Pravilnik o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima

NN 88/2021 (6.8.2021.), Pravilnik o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

1626

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA NA OTOCIMA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se provedba Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima (u daljnjem tekstu: Program) donesen Odlukom ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije klasa: 302-03/19-01/6, urbroj: 538-07-1-1/415-21-17 od 28. srpnja 2021. godine.

Članak 2.

Financijska sredstva iz Programa dodjeljuju se u skladu sa Zakonom o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14, 70/17 i 98/19), Zakonom o zakladama (»Narodne novine«, br. 106/18 i 98/19), Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14) i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine«, br. 26/15 i 37/21 – u daljnjem tekstu: Uredba).

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. organizacije civilnog društva – organizacijske strukture čiji članovi imaju ciljeve i odgovornosti od općeg interesa te koji djeluju na otocima kao posrednici između javnih vlasti i građana, a u Republici Hrvatskoj se pojavljuju u obliku različitih pravnih osoba kao što su: udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, pravne osobe vjerskih zajednica, privatne neprofitne ustanove i zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija

2. Javni poziv – mehanizam za prijavu projekata organizacija civilnog društva na temelju kojeg se financiraju i ugovaraju projekti od interesa za razvoj lokalne otočne zajednice

3. potencijalni prijavitelj – organizacija civilnog društva koja je zainteresirana za prijavu na Javni poziv

4. prijavitelj – organizacija civilnog društva koja je svoj projekt prijavila na Javni poziv

5. korisnik financiranja – prijavitelj kojemu su odobrena financijska sredstva za provedbu projekta temeljem Javnog poziva

6. elektronički sustav prijavljivanja – platforma putem koje se prijavitelj prijavljuje na Javni poziv

7. Otočno vijeće – savjetodavno tijelo koje osniva ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije (u daljnjem tekstu: ministar) radi savjetovanja pri izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka, sukladno članku 18. Zakona o otocima.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
JAVNI POZIV

Dodjela financijskih sredstava

Članak 5.

Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dodjeljuje financijska sredstva organizacijama civilnog društva kroz Program sukladno članku 24. stavku 3. Zakona o otocima na temelju Javnog poziva.

Prihvatljivi projekti

Članak 6.

(1) Ministarstvo, u skladu s utvrđenim smjerovima u Programu, dodjeljuje financijska sredstva za projekte organizacija civilnog društva koji imaju definiran i tematsko jasno određen skup aktivnosti čija je provedba vremenski ograničena te doprinose poticanju:

a) održivog razvoja otoka i lokalne zajednice uvažavajući jednu ili više odrednica Pametnog otoka iz članka 22. stavka 1. Zakona o otocima koje su usmjerene na poboljšavanje kvalitete života stanovnika na otocima,

b) održavanja višednevnih manifestacija i/ili konferencija/stručnih skupova i sličnih događanja koji obogaćuju ponudu jednog i/ili skupine otoka, a mogu biti znanstvenog, obrazovnog, stručnog, sportskog, kulturnog, zabavnog, socijalnog, humanitarnog, gastronomskog i drugog karaktera.

(2) Ministarstvo može dodijeliti financijska sredstva za pripremu projekata organizacija civilnog društva koji će se prijaviti na natječaje i/ili pozive financirane iz fondova Europske unije.

Objava i sadržaj Javnog poziva

Članak 7.

(1) Javni poziv se objavljuje na temelju odluke ministra i otvoren je za prijavu projekata najmanje 30 dana od dana objave.

(2) Javni poziv s uputama za prijavitelje sadrži informacije o:

a) prihvatljivim prijaviteljima

b) prihvatljivim tipovima projektnih aktivnosti

c) prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima

d) iznosu osiguranih financijskih sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za Javni poziv

e) broju mogućih projektnih prijava koje može podnijeti jedan prijavitelj

f) minimalnom i maksimalnom iznosu financijskih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju ili projektu

g) načinu projektne prijave

h) roku za podnošenje projektne/ih prijave/a

i) sadržaju prijave i dokumentacije koju prijavitelj mora priložiti

j) kriterijima za ocjenjivanje

k) pravu na prigovor na Listu prihvaćenih projektnih prijava administrativne provjere iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika i donesene Odluke o odabiru projekata za financiranje iz članka 14. stavka 2. ovog Pravilnika.

