga članka, obveznik dostavlja:

1. propisane dokaze o ispunjenju zahtjeva održivosti za biogoriva koja je stavio na tržište za prethodnu godinu, u skladu s ovim pravilnikom i posebnim propisima o zaštiti okoliša,

2. izvješće o provedbi monitoringa količine biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu za prethodnu godinu koje je izradila ovlaštena osoba, u skladu s ovim pravilnikom, pravilnikom o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti i posebnim propisima o kakvoći goriva i biogoriva,

3. mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenih, proizvedenih, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na energente (obrazac MI-EN) za svaki mjesec prethodne godine koje je predano nadležnoj carinarnici, u skladu s posebnim propisima o trošarinama.

(4) Osim dokumentacije propisane ovim pravilnikom, Ministarstvo je ovlašteno, u svrhu provjere podataka iz izvješća obveznika, zahtijevati od obveznika i drugu poslovnu dokumentaciju koja dokazuje ispunjenje obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu.

(5) Ukoliko je obveza stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu prenesena na treću osobu, obveznik je dužan je u izvješću iz stavka 1. ovoga članka naznačiti količinu koju je treća osoba stavila na tržište u ispunjenju ugovornih obveza prema obvezniku.

(6) Obrazac izvješća obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu nalazi se u Prilogu II. točki 5. ovoga Pravilnika.

Utvrđivanje ispunjenja obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu

Članak 16.

(1) Obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu dužan je osigurati da ukupna količina biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu koju stavlja na tržište u jednoj kalendarskoj godini sadrži minimalni udjel biogoriva odnosno obnovljive energije koji odgovara udjelu obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu utvrđenim Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku.

(2) Minimalni udjel biogoriva odnosno obnovljive energije, koji se zahtijeva prema stavku 1. ovoga članka, može se osigurati miješanjem biogoriva, goriva iz recikliranog ugljika ili obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiloškog podrijetla s dizelskim gorivom ili motornim benzinom ili prirodnim plinom ili stavljanjem čistog biogoriva, goriva iz recikliranog ugljika ili obnovljivih tekućih i plinovitih goriva na tržište, u skladu propisanim zahtjevima za kakvoću goriva. Minimalni udjel može se osigurati i stavljanjem na tržište električne energije iz obnovljivih izvora putem javno dostupnih punionica u vlasništvu obveznika. Za potrebe ostvarenja minimalnog udjela uzimaju se u obzir obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla kada se upotrebljavaju kao međuproizvod za proizvodnju konvencionalnih goriva.

(3) Pri izračunu ispunjenja obveze uzima se u obzir samo ona energija biogoriva za koju je obveznik dokazao da je proizvedena u skladu sa zahtjevom održivosti propisanim Zakonom i Pravilnikom o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva neovisno o tome jesu li sirovine za proizvodnju biogoriva uzgojene u Republici Hrvatskoj ili su uvezene.

(4) Na temelju izvješća o provedbi godišnjeg plana obveznika te propisane dokumentacije u prilogu, Ministarstvo utvrđuje ispunjenje obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu.

(5) Ministarstvo utvrđuje ispunjenje obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu za prethodnu godinu najkasnije do kraja travnja tekuće godine i obvezniku izdaje potvrdu.

(6) Potvrda iz stavka 5. ovoga članka nije upravni akt, a Ministarstvo je donosi na temelju:

1. izvješća obveznika,

2. dokaza o ispunjenju zahtjeva održivosti,

3. izvješća o provedbi monitoringa količine biogoriva odnosno obnovljive energije.

(7) Ako obveznik nije ispunio propisane obveze iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo donosi rješenje kojim utvrđuje energetsku vrijednost biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu koju je obveznik propustio staviti na tržište u prethodnoj godini sukladno članku 29. Zakona te određuje iznos posebne naknade koju je obveznik dužan platiti u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

(8) Protiv rješenja Ministarstva iz stavka 7. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

2. Registar obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu

Vođenje registra obveznika

Članak 17.

(1) Registar obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom i u pisanom obliku (u daljnjem tekstu: Registar obveznika).

(2) Za pristup i vođenje registra obveznika u elektroničkom obliku koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u registru.

(3) Elektronička programska oprema iz stavka 2. ovoga članka putem interneta omogućava pristup registru obveznika uporabom korisničkog imena i zaporke koju dodjeljuje Ministarstvo.

(4) Poslove vođenja Registra obveznika Ministarstvo može povjeriti drugoj pravnoj osobi.

Sastav registra obveznika

Članak 18.

(1) Registar obveznika se sastoji od glavne knjige i zbirke dokumenata.

(2) Glavna knjiga je dio registra obveznika (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) koji sadrži podatke o obveznicima stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu i njihovim planovima te ostvarenjima u ispunjenju obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu.

