Pravilnik o postupku plombiranja i postupanju s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj

NN 93/2021 (25.8.2021.), Pravilnik o postupku plombiranja i postupanju s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1673

Na temelju članka 70. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019), članka 65. stavak 4. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/2019) i članka 33. stavak 1. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017, 111/2018 i 144/2020) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU PLOMBIRANJA I POSTUPANJU S PRIVREMENO ODUZETIM PROIZVODIMA RIBARSTVA, RIBOLOVNIM ALATIMA I OPREMOM TE DRUGIM PREDMETIMA KOJIMA JE POČINJEN PREKRŠAJ

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

− postupak plombiranja proizvoda ribarstva i akvakulture, ribolovnih alata i opreme, plovila, objekata te prijevoznih sredstava i/ili spremnika i drugih predmeta kojim je počinjen prekršaj;

− postupanje s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva i akvakulture, ribolovnim alatom i opremom, te drugim predmetima kojim je počinjen prekršaj;

− postupanje s ribolovnim alatom i opremom koji su nađeni odbačeni ili neoznačeni u/i na moru i kopnenim ribolovnim vodama.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pojmovnik

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika, osim pojmova određenih Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019), Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/2019) i Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017, 111/2018 i 144/2020), primjenjuju se i sljedeći pojmovi:

Neoznačeni ribolovni alat i oprema – smatra se alat i oprema ostavljena u/na moru i kopnenim vodama, a da nije označena u skladu sa Zakonom i/ili podzakonskim propisom ili oznakom koja upućuje na njezinog vlasnika/korisnika;

Neškodljivo uklanjanje ribolovnog alata i opreme – je postupak trajnog onemogućavanja korištenja istog uz zbrinjavanje neškodljivog za okoliš.

Plomba – plomba je jedinstveni znak namijenjen jednokratnoj upotrebi izrađene od raznog materijala i raznih boja, na sebi nosi grb Republike Hrvatske, natpis Ministarstvo poljoprivrede te serijski broj te se po stavljanju ne može ukloniti, a da se ista ne ošteti;

Plombiranje – plombiranje je postupak postavljanja plombe na proizvode ribarstva, plovila, alate i opreme, objekte te prijevozna sredstva i/ili spremnike u svrhu onemogućavanja njihove upotrebe do končanja postupka;

Predmeti plombiranja – proizvodi ribarstva i akvakulture, ribolovni alati i oprema, plovila, objekti te prijevozna sredstva i/ili spremnici i drugi predmeti kojima je počinjen prekršaj.

Plombiranje u inspekcijskom nadzoru

Članak 4.

(1) Plombiranje se obavlja na najsvrhovitiji način i na vidljivom mjestu s ciljem da se onemogući daljnje korištenje u skladu s rješenjem.

(2) U postupku plombiranja inspektor osim plombe obvezno ističe Obavijest o plombiranju iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Mjeru o plombiranju inspektor izriče usmenim rješenjem u zapisnik.

(2) Za vrijeme dok je izrečena mjera plombiranja, s predmetima plombiranja smiju se obavljati samo one aktivnosti koje su nužne za provedbu rješenja inspektora.

(3) Predmete plombiranja obvezno se fotografira, a fotografije se prilažu uz zapisnik o inspekcijskom nadzoru.

Članak 6.

U slučaju da nadzirana osoba nije vlasnik nego korisnik predmeta/objekta plombiranja temeljem valjanog pravnog akta, obavijest o obavljenom plombiranju i o uklanjanju plombe, dostavlja se na znanje i vlasniku predmeta plombiranja.

Članak 7.

(1) Prilikom plombiranja inspektor će voditi računa da se predmeti plombiranja ne oštete te da se ne dovede u pitanje sigurnost rada s ostalim predmetima i dijelova postrojenja, pogona, opreme, uređaja i/ili sredstva za rad na koje se mjera plombiranja ne odnosi.

(2) Nadzirana osoba/subjekt odgovoran je za poduzimanje svih sigurnosnih mjera (isključenje struje, plina, vode, protupožarna zaštita i sl.) i drugih mjera u plombiranim prostorijama, prostorima i na sredstvima rada, kako ne bi došlo do bilo kakve štete, kao i po potrebi premještanje pokretnih sredstva za rad.

(3) Iznimno, prije plombiranja radne prostorije i/ili prostora i/ili sredstva za rad inspektor može, ako je to potrebno, nadziranoj osobi rješenjem narediti pražnjenje prostorije i/ili prostora, koji će se plombirati, od svih stvari i predmeta od mogućeg utjecaja na okoliš, i/ili od utjecaja na sigurnost, do uklanjanja plombe. Kada se plombiranje obavlja na pokretnim uređajima, vozilima ili drugoj pokretnoj opremi, inspektor će od nadzirane osobe zatražiti da se takva vozila, uređaji i oprema prije pečaćenja premjeste na mjesto na kojemu se ne ometa promet, poslovanje drugih poslovnih subjekata i na kojima nema rizika za okoliš, a postiže se svrha izvršenja inspekcijskog rješenja.