(3) Javni poziv s uputama za prijavitelje i obrascima za prijavu projekta objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva, u elektroničkom sustavu prijavljivanja i na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Administrativna provjera projektnih prijava

Članak 8.

(1) Ministarstvo kao davatelj financijskih sredstava obavlja administrativne poslove vezane za provedbu Javnog poziva.

(2) Po isteku roka za podnošenje projektnih prijava na Javni poziv, Ministarstvo provodi administrativnu provjeru vezanu za ispunjavanje formalnih uvjeta Javnog poziva koja uključuje provjeru:

– je li projektna prijava dostavljena na Javni poziv u zadanome roku

– je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u Javnom pozivu

– je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva sukladno odrednicama uputa za prijavitelje

– jesu li prijavitelj i partner/i prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje

– jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni traženi obvezni obrasci te

– jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti Javnog poziva.

Članak 9.

(1) Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva iz članka 8. stavka 2. ovog Pravilnika ne smije trajati duže od sedam radnih dana od dana zatvaranja Javnog poziva, nakon čega Ministarstvo izrađuje Zapisnik o provedenoj administrativnoj provjeri projektnih prijava s listom projektnih prijava koje su se prijavile na Javni poziv i prihvaćene su pri administrativnoj provjeri (u daljnjem tekstu: Lista prihvaćenih projektnih prijava nakon administrativne provjere).

(2) Lista prihvaćenih projektnih prijava nakon administrativne provjere objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(3) Projektne prijave koje se nalaze na Listi prihvaćenih projektnih prijava nakon administrativne provjere, upućuju se u daljnju proceduru stručnog ocjenjivanja.

(4) Prijavitelji čije se projektne prijave ne nalaze na Listi prihvaćenih projektnih prijava nakon administrativne provjere, odnosno ne prihvaćaju se iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva imaju mogućnost podnošenja prigovora.

(5) Ministarstvo će, po objavi Liste prihvaćenih projektnih prijava nakon administrativne provjere, preporučeno poštom s potvrdom o primitku, prijavitelju dostaviti obavijest o administrativnom neprihvaćanju projektne prijave u kojoj su navedeni razlozi neprihvaćanja iste.

(6) Prijavitelj čija projektna prijava nije prihvaćena može podnijeti prigovor Ministarstvu u pisanom obliku, u roku od osam radnih dana od dana primitka obavijesti iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Odluku po prigovoru, donosi ministar na temelju prethodnog mišljenja Povjerenstva za prigovore iz članka 10. stavka 4. ovog Pravilnika.

(8) Prigovor ne odgađa tijek provedbe Javnog poziva, odnosno sve prihvaćene projektne prijave upućuju se u proceduru stručnog ocjenjivanja.

Povjerenstvo za prigovore

Članak 10.

(1) Povjerenstvo za prigovore osniva ministar i sastoji se od tri člana, djelatnika Ministarstva.

(2) Povjerenstvo za prigovore ima zadaću razmatranja prigovora prijavitelja koji su podnijeli prigovor i davanja mišljenja.

(3) Članovi Povjerenstva za prigovore moraju potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

(4) Svaki podneseni prigovor Povjerenstvo za prigovore razmatra zasebno i dostavlja mišljenje ministru koji donosi Odluku po prigovoru.

(5) Rok za donošenje Odluke po prigovoru je osam radnih dana od dana primitka prigovora.

(6) Odluka po prigovoru dostavlja se prijavitelju preporučenom poštom s potvrdom o primitku.

(7) Nakon donošenja odluka po prigovorima, Ministarstvo sastavlja Konačnu listu prihvaćenih projektnih prijava nakon administrativne provjere koju objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Ocjenjivanje prijavljenih projekata

Članak 11.

