Uredba o viznom sustavu

NN 92/2021 (20.8.2021.), Uredba o viznom sustavu

Vlada Republike Hrvatske

1661

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 133/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. donijela

UREDBU

O VIZNOM SUSTAVU

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se:

– vizni sustav Republike Hrvatske i

– visina sredstava potrebnih državljaninu treće zemlje za uzdržavanje tijekom kratkotrajnog boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu.

Članak 2.

Ovom Uredbom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2018/1806 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (SL L 303, 28. 11. 2018.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2019/592 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1806 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva, u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (SL L 103I, 12. 4. 2019.).

Članak 3.

Državljani sljedećih trećih zemalja ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske ako su:

1. nositelji valjanih diplomatskih putovnica: Alžirska Narodna Demokratska Republika, Republika Fidži, Hašemitska Kraljevina Jordan

2. nositelji valjanih diplomatskih i službenih putovnica: Republika Armenija, Republika Azerbajdžan, Višenacionalna Država Bolivija, Republika Ekvador, Republika Filipini, Republika Indija, Republika Indonezija, Islamska Republika Iran, Republika Južna Afrika, Republika Kazahstan, Narodna Republika Kina, Republika Kosovo, Republika Kuba, Sultanat Oman, Ruska Federacija, Kraljevina Tajland, Republika Tunis, Socijalistička Republika Vijetnam

3. nositelji valjanih diplomatskih, službenih i posebnih putovnica: Arapska Republika Egipat, Kraljevina Maroko, Republika Turska i

4. nositelji valjanih diplomatskih i posebnih putovnica: Država Katar, Država Kuvajt.

Članak 4.

Državljani trećih zemalja, nositelji valjanih diplomatskih, službenih, posebnih ili običnih putovnica, ako su akreditirani pri Diplomatskom protokolu Ministarstva vanjskih i europskih poslova te im je u putovnicu stavljen pečat Diplomatskog protokola Ministarstva vanjskih i europskih poslova i izdana posebna osobna iskaznica, ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku.

Članak 5.

Nositelji valjanih posebnih putnih isprava što ih izdaju Ujedinjeni narodi, odnosno specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda (Laissez-Passer), ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske.

Članak 6.

Državljani trećih zemalja koje su države ugovornice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. prosinca 1944. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/96.), nositelji valjanih običnih putovnica, ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske ako su civilni članovi posade zrakoplova, u obavljanju svojih službenih obveza, uz predočenje međunarodne iskaznice člana posade zrakoplova (CMC) i odgovarajući upis u općoj deklaraciji.

Članak 7.

Državljani trećih zemalja, nositelji valjanih običnih putovnica, ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske ako su članovi posade zrakoplova ili broda ili prateće osoblje koje sudjeluje u žurnim ili spasilačkim misijama u slučaju elementarne nepogode ili nesreće.

Članak 8.

(1) Nositelji sljedećih valjanih posebnih putnih isprava i s njima izjednačenih putnih isprava za strance, a koje su izdale treće zemlje:

– putnih isprava za izbjeglice koje izdaju države stranke Konvencije o pravnom položaju izbjeglica od 28. srpnja 1951. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93.)

– putnih isprava za osobe bez državljanstva koje izdaju države stranke Konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva od 28. rujna 1954. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93) ili

– putnih isprava za strance

trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, priznate izbjeglice i osobe bez državljanstva, te druge osobe koje nemaju državljanstvo nijedne zemlje, a koje imaju boravište u Irskoj, i nositelji su valjane putne isprave koju je izdala Irska, ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, priznate izbjeglice i osobe bez državljanstva, koji imaju boravište i nositelji su putnih isprava izdanih u Kneževini Andori, Japanu, Kanadi, Kneževini Monaku, Republici San Marinu, Sjedinjenim Američkim Državama, Svetoj Stolici i Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, odnosno za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Državljanin treće zemlje dužan je dokazati da ima dovoljno sredstava za uzdržavanje tijekom kratkotrajnoga boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu.

(2) Pri ulasku u Republiku Hrvatsku, tijelo nadležno za kontrolu prelaska državne granice ovlašteno je od državljanina treće zemlje zatražiti da predoči sredstva za uzdržavanje tijekom boravaka u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu.

(3) Visina sredstava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka je protuvrijednost 70 EUR (slovima: sedamdeset eura) po danu predviđenog boravka u Republici Hrvatskoj.

(4) Ako državljanin treće zemlje posjeduje ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Republike Hrvatske, dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu ili sličnu ispravu, dužan je predočiti dokaz o posjedovanju sredstava u protuvrijednosti 30 EUR (slovima: trideset eura) po danu predviđenog boravka u Republici Hrvatskoj.

(5) Iznimno od stavaka 1. i 4. ovoga članka, ako državljanin treće zemlje posjeduje ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Republike Hrvatske iz kojeg je vidljivo da jamac u potpunosti preuzima sve troškove vezane uz boravak i napuštanje Republike Hrvatske, državljanin treće zemlje oslobođen je od obveze prilaganja dokaza o posjedovanju sredstava iz stavka 1. ovog članka.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o viznom sustavu (»Narodne novine«, broj 55/15.).

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/30
Urbroj: 50301-21/32-21-2
Zagreb, 19. kolovoza 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.