Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

NN 93/2021 (25.8.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1675

Na temelju članka 50. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (»Narodne novine«, br. 115/19, 41/20 i 53/20) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine, donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/19-04/354, urbroj: 50301-25/05-19-2, od 12. rujna 2019. i Izmjenama i dopunama Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine, donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-04/266, urbroj: 50301-05/27-21-2 od 29. srpnja 2021. (u daljnjem tekstu: Program).«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 od 6. kolovoza 2015. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8. 8. 2015.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/166 оd 10. veljače 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1368 u pogledu produljenja nacionalnih programa u sektoru pčelarstva (SL L 48, 11. 2. 2021.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2014/907)«.

Članak 3.

U članku 3. stavak 5. mijenja se i glasi:

»5) Evidencija pčelara i pčelinjaka (u daljnjem tekstu: Evidencija) – baza podataka koja obuhvaća popis pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi)«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. riječ: »Korisnik« zamjenjuje se riječima: »Podnositelj zahtjeva«.

Članak 5.

U članku 6. riječi: »Europske središnje banke na dan 31. prosinca 2018. godine« zamjenjuju se riječima: »propisanom Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2014/907).«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 3. podstavku 2. riječi: »programima u trajanju od minimalno 20 sati« zamjenjuju se riječima: »programu koji traje minimalno 20 sati.«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 8. iza riječi: »godine« briše se točka i dodaju se riječi: »odnosno za produljeni period pčelarske godine 2022. od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022. godine.«.

U stavku 9. točki a) podstavku 1. iza riječi: »sufinanciranje« dodaju se riječi: »odnosno za produljeni period pčelarske godine 2022. od 1. kolovoza do trenutka podnošenja zahtjeva«.

U točki b) podstavku 1. iza riječi: »sufinanciranje« dodaju se riječi: »odnosno za produljeni period pčelarske godine 2022. od 1. kolovoza do trenutka podnošenja zahtjeva«.

U točki c) podstavku 1. iza riječi: »sufinanciranje« briše se točka i dodaju se riječi: »odnosno za produljeni period pčelarske godine 2022. od 1. kolovoza do trenutka podnošenja zahtjeva.«.

Članak 8.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mjerom Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze sufinancira se nabava odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP), kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline), konzumnog šećera i šećerne pogače.«.

U stavku 3. točki c) iza riječi: »šećera« riječ: »ili« briše se.

Točka d) mijenja se i glasi:

»d) VMP-a i šećernu pogaču«.

Iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi:

»e) VMP-a i/ili kiselina, i/ili konzumnog šećera, i/ili šećerne pogače.«.

U stavku 4. iza riječi: »šećer« dodaju se riječi: »odnosno šećernu pogaču«.

U stavku 5. točki a) broj: »30,00« zamjenjuje se brojem: »60,00«, a u točki b) broj: »50,00« zamjenjuje se brojem: »100,00«.

U stavku 6. iza riječi: »šećer« dodaju se riječi: »i/ili šećernu pogaču«.

U stavku 7. iza riječi: »šećer« dodaju se riječi: »i/ili šećernu pogaču«.

Članak 9.

U članku 19. stavku 1. iza riječi: »dostavljaju« dodaje se riječ: »skupno«.

Članak 10.

U članku 20. stavku 2. riječi: »Registar uzgajivača matica« brišu se.

U stavku 3. riječi: »ne može biti veći od« zamjenjuju se riječju: »je«.

Članak 11.

U članku 21. stavku 1. iza riječi: »godine« dodaju se riječi: »odnosno za produljeni period pčelarske godine 2022. od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022. godine«.

U točki a) iza riječi: »godine« dodaju se riječi: »odnosno za produljeni period pčelarske godine 2022. od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022. godine«.

U točki b) iza riječi: »sufinanciranje« dodaju se riječi: »odnosno za produljeni period pčelarske godine 2022. od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022. godine«.

Članak 12.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Na odluke iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti žalbu Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem Agencije za plaćanje isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom, u jednom primjerku.«.

Članak 13.

U članku 32. iza riječi »Korisniku« dodaju se riječi »odnosno Podnositelju zahtjeva«.

Članak 14.

