Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za potporu hitnim mjerama protiv pandemije bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

NN 94/2021 (27.8.2021.), Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za potporu hitnim mjerama protiv pandemije bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1686

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 3. stavkom 2. (e) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja (SL L 99, 31. 3. 2020.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. kolovoza 2021. donijela

ODLUKU

O NAČINU RASPODJELE BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ODOBRENIH ZA POTPORU HITNIM MJERAMA PROTIV PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE, IMENOVANJU I ODREĐIVANJU ZADUŽENJA NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG TIJELA, TIJELA ODGOVORNOG ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA I NEOVISNOG REVIZORSKOG TIJELA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za potporu hitnim mjerama protiv pandemije bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske u iznosu od 7.618.270 eura, tijelo odgovorno za koordinaciju provedbe ove Odluke, tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa i neovisno revizorsko tijelo te njihova zaduženja.

II.

Način raspodjele sredstava iz točke I. ove Odluke utvrđen je ovisno o važnosti i vrijednosti pojedine nabavne kategorije za borbu protiv bolesti COVID-19, sukladno članku 3. stavku 2. (e) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja (SL L 99, 31. 3. 2020.) – u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002, s ciljem podmirenja dijela troškova realiziranih u razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2021. za kupnju cjepiva protiv bolesti COVID-19 (koja su dobila odobrenje za stavljanje u promet sukladno Uredbi (EZ) br. 726/2004), te je iskazan u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ministarstvo zdravstva određuje se za nacionalno koordinacijsko tijelo za provedbu ove Odluke, kako je navedeno u Prilogu II. koji je sastavni dio ove Odluke, sa zaduženjima koja su opisana u članku 5. stavcima 5. i 6. i članku 8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo određuje se kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa, prema zaduženjima iskazanima u Prilogu II.

Samostalna služba za unutarnju reviziju Ministarstva zdravstva određuje se za neovisno revizorsko tijelo za provedbu ove Odluke, kako je navedeno u Prilogu II., sa zaduženjima koja su opisana u članku 8. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002.

IV.

Zadužuje se Hrvatski zavod za javno zdravstvo da po donošenju ove Odluke izvrši povrat sredstava iz točke I. ove Odluke utrošenih za nabavu cjepiva protiv bolesti COVID-19 prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da o donošenju ove Odluke izvijesti tijela iz točke III. stavaka 2. i 3. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/303
Urbroj: 50301-04/04-21-2
Zagreb, 26. kolovoza 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

Vrsta hitnih operacija i operacija oporavka od ključne važnosti u skladu s člankom 3. stavkom 2. (e) Uredbe (EZ) br. 2012/2002 predviđenih za doprinos iz Fonda solidarnosti EU-a:

(1)Kupnja i primjena cjepiva. (Jedina cjepiva koja ispunjavaju uvjete za potporu u okviru EUSF-a su ona (COVID-19) cjepiva koja su dobila odobrenje za stavljanje u promet sukladno Uredbi (EZ) br. 726/2004):
1.Kupnja cjepiva protiv COVID-19 koja su dobila odobrenje za stavljanje u promet sukladno Uredbi (EZ) br. 726/2004.
Predviđen trošak: 7.618.270 eura.

PRILOG II.

1.TIJELO ODGOVORNO ZA KOORDINACIJU PROVEDBE:
Naziv: Ministarstvo zdravstva
Adresa: Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
2.TIJELO ODGOVORNO ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA:
Naziv: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Adresa: Rockefellerova ulica 7, 10 000 Zagreb
Vrste operacije pod odgovornošću:
Kupnja cjepiva COVID-19 (koja su dobila odobrenje za stavljanje u promet sukladno Uredbi (EZ) br. 726/2004).
Regija: Republika Hrvatska
3.NEOVISNO REVIZIJSKO TIJELO ODGOVORNO ZA USPOSTAVLJANJE MIŠLJENJA NA TEMELJU ČLANKA 8. UREDBE (EZ) BR. 2012/2002:
Naziv: Samostalna služba za unutarnju reviziju Ministarstva zdravstva
Adresa: Ksaver 200a, 10 000 Zagreb