Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Pazina

NN 94/2021 (27.8.2021.), Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Pazina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1689

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 86. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. kolovoza 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA

1. Imenuje se IRENKO PILAT povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Pazina.

2. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

3. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa i uprave.

4. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost stupanjem na snagu ovoga Rješenja.

5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/21-01/03
Urbroj: 50301-15/28-21-02
Zagreb, 26. kolovoza 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.