Članak 8.

(1) Ako je iz opravdanih razloga (hitne mjere, poduzimanje radnji radi sigurnosti i zaštite okoliša ili sprječavanja nastanka štete itd.) potrebno nakon plombiranja radnih prostorija, prostora i/ili sredstava za rad, izvršiti uklanjanje plombe, inspektor će to izvršiti uz sastavljanje zapisnika o tome. Nakon prestanka navedenih razloga, prema potrebi inspektor će ponovo plombirati istu radnu prostoriju, prostor i/ili sredstvo za rad.

(2) Novo plombiranje će obaviti inspektor koji vodi postupak, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, drugi nadležni inspektor, uz obavezno sastavljanje zapisnika.

Članak 9.

(1) Nakon što inspektor utvrdi da su prestali propisani razlozi za izricanje mjere plombiranja, uklonit će službenu plombu, najkasnije u roku tri radna dana.

(2) Ukoliko je inspektor koji je proveo plombiranje spriječen, plombu će ukloniti drugi inspektor kojeg je odredio nadređeni službenik.

Privremeno oduzimanje

Članak 10.

(1) U skladu s područjem nadležnosti inspektori i ovlaštene osobe mogu privremeno oduzeti proizvoda ribarstva i akvakulture, ribolovne alate i opremu, plovilo te prijevozna sredstva i/ili spremnike kao i druge predmete kojima je počinjen prekršaj dok za to postoji potreba, a najkasnije do pravomoćnosti odluke o prekršaju.

(2) Predmet privremenog oduzimanja mogu biti:

− riba i drugi vodeni organizmi bilo da su sastavni dio ulova ili su stavljeni u promet kao proizvod ribarstva i akvakulture,

− ribolovni alati i oprema koji su zatečeni u neposrednom inspekcijskom pregledu korisnika istih,

− svi predmeti za koje je inspektor utvrdio da je njima počinjen prekršaj.

(3) Za svako privremeno oduzimanje inspektori, ovlaštene osobe dužni su evidentirati u zapisnik i izdati potvrdu o oduzimanju iz Priloga 3. ovog Pravilnika.

(4) U slučaju postupanja ovlaštenih osoba kopiju zapisnika i potvrde o oduzimanju dostavljaju se mjesno nadležnim ribarskim inspektorima.

(5) Vlasnika alata ili opreme koji su privremeno oduzeti, bez prisustva korisnika, a koji su označeni sukladno posebnim propisima ili oznakom koja upućuje na njezinog vlasnika/korisnika, obavijestit će se pismeno o privremenom oduzimanju.

(6) Nakon primitka obavijesti vlasnik/korisnik može se očitovati u roku od 5 dana od dana primitka pisane obavijesti.

Postupanje s lakopokvarljivim proizvodima ribarstva i akvakulture

Članak 11.

(1) Privremeno oduzeti proizvodi ribarstva i akvakulture koji su lakopokvarljivi smatrat će se nusproizvodima te će se s njima postupati u skladu s postupanjem s nusproizvodima temeljem propisima o hrani.

(2) Inspektor će zapisnikom evidentirati količinu, vrstu, stanje prezentacije te u slučaju svježih proizvoda kategoriju svježine proizvoda iz stavka 1. ovog članka te usmenim rješenjem naložiti zbrinjavanje nusproizvoda.

(3) Vrijednost privremeno oduzetih proizvoda ribarstva i akvakulture utvrdit će se po prosječnoj cijeni riba i drugih morskih organizama za prethodni mjesec, iz baze podataka uprave nadležne za poslove ribarstva.

(4) Trošak zbrinjavanja nusproizvoda snosi stranka u postupku.

(5) Stranka je dužna inspektoru u roku od pet dana dostaviti potvrdu o zbrinjavanju nusproizvoda.

(6) Živi proizvodi ribarstva koji su oduzeti u ribolovu mogu se vratiti u more ili kopnene ribolovne vode po usmenom rješenju inspektora.

(7) Vrstu, količinu i mjesto vraćanja u more ili kopnene ribolovne vode evidentirat će se u inspekcijskom zapisniku.

Postupanje sa privremeno oduzetim
alatima i opremom

Članak 12.

