Obvezatne upute broj DLS III o postupku kandidiranja

NN 92/2021 (20.8.2021.), Obvezatne upute broj DLS III o postupku kandidiranja

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1667

Na osnovi članka 109., u svezi članka 20. i članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS III

POSTUPAK KANDIDIRANJA

Predlagatelji

1. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista na dopunskim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, koji će se održati 3. listopada 2021. (dalje: dopunski izbori), su političke stranke i birači.

2. Pravo predlaganja kandidacijskih lista na dopunskim izborima imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju dopunskih izbora.

Kandidacijsku listu može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.

Prijedlog stranačke kandidacijske liste potpisuje osoba koja je u registru političkih stranaka upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke ili od nje za to opunomoćena osoba. Ako kandidacijsku listu predlažu dvije ili više političkih stranaka, prijedlog kandidacijske liste potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje tih političkih stranaka ili od njih za to opunomoćena osoba ili osoba koju su političke stranke odredile međusobnim sporazumom.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju i birači.

Birači samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama.

Podnositelji i potpisnici kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu birača-potpisnika kandidacijske liste grupe birača.

Kandidat ujedno može biti i podnositelj/potpisnik svoje kandidacijske liste grupe birača.

Predlaganje stranačkih kandidacijskih lista i kandidacijskih lista grupe birača uvjetovano je prikupljenim potpisima birača.

Potpisi birača prikupljaju se na odgovarajućem obrascu ­ODLS-1, odnosno ODLS-2 propisanim Obvezatnim uputama DLS II, i to u dijelu koji je određen za prikupljanje potpisa birača koji predlažu kandidacijsku listu, u kojem osim potpisa birača, moraju biti naznačeni podaci osobe/osoba koja je/koje su prikupljale potpise na tom obrascu.

Prijedlog stranačke kandidacijske liste i kandidacijske liste grupe birača mogu svojim potpisom pravovaljano podržati samo birači pripadnici nacionalnih manjina, odnosno birači pripadnici hrvatskoga naroda koji imaju pravo na zastupljenost i prebivalište na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za čije se tijelo izbori provode (dalje: jedinica).

Pasivno biračko pravo

3. Pravo biti biran za člana predstavničkog tijela jedinice iz reda pripadnika nacionalne manjine na dopunskim izborima ima birač iz reda pripadnika nacionalne manjine koja ima pravo na odgovarajuću zastupljenost u tom predstavničkom tijelu i koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju dopunskih izbora ima prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije se predstavničko tijelo provode dopunski izbori.

Zabrana kandidiranja

4. Na dopunskim izborima ne smiju se kandidirati birači koji su policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Na dopunskim izborima ne smiju se kandidirati osobe za koje postoje zakonski razlozi zabrane kandidiranja u smislu članka 13. stavka 2. i 3. Zakona.

Sadržaj kandidacijske liste na dopunskim izborima

5. Obrazac ODLS-1 namijenjen je predlaganju kandidata na dopunskim izborima članova predstavničkog tijela jedinice iz reda pripadnika nacionalnih manjina, koje predlažu političke stranke, odnosno birači.

Obrazac ODLS-2 namijenjen je predlaganju kandidata na dopunskim izborima članova općinskog vijeća općine iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, koje predlažu političke stranke, odnosno birači.

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste.

Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.

Naziv kandidacijske liste koju predlažu birači »kandidacijska lista grupe birača«.

6. U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi i nositelj kandidacijske liste.

Kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira u predstavničko tijelo jedinice, a najmanje četiri.

Ako predlagatelj predloži manje od četiri kandidata, kandidacijska lista nije pravovaljana.

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Kandidat može biti predložen samo na jednoj kandidacijskoj listi za isto predstavničko tijelo jedinice.

U prijedlogu kandidacijske liste se za svakog kandidata obvezatno navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Ako se na listama u istoj jedinici nalaze dva ili više kandidata s istim imenom i prezimenom, na zbirnoj listi će se iza imena i prezimena tih kandidata navesti godina njihova rođenja. Ako su navedeni kandidati rođeni iste godine, navest će se i adresa njihova prebivališta.

7. U prijedlogu kandidacijske liste navode se podaci o osobi za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste.

Osoba za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste je osoba ovlaštena za ispravke na prijedlogu kandidacijske liste prilikom zaprimanja prijedloga kandidacijske liste odnosno osoba koju nadležno izborno povjerenstvo može zatražiti dodatne podatke odnosno ispravke nakon zaprimanja prijedloga kandidacijske liste. Podaci odnosno ispravci dostavljeni odnosno izvršeni od strane osobe za kontakt u svezi s prijedlogom smatraju se pravovaljanim.