(3) Registarski list je dio glavne knjige (u daljnjem tekstu: registarski list) koji sadrži podatke povezane s jednim obveznikom stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu, a obilježava se registarskim brojem pod kojim je u upisniku registra upisana prijava za upis u registar obveznika. Obrazac registarskog lista nalazi se u Prilogu II točki 6. ovoga Pravilnika.

(4) Zbirka dokumenata je dio registra obveznika (u daljnjem tekstu: zbirka dokumenata) koji sadrži elektroničke ili pisane dokumente bitne za upis podataka u glavnu knjigu. Za svakog obveznika se u posebnom omotu i pod istim registarskim brojem pod kojim je upisan u glavnoj knjizi vodi zbirka dokumenata koja sadrži prijavu za upis podataka, dokumente priložene uz prijavu, sva rješenja i zaključke Ministarstva te druge dokumente koje je radi upisa podataka u registar dostavio obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu.

Pomoćne evidencije registra obveznika

Članak 19.

Pomoćne evidencije registra obveznika su upisnik registra obveznika te popis obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu i trećih osoba na koje je obveznik prenio obvezu stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu. Obrazac sadržaja upisnika registra obveznika nalazi se u Prilogu II. točki 7. ovoga Pravilnika.

Registarski broj obveznika

Članak 20.

Registarski broj je identifikacijski broj koji svakom obvezniku stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu dodjeljuje Ministarstvo kod upisa u registar obveznika, a jedinstven je, nepromjenljiv i neponovljiv.

Podaci koji se upisuju u registarski list

Članak 21.

U registarski list se upisuju podaci o:

1. obvezniku stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu,

2. statusu dokumenta kojeg je obveznik dužan dostaviti Ministarstvu, uključujući:

− vrstu dokumenta,

− referentno razdoblje,

− datum podneska,

3. ispunjenju obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu,

4. prenošenju obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu,

5. plaćanju posebne naknade za okoliš.

Podaci o obvezniku

Članak 22.

Podaci o obvezniku stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu su:

1. ime i prezime/naziv /tvrtka obveznika,

2. osobni identifikacijski broj (OIB)

3. registarski broj obveznika u registru trošarinskih obveznika,

4. adresa sjedišta,

5. šifra djelatnosti,

6. statistička oznaka grada/općine i županije,

7. osoba za kontakt,

8. telefon,

9. e-mail,

10. web-stranica,

11. podaci o odgovornoj osobi:

– ime i prezime,

– naziv funkcije,

– identifikacijska isprava i broj.

Podaci o prenošenju obveze

Članak 23.

(1) Podaci o prenošenju obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu su podaci o:

1. trećoj osobi na koju je obveznik prenio svoju obvezu stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu,

2. ugovoru o prenošenju obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu.

(2) Podaci o trećoj osobi na koju je obveznik prenio svoju obvezu stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu koji se upisuju u registar obveznika istovjetni su općim podacima o obvezniku stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu.

(3) Podaci o ugovoru o prenošenju obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu su:

1. stranke ugovora,

2. dan i mjesto sklapanja ugovora,

3. vrsta i količina biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu za koju treća osoba preuzima obvezu,

4. rok stavljanja na tržište,

5. način stavljanja na tržište,

6. trajanje ugovora.

Prijava za upis

Članak 24.

(1) Obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu dužan je podnijeti prijavu za upis u registar obveznika. Prijava se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na propisanom obrascu. Obrazac prijave nalazi se u Prilogu II. točki 8. ovog Pravilnika. Uz prijavu, obveznik je dužan dostaviti i priloge kada su propisani.

(2) Ukoliko obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu prenosi obvezu na treću osobu, dužan je podnijeti prijavu za upis prenošenja obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu. Prijava za upis u registar se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na propisanom obrascu. Obrazac prijave nalazi se u Prilogu II. točki 8. ovoga Pravilnika. Ako je obveznik podnio prijavu u elektroničkom obliku, dužan je dostaviti prijavu i u pisanom obliku uz koju prilaže ugovor s trećom osobom u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Promjena podataka

Članak 25.

Ukoliko se promijene podaci o obvezniku stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu, obveznik je dužan podnijeti prijavu za upis promjene podataka upisanih u registar obveznika. Prijava se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu propisanom za prijavu upisa u registar obveznika.

Brisanje iz registra

Članak 26.

Ukoliko obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu bude brisan iz registra trošarinskih obveznika, dužan je podnijeti prijavu za brisanje iz registra obveznika. Prijava se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu propisanom za prijavu upisa u registar obveznika.

Rok prijave

Članak 27.

Rok za podnošenje prijave za upis ili brisanje iz registra obveznika je 15 dana od upisa ili brisanja iz registra trošarinskih obveznika, a u slučaju promjene podataka upisanih u registar, rok je 15 dana od nastale promjene. U slučaju prenošenja obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu na treću osobu, rok je 15 dana od sklapanja ugovora s trećom osobom.

Upis i brisanje po službenoj dužnosti

Članak 28.

