Pravilnik o resekuritizaciji, objavi informacija o privatnim sekuritizacijama i mrežnim stranicama te izdavanju odobrenja trećim stranama koje provjeravaju STS usklađenost

NN 88/2021 (6.8.2021.), Pravilnik o resekuritizaciji, objavi informacija o privatnim sekuritizacijama i mrežnim stranicama te izdavanju odobrenja trećim stranama koje provjeravaju STS usklađenost

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1630

Na temelju odredbi članka 5. stavaka 7. i 8. te članka 16. stavka 6. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (»Narodne novine« broj 63/20, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. srpnja 2021. godine donijela je

PRAVILNIK

O RESEKURITIZACIJI, OBJAVI INFORMACIJA O PRIVATNIM SEKURITIZACIJAMA I MREŽNIM STRANICAMA TE IZDAVANJU ODOBRENJA TREĆIM STRANAMA KOJE PROVJERAVAJU STS USKLAĐENOST

UVODNE ODREDBE

Opća odredba

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisano je sljedeće:

– sadržaj zahtjeva za odobrenjem korištenja iznimke od zabrane resekuritizacije i dokumentacija koja se dostavlja uz takav Zahtjev iz članka 5. stavka 7. Zakona,

– sadržaj zahtjeva iz članka 16. stavka 3. Zakona za izuzećem od objave informacija putem mrežne stranice i dokumentacija koja se dostavlja uz takav zahtjev za izuzećem,

– način objave informacija iz članka 16. stavka 1. Zakona o privatnim sekuritizacijama,

– zahtjevi iz članka 16. stavka 2. Zakona koje mrežne stranice iz članka 16. stavka 1. Zakona moraju ispunjavati,

– sadržaj zahtjeva iz članka 5. stavka 7. Zakona za izdavanjem odobrenja trećim stranama koje provjeravaju STS usklađenost i dokumentacija koja se dostavlja uz takav zahtjev za izdavanjem odobrenja.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon je Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (»Narodne novine« broj 63/20),

3. Uredba (EU) 2017/2402 je Uredba (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju,

4. resekuritizirani vrijednosni papir je vrijednosni papir koji je izdan na temelju sekuritizacije u kojoj je barem jedna od odnosnih izloženosti sekuritizacijska pozicija,

5. subjekt nadzora Hanfe je subjekt nadzora iz članka 6. stavka 1. Zakona,

6. Zahtjev je zahtjev za odobrenjem korištenja iznimke od zabrane resekuritizacije sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/2402,

7. zahtjev za izuzećem je zahtjev iz članka 16. stavka 3. Zakona za korištenjem iznimke od obveze objave podataka o privatnoj sekuritizaciji putem mrežnih stranica

8. zahtjev za izdavanjem odobrenja je zahtjev na temelju kojeg je Hanfa ovlaštena sukladno članku 7. točki 4. Zakona izdati odobrenje trećim stranama koje provjeravaju STS usklađenost u skladu s člancima 27. i 28. Uredbe(EU) 2017/2402,

9. financijska institucija je društvo koje je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom 26. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog pravilnika imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu i Uredbi (EU) 2017/2402.

RESEKURITIZACIJA

Zabrana resekuritizacije

Članak 3.

Odnosne izloženosti upotrijebljene u sekuritizaciji ne uključuju sekuritizacijske pozicije, sukladno zabrani resekuritizacije iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402.

Iznimke od zabrane resekuritizacije

Članak 4.

Hanfa može subjektu nadzora Hanfe, a koji se, ovisno o okolnostima slučaja, može nalaziti u ulozi sponzora, inicijatora, izvornog zajmodavca ili SSPN-a, na njegov Zahtjev odobriti korištenje iznimke od zabrane resekuritizacije sukladno članku 8. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/2402, ako podnositelj takvog Zahtjeva dokaže da se resekuritizacija upotrebljava u zakonite svrhe.

Zakonita svrha

Članak 5.

Zakonita svrha je isključivo ona svrha navedena u članku 8. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/2402, kao i ona zakonita svrha navedena u okviru članka 8. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/2402.

Opći sadržaj Zahtjeva

Članak 6.

(1) U Zahtjevu se navodi sljedeće:

a) opći podaci o podnositelju Zahtjeva,

b) opći podaci o sekuritiziranim vrijednosnim papirima odnosno sekuritiziranim pozicijama koje se namjeravaju resekuritizirati odnosno uključiti u odnosne izloženosti resekuritiziranih vrijednosnih papira,

c) naznaka zakonite svrhe, opis iste kao i njezina pravna osnova,

d) popis dokumentacije koja se prilaže uz Zahtjev.

(2) Zahtjev mora biti potpisan od strane odgovorne osobe/odgovornih osoba podnositelja Zahtjeva.

(3) Uz Zahtjev se prilaže potvrda o uplati naknade Hanfi u iznosu koji je propisan pravilnikom kojim se propisuje vrsta i visina naknada Hanfe.

Dokumentacija koja se prilaže uz
Zahtjev ovisno o zakonitoj svrsi

Članak 7.

(1) Za potrebe odlučivanja o dopuštenosti korištenja iznimke od zabrane resekuritizacije od strane subjekata nadzora Hanfe, na temelju pozivanja na zakonitu svrhu iz članka 8. stavka 3. točke a) Uredbe (EU) 2017/2402 (iznimka od zabrane resekuritizacije radi olakšavanja likvidacije, uključujući i radi olakšavanja provedbe stečajnog postupka, investicijskog društva ili financijske institucije koja je subjekt nadzora Hanfe), uz Zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

a) revidirani pojedinačni financijski izvještaji investicijskog društva ili financijske institucije za razdoblje od 1.1. godine u kojoj je pokrenuta likvidacija ili otvoren stečajni postupak do dana koje prethodi danu pokretanja likvidacije ili otvaranju stečajnog postupka, a koji su sastavljeni u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo te primjena standarda financijskog izvještavanja odnosno revidirani konsolidirani financijski izvještaji u slučaju kada je investicijsko društvo ili financijska institucija matično društvo grupe,

b) sažeti opis financijskog položaja, rezultata poslovanja te izvora i iznosa novčanih tokova investicijskog društva ili financijske institucije za razdoblje od 1.1. do dana koji prethodi danu pokretanja likvidacije, a koji se temelji odnosno koji je u skladu s informacijama sadržanim u revidiranim financijskim izvještajima investicijskog društva ili financijske institucije,

c) informacije o financijskim potrebama i strukturi financiranja investicijskog društva ili financijske institucije,

d) predviđanje ili procjena dobiti investicijskog društva ili financijske institucije koja uključuje pretpostavku da mu je odobrena iznimka od zabrane resekuritizacije, izrađenu na osnovi koja je usporediva s povijesnim financijskim informacijama te usklađena s računovodstvenim politikama investicijskog društva ili financijske institucije,

e) informacije o svim relevantnim postupcima pred tijelima državne uprave, sudskim ili arbitražnim postupcima,

f) informacije o tome u okviru koje namjeravane resekuritizacije (identifikacijski podaci, količina vrijednosnih papira, vrijednosti izdanja) i u kojem opsegu u okviru iste namjeravaju se koristiti sekuritizacijske pozicije kao predmetne izloženosti sekuritiziranih vrijednosnih papira izdanih resekuritizacijom,

g) informacije o tome planira li se resekuritizacija koristiti za izdavanje vrijednosnih papira javnom ponudom za koju je potrebna izrada prospekta,

h) detaljan opis predložene resekuritizacije,

i) detaljan opis rizika koji mogu proizaći iz predložene resekuritizacije, kako u odnosu utjecaja na subjekt nadzora Hanfe tako i na (buduće) imatelje resekuritiziranih vrijednosnih papira (pritom je potrebno posebno prezentirati situacije ako namjeravana resekuritizacija obuhvaća izdavanje tranši različitog ranga odnosno prava i definirati međuovisnost sa rizičnošću sekuritiziranih vrijednosnih papira koji čine izloženosti namjeravanih resekuritiziranih vrijednosnih papira) s posebnim osvrtom na pravne rizike, zatim rizike likvidnosti i kreditne rizike (uključujući stupanj vjerojatnosti ostvarenja rizika neisplate resekuritizacijske pozicije i stupnja negativnog utjecaja na imatelje resekuritiziranih vrijednosnih papira te stupnja vjerojatnosti ostvarenja rizika neisplate sekuritizacijskih pozicija koje čine izloženosti namjeravanih resekuritiziranih vrijednosnih papira i stupnja negativnog posrednog utjecaja na imatelje resekuritiziranih vrijednosnih papira), kao i opis načina upravljanja tim rizicima,

j) analiza koja sadrži kvalitativne (opisne) i kvantitative (brojčane) podatke iz kojih proizlazi jasna veza između resekuritizacije i olakšavanja likvidacije odnosno provedbe stečajnog postupka investicijskog društva ili financijske institucije s jasnim opisom svih faktora kojima se olakšava likvidacija odnosno provedba stečaja, a koji proizlaze iz resekuritizacije (kako u financijskom tako i nefinancijskom smislu),

k) informacije o tome na koji će se način osigurati da resekuritizacija neće umanjiti razinu transparentnosti odnosno informacija koje se imateljima resekuritiziranih vrijednosnih papira stavljaju na raspolaganje o karakteristikama temeljne imovine i događajima koji se odnose na temeljnu imovinu,

l) informacije postoje li ugovorne prepreke ili kakve druge prepreke provedbene naravi za provođenje resekuritizacije, a povrh same zabrane resekuritizacije koja ne služi zakonitoj svrsi.

(2) Za potrebe odlučivanja o dopuštenosti korištenja iznimke od zabrane resekuritizacije od strane subjekata nadzora Hanfe, na temelju pozivanja na zakonitu svrhu iz članka 8. stavka 3. točke b) Uredbe (EU) 2017/2402 (iznimka od zabrane resekuritizacije radi izbjegavanja likvidacije odnosno stečajnog postupka investicijskog društva ili financijske institucije koja je subjekt nadzora Hanfe, što uključuje i situacije oporavka i/ili sanacije), uz Zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

a) posljednji dostupni revidirani godišnji financijski izvještaji investicijskog društva ili financijske institucije odnosno posljednji dostupni revidirani konsolidirani godišnji financijski izvještaji u slučaju kada je investicijsko društvo ili financijska institucija matično društvo grupe, a koji su sastavljeni u skladu s propisima kojima se uređuje primjena standarda financijskog izvještavanja,

b) posljednji dostupni ispodgodišnji financijski izvještaji (konsolidirani ili nekonsolidirani) investicijskog društva ili financijske institucije, a koji su sastavljeni u skladu s propisima kojima se uređuje primjena standarda financijskog izvještavanja,

c) opis svih značajnih promjena financijskih rezultata (kvantitativni i kvalitativni podaci) investicijskog društva ili financijske institucije od završetka posljednjeg financijskog razdoblja za kojeg su dostupne financijske informacije ili negativna izjava o postojanju istih do dana koje prethodi danu podnošenja Zahtjeva,

d) ako je primjenjivo, opis predviđenih radnji iz plana oporavka društva koje podrazumijevaju korištenje resekuritizacije, kao i pojašnjenje zašto druge radnje iz plana oporavka društva ne bi bile adekvatne,

e) opis financijskog položaja, rezultata poslovanja te izvora i iznosa novčanih tokova investicijskog društva ili financijske institucije za razdoblje od 1.1. do dana koje prethodi danu podnošenja Zahtjeva, zajedno sa opisom istog za financijsku godinu koja prethodi financijskoj godini u kojoj je podnesen Zahtjev,

f) informacije o financijskim potrebama i strukturi financiranja investicijskog društva ili financijske institucije,

g) opis svih značajnih događaja koji su se dogodili u poslovanju investicijskog društva ili financijske institucije a koji su doveli do povećanja rizika stupnja vjerojatnosti pokretanja likvidacije te opis upravljanja takvim rizikom,

h) predviđanje ili procjena dobiti koja uključuje pretpostavku da je subjektu nadzora Hanfe odobrena iznimka od zabrane resekuritizacije, izrađenu na osnovi koja je usporediva s povijesnim financijskim informacijama te usklađena s računovodstvenim politikama investicijskog društva ili financijske institucije,

i) planovi o korištenju primitaka, a primitaka koji se namjeravaju ostvariti resekuritizacijom,

j) informacije o svim postupcima pred tijelima državne uprave, sudskim ili arbitražnim postupcima,

k) informacije o tome u okviru koje namjeravane resekuritizacije (identifikacijski podaci, količina vrijednosnih papira, vrijednosti izdanja) i u kojem opsegu u okviru iste namjeravaju se koristiti sekuritizacijske pozicije kao predmetne izloženosti sekuritiziranih vrijednosnih papira izdanih resekuritizacijom,

l) informaciju planira li se resekuritizacija koristiti za izdavanje vrijednosnih papira javnom ponudom za koju je potrebna izrada prospekta,

m) detaljan opis predložene resekuritizacije,

n) detaljan opis rizika koji mogu proizaći iz predložene resekuritizacije, kako u odnosu utjecaja na subjekt nadzora Hanfe tako i na (buduće) imatelje resekuritiziranih vrijednosnih papira (pritom je potrebno posebno prezentirati situacije ako namjeravana resekuritizacija obuhvaća izdavanje tranši različitog ranga odnosno prava i definirati međuovisnost sa rizičnošću sekuritiziranih vrijednosnih papira koji čine izloženosti namjeravanih resekuritiziranih vrijednosnih papira) s posebnim osvrtom na pravne rizike, zatim rizike likvidnosti i kreditne rizike (uključujući stupanj vjerojatnosti ostvarenja rizika neisplate resekuritizacijske pozicije i stupnja negativnog utjecaja na imatelje resekuritiziranih vrijednosnih papira te stupnja vjerojatnosti ostvarenja rizika nesiplate sekuritizacijskih pozicija koje čine izloženosti namjeravanih resekuritiziranih vrijednosnih papira i stupnja negativnog posrednog utjecaja na imatelje resekuritiziranih vrijednosnih papira), kao i opis načina upravljanja tim rizicima,

o) informacije o tome na koji će se način osigurati da resekuritizacija neće umanjiti razinu transparentnosti odnosno informacija koje se imateljima resekuritiziranih vrijednosnih papira stavljaju na raspolaganje o karakteristikama temeljne imovine i događajima koji se odnose na temeljnu imovinu,

p) analiza koja sadrži kvalitativne (opisne) i kvantitative (brojčane) podatke iz kojih proizlazi jasna veza između predložene resekuritizacije i izbjegavanja likvidacije investicijskog društva ili financijske institucije s jasnim opisom svih faktora koji će pridonijeti izbjegavanju likvidacije, a koji proizlaze iz predložene resekuritizacije (kako u financijskom tako i nefinancijskom smislu),

q) informacije postoje li ugovorne prepreke ili kakve druge prepreke provedbene naravi za provođenje resekuritizacije, a povrh same zabrane resekuritizacije koja ne služi zakonitoj svrsi.

(3) Za potrebe odlučivanja o dopuštenosti korištenja iznimke od zabrane resekuritizacije od strane subjekata nadzora Hanfe, temeljem pozivanja na zakonitu svrhu iz članka 8. stavka 3. točke c) Uredbe (EU) 2017/2402 (iznimka od zabrane resekuritizacije radi zaštite interesa ulagatelja kod neprihodujućih odnosnih izloženosti), uz Zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

a) detaljan opis planirane resekuritizacije,

b) analiza neprihodujućih odnosnih izloženosti radi kojih se pristupa resekuritizaciji, a koja uključuje kvalitativne i kvantitativne podatke, te usporedni prikaz sa ostalim odnosnim izloženostima unutar sekuritizacije koje nisu neprihodujuće odnosne izloženosti, sa stanjem na dan koje nije starije od mjesec dana prije dana podnošenja Zahtjeva,

c) podatak o tome može li se pojaviti/ ili se već pojavio bitan potencijalni manjak likvidnosti i o raspoloživosti mogućih likvidnih sredstava i podatak o rezerviranjima namijenjenima pokrivanju rizika nedostatnog plaćanja kamate/glavnice,

d) ako je primjenjivo, objašnjenje načina na koji će novčani tok iz sekuritiziranih pozicija koje čine odnosne izloženosti resekuritiziranih vrijednosnih papira odnosno primici na temelju istih utjecati na zaštitu interesa ulagatelja kod neprihodujućih odnosnih izloženosti,

e) analiza vjerojatnosti mogućnosti nastavka pravovremenog ispunjavanja obveza prema imateljima sekuritizacijskih pozicija koja uključuje pretpostavku da je subjektu nadzora Hanfe odobrena iznimka od zabrane resekuritizacije,

f) informacije o svim postupcima subjekta nadzora Hanfe pred tijelima državne uprave, sudskim ili arbitražnim postupcima,

g) informacije o tome u okviru koje namjeravane resekuritizacije (identifikacijski podaci, količina vrijednosnih papira, vrijednosti izdanja) i u kojem opsegu u okviru iste namjeravaju se koristiti sekuritizacijske pozicije kao predmetne izloženosti resekuritiziranih vrijednosnih papira,

h) detaljan opis rizika koji mogu proizaći iz predložene resekuritizacije, kako u odnosu utjecaja na subjekt nadzora Hanfe tako i na (buduće) imatelje resekuritiziranih vrijednosnih papira (pritom je potrebno posebno prezentirati situacije ako namjeravana resekuritizacija obuhvaća izdavanje tranši različitog ranga odnosno prava i definirati međuovisnost sa rizičnošću sekuritiziranih vrijednosnih papira koji čine izloženosti namjeravanih resekuritiziranih vrijednosnih papira) s posebnim osvrtom na pravne rizike, zatim rizike likvidnosti i kreditne rizike (uključujući stupanj vjerojatnosti ostvarenja rizika neisplate resekuritizacijske pozicije i stupnja negativnog utjecaja na imatelje resekuritiziranih vrijednosnih papira te stupnja vjerojatnosti ostvarenja rizika nesiplate sekuritizacijskih pozicija koje čine izloženosti namjeravanih resekuritiziranih vrijednosnih papira i stupnja negativnog posrednog utjecaja na imatelje resekuritiziranih vrijednosnih papira), kao i opis načina upravljanja tim rizicima,

i) informacije o tome na koji će se način osigurati da resekuritizacija neće umanjiti razinu transparentnosti odnosno informacija koje se imateljima resekuritiziranih vrijednosnih papira stavljaju na raspolaganje o karakteristikama temeljne imovine i događajima koji se odnose na temeljnu imovinu,

j) analizu koja sadrži kvalitativne (opisne) i kvantitative (brojčane) podatke iz kojih proizlazi jasna veza između potrebe za resekuritizacijom i zaštite interesa ulagatelja kod neprihodujućih odnosnih izloženosti s jasnom naznakom svih faktora zaštite interesa ulagatelja kod neprihodujućih odnosnih izloženosti (kako u financijskom tako i nefinancijskom smislu),

k) informacije postoje li ugovorne prepreke ili kakve druge prepreke provedbene naravi za provođenje resekuritizacije, a povrh same zabrane resekuritizacije koja ne služi zakonitoj svrsi.

(4) Podnositelj Zahtjeva je u slučajevima iz stavaka 1., 2 i 3. ovog članka dužan dostaviti Hanfi obrazloženje o razlozima zbog kojih je korištenje resekuritizacije nužno iz kojeg proizlazi da ne postoje druge odgovarajuće jednako vrijedne mjere kojima se postiže zakonita svrha iz ovog pravilnika, a obrazloženje koje je u skladu sa informacijama sadržanim u dokumentaciji koja je propisana stavcima 1., 2 i 3. ovog članka kao i izjavu o procjeni rizičnosti namjeravanih resekuritiziranih vrijednosnih papira koja je u skladu sa informacijama sadržanim u dokumentaciji iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka.

(5) Podnositelj Zahtjeva dužan je dostaviti i obrazloženje kapaciteta generiranja sredstava za servisiranje svih dospjelih plaćanja i obveza u vezi s resekuritiziranim vrijednosnim papirima.

(6) U slučaju da je dokumentacija propisana odredbama ovog članka podnesena Hanfi u okviru drugih postupaka kao i u slučajevima kada Hanfa raspolaže sadržajno jednakovrijednom dokumentacijom, Podnositelj zahtjeva može se na istu pozvati.

Dodatna dokumentacija i očitovanja

Članak 8.

(1) Hanfa može od Podnositelja zahtjeva zatražiti bilo koju dodatnu dokumentaciju i/ili očitovanja, a radi potrebe utvrđivanja postojanja zakonite svrhe.

(2) Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovog članka, u slučaju ako ocijeni da je nužno za procjenu dopuštenosti korištenja iznimke iz članku 7. stavka 2. ovog pravilnika, Hanfa može naložiti reviziju ispodgodišnjih financijskih izvještaja iz članka 7. stavka 2. točke b. ovog pravilnika.

PRIVATNA SEKURITIZACIJA I IZUZEĆA OD OBJAVA PUTEM MREŽNIH STRANICA

Iznimka od dostupnosti podataka o privatnim sekuritizacijama putem mrežne stranice

Članak 9.

Sukladno članku 16. stavku 3. Zakona Hanfa može na zahtjev subjekta nadzora Hanfe, a koji je obuhvaćen primjenom odredbe članka 7. stavka 2. podstavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402 (privatna sekuritizacija), odobriti iznimku od obveze objave informacija iz članka 7. stavka 1 Uredbe (EU) 2017/2402 putem mrežne stranice, ne dovodeći u pitanje primjenu odredbi članaka 7. i 27. Uredbe, uključujući i odredbe regulatornih i provedbenih standarda donesenih na temelju istih članaka, a u opsegu koji se primjenjuje na privatne sekuritizacije

Opći sadržaj zahtjeva za izuzećem od obveze objave podataka putem mrežnih stranica u slučaju privatne sekuritizacije

Članak 10.

Zahtjev za izuzećem subjekta nadzora Hanfe, a koji je obuhvaćen primjenom odredbe članka 7. stavka 2. podstavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402 sadrži:

a) opće identifikacijske podatke o subjektu nadzora Hanfe,

b) opće identifikacijske podatke o privatnoj sekuritizaciji,

c) pravnu osnovu i opis predmetnog traženja iz zahtjeva za izuzećem,

d) naznaku da se radi o privatnoj sekuritizaciji,

e) popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izuzećem,

f) potpis odgovornih osoba/odgovorne osobe podnositelja zahtjeva za izuzećem.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izuzećem

Članak 11.

Uz zahtjev za izuzećem prilaže se sljedeća dokumentacija:

a) ako je primjenjivo, obavijest o korištenju iznimke od obveze objave prospekta zajedno s dokumentacijom koja je propisana odredbama propisa kojim se uređuje tržište kapitala ili jednakovrijednom dokumentacijom, a dokumentacija koja je prilagođena okolnostima slučaja pojedine sekuritizacije ili dokaz o otprije dostavljenoj predmetnoj obavijesti Hanfi,

b) ako je primjenjivo, obavijest o neprimjeni Uredbe o prospektu na sekuritizaciju, a sekuritizaciju na koju se zahtjev za izuzećem odnosi,

c) procjena stvarnih i predvidljivih troškova objave podataka putem mrežnih stranica (troškovi uspostavljanja i održavanja mrežnih stranica te ostali troškovi s time u vezi),

d) usporedba kvantitativnih odnosa između iznad navedenih troškova i veličine sekuritizacijskog izdanja,

e) naznaka broje i vrste ulagatelja u konkretnoj privatnoj sekuritizaciji (ako podaci nisu sadržani u obavijesti o korištenju iznimke od obveze objave prospekta),

f) naznaka vrste odnosnih izloženosti,

g) opis organizacije modela (korištenje maila ili na drugi način) kojim se nadomještava objava putem mrežnih stranica, a kojim sa osigurava pravovremenost, cjelovitost i dostupnost podataka, zajedno sa pojednostavljenim prikazom primjera funkcioniranja načina na koji će se traženi podaci stavljati na raspolaganje imateljima sekuritizacijskih pozicija, potencijalnim ulagateljima i Hanfi,

h) obrazloženje o tome kako se planiraju informacije iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402 staviti na raspolaganje imateljima sekuritizacijskih pozicija, potencijalnim ulagateljima te Hanfi te kako se osigurava da će ti podaci biti Hanfi dostupni,

i) opis kako će se vjerojatnost nepravovremenog i nepotpunog stavljanja na raspolaganje informacija imateljima sekuritizacijskih pozicija i Hanfi svesti na najmanju moguću razinu,

j) podatak o tome hoće li model kojim se nadomještava objava informacija putem mrežnih stranica predstavljati segment obavljanja poslova koji je izdvojen (outsorcing) i na koga će se isti izdvojiti (ako je primjenjivo).

PRIVATNA SEKURITIZACIJA I OBJAVA PUTEM MREŽNIH STRANICA

Dostupnost podataka o privatnim sekuritizacijama putem mrežnih stranica

Članak 12.

(1) Obveza iz članka 16. stavka 1. Zakona izvršava se na način kako je propisano odredbama članaka 7. i 27. Uredbe (EU) 2017/2402, uključujući i odredbe regulatornih i provedbenih standarda donesenih na temelju istih članaka, a u okviru propisanog i primjenjivog na privatne sekuritizacije.

(2) Subjekt nadzora Hanfe u obvezi iz stavka 1. ovog članka dužan je dostaviti podatke o usklađenom lokatoru resursa (URL) internetske (mrežne) stranice imateljima sekuritizacijskih pozicija i Hanfi prije početka izvršavanja svojih obveza iz stavka 1. ovog članka kao i sve ostale podatke nužne za ostvarivanje pristupa putem mrežne stranice, uključujući i kontakt podatke odgovorne osobe subjekta nadzora Hanfe za dostupnost podataka o privatnim sekuritizacijama putem mrežnih stranica.

(3) Subjekt nadzora Hanfe dužan je imateljima sekuritizacijskih pozicija i Hanfi kontinuirano osigurati pristup internetskoj (mrežnoj) stranici autentikacijom putem korisničkog imena i lozinke te osigurati integritet podataka kojima se pristupa.

(4) Ako subjekt nadzora utvrdi da se radi o potencijalnom ulagatelju, na odgovarajući je način dužan ispunjavati obveze iz ovog članka prema potencijalnom ulagatelju.

Korisničke upute o mrežnim stranicama (pristup i dohvat podataka)

Članak 13.

Subjekt nadzora Hanfe obvezan je prije početka izvršavanja svojih obveza iz članka 12. stavka 1. ovog pravilnika, dostaviti korisničke upute za pristup mrežnim stranicama i dohvat podataka imateljima sekuritizacijskih pozicija, potencijalnim ulagateljima iz članka 12. stavka 4. ovog pravilnika i Hanfi.

Interni akti o funkcioniranju objave podataka putem mrežnih stranica

Članak 14.

Subjekt nadzora Hanfe obvezan je imati i pravovremeno ažurirati interni akt o funkcioniranju objave podataka putem mrežne stranice iz kojeg je vidljivo tko su zadužene osobe i njihove odgovornosti u vezi s objavom podataka putem mrežne stranice te način kako se utvrđuju sve osobe koje imaju pristup (kako unutar tako i izvan subjekta nadzora), a interni akt koji se dostavlja Hanfi na njezin zahtjev.

Organizacijski model funkcioniranja mrežnih stranica

Članak 15.

Uvjeti iz članka 16. stavka 2. Zakona, a koje mrežna stranica iz članka 16. stavka 1. Zakona mora kontinuirano ispunjavati su sljedeći:

a) sustav kontrole kvalitete podataka iz članka 16. stavka 2. točke 1. Zakona mora omogućiti da traženi podaci nadzora Hanfe jesu one kvalitete (sadržajna komponenta potpunosti i dosljednosti i komponenta pravovremenosti) koja se traži za podatke o privatnim sekuritizacijama sukladno Uredbi (EU) 2017/2402 i ostalim aktima donesenim na temelju Uredbe (EU) 2017/2402, a s time u vezi,

b) odgovarajući standardi upravljanja koji osiguravaju kontinuitet i uredno funkcioniranje mrežnih stranica iz članka 16. stavka 2. točke 2. Zakona moraju osigurati imateljima sekuritizacijskih pozicija, potencijalnim ulagateljima i Hanfi mogućnost kontinuiranog pristupa podacima te da pristup podacima putem mrežnih stranica uključuje implementaciju protokola namijenjenog sigurnom prijenosu privatnih podataka na internetu, i to kroz sučelje kojim se osigurava jednostavna dostupnost i preglednost informacijama one kvalitete kako je iznad navedeno,

c) odgovarajući sustavi, kontrole i postupci kojima se utvrđuju svi relevantni izvori operativnog rizika iz članka 16. stavka 2. točke 3. Zakona jesu oni sustavi, kontrole i postupci koji doprinose efikasnoj kontroli i upravljanju operativnim rizikom a koji imaju za cilj prevenciju i ažurno uklanjanje grešaka (bilo ljudske bilo tehničke naravi) koje se mogu pojaviti u funkcioniranju i upravljanju sustavom mrežne stranice,

d) sustav kojim se osigurava zaštita i integritet zaprimljenih informacija i brzo evidentiranje informacija iz članka 16. stavka 2. točke 4. Zakona mora omogućiti da imatelji sekuritizacijskih pozicija, potencijalni ulagatelji te Hanfa imaju mogućnost pristupa podacima bez nepotrebne odgode, a podacima čije je sadržaj pod kontrolom subjekta nadzora Hanfe te jednakog sadržaja i kvalitete u istom trenutku za sve osobe koje imaju pristup mrežnim stranicama,

e) obveza vođenja evidencije o informacijama najmanje 5 godina nakon datuma dospijeća sekuritizacije.

LICENCIRANJE TREĆIH STRANA KOJE PROVJERAVAJU STS USKLAĐENOST

Licenciranje

Članak 16.

(1) Hanfa je sukladno članku 5. stavku 8. Zakona, a na temelju zahtjeva za izdavanjem odobrenja, ovlaštena izdati odobrenje trećim stranama koje provjeravaju STS usklađenost u skladu s člancima 27. i 28. Uredbe (EU) 2017/2402.

(2) Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovog članka i dokumentacije koja se uz isti prilaže propisana je odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/885 оd 5. veljače 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije koje treba dostaviti nadležnom tijelu u zahtjevu za ovlaštenje treće strane za provjeru STS usklađenosti.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže se i potvrda o uplati naknade Hanfi u iznosu koji je propisan pravilnikom kojim se propisuje vrsta i visina naknada Hanfe.

(4) Na postupak izdavanja odobrenja trećoj strani koja provjerava STS usklađenost primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći upravni postupak.

STUPANJE NA SNAGU

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/06

Urbroj: 326-01-70-72-21-1

Zagreb, 29. srpnja 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.