Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju

NN 94/2021 (27.8.2021.), Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju

Hrvatska narodna banka

1701

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 146/2020.), članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 77. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O POSTUPANJU PRI PRIMJENI OVLASTI ZA SMANJENJE VRIJEDNOSTI I PRETVARANJE RELEVANTNIH INSTRUMENATA KAPITALA, PODLOŽNIH OBVEZA I OBVEZA PODLOŽNIH ZA UNUTARNJU SANACIJU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom pobliže se uređuju:

1. uvjeti za određivanje stope pretvaranja

2. postupanje prema dioničarima i imateljima relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju i

3. odnos Uredbe (EU) br. 575/2013 i Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 146/2020.) sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 146/2020., u nastavku teksta: Zakon) glede redoslijeda smanjenja vrijednosti i pretvaranja

pri izvršavanju ovlasti Hrvatske narodne banke iz članka 52. stavka 1. i članka 97. stavka 1. točke 3. i točaka od 5. do 9. Zakona.

Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovom Odlukom Hrvatska narodna banka usklađuje svoje postupanje s Konačnim smjernicama o međusobnom odnosu između redoslijeda otpisa i konverzije utvrđenog BRRD-om i ­CRR-om/CRD-om (EBA/GL/2017/02), Konačnim smjernicama o stopi konverzije duga u vlasnički kapital pri primjeni bail-in instrumenta ­(EBA/GL/2017/03) i Konačnim smjernicama o postupanju prema dioničarima pri bail-inu ili otpisu i konverziji instrumenata kapitala (EBA/GL/2017/04) Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo od 11. srpnja 2017.

Područje primjene

Članak 3.

Ova Odluka primjenjuje se pri izvršavanju ovlasti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke u odnosu na sljedeće subjekte:

1. kreditnu instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2. financijsku instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je društvo kći kreditne institucije ili društva iz točke 3. ili 4. ovog članka i koja je obuhvaćena nadzorom matičnog društva na konsolidiranoj osnovi u skladu s člancima od 6. do 17. Uredbe (EU) br. 575/2013

3. financijski holding, mješoviti financijski holding i mješoviti holding sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji su dio grupe u kojoj je najmanje jedna članica grupe kreditna institucija

4. matični financijski holding u Republici Hrvatskoj, matični financijski holding u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, matični mješoviti financijski holding u Republici Hrvatskoj i matični mješoviti financijski holding u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji su dio grupe u kojoj je najmanje jedna članica grupe kreditna institucija i

5. podružnicu institucije treće zemlje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

za koje nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor te za koje je, u skladu s člankom 8. stavkom 1. Zakona, Hrvatska narodna banka sanacijsko tijelo.

Pojmovi

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. pravo na vlasništvo jest pravo na vlasništvo kako je uređeno člankom 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02)

2. procjena vrijednosti jest procjena vrijednosti imovine i obveza subjekta iz članka 3. ove Odluke provedena u skladu s člankom 50. ili 51. Zakona

3. razrjeđivanje dioničarske strukture jest smanjenje udjela postojećih dioničara u temeljnom kapitalu subjekta iz članka 3. ove Odluke izdavanjem novih vlasničkih instrumenata imateljima relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju koji se pretvaraju primjenom ovlasti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke

4. redoslijed smanjenja vrijednosti i pretvaranja jest redoslijed u kojem se izvršavaju ovlasti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke, a kako je uređeno člankom 53., odnosno člankom 85. Zakona

5. relevantni instrumenti kapitala jesu instrumenti kapitala koji ispunjavaju uvjete utvrđene člankom 52. stavkom 1. i člankom 63. Uredbe (EU) br. 575/2013 te koji se nastavljaju priznavati u skladu s dijelom desetim glavom 1. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Svi ostali pojmovi koji se rabe u ovoj Odluci imaju isto značenje kao u Zakonu, osim ako nije drugačije određeno stavkom 1. ovog članka.

Procjena vrijednosti

Članak 5.