Ukoliko obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu propusti podnijeti prijavu za upis u registar obveznika ili prijavu za upis promjene podataka ili prijavu za brisanje iz registra, upis ili brisanje će provesti Ministarstvo po službenoj dužnosti na temelju stanja podataka o obvezniku upisanih u registar trošarinskih obveznika. Obveznik je dužan na zahtjev Ministarstva dostaviti sve podatke o obvezniku koji su predmet upisa u registar.

Upisnik registra obveznika

Članak 29.

U upisnik registra obveznika se upisuje:

1. redni broj upisa,

2. registarski broj obveznika,

3. datum primitka,

4. predmet,

5. ime i prezime ili tvrtka ili naziv obveznika,

6. kratki sadržaj podneska,

7. oznaka dokumenta u prilogu,

8. rješenje ili zaključak Ministarstva,

9. ostalo.

Registarski postupak

Članak 30.

(1) Registarski postupak pokreće se podnošenjem prijave za upis ili brisanje iz registra obveznika odnosno upis promjene podataka upisanih u registar. Po službenoj dužnosti registarski postupak pokreće se zaključkom Ministarstva.

(2) Prije svakog upisa podataka u registar obveznika obavlja se provjera potpunosti svih podataka u prijavi za upis u registar i priloženih dokumenata.

(3) Ako se provjerom utvrdi da u prijavi za upis ili prijavi za upis promjena ili priloženim dokumentima nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara propisanim podacima, Ministarstvo donosi zaključak radi dopune podataka, odnosno dostave nove prijave za upis ili prijave za upis promjena ili novih dokumenata.

(4) Obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu dužan je u roku 15 dana od primitka zaključka iz stavka 3. ovoga članka udovoljiti zahtjevu za dopunu podataka, odnosno dostaviti novu prijavu za upis ili prijavu za upis promjena podataka ili propisanu dokumentaciju.

(5) Za dostavljenu nepotpunu ili netočnu prijavu i dokumentaciju smatra se da nije podnesena.

III. MJERE ZA KORIŠTENJE BIOGORIVA ODNOSNO OBNOVLJIVE ENERGIJE U PRIJEVOZU

1. Planiranje i utvrđivanje korištenja biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu

Obveze korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru

Članak 31.

(1) Korisnik goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru dužan je osigurati da u pojedinoj godini, najmanje 70% vozila koja su kupljena, unajmljena ili uzeta na lizing koristi:

1. biogorivo umiješano u dizelsko gorivo ili motorni benzin s visokim udjelima biogoriva većim od B7 i E10 ili

2. biodizel u obliku čistog biogoriva ili

3. bioplin u obliku čistog biogoriva ili

4. bioetanol u obliku čistog biogoriva ili

5. električni pogon ili

6. vodik.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na motorna vozila kod kojih, zbog tehničkih karakteristika ili posebne namjene, biogoriva ne mogu biti pogonsko gorivo niti na korisnike goriva koji u pojedinoj godini kupuju, unajmljuju ili uzimaju na lizing samo jedno vozilo.

(3) Obveznik je dužan osigurati da korisnik goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru može na benzinskoj postaji na autocesti, državnoj cesti, županijskoj cesti i lokalnoj cesti na području grada nabaviti biogorivo umiješano u dizelsko gorivo ili motorni benzin u udjelu većem od standardnog ili biodizel u obliku čistog biogoriva.

(4) Obveza iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na benzinske postaje izgrađene prije stupanja na snagu Zakona, niti na benzinske postaje za koje je pravomoćnim aktom o građenju dopuštena izgradnja u skladu s propisima o građenju.

(5) Zbog postizanja nacionalnog cilja iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, korisnik električne energije u željezničkom prijevozu dužan je za potrebe prijevoza nabavljati isključivo električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije, a koja je u sustavu jamstva podrijetla.

(6) Zbog postizanja nacionalnog cilja iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, korisnik električne energije u javnom cestovnom prijevozu dužan je za potrebe prijevoza nabavljati isključivo električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koje koristi obnovljivi izvor energije, a koja je u sustavu jamstva podrijetla.

(7) Zbog postizanja nacionalnog cilja iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, korisnik električne energije u javnom obalnom linijskom prijevozu dužan je za potrebe prijevoza nabavljati isključivo električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije, a koja je u sustavu jamstva podrijetla.

(8) Korisnik goriva dužan je dostaviti Ministarstvu godišnji plan u kojem predviđa nabavu motornih vozila ili plovnih objekata (u daljnjem tekstu: plan korisnika) do 28. veljače za tekuću godinu. Plan obvezno sadrži sljedeće podatke:

1. broj i vrsta vozila ili plovnih objekata planiranih za najam, kupnju ili uzimanje na lizing,

2. vrsta motora,

3. planirani rokovi kupnje, lizinga ili najma cestovnih vozila ili plovnih objekata.

