Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije« Klinici za psihijatriju Vrapče

NN 94/2021 (27.8.2021.), Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije« Klinici za psihijatriju Vrapče

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1692

Ministarstvo zdravstva na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 147/20) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), postupajući po zahtjevu Klinike za psihijatriju Vrapče, Zagreb, Bolnička cesta 32, donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za psihijatriju Vrapče dodjeljuje se naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije«.

2. Naziv referentni centar iz točke 1. ovog rješenja dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

3. Klinika za psihijatriju Vrapče, dužna je do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije«.

4. »Referentni centar Ministarstva zdravstva za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije« Klinike za psihijatriju Vrapče, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/20-01/05
Urbroj: 534-07-2-2/6-21-16
Zagreb, 28. srpnja 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.