(1) Svi privremeno oduzeti alati i oprema će se skladištiti u prostorima za skladištenje alata i opreme Ministarstva poljoprivrede ili u slučaju postupanja ribočuvara u prostorima ovlaštenika ribolovnog prava;

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka privremeno oduzeti alati i oprema mogu se skladištiti i u prostorima/mjestu koji odredi inspektor;

(3) Neoznačeni ribolovni alat i/ili oprema koji tijekom inspekcijskog nadzora inspektor ili ovlaštene osobe pronašli u/na moru ili na obali te kopnenim ribolovnim vodama će se izuzeti iz prostora te privremeno zbrinuti o čemu će se sastaviti zapisnik;

(4) Alat i oprema iz stavka 1. i 2. ovog članka čije su tehničke karakteristike u suprotnosti s propisima će se neškodljivo ukloniti;

(5) Ministarstvo će imenovati povjerenstva za neškodljivo uklanjanje alata i opreme iz stavka 3. ovog članka po ispostavama ribarske inspekcije;

(6) Povjerenstva iz stavka 4. ovog članka sačinjavat će minimalno dva člana od kojih je najmanje jedan član ribarski inspektor;

(7) Za svako uništenje Povjerenstvo iz stavka 4. ovog članka sastavlja zapisnik u kojem se minimalno navodi mjesto, količina, opis alata i opreme i način uništenja;

(8) Ukoliko u tijeku nadzora nije moguće utvrditi vlasnika/korisnika ribolovnog alata i opreme o istome će se sastaviti Obavijest o pronađenom alatu/opremi koja će sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime tijela, mjesto i vrijeme pronalaska, opis i količina alata i opreme;

(9) Obavijest o pronađenom alatu/opremi o pronađenom neoznačenom ribolovnom alatu ili opremi izvjesit će se na oglasnoj ploči tijela koje vodi postupak na razdoblje od 15 dana od dana uklanjanja alata/opreme;

(10) Kod postupanja ovlaštenih osoba i ribočuvara po stavcima 2., 7. i 8. ovoga članka Obavijest o pronađenom alatu dostavit će se mjesno nadležnoj ribarskoj inspekciji;

(11) Ukoliko se ne utvrdi vlasnik/korisnik pronađenog ribolovnog alata ili opreme, po proteku roka iz stavka 8. ovog članka. ministarstvo će provesti postupak uništenja alata i opreme u skladu sa stavkom 3. – 6. ovog članka;

(12) Ukoliko se javi vlasnik pronađenog ribolovnog alata i opreme u roku iz stavaka 8. ovoga članka inspekcijski postupak se nastavlja.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/51
Urbroj: 525-13/0748-21-3
Zagreb, 9. kolovoza 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

REPUBLIKA HRVATSKA

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... ................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................

KLASA: .....................................................................................................

URBROJ: ...................................................................................................

(mjesto i datum) ......................................................................................

OBAVIJEST O PLOMBIRANJU

Nadziranoj osobi ....................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... iz ................................... na lokaciji .........................................................................................................................................................................

na temelju odredbe članka 70. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017, 130/2017, 14/2019) ili članka 65. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/19) ili članka 32. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017, 111/2018 i 144/2020) radi onemogućenja daljnjeg kršenja propisa plombirani su: .............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................... ................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... zbog povrede odredbe članka ....... stavka ....... Zakona ......................................................................................................

...................................................................................................................


Ribarski inspektor/ovlaštena osoba će ukloniti plombu kada nadzirana osoba postupi prema inspekcijskom rješenju i uskladi obavljanje djelatnosti s navedenim Zakonom.

UPOZORENJE

Skidanje i povreda službenog plombe, kao i ulazak u plombiranu prostoriju, prostor i/ili sredstava za rad je kazneno djelo prema čl. 317. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018 i 126/2019).

Nadzirana osoba ................................................................................... iz ...............................................................................................................

dužna je brinuti o sigurnosti plombiranih prostorija, prostora i sredstava za rad i odgovorna je u slučaju nastanka štete.

RIBARSKI INSPEKTOR/
OVLAŠTENA OSOBA

PRILOG 2.

REPUBLIKA HRVATSKA

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

KLASA: .....................................................................................................

URBROJ: ...................................................................................................

(mjesto i datum) ......................................................................................

POTVRDA
o privremenom oduzimanju

sastavljena temeljem odredbi članka Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017, 130/2017, 14/2019) ili članka 65. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/2019)

Datum i mjesto ..........................................................

Naziv/ime i prezime ................................................................................

Adresa .......................................................................................................

OIB/broj putovnice ili osobnog dokumenta za strane državljane

...................................................................................................................

privremeno su oduzeti sljedeći predmeti (navesti opis i količinu):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Ova potvrda je sastavljena u elektronskom obliku i jedan primjerak se dostavlja osobi od koje su oduzeti predmeti u elektronskom ili papirnatom obliku.

Adresa elektroničke pošte za dostavu potvrde .............................................................................

RIBARSKI INSPEKTOR/
OVLAŠTENA OSOBA