Hrvatska narodna banka stopu pretvaranja te način postupanja prema dioničarima i imateljima relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju određuje na temelju informacija iz procjene vrijednosti, a osobito na temelju odnosa procijenjene vrijednosti vlasničkih instrumenata nakon izvršenja ovlasti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke i procijenjenog iznosa u kojem bi dioničari i imatelji relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju bili namireni da je nad subjektom iz članka 3. ove Odluke proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

II. ODREĐIVANJE STOPE PRETVARANJA

Uvjeti za određivanje stope pretvaranja

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka primjenjuje istu ili različitu stopu pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju ovisno o tome na koji se način najbolje ostvaruju:

1. ciljevi sanacije iz članka 6. Zakona

2. opća načela sanacije iz članka 7. Zakona

3. redoslijed smanjenja vrijednosti i pretvaranja te

4. pravo na vlasništvo.

(2) Pri primjeni načela iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka vodi računa o tome da:

1. opće načelo sanacije iz članka 7. stavka 1. točke 7. Zakona ima prednost pred ostalim načelima

2. pravo na vlasništvo ima prednost pred ostalim načelima, izuzevši opće načelo sanacije iz članka 7. stavka 1. točke 7. Zakona

3. opća načela sanacije iz članka 7. stavka 1. točaka 1., 2. i 6. imaju prednost pred ostalim načelima, izuzevši opće načelo sanacije iz članka 7. stavka 1. točke 7. Zakona i pravo na vlasništvo.

(3) Smatra se da je opće načelo sanacije iz članka 7. stavka 1. točke 7. Zakona ostvareno ako Hrvatska narodna banka odredi stopu pretvaranja tako da je za svakog imatelja relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju procijenjena vrijednost njihovih vlasničkih instrumenata nakon izvršenja ovlasti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke jednaka ili veća od procijenjenog iznosa u kojem bi njihove tražbine, da na njih te ovlasti nisu izvršene, bile namirene da je nad subjektom iz članka 3. ove Odluke proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

Različite stope pretvaranja

Članak 7.

(1) Hrvatska narodna banka određuje različite stope pretvaranja na različite kategorije relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju ako je procijenjena vrijednost vlasničkih instrumenata nakon izvršenja ovlasti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke manja od procijenjenog iznosa u kojem bi njihove tražbine, da na njih te ovlasti nisu izvršene, bile namirene da je nad subjektom iz članka 3. ove Odluke proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

(2) Hrvatska narodna banka može odrediti različite stope pretvaranja na različite kategorije relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju ako je procijenjena vrijednost vlasničkih instrumenata nakon izvršenja ovlasti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke veća od procijenjenog iznosa u kojem bi njihove tražbine, da na njih te ovlasti nisu izvršene, bile namirene da je nad subjektom iz članka 3. ove Odluke proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

(3) Ako primjenjuje različite stope pretvaranja, Hrvatska narodna banka kategorije relevantnih instrumenata kapitala i obveza određuje prema pravilima redovnog postupka zbog insolventnosti o razvrstavanju tražbina u isplatne redove.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka Hrvatska narodna banka vodi računa o tome da ne odredi stope pretvaranja koje bi nerazmjerno pogodovale određenoj kategoriji imatelja relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju na način da procijenjena vrijednost vlasničkih instrumenata nakon izvršenja ovlasti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke bude značajno veća od procijenjenog iznosa u kojem bi imatelji relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju bili namireni da je nad subjektom iz članka 3. ove Odluke proveden redovni postupak zbog insolventnosti.

III. POSTUPANJE PREMA DIONIČARIMA

Članak 8.

