Odluka o izmjenama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

NN 100/2021 (15.9.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

Hrvatska narodna banka

1813

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 6., članka 126. stavka 3., članka 129. stavka 3. alineje 3., članka 140. stavka 10., članka 143.a stavka 4. i članka 144. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O ZAŠTITNIM SLOJEVIMA KAPITALA I MJERAMA ZA OČUVANJE KAPITALA

Članak 1.

U Odluci o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala (»Narodne novine«, br. 4/2021.) u članku 1. stavku 1. brišu se riječi »te izvještavanje Hrvatske narodne banke«.

Briše se stavak 2., a dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 2.

Briše se poglavlje 7. Izvještavanje Hrvatske narodne banke, odnosno članci 12., 13. i 14.

Članak 3.

Briše se Uputa za jedinstvenu primjenu Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala te se ukida Izvješće Pokrivenost kapitalnih zahtjeva i zaštitnih slojeva kapitala.

Članak 4.

Posljednje izvješće Pokrivenost kapitalnih zahtjeva i zaštitnih slojeva kapitala u skladu s Odlukom, nekonsolidirano nerevidirano privremeno i konsolidirano nerevidirano privremeno, kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 30. lipnja 2021.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br: 227-091/09-21/BV
Zagreb, 10. rujna 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.