(9) Plan korisnika se dostavlja Ministarstvu u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu. Obrazac plana korisnika nalazi se u Prilogu II. točki 9. ovoga Pravilnika.

(10) Ispunjenje obveze iz stavka 1. ovoga članka, korisnik goriva dokazuje izvodom iz poslovnih knjiga korisnika s podacima o najmu, lizingu ili kupnji motornog vozila i podacima o nabavi goriva za njihov pogon te evidencije koju je za svaku godinu posebno dužan voditi.

Evidencija korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru

Članak 32.

Korisnik goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru dužan je voditi evidenciju o broju i vrsti unajmljenih, uzetih na lizing ili novokupljenih motornih vozila ili plovnih objekata koja mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora na način da obuhvaća sve podatke iz plana korisnika.

Izvješće korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru

Članak 33.

(1) Korisnik goriva u javnom prijevozu i korisnik goriva u javnom sektoru izrađuje na temelju vlastite evidencije izvješće o ispunjenju obveze koja sadrži podatke i analizu ispunjenja obveze korištenja biogoriva odnosno obnovljive energije u prethodnoj godini i buduće mjere (u daljnjem tekstu: Izvješće korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru).

(2) Izvješće iz stavka. 1. ovoga članka korisnik goriva podnosi Ministarstvu do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Izvješće se dostavlja Ministarstvu u elektroničkom i pisanom obliku na propisanom obrascu.

(3) U prilogu izvješća iz stavka 1. ovoga članka, korisnik goriva dostavlja Ministarstvu izvod iz poslovnih knjiga korisnika s podacima o najmu, lizingu ili kupnji motornog vozila ili plovnih objekata i podacima o nabavi goriva za njihov pogon.

(4) Osim dokumentacije propisane ovim pravilnikom, Ministarstvo je ovlašteno, u svrhu provjere podataka iz izvješća korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru zahtijevati od korisnika goriva i drugu poslovnu dokumentaciju.

(5) Na temelju izvješća iz stavka 1. ovoga članka te propisane dokumentacije u prilogu, Ministarstvo utvrđuje ispunjenje obveze najma, lizinga ili kupnje motornih vozila koji mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora.

(6) Obrazac izvješća korisnika nalazi se u Prilogu II. točki 10. ovoga Pravilnika.

2. Registar korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru

Vođenje registra korisnika

Članak 34.

(1) Registar korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom i u pisanom obliku (u daljnjem tekstu: Registar korisnika).

(2) Za pristup i vođenje registra korisnika u elektroničkom obliku koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u registru.

(3) Elektronička programska oprema iz stavka 2. ovoga članka putem interneta omogućava pristup registru obveznika uporabom korisničkog imena i zaporke koju dodjeljuje Ministarstvo.

(4) Poslove vođenja Registra korisnika Ministarstvo može povjeriti drugoj pravnoj osobi.

Sastav registra korisnika

Članak 35.

(1) Registar korisnika se sastoji od glavne knjige i zbirke dokumenata.

(2) Glavna knjiga registra korisnika (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) je dio registra koji sadrži podatke o korisnicima goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru i podatke o najmu, lizingu ili kupnji ekoloških motornih vozila ili plovnih objekata.

(3) Registarski list je dio glavne knjige (u daljnjem tekstu: registarski list) koji sadrži podatke povezane s jednim korisnikom goriva, a obilježava se registarskim brojem i poslovnim brojem pod kojim je u upisniku registra upisana prijava za upis u registar korisnika. Obrazac sadržaja registarskog lista nalazi se u Prilogu II. točki 11. ovoga Pravilnika.

(4) Zbirka dokumenata registra korisnika (u daljnjem tekstu: zbirka dokumenata) je dio registra koji sadrži elektroničke ili pisane dokumente bitne za upis podataka u glavnu knjigu. Za svakog korisnika goriva se pod istim registarskim brojem pod kojim je upisan u glavnoj knjizi vodi zbirka dokumenata koja sadrži prijavu za upis podataka, dokumente priložene uz prijavu, sva rješenja i zaključke Ministarstva te druge dokumente koje je radi upisa podataka u registar dostavio korisnik goriva.

Pomoćne evidencije registra korisnika

Članak 36.

Pomoćne evidencije registra korisnika su upisnik registra korisnika, popis korisnika goriva u javnom cestovnom prijevozu i korisnika goriva u javnom obalnom linijskom prijevozu te popis korisnika goriva javnom sektoru. Obrazac sadržaja upisnika registra korisnika nalazi se u Prilogu II. točki 12. ovoga Pravilnika.

Registarski broj korisnika

Članak 37.

Registarski broj je identifikacijski broj koji svakom korisniku goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru dodjeljuje Ministarstvo kod upisa u registar korisnika, a jedinstven je, nepromjenljiv i neponovljiv.

Podaci koji se upisuju u registarski list

Članak 38.