(1) Povjerenstvo za ocjenu projektnih prijava dostavljenih na Javni poziv (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ocjenu projektnih prijava) je stručno tijelo koje osniva ministar.

(2) Povjerenstvo za ocjenu projektnih prijava sastoji se od najmanje tri člana koji su djelatnici Ministarstva.

(3) Članovi Povjerenstva za ocjenu projektnih prijava dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

Članak 12.

(1) Povjerenstvo za ocjenu projektnih prijava razmatra i ocjenjuje projektne prijave koje su prihvaćene tijekom administrativne provjere, sukladno kriterijima za ocjenjivanje koji su propisani u uputama za prijavitelje Javnog poziva.

(2) Članovi Povjerenstva za ocjenu projektnih prijava svaku projektnu prijavu ocjenjuju pojedinačno.

(3) Na temelju prosjeka ocjena/bodova koje su dodijelili članovi Povjerenstva za ocjenu projektnih prijava, izrađuje se Osnovna lista projekata koja sadrži sve projekte koji su prihvaćeni tijekom administrativne provjere iz članka 8. stavka 2. ovog Pravilnika, a bodovno su rangirani prema kriteriju najviše ostvarenog prosjeka ocjena/bodova članova Povjerenstva za ocjenu projektnih prijava.

(4) Po izrađenoj Osnovnoj listi projekata, Povjerenstvo za ocjenu projektnih prijava izrađuje Zapisnik o provedenom postupku ocjenjivanja čiji su obvezni prilozi:

a) Osnovna lista projekata – lista s jasno navedenim financijskim iznosom sredstava za svaki projekt zasebno, definiran proporcionalno kriteriju ostvarenih prosječnih ocjena /bodova

b) Prijedlog liste projekata za financiranje – lista koju formira Povjerenstvo za ocjenu projektnih prijava sukladno osiguranim sredstvima državnog proračuna za provedbu Javnog poziva na poziciji Ministarstva koja proizlazi iz Osnovne liste projekata

c) Rezervna lista projekata za financiranje – lista koju čine preostali projekti koji se nalaze na Osnovnoj listi projekata, koji su ostvarili veći broj bodova od propisanog minimuma, ali su slabije bodovno rangirani te nisu uključeni u Prijedlog liste projekata za financiranje

d) Lista projekata koji nisu ostvarili propisani minimum bodova – lista projekata koji su prihvaćeni tijekom administrativne provjere, a ne nalaze se na Osnovnoj listi projekata jer nisu ostvarili propisani minimum bodova određen u uputama za prijavitelje Javnog poziva niti se nalaze na Rezervnoj listi.

(5) Prijedlog liste projekata za financiranje i Rezervna lista projekata za financiranje objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Dostava obavezne dodatne dokumentacije

Članak 13.

(1) Nakon izrade Prijedloga liste projekata za financiranje i Rezervne liste projekata za financiranje iz članka 12. stavka 4. točke b) i c) ovog Pravilnika, Ministarstvo provodi postupak prikupljanja obavezne dodatne dokumentacije za projekte koji se nalaze na Prijedlogu liste projekata za financiranje sukladno uputama za prijavitelje u kojima se prijavitelji detaljno upućuju o načinu prikupljanja dodatne dokumentacije.

(2) Obaveznu dodatnu dokumentaciju čine:

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka protiv odgovorne osobe u organizaciji civilnog društva ne starije od tri mjeseca (izvornik)

– potvrda izdana od strane Ministarstva financija – Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi i plaćen porez (izvornik ne stariji od 30 dana)

– Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (izvornik) i eventualna druga dodatna dokumentacija propisana u uputama za prijavitelje.

(3) Ako prijavitelj ne dostavi obaveznu dodatnu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka u roku koji se navodi u zahtjevu za dostavu dokumentacije ili je dostavljena obavezna dodatna dokumentacija manjkava, Ministarstvo će odbaciti projekt te će s Rezervne liste projekata za financiranje za najviše rangirani projekt, od prijavitelja tog projekta tražiti dostavu obavezne dodatne dokumentacije.