8. U prijedlogu kandidacijske liste navodi se adresa elektroničke pošte predlagatelja kandidacijske liste te izjava predlagatelja kandidacijske liste da će se tim putem službeno dostavljeni dopisi, odluke i ostali akti Državnog izbornog povjerenstva, kao i nadležnog županijskog, općinskog odnosno gradskog izbornog povjerenstva ili Izbornog povjerenstva Grada Zagreba, koji se, vezano uz postupak provedbe izbora, upućuju predlagatelju/ima liste smatrati uredno dostavljenima.

Prilozi koji se dostavljaju uz prijedlog kandidacijske liste

Uz prijedlog stranačke kandidacijske liste dostavljaju se:

• potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave za svakog predloženog kandidata na kandidacijskoj listi u skladu s člankom 13. stavkom 2. i 3. Zakona (članak 109., u svezi članka 17. stavka 1. Zakona i članka 14.d Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, broj 143/12, 105/15 i 32/17));

• očitovanje o prihvaćanju kandidature za svakog predloženog kandidata na kandidacijskoj listi (obrazac ODLS-3), ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva;

• specijalna punomoć osobe ovlaštene za podnošenje prijedloga kandidacijske liste, ako prijedlog te liste ne potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke;

• međusobni sporazum političkih stranaka, ako prijedlog kandidacijske liste dviju ili više političkih stranaka potpisuje osoba ovlaštena tim sporazumom;

• međusobni sporazum iz kojeg je vidljivo koja politička stranka je ovlaštena otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe, ako kandidacijsku listu zajednički predlažu dvije ili više političkih stranaka;

• obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe (obrazac ODLS-4);

• preslika ugovora o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe.

Uz prijedlog kandidacijske liste grupe birača dostavljaju se:

• potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave za svakog predloženog kandidata na kandidacijskoj listi u skladu s člankom 13. stavkom 2. i 3. Zakona (članak 109., u svezi članka 17. stavka 1. Zakona i članka 14.d Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, broj 143/12, 105/15 i 32/17));

• očitovanje o prihvaćanju kandidature za svakog predloženog kandidata na kandidacijskoj listi (obrazac ODLS-3), ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva;

• obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe (obrazac ODLS-4);

• preslika ugovora o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe.

Načelo ravnopravnosti spolova

9. Prilikom utvrđivanja i predlaganja kandidacijskih lista na dopunskim izborima, predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama.

Kandidacijska lista u skladu je s navedenim načelima, ako je na listi najmanje 40 % pripadnika svakog spola.

Nepoštivanje načela ravnopravnosti spolova te uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama ne utječe na pravovaljanost kandidacijskih lista.

Zakonom o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 82/08, 138/12 i 69/17) propisane su prekršajne kazne za političke stranke i birače, koji prilikom predlaganja kandidacijskih lista na izborima članova predstavničkih tijela jedinica ne poštuju načelo ravnopravnosti spolova i ne vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na izbornim listama, i to novčane kazne u iznosu od 40.000,00 kuna za predlagatelje na izborima članova gradskih vijeća i županijskih skupština odnosno 20.000,00 kuna za predlagatelje na izborima članova općinskih vijeća.

Ako nadležna izborna povjerenstva u postupku kandidiranja utvrde da pojedini predlagatelji kandidacijskih lista nisu poštivali načelo ravnopravnosti spolova odnosno nisu vodili računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na listi, o istima će obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova.

Prispijeće kandidacijskih lista

10. Prijedlozi kandidacijskih lista se podnose izbornom povjerenstvu jedinice za čije se predstavničko tijelo predlažu kandidati. Prijedlozi kandidacijskih lista moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju dopunskih izbora.

Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se na obrascima propisanim Obvezatnom uputom broj DLS II Državnog izbornog povjerenstva.

Odustanak od prihvaćene kandidacijske liste

11. Odustanak od prihvaćene kandidacijske liste propisan je člankom 27. Zakona.

Pisana odluka o odustanku mora prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije 48 sati nakon što je lista kao prihvaćena bila objavljena od strane nadležnog izbornog povjerenstva.

Smrt kandidata

12. Postupak za slučaj smrti kandidata propisan je člankom 29. Zakona.

13. Ove Obvezatne objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 24. kolovoza 2021.

14. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/82
Urbroj: 507-03/07-21-3
Zagreb, 19. kolovoza 2021.

Potpredsjednik
koji obavlja dužnost predsjednika Povjerenstva
Damir Kontrec, v. r.