U registarski list se upisuju podaci o:

1. korisniku goriva u javnom cestovnom prijevozu,

2. korisniku goriva u javnom obalnom linijskom prijevozu,

3. korisniku goriva u javnom sektoru,

4. statusu dokumenta kojeg je obveznik dužan dostaviti Ministarstvu:

– vrsta dokumenta,

– referentno razdoblje,

– datum podneska,

5. ispunjenju obveze korisnika goriva u javnom cestovnom prijevozu o najmu, lizingu ili kupnji motornog vozila koje može koristiti energiju iz obnovljivih izvora,

6. ostvarenju obveze korisnika goriva u javnom sektoru o najmu, lizingu ili kupnji motornog vozila koji mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora.

Podaci o korisniku

Članak 39.

Podaci o korisniku goriva su:

1. ime i prezime/naziv/tvrtka korisnika,

2. osobni identifikacijski broj (OIB)

3. broj pod kojim je korisnik goriva registriran u upisniku dozvola za autobusne linije ili u registru koncesija ili u registru proračunskih ili izvanproračunskih korisnika,

4. adresa sjedišta,

5. šifra djelatnosti,

6. statistička oznaka grada/općine i županije,

7. osoba za kontakt,

8. telefon,

9. e-mail,

10. web-stranica,

11. podaci o odgovornoj osobi:

– ime i prezime,

– naziv funkcije,

– identifikacijska isprava i broj.

Prijava za upis

Članak 40.

Korisnik goriva dužan je podnijeti prijavu za upis u registar korisnika. Prijava se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na propisanom obrascu. Obrazac prijave nalazi se u Prilogu II točki 13. ovog Pravilnika. Uz prijavu, obveznik je dužan dostaviti i priloge kada su propisani.

Promjena podataka

Članak 41.

Ukoliko se promijene podaci o korisniku goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru, korisnik je dužan je podnijeti prijavu za upis promjene podataka upisanih u registar korisnika. Prijava se podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu propisanom za prijavu upisa u registar korisnika.

Brisanje iz registra

Članak 42.

(1) Ukoliko korisnik goriva u javnom cestovnom prijevozu bude brisan iz upisnika o izdanim dozvolama za autobusne linije koji vodi upravno tijelo županije ili ministarstvo nadležno za promet, dužan je podnijeti prijavu za brisanje iz registra korisnika.

(2) Ukoliko korisnik goriva u javnom obalnom linijskom prijevozu bude brisan iz registra koncesija koji vodi ministarstvo nadležno za financije, dužan je podnijeti prijavu za brisanje iz registra korisnika.

(3) Ukoliko korisnik goriva u javnom sektoru bude brisan iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji vodi ministarstvo nadležno za financije, dužan je podnijeti prijavu za brisanje iz registra korisnika.

(4) Prijava za brisanje iz registra korisnika goriva podnosi se Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu propisanom za prijavu upisa u registar korisnika.

Rok prijave

Članak 43.

(1) Rok za podnošenje prijave za upis u registar korisnika goriva u javnom cestovnom prijevozu je 15 dana od upisa u upisnik o izdanim dozvolama za autobusne linije koji vodi upravno tijelo županije ili ministarstvo nadležno za promet i donošenja godišnjeg plana radi osiguranja ispunjenja obveze najma, lizinga ili kupnje motornih vozila koja mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora, a ukoliko se promijene podaci upisani u registar korisnika, rok je 15 dana od nastale promjene.

(2) Rok za podnošenje prijave za upis u registar korisnika goriva u javnom obalnom linijskom prijevozu je 15 dana od upisa u registar koncesija koji vodi nadležno ministarstvo,a ukoliko se promijene podaci upisani u registar korisnika, rok je 15 dana od nastale promjene.

(3) Rok za podnošenje prijave za upis u registar korisnika goriva u javnom sektoru je 15 dana od upisa u registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika i donošenja godišnjeg plana radi osiguranja ispunjenja obveze najma, lizinga ili kupnje motornih vozila koja mogu koristiti energiju iz obnovljivih izvora, a ukoliko se promijene podaci upisani u registar korisnika, rok je 15 dana od nastale promjene.

Upis i brisanje po službenoj dužnosti

Članak 44.

Ukoliko korisnik goriva propusti podnijeti prijavu za upis u registar korisnika ili prijavu za upis promjene podataka ili prijavu za brisanje iz registra, upis ili brisanje će provesti Ministarstvo po službenoj dužnosti na temelju stanja podataka o obvezniku upisanih u odgovarajući registar ili upisnik. Korisnik goriva je dužan na zahtjev Ministarstva dostaviti sve propisane podatke o korisniku koji su predmet upisa u registar.

Upisnik registra korisnika

Članak 45.

U upisnik registra korisnika se upisuje:

1. redni broj upisa,

2. registarski broj korisnika,

3. datum primitka,

4. predmet,

5. naziv ili tvrtka korisnika,

6. kratki sadržaj podneska,

7. oznaka dokumenta u prilogu,

8. rješenje ili zaključak Ministarstva,

9. ostalo.