Prilog I. i Prilog II. zamjenjuju se novim Prilogom I. i Prilogom II. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/70
Urbroj: 525-14/0869-21-18
Zagreb, 19. kolovoza 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOZI

Prilog: I. Tehnička pomoć

POPIS NOVIH POMAGALA, PRIBORA I OPREME KOJA SE KORISTI U PČELARSTVU ZA KOJU JE MOGUĆE PODNIJETI ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE U MJERI TEHNIČKA POMOĆ PČELARIMA I ORGANIZACIJAMA PČELARA

Košnice i prateća oprema

− košnice

− dijelovi košnica, podnice, hranilice, krovovi, bježalice, snelgrove daske, poklopne daske, ventilacijske mreže, matične rešetke, vratašca, spojka, ručka za košnice, poletaljka (leto)

− okviri

− nukleusi

− nastavci

− zbjeg

− razmaci okvira za AŽ košnicu

− američki razmak

− zatvarač leta (metalni češljevi)

− brojevi za košnice

− postolje za košnice

− dimilice

− mijeh za dimilicu

− dlijeta

− kliješta za vađenje okvira

− stalak za okvire prilikom pregleda

− kutija za paketne rojeve

− skidač roja (hvatač roja)

Vrcanje i pakiranje meda

− ručni pogon za vrcaljku

− dijelovi vrcaljke (koš, kazete, mreža za koš, osovina koša, nosači koša)

− gume za noge vrcaljke s vijkom

− ometač pčela s okvira

− odgovarajuća posuda za skladištenje i punjenje meda (od 10 litara i veća), matične mliječi, cvjetnog praha, propolisa, voska i pčelinjeg otrova, inox kante (posude), bačve, i plastične kante (pomade) samostalno ili s pripadajućim podnožjem (stalkom)

− separator meda, i matične mliječi

− posuda (korito, stol) za otklapanje saća

− stalak za sita

− otklapač saća

− vilice za otklapanje saća

− nož za otklapanje saća

− preša

− preša za medne poklopce (izdvajanje meda iz mednih poklopaca)

− cjedila za med

− refraktometar

− pipa za med (slavina)

− pčelarska četka

− sipaonik za pčele

− homogenizator za med

− miješalica za med (uređaj za pripremu kremastog meda)

− boksesi za med u saću

Topljenje voska i obrada voska, užičavanje

− topionik voska (parni, sunčani)

− separator voska

− sterilizator voska

− kalup za lijevanje satnih osnova

− američki koturić

− žica za žičenje okvira

− zatezač žice (španer)

− plastične satne osnove

Cvjetni prah

− sakupljač cvjetnog praha

− rešetke za pelud (PVC skidač peluda)

− čistač cvjetnog praha

− sakupljač perge

Propolis

− mrežice za skupljanje propolisa (pvc, silikonske)

Pčelinji otrov

− sakupljač otrova

Matična mliječ

− usisavač za matičnu mliječ

Priprema hrane za pčele

− varilice za plastične vrećice i vakumirke

− stroj za formiranje ili valjanje pogača

Oprema za uzgoj i označavanje matica

− inkubator za proizvodnju matica

− oplodnjaci

− kalupi za izradu matične osnove

− matičnjak (PVC)

− igle za presađivanje ličinki (inox, PVC)

− lupa za presađivanje

− kavez za matičnjak (za leženje matica)

− setovi za uzgoj matica

− izolator za maticu

− uređaj za umjetnu inseminaciju (oplodnju) matica

− hvatač matice

− staklena lulica

Zaštitna oprema

− pčelarske košulje i kombinezoni

− pčelarske hlače

− pčelarske rukavice

− zaštitne maske i polumaske

− filteri za maske i polumaske

− zaštitni kombinezon s kapuljačom i vizirom

− pčelarski šešir

Liječenje i zaštita pčela od grabežljivaca

− aerosolni topovi

− automatski aplikator (dozator) za liječenje pčela

− klopka za Aethinu tumidu

− senzori za zaštitu od krađe, GPS lokatori

Ostala oprema

− ručni viličar

− kolica transportna (s dva ili četiri kotača) maksimalne nosivosti do 300 kg

− kopče i stege za selidbu

− ljestve (dvodijelne/trodijelne) na razvlačenje/izvlačenje

− pojilica

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedna pčelarske godine

Vrcanje i pakiranje meda

− vrcaljka

− oprema za obradu i pakiranje meda i pčelinjih proizvoda (kružni stol za punjenje meda, dozator za med (punilica meda)