(4) Nakon provedenog postupka prikupljanja obavezne dodatne dokumentacije, Ministarstvo izrađuje Zapisnik čiji je sastavni dio Lista projekata organizacija civilnog društva koje su ispunile tražene zahtjeve.

Odluka o odabiru projekata za financiranje

Članak 14.

(1) Povjerenstvo za ocjenu projektnih prijava na temelju Liste projekata iz članka 13. stavka 4. ovog Pravilnika izrađuje Zapisnik s konačnim prijedlogom liste projekata za financiranje sukladno osiguranim sredstvima državnog proračuna za provedbu Javnog poziva na poziciji Ministarstva i cjelokupno provedenoj propisanoj proceduri Javnog poziva iz članaka 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. ovog Pravilnika.

(2) Ministar na temelju Zapisnika s konačnim prijedlogom liste projekata za financiranje iz stavka 1. ovog članka Pravilnika donosi Odluku o odabiru projekata organizacija civilnog društva na otocima kojima se dodjeljuju financijska sredstva u okviru raspoloživih sredstava državnog proračuna na poziciji Ministarstva (u daljnjem tekstu: Odluka o odabiru projekata za financiranje).

(3) Odluka o odabiru projekata za financiranje objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Obavještavanje prijavitelja o neprihvaćanju financiranja projektne prijave

Članak 15.

(1) Ministarstvo će po donošenju Odluke o odabiru projekata za financiranje, obavijestiti svakog prijavitelja čiji projekt nije prihvaćen za financiranje i nalazi se na Rezervnoj listi projekata za financiranje nakon provedene dostave obavezne dodatne dokumentacije kao i na listi projekata iz članka 12. stavka 4. točke d) ovog Pravilnika, s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja projektne prijave.

(2) Obavijest o neprihvaćanju financiranja projektne prijave, Ministarstvo će dostaviti prijavitelju iz stavka 1. ovog članka preporučeno poštom s potvrdom o primitku.

(3) U obavijesti o neprihvaćanju financiranja projektne prijave navest će se ostvareni broj ocjena/bodova projekta organizacije civilnog društva po pojedinim kategorijama ocjenjivanja koje je provelo Povjerenstvo za ocjenu projektnih prijava.

Prigovor na Odluku o odabiru projekata za financiranje

Članak 16.

(1) Ministarstvo će prijaviteljima čiji projektni prijedlozi nisu predloženi za dodjelu financijskih sredstava na temelju Odluke o odabiru projekata za financiranje omogućiti pravo na prigovor u skladu s člankom 14. stavak 2. ovog Pravilnika, što će jasno biti naznačeno u obavijestima o neprihvaćanju financiranja projektnih prijava.

(2) Prigovor se podnosi Ministarstvu u pisanom obliku, u roku od osam dana od dana dostave pisane Obavijesti o neprihvaćanju financiranja projektne prijave iz članka 15. stavka 2. ovog Pravilnika, a Odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi ministar, na temelju prethodnog mišljenja Povjerenstva za prigovore iz članka 10. stavka 4. ovog Pravilnika.

(3) Rok za donošenje Odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

(4) Organizaciji civilnog društva koja je podnijela prigovor, Odluka po prigovoru se dostavlja preporučenom poštom s potvrdom o primitku.

(5) Podneseni prigovor ne odgađa izvršenje Odluke o odabiru projekata za financiranje.

Modeli plaćanja

Članak 17.

Ministarstvo će u objavljenom Javnom pozivu definirati način i postupak isplate odobrenih financijskih sredstva korisnicima financiranja sukladno članku 51. stavku 1. Uredbe, a u slučaju da Ministarstvu nijedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja koji mora biti istaknut u Javnom pozivu.

Dodjela financijskih sredstva i praćenje provedbe projekata

Članak 18.

