Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Čabra

NN 100/2021 (15.9.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Čabra

Grad Čabar

1814

Na temelju članka 20. stavka 1. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 38. Statuta Grada Čabra (Službene novine grada Čabra 1/21) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 6. rujna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA GRADA ČABRA

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Čabra (»Narodne novine« broj 144/2020) brišu se članci 3. i 4.

Članak 2.

U članku 5. stavak 1 briše se.

U članku 5. stavak 2 iza znaka % dodaje se točka, a preostali dio rečenice se briše.

Dosadašnji članak 5. postaje članak 3.

Članak 3.

Članak 6. briše se.

Članak 4.

Dodaje se članak 4. i glasi:

Obveznici prireza poreza na dohodak definirani su odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Članak 5.

Članci 7. i 8. se brišu.

Članak 6.

Dosadašnji članak 9. postaje članak 5.

Članak 7.

Dodaje se članak 6. i glasi:

Obveznici poreza na potrošnju, način obračuna i ostalo definirano je odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Članak 8.

Članci 10., 11., i 12. brišu se.

Članak 9.

U članku 13. stavak 2. briše se.

Dosadašnji članak 13. postaje članak 7.

Članak 10.

Članak 14. i 15. se brišu.

Članak 11.

Dodaje se članak 8. koji glasi:

Obveznici poreza na kuće za odmor, definicija kuće za odmor, porezna oslobođenja i ostalo definirano je odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Članak 12.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Javnim površinama u smislu ove odluke smatraju se javne površine u općoj uporabi, koje se razlikuju prema namjeni:

1. javne prometne površine: ulice, ceste, trgovi, prolazi, parkirališta, nogostupi, stajališta javnog prometa i slične površine,

2. javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, travnjaci, skupina stabala ili pojedinačna stabla, posude s ukrasnim biljem, rekreacijske površine, zelene površine uz cestu u naselju i slične zelene površine,

3. ostale javne površine i objekti namijenjeni javnim priredbama, tržnice na malo i slične javne površine.

Dosadašnji članak 16. postaje članak 9.

Članak 13.

Članak 17. mijenja se i glasi:

Porez na korištenje javnih površina plaća se:

– mjesečno, za korištenje javnih površina za postavu terasa ispred ugostiteljskih objekata od 5,00 kuna po četvornom metru zauzete površine

– dnevno za korištenje javnih površina za izvođenje građevinskih radova i postavu drugih privremenih objekata (odlaganje drva za ogrjev, skele i sl.) od 1,00 kune po četvornom metru zauzete površine

– dnevno, za postavljanje privremenih objekata (štand, klupa i slično koji služe za prezentaciju proizvoda, usluga, distribuciju letaka i promidžbenog materijala) 50,00 kn po danu

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju poreza izdanog na temelju zaprimljenog zahtjeva.

Dosadašnji članak 17. postaje članak 10.

Članak 14.

Dosadašnji članci 18. i 19 postaju članci 11. i 12.

Članak 15.

Članak 20. se briše.

Članak 16.

Dosadašnji članci 21. i 22. postaju članci 13. i 14.

Članak 17.

Članak 23. mijenja se i glasi:

Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Dosadašnji članak 23. postaje članak 15.

Članak 18.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od objave osim članaka 1., 2., 3., i 4. ove Odluke koji stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/21-01/02
Urbroj: 2108-03/8-21-01
Čabar, 6. rujna 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednica
Marija Gašpar, mag. iur., v. r.