Obvezatne upute broj DLS II – obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu dopunskih izbora (ODLS-1 - ODLS-16)

NN 92/2021 (20.8.2021.), Obvezatne upute broj DLS II – obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu dopunskih izbora (ODLS-1 - ODLS-16)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1666

Na osnovi članka 109., u svezi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS II

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA

1. Postupak kandidiranja i postupak provedbe dopunskih izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, provodit će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku ODLS.

3. Obrasci za postupak kandidiranja su:

– ODLS-1 – Prijedlog kandidacijske liste za dopunski izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba iz reda pripadnika nacionalne manjine,

– ODLS-2 – Prijedlog kandidacijske liste za dopunski izbor članova općinskog vijeća iz reda pripadnika hrvatskoga naroda,

– ODLS-3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature,

– ODLS-4 – Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe kandidacijske liste za dopunski izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda.

4. Obrasci za postupak provedbe izbora su:

– ODLS-5 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provedbu dopunskih izbora

– ODLS-6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu dopunskih izbora

– ODLS-7 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu dopunskih izbora

– ODLS-8 – Rješenje o imenovanju biračkih odbora za provedbu dopunskih izbora

– ODLS-9 – Glasački listić za dopunski izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba iz reda pripadnika nacionalne manjine

– ODLS-10 – Glasački listić za dopunski izbor članova općinskog vijeća iz reda pripadnika hrvatskoga naroda

– ODLS-11 – Zapisnik o radu biračkog odbora za dopunski izbor članova općinskog/gradskog vijeća iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda,

– ODLS-12 – Zapisnik o radu biračkog odbora za dopunski izbor članova županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba iz reda pripadnika nacionalne manjine

– ODLS-13 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za dopunski izbor članova općinskog/gradskog vijeća iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda

– ODLS-14 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za dopunski izbor članova županijske skupštine iz reda pripadnika nacionalne manjine

– ODLS-15 – Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za dopunski izbor članova županijske skupštine iz reda pripadnika nacionalne manjine

– ODLS-16 – Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva Grada Zagreba za dopunski izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba iz reda pripadnika nacionalne manjine

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 24. kolovoza 2021.

7. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Klasa: 013-06/21-01/82
Urbroj: 507-03/07-21-2
Zagreb, 19. kolovoza 2021.

Potpredsjednik
koji obavlja dužnost predsjednika Povjerenstva
Damir Kontrec, v. r.