(1) Ako je na temelju informacija iz članka 50. stavka 3. Zakona, sadržanih u procjeni vrijednosti, imovina subjekta iz članka 3. ove Odluke jednaka ili manja od obveza i ako iz informacija iz članka 50. stavka 9. Zakona proizlazi da dioničari u okviru redovnog postupka zbog insolventnosti ne bi bili namireni, Hrvatska narodna banka u cijelosti provodi pojednostavnjeno smanjenje temeljnoga kapitala, odnosno smanjenje temeljnoga kapitala povlačenjem dionica ili prijenos postojećih vlasničkih instrumenata na imatelje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju koji se pretvaraju primjenom ovlasti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke.

(2) Ako je na temelju informacija iz članka 50. stavka 3. Zakona, sadržanih u procjeni vrijednosti, imovina subjekta iz članka 3. ove Odluke veća od obveza, ali iz informacija iz članka 50. stavka 9. Zakona proizlazi da dioničari u okviru redovnog postupka zbog insolventnosti ne bi bili namireni, Hrvatska narodna banka može u cijelosti ili djelomično provesti pojednostavnjeno smanjenje temeljnoga kapitala, odnosno smanjenje temeljnoga kapitala povlačenjem dionica ili prijenos postojećih vlasničkih instrumenata na imatelje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju koji se pretvaraju primjenom ovlasti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke.

(3) Ako je na temelju informacija iz članka 50. stavka 3. Zakona, sadržanih u procjeni vrijednosti, imovina subjekta iz članka 3. ove Odluke veća od obveza i ako iz informacija iz članka 50. stavka 9. Zakona proizlazi da bi dioničari u okviru redovnog postupka zbog insolventnosti bili namireni, Hrvatska narodna banka djelomično provodi pojednostavnjeno smanjenje temeljnoga kapitala, odnosno smanjenje temeljnoga kapitala povlačenjem dionica ili prijenos postojećih vlasničkih instrumenata na imatelje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju koji se pretvaraju primjenom ovlasti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke.

(4) Ako pojednostavnjeno smanjenje temeljnoga kapitala, odnosno smanjenje temeljnoga kapitala povlačenjem dionica ili prijenos postojećih vlasničkih instrumenata provodi djelomično, Hrvatska narodna banka provodi i razrjeđivanje dioničarske strukture.

(5) U slučaju iz stavaka 2. i 3. ovog članka Hrvatska narodna banka može provesti razrjeđivanje dioničarske strukture bez provođenja pojednostavnjenog smanjenja temeljnoga kapitala, odnosno smanjenja temeljnoga kapitala povlačenjem dionica ili prijenosa postojećih vlasničkih instrumenata na imatelje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju koji se pretvaraju primjenom ovlasti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke.

IV. REDOSLIJED SMANJENJA VRIJEDNOSTI I PRETVARANJA

Članak 9.

(1) Kada primjenjuje ovlasti iz članka 1. stavka 1. ove Odluke, Hrvatska narodna banka osigurava:

1. jednako postupanje s relevantnim instrumentima kapitala koji pripadaju istoj kategoriji unutar redoslijeda smanjenja vrijednosti i pretvaranja te koji u slučaju redovnog postupka zbog insolventnosti ulaze u isti isplatni red bez obzira na njihove druge karakteristike, osim ako Zakonom nije drukčije propisano i

2. jednako postupanje s relevantnim instrumentima kapitala neovisno o tome u kojem iznosu ispunjavaju uvjete za stavke regulatornoga kapitala.

(2) U smislu odredbe stavka 1. točke 1. ovog članka Hrvatska narodna banka s instrumentima dodatnoga osnovnog kapitala i s instrumentima koji se nastavljaju priznavati u skladu s dijelom desetim glavom 1. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 postupa na jednak način.

(3) U smislu odredbe stavka 1. točke 2. ovog članka Hrvatska narodna banka s instrumentima dopunskoga kapitala koji u punom iznosu ispunjavaju uvjete za stavke regulatornoga kapitala i s instrumentima dopunskoga kapitala koji podliježu amortizaciji iz članka 64. Uredbe (EU) br. 575/2013 postupa na jednak način.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala (»Narodne novine«, br. 23/2018.).

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 214-091/08-21/BV
Zagreb, 24. kolovoza 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.