Naredba o uklanjanju invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen)

NN 89/2021 (11.8.2021.), Naredba o uklanjanju invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1633

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (»Narodne novine«, br. 15/2018 i 14/2019), a u svezi s člankom 4. i 19. Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1262 od 25. srpnja 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/1141 radi ažuriranja popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

NAREDBU

O UKLANJANJU INVAZIVNE STRANE VRSTE Ailanthus altissima (pajasen)

Članak 1.

Naređuje se uklanjanje invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) sa zemljišta na područjima ekološke mreže značajnima za očuvanje vrsta i stanišnih tipova HR2000918 Šire područje NP Krka i HR2001364 JI dio Pelješca, kao i na području Grada Dubrovnika, Grada Skradina te naselja Ston i Mali Ston (po kartama iz Priloga I., II. i III.), a od stupanja na snagu ove Naredbe do 1. travnja 2025. godine.

Članak 2.

(1) Uklanjanje će se provesti mehaničkim putem i/ili apliciranjem herbicida na samu biljku radi minimalnog utjecaja na okoliš, od strane pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: izvršitelj) koja će za provedbu uklanjanja vrste biti imenovana odlukom ministra tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka imenovat će osobe koje će u njihovo ime provesti uklanjanje te o imenovanim osobama izvijestiti Ministarstvo pisanim putem.

Članak 3.

(1) Javne ustanove nadležne za upravljanje područjem ekološke mreže te jedinice lokalne samouprave iz članka 1. ove Naredbe, dužne su objavom obavijesti na oglasnoj ploči ili svojoj mrežnoj stranici obavijestiti vlasnike i/ili posjednike zemljišta na području svoje nadležnosti o provedbi Naredbe, kao i o tome izvijestiti Ministarstvo pisanim putem.

(2) Vlasnik i/ili posjednik zemljišta dužan je omogućiti pristup izvršitelju na svoje zemljište radi uklanjanja vrste, nakon predočenja službene isprave.

(3) Izvršitelj je dužan omogućiti vlasniku i/ili posjedniku zemljišta da nazoči uklanjanju vrste ako to želi.

(4) Stabla pajasena koja se nalaze u šumi i na šumskom zemljištu, odnosno na katastarskim česticama koje su obuhvaćene šumskogospodarskim planovima potrebno je doznačiti prije sječe, a ista se mogu transportirati samo ako su propisno obilježena i ako je za njih izdan teretni list (popratnica).

(5) Stabla pajasena posječena izvan šume i šumskog zemljišta mogu se transportirati samo ako su propisno obilježena i ako je za njih izdan teretni list (popratnica).

Članak 4.

(1) Troškovi za provedbu ove Naredbe podmirit će se iz projekta LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj LIFE19 NAT/HR/001070.

(2) Inspekcijski nadzor provodi tijelo državne uprave nadležno za poslove nadzora zaštite prirode, a neposredni nadzor u zaštićenom području i području ekološke mreže glavni čuvar prirode i čuvari prirode javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem.

Članak 5.

Pravna osoba koja postupi suprotno ovoj Naredbi kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom iz članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (»Narodne novine«, br. 15/2018 i 14/2019), fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom iz članka 45. stavka 2., a fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je prekršaj počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti kaznit će se novčanom kaznom iz članka 45. stavka 3. tog Zakona.

Članak 6.

(1) Naredba se može izmijeniti u slučaju potrebe da se produži rok za provedbu uklanjanja vrste.

(2) Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/20-06/11
Urbroj: 517-10-1-1-21-8
Zagreb, 23. srpnja 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE ZNAČAJNO ZA OČUVANJE VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA HR2000918

ŠIRE PODRUČJE NP KRKA I PODRUČJE GRADA SKRADINA

PRILOG II.

PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE ZNAČAJNO ZA OČUVANJE VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA HR2001364

JI DIO PELJEŠCA I PODRUČJE NASELJA STON I MALI STON

PRILOG III.

PODRUČJE GRADA DUBROVNIKA