Registarski postupak

Članak 46.

(1) Registarski postupak pokreće se podnošenjem prijave za upis ili brisanje iz registra korisnika odnosno upis promjene podataka upisanih u registar. Po službenoj dužnosti registarski postupak pokreće se zaključkom Ministarstva.

(2) Prije svakog upisa podataka u registar korisnika obavlja se provjera potpunosti svih elemenata u prijavi za upis u registar i priloženih dokumenata.

(3) Ako se provjerom utvrdi da u prijavi za upis ili prijavi za upis promjena ili priloženim dokumentima nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara propisanim podacima Ministarstvo donosi zaključak radi dopune podataka, odnosno dostave nove prijave za upis ili prijave za upis promjena ili novih dokumenata.

(4) Korisnik goriva dužan je u roku 15 dana od primitka zaključka iz stavka 3. ovoga članka udovoljiti zahtjevu za dopunu podataka, odnosno dostaviti novu prijavu za upis ili prijavu za upis promjena podataka ili propisanu dokumentaciju.

(5) Za dostavljenu nepotpunu ili netočnu prijavu i dokumentaciju smatra se kao da nije podnesena.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obveza stavljanja biogoriva odnosno obnovljive energije na tržište u 2021. godini

Članak 47.

Obveza stavljanja biogoriva odnosno obnovljive energije na tržište za potrebe prijevoza u Republici Hrvatskoj u 2021. godini određena je Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku.

Upis u registar obveznika i registar korisnika

Članak 48.

(1) Obveznik stavljanja biogoriva odnosno obnovljive energije na tržište koji je na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika upisan u registar trošarinskih obveznika dužan je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnijeti Ministarstvu prijavu za upis u registar obveznika.

(2) Korisnik goriva u javnom cestovnom prijevozu koji je na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika upisan u upisnik o izdanim dozvolama za autobusne linije ili korisnik goriva u javnom obalnom linijskom prijevozu upisan u registar koncesija ili korisnik goriva u javnom sektoru upisan u registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, dužan je u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnijeti Ministarstvu prijavu za upis u registar korisnika.

Prilozi

Članak 49.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su prilozi I. i II. koji sadrže propisane metodologije i obrasce.

Prestanak važenja propisa

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (»Narodne novine«, broj 42/10., 94/18. i 119/18.).

Stupanje na snagu

Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/22

Urbroj: 517-07-3-2-21-2

Zagreb, 20. srpnja 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN NACIONALNOG CILJA ZA BIOGORIVA ODNOSNO OBNOVLJIVU ENERGIJU U PRIJEVOZU, OBVEZE STAVLJANJA NA TRŽIŠTE BIOGORIVA ODNOSNO OBNOVLJIVE ENERGIJE U PRIJEVOZU I NJEZINOG ISPUNJENJA

1. Metodologija za izračun nacionalnog cilja za biogoriva odnosno obnovljivu energiju u prijevozu

Nacionalni cilj za biogoriva odnosno obnovljivu energiju u prijevozu je planska veličina definirana po godinama, za razdoblje od 2020. do 2030. godine, a izražava se kao postotak u Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu. Primjenom ove metodologije Ministarstvo izračunava, na nacionalnoj razini, ispunjenje nacionalnog cilja za godinu koja se razmatra. Taj izračun je predmet nacionalnog izvješća koje se dostavlja Europskoj komisiji.

Nacionalni cilj za biogoriva odnosno obnovljivu energiju u prijevozu određuje se kao udio energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u prijevozu, a izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je:

NCILJ-OIENacionalni cilj za biogoriva odnosno obnovljivu energiju u prijevozu je udio energije iz obnovljivih izvora u godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u prijevozu, u godini koja se razmatra (%)

pri čemu je:

Ebio-I.gen-P – energija biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane i krmiva potrošena u svim oblicima prijevoza u godini koja se razmatra (MJ)

Ebio-napr-P – energija biogoriva proizvedena iz sirovina navedenih u članku 4. stavcima 2. i 3. Zakona, potrošena u svim oblicima prijevoza u godini koja se razmatra (MJ)

EElen-OIE-CP – električna energija iz obnovljivih izvora potrošena u cestovnom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

EElen-OIE-ŽP – električna energija iz obnovljivih izvora potrošena u željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

ERec-uglj-P – energija goriva iz recikliranog ugljika potrošena u svim oblicima prijevoza u godini koja se razmatra (MJ)

EOIE-ZP – energija goriva iz obnovljivih izvora, uz iznimku goriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje, potrošena u sektoru zrakoplovstva i pomorstva (MJ)

ENebiol-P – energija obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla potrošena u svim oblicima prijevoza u godini koja se razmatra (MJ)

EBenzin-CŽ – energija motornog benzina potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

EDizel-CŽ – energija dizelskog goriva potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

EPr-plin-CŽ – energija prirodnog plina potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

Ebio-i.gen-CŽ – energija biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane i krmiva potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

Ebio-napr-CŽ – energija biogoriva proizvedena iz sirovina navedenih u članku 4. stavcima 2. i 3. Zakona, potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

EElen-CŽ – električna energija potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

ERec-uglj-CŽ – energija goriva iz recikliranog ugljika potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

ENebiol-CŽ – energija obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ).

