Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti

NN 100/2021 (15.9.2021.), Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti

Ministarstvo unutarnjih poslova

1799

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O POPISU I SADRŽAJU DOKUMENATA ZA ODOBRENJE NUKLEARNIH DJELATNOSTI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se zahtjevi o popisu i sadržaj dokumenata kojima se, u postupku izdavanja odobrenja za nuklearne djelatnosti dokazuje da su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Opseg i razina detalja razmjerni su potencijalnoj težini i prirodi opasnosti bitnoj za nuklearne djelatnosti.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1) razgradnja je skup administrativnih i tehničkih radnji koje omogućuju uklanjanje nekih ili svih regulatornih kontrola iz postrojenja (osim za odlagalište ili za određena nuklearna postrojenja koja se koriste za odlaganje ostataka iz rudarstva i obradu radioaktivnog materijala, koji su »zatvoreni«, a ne »stavljeni izvan pogona« / »razgrađeni«). Razgradnja obično uključuje demontažu postrojenja (ili njegova dijela). Postrojenje se može razgraditi i bez demontaže pri čemu se postojeće strukture naknadno koriste za druge svrhe (nakon dekontaminacije).

2) sustav upravljanja je skup međusobno povezanih ili interaktivnih elemenata (sustava) za utvrđivanje politika i ciljeva, koji omogućuje postizanje tih ciljeva na efikasan i efektivan način. Sastavni dijelovi sustava upravljanja uključuju organizacijsku strukturu, sredstva i organizacijske procese.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje kakvo je definirano u Zakonu.

Članak 3.

Obavijest o namjeri obavljanja nuklearne djelatnosti mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv i adresa pravne osobe

– OIB

– opis djelatnosti

– vrste nuklearnog materijala (količina, specifične aktivnosti, kemijska i fizikalna svojstva)

– opis lokacije

– početak rada i očekivano trajanje i

– ostale informacije koje zatraži Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti podnosi se Ministarstvu nakon dostavljanja obavijesti o namjeri obavljanja nuklearne djelatnosti iz članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti prilaže se:

1. sigurnosno izvješće

2. plan nuklearnog osiguranja izrađen u skladu sa zahtjevima propisanim Zakonom i Pravilnikom o nuklearnom osiguranju (»Narodne novine«, br. 38/18)

3. dokumentacija sustava upravljanja pripremljena u skladu s pravilnikom kojim se uređuje sigurnost i kvaliteta upravljanja nuklearnim postrojenjima

4. prijedlog opsega i trajanja predoperativnog praćenja radioaktivnosti u skladu s propisima kojima se uređuje praćenje radioaktivnosti

5. plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja izrađen u skladu s Uredbom o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (»Narodne novine«, br. 24/18 i 70/20) i Pravilnikom o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (»Narodne novine«, br. 123/12)

6. plan zapošljavanja i plan dodatnog osposobljavanja za radnike koje će raditi u upravljanju proizvodnim procesom i na njegovom nadzoru u postrojenju u kojem se obavlja nuklearna djelatnost

7. plan zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora u skladu s odredbama pravilnika kojim se propisuje zbrinjavanje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

8. program razgradnje

9. mišljenje ovlaštenog izvršitelja za nuklearnu sigurnost o mjerama nuklearne sigurnosti

10. dokumentacija s dokazima o financijskim sredstvima i prijedlog načina osiguranja financijskih sredstava, njihov iznos i oblici jamstava te načini ostvarivanja jamstava.

(2) Dokumentaciju iz stavka 1. točaka 1., 2. i 5. ovog članka Ministarstvo odobrava u okviru postupka za izdavanje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti.

(3) Osim dokumenata navedenih u stavku 1. ovog članka, Ministarstvo u postupku odobravanja obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može zatražiti i druge relevantne dokumente.

Članak 6.

Odobrenje za obavljanje nuklearne djelatnosti mora sadržavati:

– podatke o nositelju odobrenja

– detaljan opis vrste, opsega i svrhe obavljanja djelatnosti

– trajanje valjanosti odobrenja

– korake koje nositelj odobrenja mora poduzeti nakon isteka odobrenja

– način osiguravanja financijskih sredstava, njihov iznos, oblike jamstava i načine ostvarivanja jamstava.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 29/17).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/202
Urbroj: 511-01-152-21-5
Zagreb, 9. rujna 2021.

Minitar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.