Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične rane« Klinici za kožne i spolne bolesti i Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

NN 94/2021 (27.8.2021.), Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične rane« Klinici za kožne i spolne bolesti i Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1694

Ministarstvo zdravstva na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 147/20) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za kožne i spolne bolesti i Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice dodjeljuje se naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične rane«.

2. Naziv referentni centar iz točke 1. ovog rješenja dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

3. Klinika za kožne i spolne bolesti i Klinika za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, dužna je do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične rane«.

4. »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične rane« Klinike za kožne i spolne bolesti i Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/20-01/20
Urbroj: 534-07-2-2/6-21-10
Zagreb, 16. srpnja 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.