2. Metodologija za izračun obveze stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu i njezinog ispunjenja

Obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu izračunava godišnju količinu energije iz obnovljivih izvora koju mora staviti na tržište kako bi ostvario udio obveznika koji je dio nacionalnog cilja za biogoriva odnosno obnovljivu energiju u prijevozu, a izražen je kao postotak u Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu za svaku plansku godinu u razdoblju od 2021. – 2030. godine. Obveznik izračunava godišnju količinu energije iz obnovljivih izvora prema izrazu:

gdje je:

EOBV – energija iz obnovljivih izvora koju obveznik mora staviti na tržište za potrebe prijevoza u godini koja se razmatra (MJ)

UOBV – udio obveznika koji je dio nacionalnog cilja za biogoriva odnosno obnovljivu energiju u prijevozu, a izražen je kao postotak u Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu, u godini koja se razmatra (%)

E’Benzin-CŽ – energija motornog benzina koju je obveznik stavio na tržište za potrošnju u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

E’Dizel-CŽ – energija dizelskog goriva koju je obveznik stavio na tržište za potrošnju u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

E’Pr-plin-CŽ – energija prirodnog plina koju je obveznik stavio na tržište za potrošnju u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

Obveznik stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu, za izračun ispunjenja svoje obveze koristi sljedeći izraz:

u kojem je:

E’OBV – energija iz obnovljivih izvora koju je obveznik stavio na tržište za potrebe prijevoza u godini koja se razmatra (MJ)

E’bio-I.gen-P – energija biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane i krmiva koju je obveznik stavio na tržište za potrebe prijevoza u godini koja se razmatra (MJ)

E’bio-napr-P – energija biogoriva proizvedena iz sirovina navedenih u članku 4. stavku 2. i 3. Zakona, koju je obveznik stavio na tržište za potrebe prijevoza u godini koja se razmatra (MJ)

E’Elen-OIE-CP – električna energija iz obnovljivih izvora koju je obveznik stavio na tržište za potrošnju u cestovnom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

E’Elen-OIE-ŽP – električna energija iz obnovljivih izvora koju je obveznik stavio na tržište za potrošnju u željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra (MJ)

E’Rec-uglj-P – energija goriva iz recikliranog ugljika koju je obveznik stavio na tržište za potrebe prijevoza u godini koja se razmatra (MJ)

E’OIE-ZP – energija goriva iz obnovljivih izvora, uz iznimku goriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje, koju je obveznik stavio na tržište za potrošnju u sektoru zrakoplovstva i pomorstva (MJ)

E’Nebiol-P – energija obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla koju je obveznik stavio na tržište za potrebe prijevoza u godini koja se razmatra (MJ).

Obveznik je ispunio svoju obvezu stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu ukoliko je E’OBV jednako ili veće od EOBV.

3. Dodatna pravila za izračun i utvrđivanje ispunjenja nacionalnog cilja i udjela obveznika

1. Uzima se u obzir samo ona energija biogoriva koja ispunjavaju zahtjev održivosti propisan Zakonom, neovisno o tome jesu li sirovine za proizvodnju biogoriva uzgojene u Republici Hrvatskoj ili su uvezene,

2. Biogoriva proizvedena iz otpada i ostataka, osim ostataka iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva, moraju ispuniti samo zahtjev smanjenja emisije stakleničkih plinova u odnosu na emisiju koja nastaje korištenjem dizelskog goriva i motornog benzina,

3. Za potrebe dokazivanja ispunjenja nacionalnog cilja za obnovljivu energiju u prijevozu i ispunjenja udjela obveznika, energija biogoriva proizvedenih iz sirovina navedenih u članku 4. stavcima 2. i 3. Zakona uračunava se u 2 puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije. Koeficijent za uvećanje stvarno potrošene energije sadržan je u izrazima za izračun i utvrđivanje ispunjenja nacionalnog cilja i udjela obveznika.

4. Električna energija iz obnovljivih izvora utrošena u električnim cestovnim vozilima uračunava se u 4 puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije, a električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora potrošena u elektrificiranom željezničkom prijevozu uračunava se u 1,5 puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije, dok se, uz iznimku goriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje, energija goriva iz obnovljivih izvora isporučenih u sektoru zrakoplovstva i pomorstva uračunava u 1,2 puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije. Koeficijenti za uvećanje stvarno potrošene energije sadržani su u izrazima za izračun i utvrđivanje ispunjenja nacionalnog cilja i udjela obveznika.

