Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje

NN 88/2021 (6.8.2021.), Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje

VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

1631

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« br. 66/19), članka 52. i članka 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19), te članka 12. Društvenog ugovora VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Skupština Društva, na svojoj 2. sjednici, održanoj 28. srpnja 2021. donosi

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te se utvrđuju:

– obveznici plaćanja naknade za razvoj,

– osnovica plaćanja,

– namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj,

– visina naknade,

– način i rokovi plaćanja naknade te

– nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) na vodoopskrbnom području, odnosno uslužnom području u nadležnosti Isporučitelja.

Područje nadležnosti Isporučitelja obuhvaća područja JLS-a, odnosno: Grad Crikvenica, Grad Novi Vinodolski i Općina Vinodolska Općina.

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3).

Članak 5.

Sredstva naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području djelovanja Isporučitelja, odnosno za:

– izradu projektne i ostale pripremne dokumentacije te izradu studijskih analiza,

– otkup terena za izgradnju javne vodoopskrbe i javne odvodnje,

– rekonstrukciju, odnosno izgradnju javne vodoopskrbe i javne odvodnje i dr.,

– nadzor nad rekonstrukcijom, odnosno izgradnjom javne vodoopskrbe i javne odvodnje,

– otplatu zajmova i kredita za izgradnju javne vodoopskrbe i javne odvodnje,

– ostala ulaganja u izgradnju javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Članak 6.

Investitor realizacije projekata iz prethodnog članka, u pravilu je Isporučitelj.

U slučajevima kada je JLS investitor izgradnje, odnosno rekonstrukcije javne vodoopskrbe i javne odvodnje, koja se izvodi u sklopu ostalog komunalnog uređenja prostora, i ako se projekt dijelom sufinancira sredstvima naknade za razvoj, tada Isporučitelj sudjeluje u povjerenstvu za nabavu, a ukoliko JLS gradnju javne vodoopskrbe i javne odvodnje financira bez sudjelovanja Isporučitelja, nakon dovršetka projekta, javna vodoopskrbe i javna odvodnja se prenose u vlasništvo Isporučitelja bez naknade.

Članak 7.

Naknada za razvoj se, za sve korisnike vodnih usluga i na cijelom području Isporučitelja, utvrđuje po dvije osnove, i to:

– za razvoj javne vodoopskrbe za svaki pojedini JLS,

– za razvoj javne odvodnje za svaki pojedini JLS,

kako slijedi:

GRAD
CRIKVENICA
– naknada za razvoj javne vodoopskrbe1,65 kn/m3
– naknada za razvoj javne odvodnje1,20 kn/m3
GRAD
NOVI
VINODOLSKI
– naknada za razvoj javne vodoopskrbe2,15 kn/m3
– naknada za razvoj javne odvodnje1,00 kn/m3
OPĆINA
VINODOLSKA OPĆINA
naknada za razvoj javne vodoopskrbe1,80 kn/m3
– naknada za razvoj javne odvodnje1,10 kn/m3

Članak 8.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se namjenski i to za financiranje izgradnje zajedničkih dijelova komunalnih vodnih građevina od interesa za korisnike vodnih usluga na cijelom uslužnom području ili njegovu pretežitom dijelu te za financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina od interesa za korisnike vodnih usluga pojedinog JLS-a, zasebno za javnu vodoopskrbu i odvodnju za svaku JLS.

Članak 9.

Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu, na kojima se zasebno iskazuju naknada za razvoj javne vodoopskrbe i naknada za razvoj javne odvodnje.

Račun za vodnu uslugu iz stavka 1. ovoga članka ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj, koju je obveznik plaćanja dužan platiti, predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade za razvoj utvrđen člankom 7. ove Odluke.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Članak 10.

Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj određuju se Odlukom o cijeni vodnih usluga, koju donosi Isporučitelj.

Članak 11.

Gradnja javne vodoopskrbe i javne odvodnje iz članka 5. ove Odluke vrši se sukladno Planu ulaganja naknade za razvoj, Planu gradnje javne vodoopskrbe i javne odvodnje, odnosno Financijskom planu Isporučitelja, koje donosi Skupština Isporučitelja.

Gradnja javne vodoopskrbe i javne odvodnje financira se sukladno odredbama važećih zakona iz:

– naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje,

– cijene vodne usluge,

– proračuna JLS-a, odnosno proračuna područne samouprave,

– sredstava državnog proračuna, vodnih naknada koje su prihod Hrvatskih voda (naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda) i sredstava iz međunarodnih izvora,

– ulaganja budućih korisnika vodnih usluga, sa ili bez prava na povrat uloženih sredstava, sve prema Zakonu o vodnim uslugama.

Stavke Plana gradnje od interesa za pojedinu JLS, Isporučitelj usklađuje s planovima gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture JLS-a.

Članak 12.

Isporučitelj je dužan voditi evidenciju prikupljenih i utrošenih sredstva od naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje za svaku JLS-u na zasebnim kontima.

Članak 13.

Isporučitelj je dužan podnositi godišnje izvješće o obračunatim, naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje, predstavničkom tijelu svake JLS-a.

Nadležno tijelo JLS-a obavlja nadzor nad obračunom, naplatom i trošenjem sredstava naknade, na temelju dostavljenih izvješća, iz prethodnog stavka.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, objavit će se u »Narodnim novinama« i dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od pet dana od dana donošenja, a primjenjivat će se od 1. rujna 2021. godine, do opoziva.

Danom primjene ove Odluke, sve postojeće odluke JLS-a o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području djelovanja Isporučitelja, više ne vrijede.

Urbroj: 2107/02-14-21-743

Novi Vinodolski, 28. srpnja 2021.

Predsjednik Skupštine
Damir Rukavina, v. r.