Ostala oprema

− solarni sustav do 5.000,00 kn prihvatljivog troška za izračun potpore po korisniku (solarni paneli, solarni akumulator, regulator napona, pretvarač struje)

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu, koja se priključuje na izvor električne energije i za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedne pčelarske godine

Košnice i prateća oprema

− bušilica/odvijač za okvire (s jednom i više bušećih glava)

− dizalica za nastavke ili košnice (električne i mehaničke)

− elektronske vage i njihova oprema (vaga, baterija za elektronsku vagu, antena, solarni panel, podnica ili kućište vage)

Vrcanje i pakiranje meda

− vrcaljka s elektromotorom

− elektromotor i/ili elektro-upravljačka jedinica za vrcaljke

− dekristalizator

− grijači za med

− pumpe za med

Ostala oprema

– puhač (motorni ili električni) odnosno uređaj koji se koristi za ispuhivanje pčela iz medišta do 4.000,00 kn prihvatljivog troška za izračun potpore po korisniku«

Topljenje voska i obrada voska, užičavanje

− transformatori za utapanje satne osnove

Cvjetni prah

− mlin za cvjetni prah

− sušionik za cvjetni prah

Liječenje i zaštita pčela od grabežljivaca

− električni pastir i sastavni dijelovi (električni čuvar, uzemljenje el. ograde, masa za privlačenje vlage na uzemljenje, vodič el. napona, izolator – nosač vodiča, vrata el. ograde, visokonaponski kabel, zatezači žice, voltmetar, baterija el. čuvara)

− oprema za video nadzor

Ostala oprema

− pneumatske klamerice (pištolji) za sastavljanje dijelova pčelarske opreme (okvira, nastavaka, podnica)

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu, koja se priključuje na izvor električne energije i za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedne pčelarske godine

Priprema hrane za pčele

− uređaj koji se koristi za mljevenje šećera

− uređaj koji se koristi za miješanje pogača

Ostala oprema

− agregat

− kompresori za pogon klamerica (mogu biti raznog volumena)

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu, za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedne pčelarske godine uz uvjet da korisnik ima najmanje 100 košnica ažuriranih u Evidenciji u tekućoj pčelarskoj godini

− traktorski malčer s ili bez kardana

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu koja se priključuje na izvor električne energije i za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedne pčelarske godine, za koju su podnositelji zahtjeva obvezni priložiti tehničke karakteristike kupljenih proizvoda pri podnošenju zahtjeva

− odvlaživač zraka (maksimalnog kapaciteta 40 l/dan)

− visokotlačni perači (maksimalne snage motora 3,5 Kw)

− motorni trimer maksimalne snage do 1,90 kW

− akumulatorski trimer snage baterije do 3,0 Ah

− električni trimer snage motora do 1,9 kW

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu za koju je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedne pčelarske godine, za koju su podnositelji zahtjeva obvezni priložiti tehničke karakteristike kupljenih proizvoda pri podnošenju zahtjeva uz uvjet da korisnik ima najmanje 50 košnica ažuriranih u Evidenciji u tekućoj pčelarskoj godini

− motorna kosilice maksimalne snage do 10,00 kW

− akumulatorske kosilice snage baterije do 5,0 Ah

− električne kosilice snage do 1,9 kW

− motorna pila snage do 3,5 Kw

− akumulatorska pila snage do 3,0 Ah

− električna pila snage do 2,4 kW

Prilog: II. Oprema za seleće pčelarenje

Popis nove opreme, pomagala i pribora koji se koriste u pčelarstvu za koje je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje mjere racionalizacija troškova selećeg pčelarenja, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedne pčelarske godine

Za opremu, pomagala i pribor koji se priključuje na izvor električne energije potrebno je imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku

− dizalica

− rampa

− kontejner

− platforma za selidbu pčela

− postolje za selidbu pčela

− vitlo za vozilo

− priključno vozilo s natkrivenim ili otkrivenim teretnim prostorom, s ili bez potpornog kotača,

− arnjevi

− cerade