5. Udio električne energije iz obnovljivih izvora u električnoj energiji kojom se opskrbljuju cestovna i željeznička vozila u godini koja se razmatra uzima se isti kao i udjel električne energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj električnoj energiji u Republici Hrvatskoj kako je utvrđen dvije godine prije godine koja se razmatra. Električna energija proizvedena uz izravno priključenje na postrojenje za proizvodnju obnovljive električne energije koja se isporučuje cestovnim vozilima u potpunosti se smatra obnovljivom električnom energijom, te se deklarira samo jednom i samo u jednom sektoru krajnje uporabe.

6. Kada se električna energija upotrebljava za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, bilo izravno ili za proizvodnju međuproizvoda, kao udio energije iz obnovljivih izvora upotrebljava se prosječan udio električne energije iz obnovljivih izvora u zemlji proizvodnje, kako je izmjeren dvije godine prije predmetne godine. Električna energija proizvedena uz izravno priključenje na postrojenje za proizvodnju obnovljive električne energije može se u potpunosti smatrati obnovljivom električnom energijom kada se uporabljuje za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenog uporabi u prometu pod uvjetom da postrojenje

(a) bude stavljeno u pogonu nakon ili u isto vrijeme kao i postrojenje koje proizvodi obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu; i

(b) nije priključeno na mrežu ili je priključeno na mrežu, ali se može dokazati da je dotična električna energija isporučena bez uzimanja električne energije iz mreže.

7. Maksimalni doprinos biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane i krmiva u postizanju nacionalnog cilja ne može prijeći 7% u godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u prijevozu, pri čemu se biogoriva proizvedena iz sirovina navedenih u članku 4. stavcima 2 i 3. Zakona ne uračunavaju u ovo ograničenje.

8. Kod ispunjenja udjela obveznika, maksimalni doprinos biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane i krmiva može biti najviše za 1 postotni poen veći od postotnog udjela obveze koju je obveznik ostvario u 2020. godini stavljanjem na tržište biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane i krmiva. Ako je obveznik u 2020. godini ostvario udio biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane i krmiva manji od 1%, tada se taj udio može povećati na najviše 2% u svakoj narednoj godini do 2030. godine.

9. Prilikom ispunjenja udjela obveznika, doprinos naprednih biogoriva proizvedenih iz sirovina navedenih u članku 4. stavku 2. Zakona, mora iznositi najmanje 0,2 postotna poena u 2022., 1 postotni poen u 2025. te 3,5 postotna poena u 2030. godini.

10. Prilikom ispunjenja udjela obveznika, udio biogoriva proizvedenih iz sirovina navedenih u članku 4. stavku 3. Zakona ograničava se na 1,7% energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u prometu koja su isporučena za potrošnju ili uporabu na tržištu.

11. Udio biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane i krmiva s visokim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta za koje je uočeno znatno proširenje proizvodnog područja na zemljište s velikim zalihama ugljika, ne smije prelaziti udio tih goriva isporučenih za potrošnju ili uporabu na tržištu u 2019. godini, osim ako su certificirana kao biogoriva, tekuća biogoriva ili goriva iz biomase s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta. Od 31. prosinca 2023. do najkasnije 31. prosinca 2030. ta se granica postupno smanjuje do 0%.

12. Energijske vrijednosti svih goriva izračunavaju se uzimajući u obzir prosječne energijske vrijednosti goriva propisane u Prilogu I. Pravilnika o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva.

PRILOG II.

OBRASCI REGISTRA OBVEZNIKA STAVLJANJA BIOGORIVA ODNOSNO OBNOVLJIVE ENERGIJE NA TRŽIŠTE I REGISTRA KORISNIKA GORIVA U JAVNOM PRIJEVOZU I JAVNOM SEKTORU

1. Obrazac OBV-PRO – Program obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu

2. Obrazac OBV-PLO – Plan obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu

3. Obrazac OBV-PTO – Prenošenje obveze stavljanja biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu na treće osobe

4. Obrazac OBV-IPM – Izvješće o provedbi monitoringa količine biogoriva odnosno obnovljive energije

5. Obrazac OBV-IPP – Izvješće obveznika stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije o provedbi plana

6. Obrazac OBV-LST – Registarski list – registar obveznika

7. Obrazac OBV-UPI – Upisnik registra obveznika

8. Obrazac OBV-REG – Prijava za upis u registar obveznika stavljanja biogoriva odnosno obnovljive energije na tržište

9. Obrazac KOR-PLO – Plan korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru

10. Obrazac KOR-IIO – Izvješće korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru o ispunjenju obveze

11. Obrazac KOR-LST – Registarski list – registar korisnika

12. Obrazac KOR-UPI – Upisnik registra korisnika

13. Obrazac KOR-REG – Prijava za upis u registar korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru