Odluka o proglašenju projekta »Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

NN 94/2021 (27.8.2021.), Odluka o proglašenju projekta »Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

1685

Na temelju članka 14. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 29/18. i 114/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. kolovoza 2021. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROJEKTA »REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE SJEVERNE LUKE NA LUČKOM PODRUČJU VRANJIČKO-SOLINSKOG BAZENA POD UPRAVOM LUČKE UPRAVE SPLIT« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, projekt pod nazivom »Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split« (u daljnjem tekstu: Projekt) proglašava se strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

II.

Vrijednost ukupnih troškova Projekta procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 333.997.334,10 kuna s porezom na dodanu vrijednost.

III.

Investitor je Lučka uprava Split, Gat Sv. Duje 1, Split, OIB: 06992092556 (u daljnjem tekstu: Investitor).

IV.

Projekt je javni investicijski projekt.

V.

Lokacija realizacije projekta je Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija.

VI.

Projektom je predviđeno unaprjeđenje lučke infrastrukture luke Split u svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete prijevoznih usluga u obalnom linijskom prometu.

Predmetni zahvat u prostoru se odnosi na rekonstrukciju i proširenje lučke infrastrukture luke Split na lokaciji Vranjičko-solinskog bazena, tj. rekonstrukciju te izgradnju nove, odnosno proširenje postojeće operativne obale u Vranjičko-solinskom bazenu, te djelomično izmještanje domaćeg teretnog linijskog obalnog prijevoza prema otocima iz Gradskog bazena Lučke uprave Split u Sjevernu luku na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena.

Unaprjeđenje infrastrukture postići će se proširenjem luke Split u Vranjičko-solinskom bazenu gdje će se proširiti operativna obala s ukupno sedam gatova za RO-RO brodove i alternativnim opcijama korištenja gatova.

Zahvat obuhvaća izgradnju nove infrastrukture u morskom dijelu obuhvata što predstavlja nove gatove i obale s vezovima, te prilagodbu postojeće obale i površine uz obalu novim gatovima i obali. Zahvatom je obuhvaćena i sva prateća infrastruktura koja je neophodna za funkcioniranje luke.

VII.

Projekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, zbog sljedećih činjenica:

– u skladu je s važećim prostornim planovima

– procijenjena vrijednost projekta je veća od 75.000.000,00 kuna i ima mogućnost financiranja iz fondova i programa Europske unije

– znatno pridonosi razvoju i poboljšanju uvjeta i standarda pružanja usluga

– doprinosi povećanju konkurentnosti gospodarstva

– doprinosi dostupnosti i povećanju kvalitete prijevoznih usluga u obalnom linijskom pomorskom prometu

– doprinosi povezivanju otoka i kopna

– indirektno doprinosi povećanju broja radnih mjesta

– podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području jedinice lokalne samouprave na čijem se području provodi Projekt

– pozitivno utječe na više gospodarskih djelatnosti.

VIII.

Cjeloviti pregled upravnih i drugih postupaka i radnji potrebnih za pripremu i provedbu Projekta (hodogram aktivnosti) obuhvaća:


Ishođenje Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš
Nositelj obveze: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
U tijeku

Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
Nositelj obveze: Projektant i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Predvidivi rok: 30 dana od urednog zahtjeva

Postupak ishođenja lokacijske dozvole, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
Nositelj obveze: Investitor i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Predvidivi rok: 30 dana od urednog zahtjeva

Postupak ishođenja građevinske dozvole, sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)

Nositelj obveze: Investitor i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Predvidivi rok: 70 dana od urednog zahtjeva

Postupak ishođenja uporabne dozvole, sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)

Nositelj obveze: Investitor i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Predvidivi rok: 30 dana od urednog zahtjeva.

Svi upravni i drugi postupci navedeni u predmetnom hodogramu aktivnosti kao i možebitni postupci koji nisu navedeni, a koje će biti potrebno provesti u svrhu pripreme i realizacije Projekta, provest će se sukladno propisima Republike Hrvatske.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/296
Urbroj: 50301-05/16-21-3
Zagreb, 26. kolovoza 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.