(1) Nakon okončanja postupka podnošenja i rješavanja prigovora na Odluku o odabiru projekata za financiranje, za svaki odobreni projekt, Ministarstvo će sklopiti ugovor o dodjeli financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: ugovor) s korisnikom financiranja kojim će se urediti međusobni odnosi vezani uz korištenje dodijeljenih financijskih sredstava.

(2) Prije sklapanja ugovora korisnik financiranja obavezan je uskladiti proračun projekta s odobrenim sredstvima sukladno Odluci o odabiru projekata za financiranje.

(3) Ministarstvo kontrolira namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznih opisnih i financijskih izvješća o provedbi projekata koje su korisnici financiranja dužni dostavljati Ministarstvu, u skladu s odredbama ugovora.

(4) Korisnici koji se financiraju putem Javnog poziva, u obvezi su po završetku projekta, a najkasnije 30 dana nakon završetka projekta, dostaviti Ministarstvu Izvještaj o provedbi projekta koji se sastoji od opisnog i financijskog obrasca izvještaja, uz detaljno dokumentiranje svih troškova, te foto i/ili video dokumentaciju nastalu za vrijeme provođenja ili nakon završetka projekta.

(5) Obrasci opisnog i financijskog izvještaja objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.

DIO TREĆI
DODATNE AKTIVNOSTI PROGRAMA

Radna skupina za razvoj civilnog društva na otocima

Članak 19.

(1) Sukladno aktivnosti 1.1. Programa i članku 10. Pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća (»Narodne novine«, broj 71/19) Otočno vijeće može osnovati Radnu skupinu za razvoj civilnog društva na otocima (u daljnjem tekstu: Radna skupina) koja djeluje unutar Otočnog vijeća.

(2) Zadaće Radne skupine su operativna provedba:

– praćenja stanja i trendova koji se odnose na razvoj civilnog društva na otocima

– davanja prijedloga i sugestija pri izradi i provođenju akata strateškog planiranja, programa, planova, izvješća, projekata, mjera i aktivnosti koji se odnose na razvoj civilnog društva na otocima

– davanja prijedloga, mišljenja i preporuka pri izradi propisa koji se odnose na razvoj civilnog društva na otocima

– davanja informacija ministru o izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti iz nadležnosti drugih državnih tijela u dijelu koji se odnosi na razvoj civilnog društva na otocima

– praćenja učinaka programa i mjera iz područja koja su u nadležnosti drugih državnih tijela, a koji se odnose na razvoj civilnog društva na otocima i

– drugih poslova koji su u okviru operativne provedbe zadaća Radne skupine vezani uz razvoj civilnog društva na otocima.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i vidljivosti Javnog poziva

Članak 20.

(1) Ministarstvo organizira pripremne radionice za potencijalne prijavitelje kao i provedbene radionice za korisnike financiranja, a sukladno aktivnosti 1.2. Programa.

(2) Ministarstvo može izrađivati i objaviti elektroničke brošure o projektima koji su financirani temeljem Javnog poziva, a koje sadrže: naziv nositelja projekta, naziv projekta, iznos dodijeljenih sredstava za provedbu projekta, kratki opis projekta, partnere na projektu, rezultate/učinke projekta u lokalnoj zajednici, fotodokumentaciju i druge podatke vezane uz projekt.

(3) Korisnici financiranja su dužni ustupiti Ministarstvu sve potrebne podatke iz stavka 2. ovoga članka za potrebu izrade i objave brošura.

Praćenje učinaka provedbe Programa

Članak 21.

Praćenje učinaka provedbe Programa provodi Ministarstvo jednom godišnje putem izvješća o učincima provedbe Programa koje je sastavni dio Izvješća o učincima provedbe Zakona o otocima iz članka 46. Zakona o otocima.

DIO ČETVRTI
ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 302-03/19-01/6
Urbroj: 538-08-1-2/252-21-15
Zagreb, 28. srpnja 2021.

Ministrica
Nataša Tramišak, mag. iur., v. r.