Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

NN 92/2021 (20.8.2021.), Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Državno izborno povjerenstvo
REPUBLIKE HRVATSKE

1665

Na osnovi članka 109., u svezi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, od 19. kolovoza 2021., klasa: 022-03/21-04/279, urbroj: 50301-21/06-21-2, raspisani su dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (dalje: dopunski izbori).

Na dopunskim izborima pravo birati i biti birani imaju samo birači iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda koji imaju pravo na zastupljenost i prebivalište na području jedinice samouprave za čije se tijelo izbori provode.

Odluka Vlade Republike Hrvatske stupa na snagu 24. kolovoza 2021.

Izbori će se održati u nedjelju, 3. listopada 2021.

2. Rokovi teku od

25. kolovoza 2021. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidacijskih lista moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do

7. rujna 2021. do 24:00 sata

(članak 21. stavak 1. Zakona).

4. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu, u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice, u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do

9. rujna 2021. do 24:00 sata

(članak 26. stavak 1. Zakona).

5. Nadležna izborna povjerenstva dostavit će Državnom izbornom povjerenstvu pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu radi objave cjelovite informacije o svim kandidacijskim listama.

Objava Državnog izbornog povjerenstva ne predstavlja izbornu radnju u smislu zaštite izbornog prava.

(članak 26. stavak 2. Zakona).

6. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

1. listopada 2021. do 24:00 sata

(članak 35. stavak 1. Zakona).

7. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih pisanih izjava ili pisanih djela traje

od 2. listopada 2021. u 00:00 sati

do 3. listopada 2021. u 19:00 sati

(članak 35. stavak 3. Zakona).

8. Nadležno izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta na svom području dan nakon objave zbirnih lista.

Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle do

17. rujna 2021. do 24:00 sata

(članak 69. stavak 1. Zakona).

9. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle do

20. rujna 2021. do 24:00 sata

(članak 42. stavak 6. Zakona).

Ako političke stranke ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članove biračkih odbora ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima u zadanom roku, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

(članak 42. stavak 6. Zakona).

10. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do

22. rujna 2021. do 24:00 sata

(članak 44. stavak 2. Zakona).

11. Glasovanje traje neprekidno

3. listopada 2021. od 7:00 do 19:00 sati.

Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19:00 sati omogućit će se glasovanje.

(članak 74. Zakona).

12. Birački odbori moraju u što kraćem roku dostaviti zapisnike o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do

4. listopada 2021. do 7:00 sati

(članak 65. Zakona).

13. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do

4. listopada 2021. do 19:00 sati.

14. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu.

(članak 86. i članak 102. Zakona).

15. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 127. do 133. Zakona.

16. Ove Obvezatne objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 24. kolovoza 2021.

17. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Klasa: 013-06/21-01/82
Urbroj: 507-03/07-21-1
Zagreb, 19. kolovoza 2021.

Potpredsjednik
koji obavlja dužnost predsjednika Povjerenstva
Damir Kontrec, v. r.