Odluka o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

NN 100/2021 (15.9.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1809

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 14. rujna 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI I OGRANIČAVANJU PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 84/21, 85/21 – ispravak, 90/21 i 95/21) u točki V. stavku 2. podstavak 8. mijenja se i glasi:

» – osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o rezervaciji ili uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj«.

II.

U točki VII. stavku 1. podstavku 1. riječi: »od 48 sati« zamjenjuju se riječima: »od 72 sata«.

III.

Točka XIII. mijenja se i glasi:

»Privremena zabrana, odnosno ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske iz ove Odluke određuje se u trajanju do 30. rujna 2021.«.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. rujna 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-427
Zagreb, 14. rujna 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.